תשוחת םה ןורג תקלד םירשבמה םינמיסה
.העילב ןמזב וב באכו שבי ןורג
ןמס אלא ,המצע ינפב הלחמ הניא וז בורל
תוננטצה ומכ ,ילאריו םוהיז אוה הל םרוגהש תרח הלחמ ץורפל
.תעפש וא
לש םירקמב ךא ,עובש ךות ,המצעמ בורל ףולחת תילאריו הלחמ
.לופיטב ךרוצ היהי יקדייח םוהיז
,רישי עגמב םירבעומ ןורג תקלד םימרוגה םיקדייחה תיברמ
ילכ ומכ ,ןכל םדוק רחא הלוח עגנ וב ץפח םע עגמ רמול
םדאה עגונ רתוי רחואמו 'דכו ןופלט תלד תידיב ,לכוא
.ויניע וא ופא ,ויפב קבדנש
םימוטפמיס
...תויהל םילולע ,םהזמה םרוגב םייולתה ,םיפסונ ינימסת
.'צ תולעמ 38-מ תוחפ ,ךומנ םוח
.ףאב שדוג
.(םילק בורל) שאר יבאכ/ףוג יבאכ

.םישוטיע
.תועמוד םייניע
.לועיש

...םה ןורג יבאכ םימרוגה םיקדייח םוהיז ימרוג
.(Streptococcus) סוקוקוטפרטס
.(Tonsillitis) םידקש תקלד
.(Diphtheria) הירתפיד
.(Epiglottitis) הנקה הסכמ תקלד
...ןה ןורג באכב תוולמה תורחא תוילאריו תולחמ
.תעפש
.(Mononucleosis) סיזואלקונונומ
.(Measles) תבצח
.חור תועובעבא
.(Croup) הרכסא
םימרוג
םימרוגה םיסוריו םתואב םרוקמ ןורקה יבאכ לש םירקמה תיברמ
.יקדייח םוהיז אוה רוקמה םירקמהמ ןטק קלחב .תעפשו תוננטצה
םא ןיב ,המישנה תכרעמ ךרד ףוגל םירדוח םיקדייח וא םיסוריו
,ינפוג עגמ ידי-לע םגו הלוח םדא לש תושטעתה וא לועיש בקע
.והשלכ ץפחב ףתושמ שומיש וא די תציחל ומכ
רפס יתב ,הדובע תומוקמ םניה תויוקבדיהל םיצופנ תומוקמ
.םידלי ינגו
.תופוכת םכידי וצחר וז ךרדב םוהיז תעינמל

...םה ןורג יבאכל םירחא םימרוג
.תונוש תויגרלא םימרוגה םייח ילעב .תויגרלא
.רתי םומיח בקע ,ףרוחב דחוימב - ידמ שבי תיב .שבוי
לוהוכלא ,(תוירגיס ןשע) יוריג ימרוג/םימהזמ םירמוח
.לבותמ ןוזמו   
.תוקעצ רחאל דחוימב .ןורג ירירש ץומיא
.תברצ ימרוג :ואר .סקולפר/הביקהמ הצמוח רזחה
.(HIV) סדייא תלחמ
.ןורגב לודיג
ןוכיס ימרוג
...םינמנ ןורגב תקלדל רתי תושיגר ימרוג לע
.הרשע ינבו םידלי םה הייעבל םידעומ .ליג
.(םיבר םינלער וב םהב) תוירגיס ןשעל הפישחו ןושיע
.קבאה תידרקל וא םייח ילעבל היגרלא
םירמוחו קלד תפירש ומכ ,םיימיכ יוריג ירמוחל הפישח
תברקב תצמואמ תוליעפמ וענמיה .םילבוקמ םייתיב םיימיכ   
.ההובג ריוא םוהיז תמר םהב םימיבו םישיבכ   
.סיטיסוניס :ואר .םירזוח םיסוניס ימוהיזמ םילבוסה םישנא
.('דכו אלכ ,אבצ ,הדובע) םישנא זוכיר תומוקמב תוהש
.המוגפ ןוסיח תכרעמ
ןוחביאו תוקידב
תוחיפנ וא/ו תוימומדא רותיאל ,ןורגה ךות לא ףיקשי אפורה
.(Tonsils) םידקשה לע הלגומ ינמיסו
המיגד לוטי אפורה .ןורג יקדייח תיברת עצבל ךרוצ היהיש ןכתי
.הדבעמל תאז חלשיו הפה לש ירוחאה וקלחמ
םיכוביס
ןכתית םיתיעל ךא ,ללכ-ךרדב םינכוסמ םניא םייקדייח םימוהיז
...ומכ ,םירחא םימוהיז תמירג
.סיטיסוניס
.םיינזוא תקלד

.(Tonsillitis) םידקש תקלד
.(Scarlet fever) הניטלרקס/תינש

...םג םורגל םילולע ולא םימוהיז
.(Glomerulonephritis) הילכה תויעקפ תקלד :יתיילכ קזנ
.(Rheumatic fever) תינורגיש תחדק
לופיט
.םייעובש דע עובש ךות ,המצעמ הלחמה ףולחת םירקמה תיברמב
םייושע הניש הברהו (ןיאפק םהב ןיאש ואקשמ) הבורמ הייתש
.המלחהה תא זרזל
.חרק תוסיפ וצצמ וא תישק תרזעב ותש םיזע ןורגה יבאכ רשאכ

,הקיטויביטנאב איה יקדייח םוהיזב לופיטל תלבוקמה ךרדה
תרזוח תוקבדיה וא המלחה תזרזמ דימת הניא איהש ףא לע
.הליעי הניא ללכ איה סוריו אוה םרוגה רשאכו
.םילזונ עפש תותשלו הברה חונל היהי הלוחה לע
.לקהל יושע ןומיל ץימו שבד םע םימח םימ וא חלמ ימב רוגריג

אפרמ-יחמצ
...ןורגה תעגרהל
.ןיצוב
.האצניכא

.תימטוח
.שוש
.(Slippery elm) הציקוב

...לוכאל וברה העינמלו
העינמ
...םיידי תליטנ איה הלחמה תא עונמל הדיחיה ךרדה
.לכואה ינפל
.םיתורישב שומיש רחאל
.םישנא המוה םוקמב היהש רחאל
.םייח-ילעב םע עגמ רחאל
.םיבר םימב ופטשו קזח םתוא ופשפש ,בטיה םיידיה תא ונבס
...מ וענמיה
.תובגמו לכוא ילכב ףותישמ שומיש
.היתש תוקרזמו םיירוביצ םינופלטב הפה עגממ וענמיה
.םילוח םישנאמ וקחרתה
.םכיתבב וראשיה ריואה םוהיז תמר ההובג םהב םימיב
.תוירגיס ןשעל הפישחמ וענמיהו ונשעת לא
.ריוא יחלחלמב ורזעה .תיבה םינפ תוחל לע ורמש