2006 ינוי
בל תנכסמ הניא ןוירהב רתי תנמשה
.םידלומ בל ימגפ םרוגה איה ,רתי תנמשה אלו תינוירה תרכוס
דלי תדלל רתי ןוכיסב ויהי ,הדילה ינפל תויתרכוס ויהש םישנ
.דלומ יבבל םגפ םע
,(Septal defect) בלה (ץיח) תציחמב םגפ םיללוכ ולא םימגפ
(Looping defect) יתאלול םגפו (Laterality defect) ידצ םגפ
.(Transposition of the Great Arteries) םילודג םד ילכ תאשהו
רקחמב ופתתשהש תוטועפ 2,500 לעמ ןחב רקחמה
,Baltimore-Washington Infant Study םדוק לודג
.יבבל םגפ הלגתה םהב ,הנש ינב

.American Diabetes Association-ב גצוה

2006 ילוי
קוניתה לקשמו םיגד ןמש
...ירקוח

2006 ילוי
המתסאמ רתוי ןוירה לע העיפשמ רתי תנמשה
Hutzel Hospital-Wayne State University-ב ךרענש רקחמ
םרוגה ,םירושק המתסאורתי תנמשהש ףאש הליג ב"הרא טיורטד
.תולבוס ןה הנממ ,המתסאה אלו ןתונמש אוה תונמש םישנב תויעב
תלערמ רתוי תולבוסו םיירסיק םיחותינ רתוי תורבוע תונמש םישנ
.ילמרונ לקשמ ןהל םישנ רשאמ ,ןוירה

.Obstetrics and Gynecology

2006 ילוי
השאה תואירב לע תורמוש רקוב תוליחב
רחאל ,הנקסמל ועיגה הינטירב University of Liverpool ינעדמ
תווח ןהש ךכ וחתפתה ןוירהב םישנש ,םימדוק םירקחמ 56 תניחב
.םינלער וב ןוזמ לש ידמ הבר הכירצ ןהמ עונמל ידכ ,רקוב תוליחב

ןמש וא רכוס לש תוהובג תומר םיליכמה םילכאמו לוהוכלא ,רשב
.ךכל םימרוג םניאו טעמכ םינגדש דועב ,הליחב םורגל םידעומ
תכירצמ ענמיהל ףוגה תונויסנ תא ףקשמ רבדה םינעדמה ירבדל
ןה עוגפלמ ,םיקיזמ םיקדייח ליכהל םילולעש םימיוסמ םילכאמ
.הקונית תואירבבו םאה תואירבב

2006 ילוי
תוגהנתה תויעבל רושק ןוירהב ןושיע
,תוירגיס ןשעש אצמ ב"הרא University of Illinois-ב רקחמ
דליה תוגהנתה לע הערל עיפשהל לולע ,םחרב ןיידע רבועהש ןמזב
.םייתנש ןב ותויהב
,םויב רתויו תוירגיס 10 הנשיע ןמאש ,םייתנש ינב לש םהייוכיס
ופשחנ אלש ולא תמועל 12 יפ םילודג ,תוגהנתה תוערפה חתפל
,תוסרתה רתוי וניגפה תוירגיס ןשעל ופשחנש םיטוטעז .ךכל
.תויתרבח תויונמוימ תוחפו תונפקות

.Child Development

2006 טסוגוא
חומה תוחתפתה לע עיפשמ ופמשב ביכרמ
יושע ב"הרא University of North Carolina-מ םינעדמ ירבדל
יוצמ רשא ,(Diethanolamine - DEA) ןימלונתאיד :ץופנ ביכרמ
(ןטרסמ) ןגוניצרק תוילה לולע םירחא הנייגיה ירצומבו ופמשב
.ודלונ םרטש תוקונית לש םחומ תוחתפתה לע הבושח העפשה לעבו
םרועב הז רמוח עגמ ענמ ,םירבכעב ךרענש יוסינב
חומ יאת לש םתוחתפתה תא תורה תורבכע לש
.ןורכיזל םיארחאה חומ יאתב רבודמ .םתומל ףא םרגו םיאצאצב

2006 רבמטפס
ןוירה ןמזב E ןימטיו תכירצ טועימו המתסא
ןמאש םידליש הליג הינטירב University of Aberdeen-ב רקחמ
רתיב םייוצמ םינושארה ןוירהה יבלשב E ןימטיו ידמ טעמ הכרצ
.המתסא חתפל ןוכיס
המוד רקחמב ואצמנש םימוד םיאצממ תוקזחמ הז רקחמ תואצות
תוקלדו תואירה דוקפית לע הלופכ העפשה E ןימטיולש הליגש
.המישנה יכרדב

American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine

2006 רבמטפס
חומב םילודיג ענומ םימדקומ ןוירה יבלשב םינימטיו יטלומ
ב"הרא Children's Hospital of Philadelphia ירקוח ירבדל
ןיטקהל םימדקומה ןוירהה יבלשב םילטינה םינימטיו יטלומ םייושע
.םיאצאצה חומב םילודיגל ןוכיס
.Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers

2006 רבוטקוא
םאל קיפסמ וניא תילופ הצמוח ףסות
,תילופה הצמוחש ןעוט הדנק University of Toronto-ב רקחמ
ומסרופש תוצלמהל סחייתהב ,הקיפסמ הניא ,םינגד םירבגתמ הב
.המאתהב ג"קמ 716-ו ג"קמ 786 ונייהד ,תוקינימו תורה םישנ יבגל
,תילופה הצמוחה תומכב תפסונ האלעהב הייעבה
וז תפסות הלולע היסולכואה ראש יבגלש איה
הימנא לש תמיוסמ הרוצ תרתסהו ךוסימ םורגל
,B12 ןימטיוב רוסחמ בקע תמרגנה ,םישישקב
.היצנמיד םורגל הלולע רשא

.The Journal of Nutrition

2006 רבוטקוא
דלול םאהמ 3-הגמוא רבעמ חכוה
,הינמרג ןכנימ Ludwig Maximilians University-מ םינעדמ
,דלול םאהמ 3-הגמוא ןמושה תצמוח תא אשונה םרוגה תא והיז
.הקנהה תעב ,ול הצוחמו םחרב
הנוזת ירמוחל ומכ ,3-הגמוא תקפסא תובישחל תועדומ ןניא םישנ
.ןה ןתואירבו קוניתה תואירבל סחיב ןה ,םירחא

.American Journal of Clinical Nutrition

2006 רבמבונ
ןקונית תא תותנכתמ תונשעמ םישנ
םירוהש אצמ הנש 25 ךשמב םישנ 3,000 ןחבש ילרטסוא רקחמ
ונשעי םהידלי .ןשעי אוה םגש ךכל םקונית תא םיתנכתמ םינשעמד
ולא תמועל 3 יפ רועישב םהייח ךשמהב ,14 ליג ינפל ,םה םג
.םינשעמ םניא םהירוהש
ךכב תוכישממ ןה םא םג ,ןוירהה תפוקתב ןשעל תוקיספמה םישנ
.הז ןוכיס תונשמ ןניא רתוי רחואמ
תולחל רתוי לודג יוכיס קוניתלו 27%-ב הלפהל ןוכיס לידגמ ןושיע
רתוי לודג יוכיס תנשעמ םאל .ותודליב המישנה יכרד לש הלחמב
.ללכב תולחלו ןתשה יכרד תא םהזל ,איקהל

.British Medical Journal

2006 רבמצד
אצאצה תייצנידרואוקל םיגד ןמש תולולג
ואצמ הילרטסוא University of Western Australia-מ םירקוח
,ןנוירה תעב תולולגב םיגד ןמש יפסות ולטנ ןהיתומאש םידליש
.דוליה לש (Hand-eye coordination) ןיע-די תייצנידרואוק ורפיש

20-ה עובשב לחה םרג 4 ןב ףסות ולטנש םישנ 98 ופתתשה רקחמב
תוהובג תומר ןיב רשק לע םג חוודמ רקחמה .הדילל דע ,ןנוירהל
.הז רופישל רובטה לבח םדב ואצמנש 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש

.Archives of Disease in Childhood

2006 רבמצד
לקשמ טועימ ינפמ תורהזומ ןוירהב םישנ
London School of Hygiene and Tropical Medicine-ב רקחמ
ישפנ חתמב תויוצמה ןוירהב לקשמ תוטועמ םישנש הליג הינטירב
.הלפהב תונכתסמ
הנרובעת רקוב תוליחב תווחה ןוירהב םישנש םג אצמנ
התיחפמ דלוקושו תוריפ ,תוקרי תכירצ יכו אירב ןוירה
.הלפהל ןוכיס

.Miscarriage Association Barbara Hepworth Jones

2006 רבמצד
A ןימטיוב רוסחמו דיתעל תוהמא
...רקחמ

2007 ראוני
ןוירהב הפק
הפק תייתשלש אצמ קרמנד University of Aarhus-ב רקחמ
.קוניתה תואירב לע תילילש העפשה היהית אל ןוירהה ןמזב
.ןוירהה ךשמ לעו דוליה לש ולקשמ לע העפשה ךכל ןיא

.העפשה לכ ןיא םינורחאה ןוירהה יבלשב הפקה תומכ תתחפהל
אל .םויב דחא לפסמ הלעמל ותשש םישנ 1,207 קדב רקחמה
.ןיאפק לוטנל ,ליגר הפק תייתש ןיב יתועמשמ לדבה םג אצמנ

2007 ראוני
תוטועפב העוסש הפשו תילופ הצמוח
היגברונב םייאופר םיזכרמו תואטיסרבינוא רפסמ ללכש רקחמ
יושע םימדקומה ןוירהה יבלשב תילופ הצמוח ףסותש אצמ
.33%-ב ,תוטועפב (Cleft lip) העוסש הפשל ןוכיס ןיטקהל
ירקמ רועישו תילופ הצמוח ףסות תולבקמ ןניא םישנ היגברונב
.הפוריאב םילודגהמ אוה ,הב העוסשה הפשה
ךח ינפמ ןגהל ידכ יד הב ןיא ,תילופ הצמוחש םידומ םירקוחה
.םיפסונה םימרוגה םהמ קודבל ךישמהל שיו (Cleft palate) עוסש

.British Medical Journal

2007 ראוני
הנוזת תתמ תולבוסה םישנ ידלי לקשמ רפשי ןימטיו-יטלומ
University College of Medical Sciences-ב השענש ןויסינ
םלקשמ םירפשמ םילרנימו ןימטיו-יטלומ יפסותש הארה ודוהב
היהית רבדל .הנוזת תתמ תולבוסה םישנל םידלונה םידלי לש
.וייח לכ ךשמ אצאצה לע העפשה
עיפשמה בושח םרוג אוה (ג"ק 2.5-מ תוחפ) ךומנ הדיל לקשמ
םיאתמ וניאש סחיב וא םינטק םידלונש םידלי .םידלי תתומת לע
םד ץחל רתיוץבש ,תילילכ בל תלחמ חתפל רתי ןוכיסב םייוצמ
.םתורגבב

.Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics

2007 ראורבפ
המזקאל דוליה ןוכיסו ןוירהה ףוסב השאה טירפת
וליג הינמרג גרבנרינ Institute of Epidemiology-מ םירקוח
ךלהמב רדה ירפו םייחמצ םינמש ,הנירגרמ לש ההובג הכירצש
.םייתנש ינב םידליב המזקאל הרושק ןוירהל םינורחאה תועובשה 4
תינוסיחה הבוגתה לע עיפשמ תידיתעה םאה לש הטירפתש ררבתמ
.תויגרלאה ויתויושיגרל הרושקה ,רבועה לש

.American Journal of Clinical Nutrition

2007 ראורבפ
אצאצה IQ-ל הרושק םיגד תכירצ
US National Inst. of Alcohol Abuse שמג Alcoholism ירקוח
,3 -הגמואב רישע ,םיהמ ןוזמ םרג 340 לעמ תכירצש אצמ ב"הרא
.םידליב עצוממהמ הובג IQ-ב הרושק ןוירהה ךלהמב ,עובשב
םהב ,םיהמ ןוזמב םייוצמה םימהזמ לע םיעיבצמ ךכל םידגנתמה
.PCB-ו םיניסקויד ,תיפסכ ומכ ,תודבכ תוכתמ
הזמ לודג הנוזת ירמוחב רוסחמב ןוכיסהש איה רקחמה תנקסמ
ולא ןה םי-ילכאמ טעמ תוכרוצה םישנש םג אצמנ .םימהזמ לש
.ילאידיאמ תוחפ םייח ןונגס ולהינו חפוקמ יתרבח עקרמ תואבה

.The Lancet

2007 ראורבפ
םייחה לכל בל ןוכיס - ןוירהב םד ץחל רתי
Julius Center for Health Sciences and Primary Care ירקוח
יאדו ןמס אוה ןוירה ךלהמב םד ץחל רתיש ואצמ דנלוה טכרטוא
תודייתסהב רבודמש ןוויכ ,השאה ייח ךשמהב בל תלחמו תרכוסל
.םיילילכה םיקרועה
,תינפוג תוליעפ לע ,ןלקשמ לע דיפקהל ולא םישנ לע
.תוקריו תוריפ ריתע טירפת ךורצלו ןשעל אל

.Hypertension

2007 סרמ
דוליה תואירבו תינוירה תרכוס
ןמזב הנוזתש הליג הינמרג Berliner Charite-ב םירבכעב רקחמ
.דיתעב אצאצה לש ותואירב לע העיפשמ ןוירהה
.ךרדב אצאצו םאל ןה ינויח ןוירהה ןמזב תינוירה תרכוס יוליג
רכוסה תרישע הביבסה בקע םינוש םימוהיזב אטבתמ םאל ןוכיסה
.םיקדייח םילגמ התוא

לובסי אוה תופוכת .רתי תנמשהב קר אל רבדה אטבתי אצאצב
.הדילה רחאל דיימ ואטבתיש תויעב ,םישלחומ בל וא/ו תואירמ

הרידס הקפסא ךות םחרב תויחל דמל דלוה
םלועה ריואל ותאצ םעו ההובג רכוס תמר לש
.ונממ תתקתונמ איה םלועה ריואל ותאצ םעו
.םד ץחל רתי םיחתפמו םינמש םידלונ םיאצאצה

אצאצב תחתופמ הניא ןיידע ןילוסניא תועצמאב רכוסה תמר תוסיו
.ומאמ קתונש רחאל ,ומדב רכוס טועיממ תעכ לבוסה ,ירטה
.תוומ ףאו חומ יקזנ ,תורומח תותיווע ,תויהל הלולע האצותה
.ךוראה חווטב וב עוגפל םג הלולע םאה תנוזת

היומס תרכוס יוליגל קדביהל ןוירהב םישנ לעש איה רקחמה תנקסמ
.תינוירה תרכוסמ תלבוס תירישע םא לכ .םירמוחה ףוליחב תוערפהו
תזגרתמ םאה רשאכ) ישפנ חתמ ,םאה ךרד ,םג םיעיפשמ דוליה לע
.םייתביבס םירמוחו העונת טועימ ,םישער ,(דלוב בלה קפוד הלוע
.רובטה לבח תועצמאב דלול איה םג העיגמ םאה תנוזת