תושדח - שמשל רתי תפישח
Sun overexposure - News

AMD-ל ןוכיס לידגמ שמשה רוא
שמש יפקשמו שומישו רואל הפישח
(1) ןויריהב UV-ל 'שחו הצופנ 'ט
(2) הצופנ תשרטו D 'טיו שמש
תינורגש םיקרפמ 'דל ןוכיסו שמשה
רתי תנמשהל ןוכיס דגנ שמשה רוא
םייחה ךרואו תוירופ ,שמשה רוא
הכישחב רועב תעגופ שמשה
הייאר רצוק דגנ UVB-ל הפישח
םוהיז דגנ T יאת הצירממ שמשה
(2) רועה 'סמ תוומו שמשב הדובע
יעמה יקדייחל ליעומ UVB רוא
םירוחשב ןגומה רועב DNA ייוניש
יתיילכ קזנו שמשה רואל הפישח
שמשה ינפמ הנירק ןנסמכ םיבנע
(1) רוע 'סו תודליב שמש תויווכ
רתוי הליעומ םיירהצה שמש
DNA יקזנ ןקתמ שידח םרק
דשה ןטרס ענומ שמשה רוא
ליעי וניא ףושפישב הנגה םרק
קיזהל לולע הנגה םרק
הילכה 'סו שמש רואב רוסחמ
תינירמזור הצמוחו לכ-אפרמ
המופמילל ןוכיסו שמשה
תואירבל םיינפוג 'עפו ןיאפק
ןנועמשכ תנכוסמ UV תנירק
(1) רועה 'ס דגנ ילוקורב יטבנ
(2) שמשל 'שחמ 'דו ילוקורב
םימיוסמ םישנאל שמשל 'שח
שמש תויווכמ ןגמ ןיטורק אטב


...שמשל רתי תפישח ואר

2001 רבמטפס
(1) רוע ןטרסו תודליב שמש תויווכ
ןמזב תורומח (Sunburns) שמש תויווכש ,םיריהזמ םיחמומ
רועה ןטרסב תוקלל ןוכיס דאמ תולידגמ (Childhood) תודליה
.םייחה ךשמהב (Skin cancer)

National Cancer Institute Maryland-ב םירבכעב רקחמ
לוגס הרטלוא תנירקל םיפשחנה ליגש לככש הארה ב"הרא
השקה רועה ןטרס תלחמב רתוי רהמ םיקול םה ןטקו ךלוה
ךשמשכ םג ,(Malignant melanoma) הריאממ המונלמ
.רצק הפישחה

Nature


2005 יאמ
ליעוהל היושע םיירהצה שמש
(Ultraviolet Radiation) לוגס הרטלוא תנירקל תיחמומ ירבדל
ףושחל םדאה ינב לע הינטירב University of Manchester-מ
אלל תוקד 15 דע 10 ךשמל םוי ידמ שמשל (Skin) םרוע תא
.(Sunscreen) הנגה םרק

D ןימטיו רוציי םשל ףוגל ףוגל שורד (Sunlight) שמשה רוא
םוסקימ םשל ילאידיאה ןמזה יכ םיארמ םיבושיחו (Vitamin D)
(UVB radiation) UVB תנירקשכ םיירהצב אוה D ןימטיו רוציי
.תיברימה איה

The University of Manchester


2005 רבמטפס
שמשהמ DNA יקזנ ןקתמ שידח םרק
וחתיפ םה יכ וזירכה ב"הרא AGI Dermatics תרבח ינעדמ
יקזנ ןקתל לגוסמש (T4 endonuclease) שידח (Cream) םרק
.(Sun-Damaged Skin) שמשהמ רוע

דדועל לולע שדחה בילחתהש םיריהזמ םיחמומ ,תאז םע
.שמשה ינפמ תקפסמ הנגה לע רתוול םישנא

AGI Dermatics


2006 לירפא
דשה ןטרס תא ענומ שמשה רוא
...תורענ


2006 ילוי
ליעי וניא רועה ךותל ףושפישב הנגה םרק
(Rubbing in Suncream) הנגה םרק ףושפיש םיחמומ ירבדל
ותוליעי תא תיתועמשמ תיחפהל לולע רועה לע ומושיי תעב
המרל דע ,(Harmful UV Rays) תוקיזמ UV ינרק תמיסחב
.תילמינימ

הבכש לש שוביי רשפאל םיפזתשמל ץלמומ ,תאז םוקמב
הב הדיחיה ךרדה ,רועה לע םרקה לש רתוי הבע הנבל
.ליעי ןפואב לעופ הנגהה םרקש אצמנ

Restoration of Appearance and Function Trust


2006 טסוגוא
קיזהל לולע הנגה םרק
שומישש אצמ ב"הרא University of California-ב רקחמ
רתוי (Skin) רועל םורגל לולע (Suncream) הנגה םרקב
.תלעות רשאמ קזנ

(Absorbed) גפסנ רשא הנגה םרק יכ םיריבסמ םירקוחה
רציילו הלוגס הרטלוא הנירק םע בולישב ביגהל לולע רועב
(Reactive Oxygen Specie/ROS) םיישפוח םילקידר גוס
.רועל םיקיזמה

םימרקל םיחינמש ןוויכ תושחרתמ תויעב םירקוחה ירבדל
.שדחמ םתוא םימשיימ ןיאו רועב גפסיהל

University of California


2006 רבמטפס
הילכה ןטרסל רושק שמש רואב רוסחמ
Uni. of California, San Diego תושארב רקחמ
רואל הפישחב רוסחמ ןיב ירשפא רשק הליג ב"הרא
.(Kidney Cancer) הילכה ןטרסו שמשה

התומת ירקמ 101,900-ו םירקמ 208,500 ונחב םירקוחה
ץופנ הילכה ןטרסש ואצמו םלועה יבחרב הילכה ןטרסמ
.הוושמה וקמ תוקוחרה תונידמב רתוי

תבשחנ (UVB) B לוגס הרטלוא רואל הכומנ הפישח
הפישחש ןוויכמ ןטרסל רתוי הובג ןוכיסל הליבומכ
.ףוגב D3 ןימטיו לש הזתניסוטופ תררועמ UVB-ל

ויה רתויב םיהובגה ןטרסה ירועיש ואצמנ ןהב תונידמה
היכ'צו דנלסיאו ימורדה רודכה יצחב יאווגורואו דנליז וינ
.ינופצה רודכה יצחב
היזנודניא ,םאוגב ויה רתויב םיכומנה תועראיהה ירועיש
.הוושמה וק לע תורחא תונידמו

International Journal of Cancer


2006 רבמטפס
תינירמזור הצמוחו לכ-אפרמ לש תוניגמ-וטופ תונוכת
םיישונא םיטיצוניטרק לע םתעפשהו

היכ'צ Palacky University Olomouc ירקוח לש םהירבדל
תוקיזמה תועפשהה ינפמ םדאה רוע לע הנגהל תחא השיג
וטופ-ןגמכ תויחמצ תובוכרתב שומיש איה UV תנירק לש
.(Photoprotectants)

לשו לכ-אפרמ לש תוניגמה תועפשה תא ךירעה הז רקחמ
תינירמזור הצמוח ,ולש תירקיעה תילונפה הצמוחה ביכרמ
לע UVA תעפשהב םייוניש דגנכ (Rosmarinic acid)
.(Human Keratinocyte) םיישונא םיטיצוניטרק

Keratinocytes םיטיצוניטרק
סימרדיפאב רתויב עפושה את גוס םה םיטיצוניטרק
. -רועה לש הקדה תינוציחה הבכשה- (Epidermis)
ןיטרק ינובלח רוצייב םיחמתמ םיטיצוניטרקה
:ףוגה לש תינרקה תמקר תא םירצויה (Keratin)
.רועה לש רתויב תינוציחה הבכשהו רעיש ,םיינרופיצ

(Heal-All/Prunella) לכ-אפרמ תיצמת תועצמאב לופיט
ןפואב ואכיד ( (Rosmarinic acid)) תינירמזור הצמוחו
UV תעפשהב םיישפוח םילקידר לש םרוציי תא יתועמשמ
.DNA-ל קזנה תחפ ךכו

,תינירמזור הצמוחו לכ-אפרמש ךכ לע תועיבצמ ולא תואצות
הנגה עיצהל םייושע ,רועה חופיטל םיקורמתב םישמשמה
UVA תעפשהב (Oxidative stress) תינוצמיח הקע ינפמ
םייגולוטמרד םירישכתב תפסותכ ליעוהל םייושעו
.(Dermatological Preparations)

Journal of Photochemistry and Photobiology


2007 ינוי
המופמילל ןוכיס הריבגמ שמשה רואל הפישח
הפישח יכ וליג ב"הרא טקיטנוק Yale Uni.-ב םירקוח
ןמזב (Ultraviolet radiation) הלוגס הרטלוא הנירקל
הניאש המופמילל ןוכיסה תא הריבגמ שמשב יוליב
.םישנב (Non-Hodgkin lymphoma) ןיק'גדוה

המופמילמ תולבוסכ ותמואש םישנ 601 ופתתשה רקחמב
3-מ תוחפ ךשמב ופזתשהש ןהמ ולא .ןיק'גדוה הניאש
ןוכיס רתיכ ויה הנש 60-מ רתוי ךשמב הנשב םישדוח
ףוזיש לע וחווידש םישנ ,תאז םע .הלחמב תוקלל 3 יפ ןב
.רבגומ ןוכיסב ואצמנ אל הנשב רתוי וא םישדוח 3 ךשמב

היצטנמגיפ הארנכ קפיס ליגר ףוזיש םירקוחה ירבדל
.הלוגס הרטלואה הנירקה תגיפס תא התיחפמה הניגמ
שמש רואל רתויב הלודגה הפישחה םע םישנ ,ףסונב
70% ןב רבגומ ןוכיסב ויה ץיקב 15:00-ל רקובב 9 ןיב
.רתויב הכומנה הפישחה םע ולאל האוושהב

American Journal of Epidemiology


2007 ילוי
תואירבה ןעמל תינפוג תוליעפו ןיאפק
ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers, The State Uni.-ב רקחמ
טעמ םע (Exercise) תינפוג תוליעפ לש בוליש יכ אצמ
תינסרהה העפשהה ינפמ ןגהל יושע (Caffeine) ןיאפק
.(Sun's Radiation) שמשה תנירק לש

ףתושמב םידבוע םימרוגה ינשש הארנ םירקוחה ירבדל
(Precancerous cells) םיינטרס םורט םיאת תליטקל
.שמשה ידי לע עגפנ םהלש (DNA) ייא.ןא.יד-ה רשא

ופשחנ רשא רעיש אלל םירבכעב תאז וקדב םירקוחה
.(Ultraviolet-B/UVB) לוגס הרטלוא תנירקל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2007 רבוטקוא
םיננועמ םיימשהשכ דחוימב םינכוסמ UV ינרק
הקזחה הנירקה יכ וליג הינמרג University of Kiel ירקוח
1,400 התיה ,ינופצה םדב ,(Sylt) טליס יאב הדדמנש רתויב
.םיננועמ םיימשה רשאכ תאז ,טאוו

,םיננועמ םימשה רשאכ ,UV-ה תנירקב תינוציקה היילעה
םיימשה תורהבתה םע .תוקד יתש דע ךשמיהל הלולע
תורוצתב תאז םיריבסמ םירקוחה .טאוו 900-ל הנירקה הדרי
.הנירקה תא ךכ םימיצעמו שמשה רוא תא םיפקשמה םיננעה

NNO


2007 רבוטקוא
(1) רועה ןטרס םיענומ ילוקורב יטבנ
...ירקוח


2007 רבוטקוא
(2) שמשל הפישחמ תקלדו תוימומדא דגנ ילוקורב 'ת
ןוכיסל תורושק תונשנו תורזוח (Sunburns) שמש תויווכ
.(Skin cancer) רועה ןטרסל הובג
יכ םיחוודמ ב"הרא Johns Hopkins University ירקוח
םיצממ התוא (Sulforaphane) ןאפארופלוס תבוכרת
תוימומדא תא התיחפמ (Broccoli sprouts) ילוקורב יטבנמ
תמרגנה (Inflammation) תקלדו (Skin redness) רועה
.(UV) לוגס הרטלוא תנירקל הפישחמ

,(Redness/Erythema) תוימומדאב הטילש םירקוחה ירבדל
רשא רוע יעגנבו רועה ןטרסב המחלמל תפסונ ךרד הניה
.שמשה תנירקל םירושק

תא םירקוחה וקדב םהילע םירגובמ 6 ופתתשה רקחמב
,םימי 3 ינב ילוקורב יטבנמ הצומש ,ןפארופלוסה תעפשה
.לוגס הרטלוא תנירקמ המרגנש רועה תוימומדא לע
תועצמאב UV תנירקל הפישח ינפל התשענ המשהה
.שמש תורונמ

תוימומדאה תא התיחפה ילוקורבה תיצמתש וארה תואצותה
לפוט אלש ימ לש ורועל האוושהב 37% רועישב עצוממב
.לוגס הרטלוא תנירקל הפישח תובקעב

תא תיזיפ הגפס אל ילוקורבה תיצמתש םיריבסמ םירקוחה
תעינמל תיאתה המרב תלעופ איהש הארנו UV-ה תנירק
םינובלח תורצוויהל םרוג ןאפרופלוס םהירבדל .תוימומדא
.םימי רפסמ ךשמל ,שמשה יקזנ ינפמ רועב םיניגמה

WebMD


2008 ראוני
םימיוסמ םישנאל ליעות שמשל הפישח רתוי
תלעות קיפהל םייושע םימייוסמ םישנא יכ אצמ רקחמ
ףוגה תא דדועמש רבד ,שמשה רואל תרבגומ הפישחמ
ןטרס תורוצמ הנגהב עייסמ בשחנש D ןימטיו רצייל
ןטרס ,(Colon cancer) יעמה ןטרס ןהב ,תומיוסמ
(Breast cancer) דשה ןטרס ,(Lung cancer) האירה
.(Prostate cancer) תינומרעה ןטרסו

םדאב D ןימטיו רוציי יכ ואצמ ב"הראב םיחמומ ,תאז םע
םייחה םישנא .הוושמה וקמ ולש קחרמל םאתהב הנתשמ
ולאל האוושהב D ןימטיו רתוי 3.4 יפ םירציימ הילרטסואב
יווקב םישנא .היבנידנקסל האוושהב 4.8 יפו הינטירבבש
תיתועמשמ D ןימטיו תוחפ םירציימ םיינופצה בחורה
.הוושמה וקל דיל םייחה םישנאל האוושהב

ND


2008 יאמ
שמש תויווכ ינפמ ןגמכ ןיטורק אטב
ירקוח וכרע התוא ,םירקחמ 7 הללכ רשא הזילנא הטמ
תליטנש האצמ הינמרג Munster University Hospital
ןגהל הייושע הפה ךרד (Beta-carotene) ןיטורק אטב
תליטנ תפוקתש לככו (Sunburn) שמש תויווכ ינפמ
ושרדנ .(Protection) הנגהה הלדג ךכ הכורא הז ףסות
.הניגמ העפשה רוציל ידכ ףסותה תליטנ לש תועובש 10

ינפמ הנגהה ירוחאמש קיודמה ןונגנמה םירקוחה ירבדל
רבודמש ןכתיי ךא ,עודי וניא דיאונטורק אטבה לש שמשה
.ולש ןוצמיחה תדגונ תוליעפב

Photochemistry and Photobiology


2008 רבוטקוא
םייניע תולחמל ןוכיסה תא לידגמ שמשה רוא
Tropical Medicine & London School of Hygiene ירקוח
רואל הפישח לש בוליש יכ הארנ יכ םיחוודמ הינטירב ןודנול
םיטנדיסקוא-יטנא לש תוכומנ תומרו (Sunlight) שמשה רואל
תורוצב (Older People) םירגובמ תונכסמ (Antioxidant)
תירלוקאמ תונוונתה AMD םייניעה תלחמ לש תומיוסמ
.(Age Related Macular Degeneration) ליגב היולתה

,תמדקתמ AMD םע 101 םהב שיא 4,400 וללכנ רקחמב
.הלחמה אלל שיא 2,117-ו םיינושאר הלחמ יבלשב שיא 2,182
ןיטנסקאזו ןיאטול ,E ןימטיו ,C ןימטיו םה םיטנדיסקוא-יטנא
.ץבאו

,הרושק הניא שמשהמ (Blue Light) לוחכ רואל הפישחש אצמנ
-יטנאה תומר םע םישנאה עברב ,תאז םע .הלחמל ,המצע ינפב
AMD-ל לוחכ רואל הפישח הרשקנ ,רתויב תוכומנה םיטנדיסקוא
.םדקתמ

Archives of Ophthalmology


2008 רבמצד
תורמשמ ידבועל םיעייסמ שמש יפקשמב שומישו רואל הפישח
םיינריע ראשיהל םיפייע הליל

ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center-ב רקחמ
ןושיל ורזעיו הדובעה ןמזב תונריע רתויל ומרגיש םיפיט עיצמ
.הירחא רתוי בוט

הליל תרמשמב ודבעש רקחמה יפתתשממ ולא יכ יכ אצמנ
תורואל תונטקה תועשב ופשחנו המודמ (Night Shift)
תוקד 15 תונב תופוקת 5 ךשמב (Bright Lights) םיריהב
.רתוי רחואמ אלא דימ אל ,רתוי םיכורד ושענ

וביכרה םיריהבה תורואל ופשחנש םינייסנה ,ןכ ומכ
התיבה םכרדב (Dark Sunglasses) םיהכ שמש יפקשמ
.רקובב 8:30 העשב ,הטימל דיימ וכלהו

Sleep


2010 לירפא
(1) ןויריהב לוגס הרטלוא תנירקל הפישחל הרושק הצופנ 'ט
...םהירבדל


2011 ראורבפ
(2) הצופנ תשרטל ןוכיס םיניטקמ D 'טיוו שמשל הפישח
...רקחמ


2013 ראורבפ
תינורגש םיקרפמ תקלדל ןוכיס תיחפמ שמשה רוא
ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב םירקוח
שמש רוא עפש תוגפוס רשא םישנ יכ םיחוודמ ב"הרא
חתפל תחפומ ןוכיסב תויוצמ (Sunlight)
.(Rheumatoid Arthritis) תינורגש םיקרפמ תקלד

,םישנ 120,000-מ רתוי לש ןתואירב תא ורטינ םירקוחה
שמשה רואל ןתפישח רחא בקעמל ליבקמב רשא
,בחורה וק לש בולישב תוננובתה ידי לע הכרעוהש
.וררוגתה ןה ןהב תירבה תוצרא תונידמב ןנע ייוסיכו הבוג

ויה רתויב תוהובגה הפישחה תומר םע ולא ,עצוממב
תינורגש םיקרפמ תקלד חתפל 21% ןב ךומנ ןוכיסב
.רתויב תוכומנה תומרה תולעבל האוושהב

Annals of the Rheumatic Diseases


2014 רבוטקוא
תרכוסו רתי תנמשהל ןוכיס התיחפמ שמשל הפישח
University of Edinburgh תושרב ילרטסוא-יטירב רקחמ
,ןמוש תריתע הנוזתב וטעלוהש םירבכעב ךרענש ,הינטירב
ןיטקהל היושע (UV) לוגס הרטלוא רואל הפישחש אצמ
2-גוס תרכוסל ןוכיסו (Weight Gain) לקשמב היילע
.(Type 2 diabetes)

(Nitric oxide) ןקנחה תצומחתו UV-ה רוא ןיב רשק חכוה ןכ
.שמשל הפישח רחאל רועהמ תררחתשמה הלוקלומ

תינפוג תוליעפ םע בולישב שמשה רוא םירקוחה ירבדל
רתי תנמשה תעינמב עייסל םילוכי האירב הנוזתו (Exercise)
.םידליב (Obesity)

Diabetes


2015 ראוני
םייחה ךרואו תוירופה לע שמשה רוא תעפשה
Norwegian Uni. of Science and Technology ירקוח
(Sunlight) שמש רוא הברהל תופשחנש םישנש וליג היגברונ
לבקלו (Children) םידלי תדלל ןהייוכיס תא ךכב תוניטקמ
.(Grandchildren) םידכנ דיתעב

הנירק תומרש אצמנ ,םדא ינב 9,062 ופתתשה וב ,רקחמב
ןפואב עיפשהל תולולע תורבגומ (UV) הלוגס הרטלוא
לעו (Generations) תורוד ךשמב םדאה תוירופ לע רכינ
.(Mortality) התומתה

םינשב ודלונש םידלי לש םייחה ךרוא יכ וליג םירקוחה
5.2-ב עצוממב ךומנ היה ההובג תיראלוס תוליעפ םע
רתוי םילודג ויה התומתב םילדבהה .םירחא םידלימ םינש
.םייחל תונושארה םייתנשב

Proceedings of the Royal Society B


2015 ראורבפ
הכישחב רועב עוגפל ךישממ שמשה רוא
קלח ב"הרא טקיטנוק Yale University ירקוח לש םהירבדל
תמרוג (UV) הלוגס הרטלוא הנירקש (Damage) קזנהמ רכינ
.שמשל הפישחה רחאל תועש שחרתמ (Skin) רועל

UV תרונמ תנירקל טיצונלמ יאתו םירבכע ופשח םירקוחה
.רועל DNA יקזנ הרצייש ,(UV lamp)

םירציימ (Melanocyte cells) םיטיצונלמ יאת
.רועה תא ההכמה טנמגיפה :(Melanin) ןינלמ

Science


2015 סרמ
תנכוסמ תויהל הלולע תורגבה תעב שמשל הפישח
אצמ ב"הרא הינרופילק Stanford University-ב רקחמ
תורגבה ךלהמ ךות (Sun Exposure) שמשל הפישחש
ןטרס לש םירקמ רתויל םורגל הלולע (Adulthood)
.(Nonmelanoma Skin Cancer) המונלמ וניאש רועה

ב"הרא לש םיימורדה בחורה יווקב ויחש םישנ ,השעמל
תולחל 39%-ב הובגה ןוכיסב ויה תודליב אל ךא ןתורגבב
.םיינופצה בחורה יווקב וררוגתהש ולאל האוושהב הז ןטרסב

לודג רקחמב ופתתשהש םישנ 161,808 ופתתשה רקחמב
.Women's Health Initiative :םדוק

73rd (AAD) American Academy of Dermatology
Annual Meeting


2016 רבמצד
ןוכיסה תנטקהל הרושק UVB-ל תרבגומ הפישח
םיריעצו רעונ ינבב דחוימב ,הייאר רצוקל

Tropical Med. & London School of Hygiene ירקוח
הרטלוא תנירקל ההובג הפישח יכ םירסומ הינטירב ןודנול
הפישח ךות ץוחב הייהשה ןמזל הרושקה ,(UVB) B לוגס
רצוקל ןוכיסה תנטקהל הרושק ,(Sunlight) שמשה רואל
UVB-ל הפישחו ,(Myopia) / Nearsightedness הייאר
רתויב ההובגה התחפהל הרושק םינש 29-ו 14 םיליגה ןיב
.רגובמ ליגב הייאר רצוקל ןוכיסב

D3 ןימטיו זוכירל הייאר רצוק ןיב יאמצע רשק אצמנ אל
לש םזילובטמל םירושקה םינגב םיטנאירו וא םורסב
.D ןימטיו

JAMA Ophthalmology


2016 רבמצד
םוהיזב םימחולה T יאת ץירממ שמשה רוא
ןוטגנישוו Georgetown University Medical Center ירקוח
תועצמאב ,(Sunlight) שמשה רוא יכ ואצמ ב"הרא .יס .יד
T יאת תא ץירממ ,D ןימטיו רוציי לש הזמ דרפנה ןונגנמ
ןוסיחה תכרעמב יזכרמ דיקפת םיאלממה רועב (T cells)
.(Immune System)

ודרפוה רשא (Skin T cells) T יאתב ושמתשה םירקוחה
םיריבסמ םה .ישונא םדמו םירבכע לש םרועמ תיברתמ
םיינש יפ ,T יאתמ לודג קלח ונשי רועב םדא ינבב יכ
.םירושק םה וילא ,םדב תבבוסה תומכהמ

Scientific Reports


2017 ראוני
(2) רועה ןטרסמ עובשב דחא תוומל תמרוג שמשב הדובע
םיחוודמ הינטירב ןודנול Imperial College London ירקוח
השימחו דחא תוומ הרקמל ליבוהל הלולע שמשב הדובע יכ
(Melanoma) המונלמ גוסמ רועה ןטרס לש םישדח םירקמ
.עובשב

ןייינבה ידבוע ברקב וניה רתויב הובגה תוומה ירקמ רפסמ
.(23%) תואלקחב םידבועה םייוצמ םירחאו (44%)

British Journal of Cancer


2019 רבמצד
יעמה יקדייחב םיליעומ םייונישו UVB תנירקל הפישח
רועה לש הפישחה תעפשה תא קדבש (טולייפ) ינושאר יוסינ
הליג ,ישונאה םויבורקימה / יעמה יקדייח לע UVB תנירקל
.ישונאה םייעמה םויבורקימב םייבויח םייוניש

IBD - תיתקלד יעמ תלחמ ומכ םירקמב רבודמ
(Inflammatory Bowel Disease)
םע ורשוקש (Multiple Sclerosis / MS) הצופנ תשרטו
םייתביבס םימרוגו (Western Diet) תיברעמ הנוזת
.(Environmental Factors)

רבד ,שמשה רואל הפישחב הדירי אוה הזכ יתביבס םרוג
.יעמה יקדייחב םייונישלו D ןימטיו רוצייב הדיריל ליבומה

40 דע 19 תונב ,תואירב תונבל םישנ 21 ופתתשה יוסינב
.הנש

םויבורקימה ןווגמ תא בלידגה UVB תפישח לש דחא עובש
D ןימטיו לש הקיפס יא םע רקחמה תא הלחהש הצובק לש
תומר םע רקחמה תא הלחהש הצובקה לש וזל ההז המרל
.םדה םורסב D ןימטיו לש תותואנ

Frontiers in Microbiology


2021 ראוני
םיימונג DNA ייוניש רבוצ שמשהמ UV רואמ ןגומה רוע
National Inst. of Environmental Health Sciences ירקוח
םינושה םיגוסה תא (הנושארל) ודדמ ב"הרא הניילורק 'צ
.(Skin cells) רוע יאתב םישחרתמה DNA-ב םיימונג םייוניש לש
(Ultraviolet/UV) לוגס הרטלוא רואמ תויצטומ יכ ואצמ םה
לש רתוי תוכומנ תומר ןנשי רוע ירוחשב וליאו דחוימב תוחיכש
.רוע ינבלל האוושהב (UV damage) UV יקזנ

UV רוא מ רתוי בוט םינגומ רוע ירוחשש םיםירובס םירקוחה
.רועה טנמגיפב (Melanin) ןינלמ לש רתוי תוהובג תומר ללגב

PLOS Genetics


2021 ראוני
יתיילכ קזנו שמשה רואל הפישח ןיב רשקל עגונב תושדח
'תומטרד Geisel School of Medicine at Dartmouth ירקוח
רועה תפישח דציכל עגונב תויופצ יתלב תונבות ףשח ב"הרא
םימוטפמיסה תא רימחהל הלולע לוגס הרטלוא רואל
(Autoimmune diseases) תוינומיאוטוא תולחמב םיינילקה
.תבאז ומכ

תינומיאוטוא הלחמ איה (Lupus) תבאז
רשאכ תמרגנה הלחמ - (Autoimmune disease)
תא תפקות (Immune System) ןוסיחה תכרעמ
,םיקרפמב תקלדל םורגל הלולעו- הלש התמקר
.תואירבו בלב ,חומב ,םדה יאתב ,תוילכב ,רועב

הפישח ,תבאזה ילוחמ 80% דע-ב יכ וליג םימדוק םירקחמ
תויוחקלתהלו תימוקמ רוע תקלד םורגל הלולע שמשה רואל
יבגל ןבוה טעמ קר .הילכ תלחמ הז ללכב ,תויתכרעמ
.הז ךילהת םיעינמה םייסיסבה םינונגנמה

תררועמ UV רואל רועה לש תדדוב הפישח יכ ואצמ םירקוחה
העפוה - הירוניאטורפ ללוכ ,הילכב העיצפו תקלד יכילהת
.םיאירב םירבכעב םג ןתשב ןובלח לש - תפלוח

Proceedings of the National Academy of Sciences


2021 ראורבפ
שמשה ינפמ ליכא הנירק ןנסמכ םיבנע
ךרענש ב"הרא Uni. of Alabama at Birmingham-ב רקחמ
רועה לע ןגהל היושע (Grapes) םיבנע תליכאש אצמ םדא ינבב
לוגס הרטלוא רוא תנירקמ םרגנה קזנ ינפמ (Skin)
.(Polyphenols) םילונפילופה ךכל םיארחאו (Ultraviolet light)

ךשמב ,וכרצ (רתויו הנש 19 ינב ויהש) רקחמב םיפתתשמה 19
.םויב םילפס 2.25-ל ךרע תווש תומכב םיבנע תקבא ,םוי 14
שמש תויווכל תרבגומ תודימע וניגפה םיקדבנה יכ אצמנ
תיאתה המרב UV יקזנ לש םינמסב התחפה ,(Sunburn)
.רועה לע תיעבטה הנגהב 74.8% רועישב היילע לכה ךסבו

Journal of the American Academy of Dermatology

.