ןגמה תטולב תקלד יהמ
.הביאכמ הניאש תקלד איה ןגמה תטולב תקלד
...תוירוגטק רפסמל תקלחנ איה
תיטיצופמיל תינורכ ןגמ תטולב תקלד וא תינומיא-וטוא הלחמ
.(Autoimmune or chronic lymphocytic thyroiditis)  
(Silent Thyroiditis) הטקש ןגמ תטולב תקלד   
וטומישאה םש לע ןגמ תטולב תקלדו   
.(Hashimoto's Thyroiditis)  
רמולכ ,(Subacute granulomatous) הפירח-תת תמוריגרג
.תלבגומ תקלד   
תינשלופ תיטורביפ הלחמ .(Riedel's disease) לדיר תלחמ
.הרידנו   
,(Acute suppurative) הפירח תיתלגומ הלחמ .תורחא תולחמ
תינורכ הלחמו (Chronic infective) תינורכ תימוהיז הלחמ   
.(Chronic non-infective) תימוהיז הניאש   
הדיל רחאל ןגמה תטולב תקלד
,(Postpartum thyroiditis) הדיל רחאל ןגמה תטולב תקלד
4 ןיב ללכ-ךרדב ,םישנ לש תיסחי ןטק רפסמב תשחרתמ
.הדילה רחאל םישדוח 12 דע
תוליעפ תת הלגמה ,TSH םד תקידב ידי-לע תישענ הנחבאה
.עודי וניא הייעבל םרוגה .ןגמה תטולב לש

תטולב לש תוליעפ רתיב ומכ הייעבה ינימסת ויהי ןושארה בלשב
...םישדוח 4 דע 2 םיכשמנ ולא םינמיס .ןגמה
.םוחל תושיגר
.לקשמב תרבסומ יתלב הדירי
.תועזה
.דער

...ןגמה תטולב תוליעפ תת ינימסת ועיפוי ינשה בלשב
.לקשמב תרבסומ יתלב היילע
.תושישת
.רוקל תושיגר
.שביו רוויח רוע

תוליעפ תת לש םינימסת חתפל השא היושע םיבלשה ינש ןיב
.םדה תוקידבב יונישה תופקתשה ינפל דוע ,ןגמה תטולב
.םדה תוקידב לע רוזחל ךרוצ היהי הזכ הרקמב

ןמז רחאל ילמרונ דוקפיתל ןגמה תטולב בושת םירקמה תיברמב
ראשה לע .תוליעפה תת תפוקת ךראתת םירקמהמ קלחב .רצק
.ךשוממ לופיט לבקל היהי

(Sheehan's syndrome) ןאהיש תנומסת היהית םירידנ םירקמב
.הדיל רחאל ןגמה תטולב תוליעפ תתל םרוגה
רחאל ,(Pituitary gland) חומה תרתוי תטולב לש לשכב רבודמ
.הדילה

...לולכל םילולע םיפסונ םינימסת
.(Absence of menstruation) רוזחמ רדעה
הילכה תרתוי תוטולב תוליעפ תת
.(Underactive adrenal glands)   

השעי ןוחביאהו הניקת תויהל TSH תקידב היושע הז הרקמב
,(Free thyroxine) ישפוחה ןיסקוריתה תמר תקידב ידי-לע
.ןגמה תטולב ןומרוה