?יהמ היזלכא
(Esophageal motility טשווה תויתעונתב הערפה איה היזלכא
םירירשה לש תוילגה תויוצווכתהב השלוחמ האצותכ ,disorder)
טשווה ךרואל ןוזמה תא םיפחודה ,(Smooth muscles) םיקלחה
ןותחתה רגוסה רירשה לש ותופרתה יא וא/ו ןוזמ תעילב ןמזב
אצמנה ,(Hypertensive lower esophageal sphincter - LES)
.הביקל עיגהל ןוזמל עירפמה רבד ,הביקל טשווה רוביח םוקמב

(Esophagus) טשוו
הביקל הפהמ ןוזמה תלבוה רוניצ
.(Stomach)
(Sphincter) רגוס רירש
טשווה הצק ןיב אצמנה יתעבט רירש
.ןוזמ תעילב ןמזב בחרתמו הביקהו

.60 דע 25 םיליגה ןיב בורל תשחרתמ היזלכא תלחמ
םימוטפמיסב ןייפאתהל הלולע (Chagas disease) סאג'צ תלחמ
.םימוד

םימוטפמיס
.(Dysphagia) העילב ייוקיל
.(Regurgitation) הביקהמ ןוזמ תיילע
.(Chest pain) הזחב םיבאכ
.(Heartburn) תברצ
.(Cough) לועיש
.(Weight loss) לקשמב הדירי

םימרוג
.טשוול (Nervous stimulation) יבצע יוריג רדעיה
.(Parasitic infection) יטיזרפ םוהיז
.ןטרס תלחמ
.(Hereditary facors) םייתשרות םימרוג

ןוחבאו תוקידב
(Barium esophagogram) םוירבב טשוה תקידב וא ןגנר םוליצ
...תוארהל םייושע
.תויתעונתב רוסחמ תייעב
.(Dilated proximal esophagus) בחרומ ןותחת טשו
.טשוה לש ןותחתה וקלחב תורציה
 
.(Esophageal manometry) יטשו ץחל תדידמב רשואי ןוחבאה
.הימנא ינימסת ונכתי

לופיט
.הערפהה תלקה ידי-לע םינימסתה לע לקהל לופיטה תרטמ
(Calcium channel blockers) ןדיס תולעת תומסוח תופורת
עצבל הייעב הנשי םהב ,םישישקב טקני הז לופיט .םיטארטינו
.חותינ וא ןולב תועצמאב רגוסה רירשה חתפ לש הבחרה
.םירקמהמ םיזוחא 10-ב לקי הז לופיט
 
קרזוי וב רשא ,(Endoscopic treatment) יפוקסודנא לופיט
רגוסה רירשה תייפרהל ,ןילוכליטצאה תמיסחל םונילוטוב ןלער
רורגל לולעו םירקמהמ זוחא 30-ב ליעוי לופיטה .ץווכמה
.יחותינ לופיטל עירפתש ,תיתקלד הבוגת
לופיט רובעל הייעב שי םהל םישישקב הז לופיט םימשיימ
.חותינב וא ןולבב
 
ידיב עצובמו ץלמומה לופיטה אוה ,(Balloon) ןולבב לופיט
ריוא ץחל תועצמאב תורציהה םוקמ תא ביחרמ רשא ,החמומ
.(Pneumatic dilatation)
בוקינ) ןוכיס רועישו זוחא 80 דע 70 החלצה רועיש הז לופיטל
.םוריח חותינ ךירצי טשווה בוקינ .םיזוחא 5 (טשווה
הביקהמ רזחהמ ,לופיטה רחאל ,ולבסי םילפוטמהמ עברכ
.(Reflux) טשוול
.דיתעב םירזוח םילופיטל וקקדזי םילפוטמה תיצחמ
 
תועצמאב (Heller myotomy) רגוסה רירשה חותינ ךילהת
לשכנ םהב םירקמב םשויי (Laparoscopy) היפוקסרופל
.ןולבב לופיט
,חותינב ךרוצ היהיש ןכתי ,טשוול הביקהמ ןוזמ תרזח תעינמל
,טשווה ביבס הביקה לש ןוילעה הקלח תפיטע עצובת וב
.(Fundoplication) הביקל ורבחתה םוקמ תברקב
הליגר תוליעפל רוזחי לפוטמה .םיימוי ןב זופשיא ךירצי הז חותינ
.םייעובש ךות
טשווה תרסהל קקדזהל לפוטמה לולע חותינה ןולשכ לש הרקמב
.(Esophagectomy)