5 תושדח - ןויריה

חותינ תואצות רימחמ ןוירה
לכשמה תנמו רבועה תחימצ
ןוירהב תונמש םישנ
ןוירהב םדקומ םיכוביס
קונית יכבו ינואכיד בא
לקשמו םיטלאתפל הפישח
תויגרלא דגנ םיגד ןמש
המישנה תכרעמל תוקרי
יתנוזת רוסחמ דגנ ןיטינרק
היספליפא תולוח יסוכריפ
ןוירה ןמזב ןואכיד ידגונ
רכוסל הלק תוליבס-יא
הצופנ תשרטו הקנה
ןוירהב םישנל D ןימטיו
םיגד תליכאמ תיפסכ
חומהו םיניסקוידל הפישח
ןוירהב תינפוג תוליעפ
קוניתה תוגהנתהו תילופ הצמוח
ןוירהב םישנל ןכוסמ ליבגנז
הרבועל הרה םאמ רבוע ןטרס
תוילטנמב עגופ ןוירהב שוש
בלב םימגפו הנמש םא
דולייב תויעבו ןואכיד ידגונ
תמדקומ הדילו תילובטמ 'סת
המתסאל הרושק םוקאו תדיל
תרכוסו תוקרי תריתע הנוזת
ןוירהב לזרבו תילופ הצמוח
המתסאו תילופ הצמוח
דוליה חומו ןוירהב ןושיע
ןוירהב תינפוג תוליעפ
ךשוממ ינש הדיל בלש תייעב
הצופנ תשרט טיאמ ןוירה
םחרל ץוחמ ןוירה ןוחביא
תיתדיל-בס התומתו תרכוס
בל-תויעבו תילופ הצמוח
IVF תקידבב ןוכיסה
םימומו הפיאשב םידיאורטס
ירסיק חותינב םינוכיסה
קוניתה לש םדה-ץחלו ןושיע
רתי תנמשהו הקיטויבורפ
אצאצה יניש קזחמ D ןימטיו
דלומ עסשו המתסאב לופיט
תמדקומ הדילו ןוירהב ןואכיד
תעפש ינפמ ןגמ םאה ןוסיח
ןוירהב ןיאפק יבגל תויחנה
םידלומ םימומו ןוירהב ןושיע
אצאצה תנמשהו ינמוש ןוזמ
דש ןטרסו ןוירהב הלונק ןמש
ןואד תנומסת תעינמל לופיט
יתיילש םוהיז דגנ D ןימטיו
קוניתה תמישנו תילופ הצמוח
ןוירה תלערו ינפוג לוגרית
תמדקומ הדיל יוזיחל הקידב
הדיל-תשפוחב תלעותה
םימ ידמ רתוי תותשל רוסיא
הדיל רחאל ןואכיד יוזיח
ןוירהב תונמש םישנ ןוכיס
םידלומ םימגפו רתי תנמשה
ןואכידו ןוירהב תרכוס
םידלומ םימגפו B12 ןימטיו
ץבשב תנכסמ ןוירהב הנרגימ
הדיל יריצ ךלהמב הליכא
היגרלאל ןוכיסו הקיטויבורפ
ןוירה יכוביסו הפה תנייגיה
גנוק גנוה תעפשל הפישח
ןוירהה ינפל תילופ הצמוח
רבועה תוחתפתו ריווא םוהיז
ןוירהב םדקומ ןושיע תקספה
תיתשר תלחמו הדילב לקשמ
הלכא ומיאש המו קוניתה
הדיל תרצקמ הפוקז החונת
ןוירהה תעב תינפוג תוליעפ
השיאב םימוהיזו D ןימטיו
ןוירהה ןמזב הטאידב ןוכיסה
הרזיגה ןעמל הקיטויבורפ
היצנגילטניאו רקוב תוליחב
בלה תואירבל תילופ הצמוח
ןושיע תקספהב ישוקל הביסה
חלצומ ןוירהו דנואסרטלוא
ןוירהה ןוכיסו םייכינח תלחמ


...רקוב תוליחבו ןוירה ואר

2008 ילוי
םיאצאצה יניש תא קזחמ םאב D ןימטיו
,םיאצאצה יניש קזחל היושע ןוירהב D ןימטיו תכירצ תרבגה
.הדנק University of Manitoba ירקוח לש םהירבדל תאז
ינשה רטסמירטב ,רקחמב תופתתשמה 206 תכירצ תלדגה
האטבתהו בלח לש תרבגומ הכירצ תועצמאב התשענ ,ןוירהל
.בקעמה ךשמהב ,םידליב תששע לש התוכיחש םוצמיצב

International Association for Dental Research


2008 טסוגוא
דלומ עסשל תורושק ןוירהב השאל המתסא דגנ תופורת
...השא


2008 רבוטקוא
תמדקומ הדילל ןוכיס ליפכמ ןוירהב ןואכיד
...םישנ


2008 רבוטקוא
תעפש ינפמ אצאצה לע ןגמ םאה ןוסיח
...ירקוח


2008 רבמבונ
ןוירהב ןיאפק יבגל תושדח תויחנה
(Food Standards Agency) הינטירבב ןוזמ ינקתל תונכוסה
לקשמל הרושק ןיאפק תכירצ יכ אצמש רקחמ תובקעב ,הנקית
.ןוירהב ןיאפק תכירצ יבגל תוצלמהה תא ,ךומנ הדיל
תיברימה הכירצה .ןוירהה ןמזב ןיאפק תכירצ יבגל תוצלמההה
איה הת לשו םויב םילפס 4 תעכ איה ןוירהב השאל הפק לש
.םויב םילפס 2

BMJ


2008 רבמבונ
םידלומ םימומל םרוג ןוירהה ןמזב םאה ןושיע
Children's Hospital Oakland Research Inst.-ב רקחמ
קוניתש אצמ םמיאו תוקונית 500-כ ופתתשה וב ,ב"הרא
ךיחב תוקלל לופכ ןוכיסב יוצמ ןוירהה ןמזב תנשעמ ומיאש
ומיאש קונית תמועל (Cleft Palate) העוסש הפשב וא עוסש
.תנשעמ הניא

The Journal of Pediatrics


2008 רבמבונ
אצאצב רתי תנמשהו םאה טירפת ןיב ןיב רשקה
...רקחמ


2008 רבמבונ
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ הלונק ןמש
...רקחמ


2008 רבמבונ
ןואד תנומסת לש םימוטפמיסה םוצמיצל לופיט
ןתינש אצמ םדא-ינב לע ךילשהל ןתינ ונממ םירבכעב רקחמ
ןואד תנומסתב הלוח ךרדבש ןקוניתש תועדויה םישנב לפטל
הייעבה לש םינימסת רפסמ עונמלו (Down's Syndrome)
.הייעבל רושקה יחומ קזנב ןרוקמש ,קוניתה תדלוה ינפל
לע םיניגמה םיימיכ םירמוח תועצמאב השענ לופיטה
.(Nerve-Protecting Chemicals) םיבצעה

New Scientist


2008 רבמצד
יתיילש םוהיז ינפמ ןגמ D ןימטיו
...ףסות


2008 רבמצד
קוניתב הדבכ המישנו ןוירהב םדקומ תילופ הצמוח
...םא


2008 רבמצד
ןוירה תלערו ןוירהב ינפוג לוגרית
(תויעובש תוקד 270 לעמ) ידמ הבר תינפוג תוליעפב קוסיע
.ןוירה תלערל םורגל הלולע םינושארה ןוירהה יבלשב
.קרמנדב תודילה םשרמ ךותמ םישנ 85,000-כ וללכנ רקחמב
הריהמ הכילהב ,םיינפוא לע הביכרב וקסעש םישנהמ ולא
.הלחמל ןוכיס רתיב ויה גניגו'גב וא

BJOG: An Int. Journal of Obstetrics & Gynaecology


2008 רבמצד
תמדקומ הדיל יוזיחל הקידב
םלוהקוטשב Karolinska Inst. Soder Hospital-ב םירקוח
זוכיר תא תדדומה (Lac-Test) השדח הקידב וחתיפ הידבש
היושעש (Vaginal Fluid) ילאניגווה לזונב (Lactate) טאטקלה
תולבוסה םישנב (ינפל תועש 48) תמדקומ הדילל יוזיח רפשל
תמדקומ םימ תדירימ הארנכ
.(Preterm Prelabour Rupture of Membranes/PPROM)

BJOG: An Int. Journal of Obstetrics & Gynaecology


2009 ראוני
הדיל-תשפוחב תיתואירבה תלעותה
הירחאו הדילה ינפל הדיל-תשפוח יכ ואצמ םירקחמ ינש
אצמ ןושארה רקחמה .דלונה ךרל ןהו םאל ןה תוליעומ
ךרוצל ןוכיס הניטקמ הדילה ינפל שדוח תלטינה השפוחש
.(Caesarean Section) ירסיק חותינ

וססבי תושדח תוהמיאש תוריבסה יכ אצמ ינשה רקחמה
.הדובעל בושל םוקמב תיבב וראשנ ןהש לככ הלדג הקנה
ולידגה תועובש 6-מ תוחפ תב הדיל-תשפוח ולטנש םישנ
ולטנש םישנ תמועל 4 יפ הקנהה סוסיב יאל ןוכיסה תא
.תועובש 12 דע 6 תב השפוח

Pediatrics


2009 ראוני
םימ ידמ רתוי תותשל אל ןוירהב םישנ לע
תמדרתל םורגל הלולע הדיל ןמזב םימ לש הבורמ הייתש
.הימרתנופיה/םדב ןרתנ טועימ ללגב תינלטק תויהלו (Coma)
ותש ןהמ 61 ,ןוירהב תוידבש םישנ 287 ופתתשה רקחמב
.הימרתנופיה םישנ 16 וחתיפ ןהמ ,םילזונ ל"מ 2,500-מ רתוי
ןוויכמ הימרתנופיה ןחבאל השק יכ םינייצמ םירקוחה
.ןוירה תלער לש ולאל םימוד םיינושארה םימוטפמיסהש

BJOG: Int. Journal of Obstetrics and Gynaecology


2009 ראורבפ
הדיל רחאל ןואכיד הזוח ןוירהב ןומרוה
...ירקוח


2009 ראורבפ
ןוירהב תונמש םישנ לש ןוכיסה
...םירקוח


2009 ראורבפ
םידלומ םימגפל הרושק ןוירהב רתי תנמשה
רשא םישנ הינטירב Newcastle University-ב םירקוח ירבדל
לופכ ןוכיסב תונותנ ןוירהה תליחת תעב רתי תנמשהמ תולבוס
םישנ תמועל (Birth Defects) םידלומ םימגפ םע אצאצ תדלל
.תונמש ןניאש
,(Neural Tube Defects) תיבצעה הלעתב םימגפב רבודמ
ןותנ ןקוניתו .(Spina Bifida) הרדישה דומע תריגס-יא ומכ
(Cleft Palate) עוסש ךח ,בלב םומב תוקלל ןוכיס רתיב
.(Hydrocephalus) סולאפצורדיה/שאר תמיימו

Journal of the American Medical Association


2009 ראורבפ
ןואכידל הרושק ןוירהב תרכוס
...םישנ


2009 סרמ
קוניתב םידלומ םימגפו םאב B12 ןימטיו טועימ
...ירקוח


2009 סרמ
ץבשב תנכסמ ןוירה ךלהמב הנרגימ
וב ,ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest University-ב רקחמ
ןוירהה תעב הנרגיממ תולבוסכ ונחבואש םישנ 33,956 ופתתשה
עבק ךרד תולבוס רשא םישנש הלעה ,2003-ו 2000 םינשה ןיב
ץבשל 15 יפ רועישב ןוכיס רתיב אצמיהל תולולע הנרגיממ
ןה םא רשק אלל תאזו ןוירה ךלהמב ץבשל
ןוכיס תושלשמ תונרגימ ,ףסונב .אל וא ןוירה תלערמ תולבוס
.בל-תלחמל ןוכיס לפכמו םד-ישירקל

BMJ


2009 סרמ
תנכסמ הניא הדיל יריצ ןמזב הליכא
נכסמ הניאו הדילה לע העיפשמ הניא הדיל יריצ ןמזב הליכא
רבודמשכ (Pulmonary Aspiration) תואירל ןוזמ תפיאשב
הניאו תיללכ המדרה תחת םוריח הרקמב ירסיק חותינב
,רזע יעצמאב שומישב ךרוצה לע וא הדילה ךשמ לע העיפשמ
.םוקאוו וא םייחקלמ תדיל ומכ

BMJ


2009 סרמ
ירסיק חותינ ידוליב היגרלאל ןוכיס הניטקמ הקיטויבורפ
...םירקוח


2009 סרמ
ןוירה יכוביס תמצמצמ הפה תנייגיה
הינטירב ןודנול Queen Mary University-ב םירקוח ירבדל
תניחבמ הדיל יכוביסל ןוכיס הניטקמ הפה תנייגיה תרימש
םאה הפב םיקדייח יכ םיריבסמ םירקוחה .דלונה ךרהו םאה
(Amniotic Fluid) ריפשה ימ לא םכרד תא אוצמל םילולע
םימדקומ םיריצ םהב ,םיכוביסל םורגלו םחרב םדה לאו
.דוליה לש ךומנ לקשמו םימוהיז ןכו תע םרטבם הדילו
ורתיאו םיכר םידולי 57-ב הביקה תולוכת תא וקדב םירקוחה
.םיקדייח ינז 46 םהב
(Granulicatella Elegans) הלטקילונרג :ולא םיקדייחמ םיינש
יעבטה םמוקמ (Streptococcus Sinensis) סוקוקוטפרטסו
םירושק םהו םדל רודחל םילגוסמ םה יכ עודיו הפב אוה
תימוהיז בלה םינפ תקלד ומכ םימוהיזל
.(Infective Endocarditis)

ND


2009 לירפא
גנוק גנוה תעפשל רבוע תפישחב הייעבה
...ירקוח


2009 לירפא
קוניתה לקשמ דודיעל תורבעתה ינפל תילופ הצמוח
...תליטנ


2009 לירפא
רבועה תוחתפתה תא ענומ ריווא םוהיז
..םישנ


2009 לירפא
תוילילש תועפות הגיסמ ןוירהב םדקומ ןושיע הקספה
םא דנליז-וינ University of Auckland-ב םירקוח ירבדל
ךכב גיסהל היושע ןוירהה לש םדקומ בלשב ןשעל הקיספמה
.רבועה לע ןושיעה לש תוילילשה תועפותה תעפשה תא
ינפל ןשעל וקיספהש ולא רקחמב תופתתשמה 2,504 ךותמ
תמדקומ הדילל ןוכיס תמר וארה ןוירהל 15-ה עובשה
.תונשעמ ןניאש םישנ לש וזל ההז (גפ תדיל)

BMJ


2009 לירפא
םיגפב תיתשר תלחמו הדילה רחאל לקשמ
הדילה רחאל קוניתה לקשמ תא ללוכ רשא בושיח
תיתשרה תלחמ תוחתפתה רתאמ (Postnatal Weight)
ןב קוידב ,םיגפב יאופר לופיט תשרודה ,(Retinopathy)
.הידבש Uni. of Gothenburg-מ עיגמ חווידה .100%
.תוטועפ 353 ופתתשה רקחמב

Pediatrics


2009 לירפא
הלכא ומיאש המ יפל תעבקנ קוניתה תייטנ
אצמ הינטירב Uni. College Dublin-ב םישבכב רקחמ
ןבל םחל ומכ ,הובג ימקילג סקדניא לעב ןוזמ שונשינ יכ
הדיל לקשמ לידגמ ןוירהה לש ןורחאה עברב ,דלוקושו
.ותודליב רבכ אצאצב רתי תנמשהל תוריבסו

British Journal of Obstetrics and Gynaecology


2009 לירפא
הדיל תרצקמ הפוקז החונת
Cochrane Database of Systematic Reviews תריקס
תוצראב םימדוק םירקחמ 21-מ ,םישנ 3,706 וללכנ הב
הדילה יבלש תעב תובכוש רשא םישנש התלעה תוחתפתמ
לש ןושארה בלשה ךרוא תא ךכב תוכיראמ םימדקומה
.תיתועמשמ הדילה
,הדימע ,ךרב תעירכ ומכ ,הפוקז החונת תוצמאמש ולא
ןושארה בלשה תא ךכב תורצקמ הפוקז הבישי וא טוטיש
.תובכוש רשא םישנ תמועל העשכב הדילה לש

BMJ


2009 לירפא
הליעומ ןוירהה ךלהמב הנותמ תינפוג תוליעפ
Royal College of Obstetr. and Gynaecologists רבוד
הלק תינפוג תוליעפ לש התובישח תא שיגדמ הינטירב
תוחתפתהב תעייסמ וז תוליעפ .ןוירהה ךלהמב הנותמ דע
ותמישנ תועונתו רבועה לש תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
םע הז אשונב ץעוויהל השיאה לע וירבדל .השיאל םג הבוטו
.ושומימ ינפל החמומ

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists


2009 לירפא
השיאב םימוהיזו D ןימטיו טועימ
Uni. of Pittsburgh Grad. Sc. of Pub. Health-ב רקחמ
הכומנ D ןימטיו תמר יכ אצמ ,םישנ 469 ופתתשה וב ,ב"הרא
,(Bacterial Vaginosis) תיקדייח קיתרנ תקלדל ןוכיס הלידגמ
.ןוירהה לש תוילילש תואצותל רושקה ץופנ םוהיז
הלידגמ רטילל לומוננ 20-מ תוחפ תב D ןימטיו תמרש ררבתה
ןהב םישנל האוושהב 34%-ב תיקדייח קיתרנ תקלדל תוחיכש
.רטילל לומוננ 80-מ ההובג D ןימטיו תמר

Journal of Nutrition


2009 יאמ
ןוירהה ןמזב הטאידב ןוכיסה
ךכב ןכסל תולולע ןוירה תעב הפירח הטאיד תושועש םישנ
תויעבל ול םורגלו ןרבוע לש תיתואירבה ותוחתפתה תא
.וייחב רתוי רחואמ
,הינטירב University of Nottingham ירקוח לש םהירבדל
קוניתב לידגהל הלולע וז הטאיד ,םישבכב תאז וקדבש
תריגאל תלבגומ תלוכי ךכ בקע חתפלו רתי תנמשהל ןוכיס
רבצנ ןמושה הנמשה ןמזבש איה רבדה תועמשמ .ןמוש
תדוגנת םג וחתיפ םישבכה .בלה ומכ ,םירחא םירביאב
.ןילוסניאל

PubMed


2009 יאמ
ןוירה רחאל הרזיגה ןעמל הקיטויבורפ
...תליטנ


2009 יאמ
םיטגילטניא תוקוניתל תורושק רקוב תוליחב
בורק הנדלת ןוירהה תעב רקוב תוליחבמ תולבוסה םישנ
.ההובג (IQ) לכשמ תנמ ילעב תוקונית יאדוול
הדנק Toronto's Hospital for Sick Children ירקוח
2003-ו 1998 םינשה ןיב ןוירהב ויהש םישנ 121 ורקח
רתוי רחואמ בלשב םיאצאצל וכרענ רשא IQ ינחבמו
תעב רקוב תוליחבמ ולבס םהיתומיא רשא ולא יכ וארה
.םירחאמ רתוי תובוט תואצות וגישה ןוירהה
םירושיכ ילעבו תילולימ הניחבמ רתוי םירשכומ ויה םה
תוהמיאה לש IQ-ל רשק אלל ,רתוי םיבוט םייטמתמ
.םיילוהוכלא תואקשמ ותש וא ונשיע ןה םאו

Journal of Paediatrics


2009 יאמ
בלה תואירב תא תרפשמ תילופ הצמוח
ןיטקהל ידכ ,םינגדמ תילופ הצמוח לש התכירצ תרבגה
,(Neural Tube Defects) תיבצעה הלעתב םימגפל ןוכיס
תאז ,בלב םירומח םידלומ םימגפל ןוכיס 6%-ב הניטקמ
.הדנק קביווק McGill University ירקוח ואצמ

BMJ


2009 יאמ
ןושיע תקספהב ישוקל הביסה
טנאירו והיז הינטירב University of Bristol-ב םירקוח
.ןוירהב ןשעל קיספהל םישנ לע דאמ השקמה ןג לש
ונשיע רשא 2,500 ןהב םישנ 8,000-כ ופתתשה רקחמב
תויאשנ ןיבמ 21% יכ אצמנ .ןוירהה ינפל דוע תועיבקב
15q24 Nicotinic Acetylcholine Receptor ןגה טנאירו
םינושארה ןוירהה ישדוח 4 ךותב ןשעל קיספהל וחילצה
.הז טנאירו תויאשנ ןניאש ולא ןיבמ 28%-ל האוושהב

Human Molecular Genetics


2009 יאמ
חלצומ ןוירה םיזוח דנואסרטלוא ינמס השולש
םיחוודמ ב"הרא ויהוא University of Toledo-ב םירקוח
(Transvaginal Ultrasound) ילניגאו דנואסרטלוא תקידב יכ
,(Markers) םינמס 3 הלגמה ,ןוירהל 36-ה םויל 33-ה םויה ןיב
ןומלחה קש רטוק תדידמ יפ-לע חלצומ ןוירה תוזחל הלוכי
.ןוירהב םישנ 1,092 ופתתשה רקחמב .(Yolk Sac)

American College of Obstetricians and Gynecologists
57th Annual Clinical Meeting (ACOG)


2009 יאמ
ןוירה תואצות ינוכיסו םייכינח תלחמ
...ירבדל


2009 יאמ
ןגמה תטולב דצמו ןגמה תטולב חותינ תואצות רימחמ ןוירה
ןבייה-וינ Yale University School of Medicine ירקוח
חותינ רחאל םישנ לש ןבצמ רימחמ ןוירה יכ וליג ב"הרא
(Parathyroid) ןגמה תטולב דצמ חותינו ןגמה תטולב
רתיב תונותנ ולא םישנ .ןוירהב ןניאש םישנל האוושהב
ןמז הנזפשואת ןה .םייללכו םיינירקודנא םיכוביסל ןוכיס
.םילוחה-תיבב רתוי ךורא
םתריקסמ םינותנ חותינ לע םיססבתמ ולא םיאצממ
ב"הראב םייטרפה םיזופשיאה ללכ ךותמ 20%-כ לש
.ןוירהב ויה אלש םישנ 31,155-ל האוושהב

Archives of Surgery


2009 ינוי
רפסה-תיב ליגב ולש לכשמה תנמב אטבתת רבועה תחימצ
לקשמב דלונש ,יתייסא אצוממ רבוע לש ותחימצב רופיש
הדילה תדימ תרגסמב (גפ) ונמז םרטב דלונ רשא וא ךומנ
םה ולא .רתוי ההובג (IQ) לכשמ תנמל הרושק תילמרונה
National Uni. of Singapore-ב ךרענש רקחמ יאצממ
.רופגניס National University of Singapore-ב
.ולש IQ-ה לדגי לודג דוליה לקשמש לככ יכ םג אצמנ

Pediatrics


2009 ינוי
ןוירהב תונמש םישנ
...םישנ


2009 ינוי
םיידיתע תונוירה לע םיעיפשמ ןוירהב םדקומ םיכוביס
תולולע ןוירהה לש םדקומ בלשב םיכוביס תווח רשא םישנ
ורקסנ רקחמב .םיאבה תונוירהב לדגומ ןוכיס ינפב דומעל
םיכוביס לש םתעפשה לע שגד םשוה םהב םירקחמ 75
.2008 דע 1980 םינשב םינושארה ןוירהה יבלשב
דנלוה Erasmus MC University Medical Centre ירקוח
רתיל הרושק (Miscarriages) תולפה לש הירוטסיה יכ וליג
ילניגאו םומידו דיתעב (גפ תדיל) תומדקומ תודילל ןוכיס
(גפ) תמדקומ הדיל ,ןוירה תלערל םג רושק אצמנש
.ךומנ הדיל לקשמלו

Europ. Soc. of Human Reproduction & Embryology


2009 ינוי
אצאצב יכב רתיל םרוג ןוירהה ןמזב ינואכיד בא
...ירקוח


2009 ינוי
הדילה ןמזב ךומנ לקשמו םיטלאתפל הפישח
...רקחמ


2009 ילוי
דוליב תויגרלא דגנ ןוירהב םיגד ןמש
...םירקוח


2009 ילוי
ןוירהב המישנה תכרעמ לע הנגהל תוקריו תוריפ
ב"הרא ןוטסוב University in Massachusetts-ב םירקוח
םויב (תוחפל) תוקריו תוריפ לש תונמ 7 תכירצ יכ םיחוודמ
הנוילעה המישנה תכרעמב םוהיזל ןוכיס ןיטקהל היושע
.ןוירהב (Upper Respiratory Tract Infection/URTI)
לע דבעידב וחוויד רשא םישנ 1,034 ופתתשה רקחמב
רשא םישדוחה 6 תפוקתב ןדי-לע תוקריהו תוריפה תכירצ
תפוקתב ולבס ןה םהמ םימוהיזה לעו ןוירהל ומדק
.ןוירהה לש הנושארה תיצחמה

Public Health Nutrition


2009 ילוי
ןוירהל רושקה יתנוזת רוסחמ תוענומ ןיטינרק תולולג
יכ םיחוודמ Martin-Luther University-ב םינמרג םירקוח
היושע ןוירהה ןמזב ןיטינרק ףסות ג"מ 500 לש תימוי הליטנ
רשא העפות הנוזתה ירמוח תומרב הדיריה תא גיסהל
.ןוירהה ןמזב עבטה ךרדמ תשחרתמ
יארקאב ולביקש ןוירהב תואירב םישנ 26 ופתתשה רקחמב
.(המד) ובצלפ וא ףסותה תא

European Journal of Clinical Nutrition


2009 טסוגוא
תילילש האצותל תורושק ןוירהב היספליפא תולוח יסוכריפ
ןוכיסל םימרות ןוירהב תויטפליפא םישנב סוכריפ יפקתה
לדוגו (גפ) תע םרטב הדילל ,ךומנ הדיל לקשמל רתי
תולבוס ןניאש םישנל האוושהב ליגל תיסחי ןטק
םירקוח וליג תאז ,היפספליפא/הליפנה תלחממ
ושמתשהש ןאווייט Taipei Medical University-ב
.ימואלה תודילה םשרמב רקחמה ךרוצל

Archives of Neurology


2009 טסוגוא
ןוירה ןמזב ןואכיד ידגונ
...העדוה


2009 טסוגוא
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסו ןוירהב רכוסל תוליבס-יא
Institute for Clinical Evaluative Sciences-ב םירקוח
םדב רכוס לש הגירח טעמ תמר יכ םיחוודמ הדנק וטנורוט
עיבצהל לולע (תינוירה תרכוס לש ףסל תחתמ) ןוירהה ןמזב
.דיתעב תוירלוקסו-וידרק תויעב לע
ךותב הייעבב תוקלל 19% ןב רתי ןוכיסב תונותנ ולא םישנ
.תואבה םינשה 12

Canadian Medical Association Journal


2009 טסוגוא
תוהמיאב הצופנ תשרט תרזחו הקנה
...רקחמ


2009 רבמטפס
קיפסמ וניא ןוירהב םישנל D ןימטיו ןונימ
...םישנ


2009 רבמטפס
רבועה תחימצו םיגד תליכא ללגב תיפסכל הפישח
הפישחהו ןוירהב השיא תכרוצ םתוא םיגוסהו םיגדה תומכ
,רבועה תותפתה לע עיפשהל םילולע םתליכא בקע תיפסכל
ירקוח םירסומ תאז
הנולצרב CIBER en Epidemiolog a y Salud Publica
תשולש .םמיא םע תוטועפ 554 ופתתשה רקחמב .דרפס
לע ודלוויה תעב קוניתה לקשמ לע םיעיפשמ םיביכרמה
.םדלוויה תעב םירחא תוקונית תמועל יסחיה ולדוגו וכרוא

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמטפס
חומה תוחתפתהב תעגופ הדילה ינפל םיניסקוידל הפישח
...ירקוח


2009 רבמטפס
גירח הדיל לקשמל ןוכיסו ןוירהב תינפוג תוליעפ
ולסוא Norwegian School of Sport Sciences-ב םירקוח
ןוכיס הניטקמ ןוירהה ךלהמב תינפוג תוליעפ יכ וליג היגברונ
.זוחא 28 דע 23-ב ףדוע לקשמב קונית תדילל
36,869-ל עגונב םתושרל דמעוהש עדימב ושמתשה םירקוחה
התייה אל ןוירהה ינפל הרידס תינפוג תוליעפל .דיחי תודיל
.העפשה ךכ-לע

Gynecology


2009 רבמטפס
קוניתה תוגהנתה תא תרפשמ תילופ הצמוח
ןוירהה יבלשב תילופה הצמוחה תכירצ תא לידגהל הצלמהה
תויתואירבו תוילטנמ תויעב םצמצל םג היושע םינושארה
Erasmus MC Uni. Medical ירקוח ואצמ תאז ,אצאצב
ופתתשה וב רקחמ תובקעב דנלוה Center Rotterdam

.תוטועפ 4,214

British Journal of Nutrition


2009 רבמטפס
ןוירהב םישנל ןכוסמ ליבגנז
תפסוה לע הצילממ (Evira) ןוזמה תוחיטבל תיניפה תונכוסה
ידי-לע וב שומישה ינפמ תוריהזמה ליבגנז יפסות תוקבדמ
ליבגנז התב שומיש ליבגהל שי םתכרעה יפל .ןוירהב םישנ
רבועה לש ותוחתפתהב העיגפל ששח בקע ונממ תוקבאבו
.הלודג הכירצמ האצותכ

Evira


2009 רבוטקוא
הרבועל הרה םאמ רבוע ןטרס
ןפי Tokyo Medical and Dental University-ב םירקוח
הילישה ךרד רובעל םילולע ןטרס יאת יכ ךכל תודע וליג
רבודמ .הלחמה תא ךכ ריבעהלו הרבוע לא הרה השיאמ
הב 28 תב השאב הימקול לש הרקמב .הלחמה תא ךכ
האצמנ הקידבב .הדילה רחאל רצק ןמז הלחמה התלגתה
.תבב םג הלחמה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 רבוטקוא
קוניתה תוילטנמב עגופ ןוירה ןמזב שוש
ךכב עוגפל הלולע ןוירהה ןמזב שוש םרג 100 תלכואה השיא
ירקוח םירסומ תאז ,קוניתה לש תילטנמה ותוחתפתהב
ואצמנ ולא תוהמיאל ודלונש תוקונית .Helsinki University
תועדומו ןורכיז ,םילימ רצוא הכומנ היצנגילטניא תמר ילעב
סחיב (תיבחרמ תועדומו ןורכיז ,םילימ רצוא) (תיבחרמ
בשק תערפהב םיקול םג ואצמנ ולא םידלי .םירחאל
ירבדל .העורפ תוגהנתהבו (Short Attention Span)
(Glycyrrhizin) ןיציריצילגה ללגב הרוק רבדה םירקוחה
לא םאהמ רובעל סרטס ינומרוהל םרוגה ליבגנזב יוצמה
.וחומ תוחתפתה לע העיפשמה רבד ,המחרב רבועה

American Journal of Epidemiology


2009 רבוטקוא
בלב םידלומ םימגפו הנמש םא
םימגפו ןוירהה ינפל השיא לש רתי תנמשה ןיב רשק םייק
,אצאצה לש (Congenital Heart Defects) ובלב םידלומ
תובר תויאופר תואצוה ,האולחתל רוקמ םיווהמ רשא
תולחמ תרקבל זכרמה רבוד לש וירבדל תאז ,התומתו
האב העדוהה .תונותיעל העדוהב ב"הראב (CDC) ןתעינמו
.הז רשק קדב רשא (NBDPS) לודג רקחמ תובקעב

Gynecology & American Journal of Obstetrics


2009 רבוטקוא
דלונה ךרב תויעבו ןואכיד ידגונ
...הפישח


2009 רבוטקוא
תמדקומ הדילל ןוכיס הלידגמ ןוירהב תילובטמ תנומסת
ופתתשה וב רקחמב ,ןווי University of Crete ירקוח
בלשב תילובטמ תנומסת םע םישנש ואצמ ,םישנ 625
תמדקומ הדילל ,3 יפ ןוכיס רתיב תונותנ ןוירהב םדקומ
תולבוס םישנהמ 3.5% יכ ררבתה .תורחא םישנ תמועל
,תילובטמה תנומסתב עיפשמה ירקיעה םרוגה .וז הייעבמ
.םד-ץחל רתי וניה ,םירקוחה ירבדל

American Journal of Epidemiology


2009 רבוטקוא
רגובמ ליגב המתסאל הרושק םוקאו תדיל
האוושהב ,(Vacuum Extraction) םוקאו תדילב ודלונש םידלי
לש התוצרפתהל יתועמשמ ןוכיס רתיב םייוצמ ,הליגר הדילל
.םהייחב רתוי רחואמ המתסא
הנקסמל ועיגה דנלניפ Kuopio University Hospital ירקוח
תודיל 5,800-מ רתויל םיסחייתמה םינותנ תריקס רחאל וז
.1986-ו 1985 םינשה ןיב ועראש דיחי אצאצ לש תוילניגאו
הז אשונב ןולאש םירוהה ואלימ 7 ליגל םיאצאצה עיגהב
.תויגרלא יוליגל תוקידב ורבע םה 15 ינב םידליה תויהבו
תקלדל ןוכיס רתיב םג ויה ולא םידלי יכ וארה םיאצממה
.תחשה תחדקלו (Atopy) תיפוטא רוע

Allergy


2009 רבוטקוא
תרכוס ינפמ קוניתה לע הניגמ תוקרי תריתע הנוזת
יכ םיחוודמ הידבש University of Gothenburg ירקוח
תוניגמ תוקרי לש תולודג תויומכ תוכרוצה תוידיתע תוהמיא
.1-גוס תרכוס ינפמ ןאצאצ לע ךכב
ןוכיס ולידגה דבלב עובשב םימעפ 5 דע 3 תוקרי ולכאש ולא
ולכאש תוהמיאל האוושהב 70%-ב דיתעל ןהידליב הלחמל
5,724 קלח ולטנ רקחמב .ןוירהה ךשמב םוי ידמ תוקרי
.םהיתומיאו 5 ינב םידלי

Pediatric Diabetes


2009 רבוטקוא
תודירש םירפשמ ןוירהב לזרבו תילופ הצמוח
Johns Hopkins Bloomberg Sch. of Pub. Health ירקוח
לזרבו תילופ הצמוח יפסות תליטנ יכ םיחוודמ ב"הרא
,7 ליג דע טועפה תתומתל ןוכיס ןיטקהל היושע ןוירהה ןמזב
הדיל לקשמ לש תוחיכש ולא םיפסות וניטקה ןכ ומכ .31%-ב
וירחאו ןוירהה ןמזב םאב הימנא לשו 16%-ב (גפ) ךומנ
.תוילאפנ םישנ 5,000-ל בורק ופתתשה רקחמב .50%-ב

American Journal of Epidemiology


2009 רבמבונ
המתסאל ןוכיס לע םיעיפשמ ןוירהה בלשו תילופ הצמוח
University of Adelaide's Robinson Institute ירקוח
רחואמ בלשב תילופ הצמוח ףסות תליטנ יכ ואצמ הילרטסוא
אצאצב המתסא תוחתפתהל ןוכיס לידגהל הלולע ןוירהה לש
לש םדקומ בלשב ףסותה תליטנ ךא ,25%-ב 5 דע 3 ליגב
םישנ 490 לש ןתנוזת תא ותתינ םירקוחה .ןכסמ וניא ןוירהה
3.5 ליגב םידלי 423-ב המתסאה ירקמ רפסמ תא ודדמו
.םינש 5.5-ו

American Journal of Epidemiology


2009 רבמבונ
חומה תוחתפתה לע עיפשמ ןוירהה ןמזב ןושיע
Uni. of York's Department of Health Sciences ירקוח
לע קר אל עיפשהל לולע ןוירה ןמזב ןושיע יכ ואצמ ב"הרא
תויעבל םג ול םורגל אלא ,רבועה לש תינפוגה ותוחתפתה
ןה הלח העפשהה .וייחל תונושארה םינשה 3-ב תוגהנתה
תערפהבו תויביטקארפיהב אטבתהל הלולעו תונבו םינב לע
.זוכירו בשק

University of York


2009 רבמבונ
רבועל הקיזמ הניא ןוירהב תינפוג תוליעפ
לש ןורחאה בלשה דע הרידס תינפוג תוליעפ לש העוציב
קוניתה לש ולדוגו ולקשמ לע הערל העיפשמ הניא ןוירהה
Polytechnic University-ב םירקוח ירבדל .ךרדבש
ליעוהל וליפא היושע הנותמ תינפוג תוליעפ דרפס דירדמ
םירבועה תוחתפתה .קוניתה לשו םאה לש םתואירבל
אלש תוהמיאל תוקונית לש ולאל םיהז ויה םניתודימו
.תינפוג תוליעפ לכ ועציב

International Journal of Obesity


2009 רבמבונ
טועפל רשאמ םאל רתוי ער ךשוממ ינש הדיל בלש
ואצמ ב"הרא םהגנימריב University of Alabama ירקוח
רובע תוילילש תואצותל ןוכיס לידגמ ךשוממ ינש הדיל בלשש
.ןטק תינטנופס הדילל יוכיסה ונייהד ,םאה
ךשמב תומדקתה וב הלח אלשכ ךשוממל בשחנ ינשה בלשה
םייתעשו הנושאר הדיל הל וזש השיאב רבודמשכ תועש 3
תחא העשו םייתעש וא תימוקמ המדרה םע ,תינדלו השאב
.המדרה אלל

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2009 רבמבונ
הצופנ תשרט לש תומדקתה טיאמ ןוירה
וב ,היגלב קובסלמ Nationaal MS Centrum-ב רקחמ
הצופנ תשרט ינימסת הנושארל ווחש םישנ 330 ופתתשה
יושע ןוירהש אצמ ,הנש 18 ךשמנש 38-ו 22 םיליגה ןיב
השיאה הלבס הנממ רשא הלחמה לש התומדקתה טיאהל
.34%-כב דמענ הטאהה רועיש .ןוירהל התסינכ ינפל דוע
םה תולוחה בצמב וז הבטהל םיארחאה םירקוחה תעדל
לע םיעיפשמו ןוירהה ןמזב םישרפומ רשא םינומרוה
.ןוסיחה תכרעמ

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 רבמבונ
םחרל ץוחמ ןוירה ןוחביאל םד-תקידב
Uni. of Edinburgh's Center for Rep. Biology ירקוח
לש ותמר תא תדדומ רשא םד-תקידב וחתיפ הינטירב
ןוחביא רפשל היושעש (Activin B) A ןיביטקא ןובלחה
השידח הקידב .(Ectopic Pregnancy) םחרל ץוחמ ןוירה
תקידבו םדה-תוקידב לש ההובגה ןתולע תא ךוסחת וז
.םויכ םישנה תורבוע ןתוא דנואסרטלואה

Human Reproduction


2009 רבמבונ
תיתדיל-בס התומת הלידגמ 2-גוס תרכוס
הב הריקסב ,דרפס Hospital Mutua de Terrassa ירקוח
תיתדיל-בס התומת יכ וליג םימדוק םירקחמ 33 וללכנ
רצק ןמז התומתל ןוכיסה ונייהד ,(Perinatal Mortality)
2-גוס תרכוס םע םישנב 50%-ב ההובג הדילה ירחא וא ינפל
.1-גוס תרכוס םע םישנב רשאמ

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology


2009 רבמצד
םיאצאצב בל תויעב תמצמצמ םאל תילופ הצמוח
דנלוה Radboud Uni. Nijmegen Medical Centre ירקוח
הניטקמ קר אל ןוירהה ךשמב תילופ הצמוח תליטנש םיחוודמ
ינפמ אצאצה לע םג הניגמ אלא ,םידלומ םימומל ןוכיסה תא
ג"קמ 400 תוחפל ולטנ רשא םישנל םידלי .תודלומ בל-תויעב
בל תויעבל ןוכיס וניטקה ןוירהה ךשמב םויב תילופ הצמוח
.תילופ הצמוח הלטנ אל ןמיאש םידליל האוושהב 20%-כב

European Heart Journal


2009 רבמצד
תונוירה יובירב הקיזמ IVF תקידב
הקידב היגלב Uni. Hospital Brussels ירקוח לש םהירבדל
לש (IVF Screening Test) תיפוג-ץוח הירפה תריקס לש
התומתל ןוכיס לידגהל הלולע םייטנג םימגפ יוליגל םירבוע
.תוקונית תבורמ הדיל לש םירקמב
,Pre-Implantation Genetic Diagnosis/PGD יורקה ,ךילהב
הקידב תעצבתמ םהב םיאת ינש וא דחא את רבועהמ םיאיצומ
ינב תוקונית 581 ופתתשה וב ,רקחמב .תולחמו תוגירח יוליגל
,דיחי קונית תדילב רבודמ רשאכ קיזמ יתלב אצמנ םיישדוח
םתדילב תוקונית תתומתל ןוכיסהש אצמנ םירקמ המכב ךא
.5 יפ לדג

Human Reproduction, PGD


2009 רבמצד
רבועב םימומל ןוכיס םילידגמ המתסאל הפיאשב םידיאורטס
,המתסאב לופיט םשל םילטינה ,הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק
םניא ןוירהל ןושארה עברב םויב ג"קמ 1,000 דע ןונימב
םינונימ ךא ,(Birth Defects) םידלומ םימומל ןוכיס םילידגמ
Uni. de Montreal ירקוח .ךכב םינכסמ ןכא רתוי םיהובג
תונוירה 13,280 וללכ רשא םימדוק םירקחמ ינותנ וחתינ הדנק
.המתסא םע םישנב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2010 ראוני
ירסיק חותינב םינוכיסה
דימעמ ירסיק חותינש ריהזמ (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא
שי ןכלו ,התומת הז ללכב ,םייניצר םינוכיס ינפב השאה תא
הרקמב ומכ ,תויאופר תוביסמ שרדנ אוה רשאכ קר ועצבל
ימלוע רקס תובקעב האב וז הרהצה .רבועה תקוצמ לש
וללכנ ובו 2008-ו 2007 םינשה ןיב תויתיסא תונידמ 9-ב
.םילוח-יתב 122-ב תודיל 108,000

The Lancet


2010 ראוני
קוניתה לש םדה-ץחלל קיזמ ןושיע
ןושיע יכ ואצמ הידבש Karolinska Institute-ב םירקוח
דלוויש קוניתה לש םדה-ץחלב עוגפל לולע ןוירהה ןמזב
םירקוחה .ותוא בציימה ןונגנמב קזנל םרוג אוהש ןוויכ
ןוירהה ןמזב הנשיע ןמיאש תוקונית לש םירקמ 17 וחתינ
םדועב קבטל ופשחנ אל תוקוניתה םהב םירקמ 19-ו
הלע עובש ינב תוקונית לש םמד ץחל .םמיא םחרב
ולאבש דועב םתנש תעב ודמעוה םה רשאכ 2%-ב
.10%-ב הלע אוה הנשיע ןמיאש

Hypertension


2010 ראורבפ
אצאצב רתי תנמשהו ןוירהב הקיטויבורפ
...השא