תושדח - תויגרלא
Allergies - News

היפוטאו המתסא ,דלי תנמשה
םינקבאל דלונה ךרה הפישח
המתסאל ןוכיסו תילופ הצמוח
םינקבא לע ןמוש תוצמוח תעפשה
תויגרלא דגנ ןוירהב םיגד ןמש
יטקליפנא םלה ינימסת םוצמיצ
הנייגיהו היגרלא ןיב רשקה דגנ
ןימה ייחב םג תועגופ תויגרלא
ןכסמ הייחש תוכירבב רולכ
תויגרלא דגנ םינימטיו-יטלומ
םידליב תוקלד דגנ הקיטויבורפ
ריואב תואשינ תויגרלאו םירמש
תויגרלאו קצומ ןוזמ תייהשה
תחשה תחדק דגנ הפורת
ריעצ ליגב ןמוש תוצמוח
ןירפניפא תונמ 2 - ןוזמל תויגרלא
היסקליפנאל ןוכיסב םייטמתסא
תויגרלא דגנ םינטוב
תחשה תחדק דגנ לונגונקיפ
יגרלא-יטנא רוחש הת
היזורבמאל היגרלא תרמחה
שבועל היגרלא ןיטקמ D 'טיו
םינקבאל הפישחו הדילה ןמז
ןוזמל תויגרלאל םד-תוקידב
תיגרלא תלזנ לע לקמ סיסרת
תיגרלא תלזנל היפרתונומיא
םשרמ אלל ןימטסיה-יטנא
בלחל היגרלאל היפרתונומיא
םידליב תויגרלאו D ןימטיו
םינטובל היגרלאו הקיטנג
בלחה ןובלח םע םיפאמ
תויגרלאל ןוכיסו דמחמ תויח
םיגפב תחשה תחדקו DHA
תודליה ליגב דמחמ תויח
ההז היגרלאו םינוש םיבלכ
אשד ינקבאל היפרתונומיא
ןמחפה תצומחת-ודב לופיט
הדילה םוקמו תויגרלא
םדב D ןימטיו םילעמ םיבלכ
םירגובמב היגרלאו םילותח
קבא יבאושב ןוכיסה
תויגרלא תוחפו רפכ ייח
םידיאורטספשמ D ןימטיו
היסקליפנאו םינטוב םיזוגא
דמחמ תויחו תויגרלא
תיגרלא-יטנא הלירפה
תיתקלד-יטנא ןתאמח/סטיסטפ
תויגרלא לע הליקמ הקיטויבורפ
תויגרלא דגנ ןוסיחה תכרעמ
תחשה תחדק דגנ הלירפ
ליעי וניא ןתאמח/סטיסטפ
םידליב היגרלאו םיטלאתפ
תחשה תחדק 'נ סטיסטפ/ןתאמח
היגרלא דגנ םייעמ יעלות
תויגרלאב ןןכסמ םילותח רעיש
ןוסניקרפ 'מל הרושק היגרלא
'תסא הבוגת םיריבגמ םיבלכ
ןוזמל תויגרלא דגנ עייסמ ריפק
תחשה תחדקו הייחש תוכירב
ןידע קבא לש ויתועפשה
תחשה תחדקו ןקנח תצומחת
תיבבב שבועל םידלי תפישח
המתסאל ןוכיס ןיטקמ קשמ בלח
תויגרלא יובירו םינובס
תויגרלא ינפמ הניגמ הניא הקנה
היגרלא םימצמצמ תוקריו םיגד
תיגרלא הבוגת השילחמ הגנירומ
םייטקליפנא-יטנא הגנירומ יערז
תויגרלאו תוירגיס ןשעל הפישח
תויגרלאב ןכסמ םירוה ןושיע
ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
תויגרלאל םרוג שבוע
תויגרלא עונמל תולוכי תוהמא
תויגרלאל ןוכיס ןיטקמ בלכ
היגרלאו המתסא ,ןוירהב סרטס
תחשה תחדק דגנ ןוסיח
תחשה תחדק דגנ הקיטויבורפ
םידלי תנכסמ בכר-ילכ תעונת
היגרלאב םישנ ןכסממ לוהוכלא
םיפואב תוצופנ המישנ תויעב
המתסאו תוקוניתל לומטצרפ

ודוביע רחאל וישאקב םינגרלא
םידליב השק היגרלאו זרוא
הפמילה ירשקל היגרלא תוקירז
םינטובל היגרלאב לופיט
תחשה תחדקל םינקבא תוילבט
היגרלא דגנ הקיטויבורפ
תיבה קבא תידרק 'גרלאל ןוסיח


...תויגרלא ואר
 
2000 סרמ
דמחמ תויחו תויגרלא
םידליש ואצמ ב"הרא J. Ford Cancer Center, Detroit ירקוח
תא ךכב ורפיש ,תודליה ליגמ ,דמחמ תויח ויה םהב םיתבב ולדגש
ויחש ולאש ואצמו 7 ינב םידלי 700 ורטינ םה .תונוש תויגרלאל םנסוח
.ולא תויחל תויושיגר תוחפ ומיגדה םילותחו םיבלכ םע םתדיל עגרמ

American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology
Annual Meeting in San Diego


2001 יאמ
הלירפה לש תיגרלא-יטנא תוליעפ
...רקחמ


2001 טסוגוא
סטיסטפה לש תיתקלד-יטנאה ותוליעפ
חמצהמ הקפוהש תיצמת יכ ואצמ ץייווש Uni. of Bern ירקוח
ולבסש םילפוטמ .יתקלד ךילהת ,םלוב (Ze339) ןתאמח/סטיסטפ
תוילבט םויב םימעפ 3 ולביק (Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנמ
יתועמשמ רופיש רכינ םימי 5 רחאל .עובש ךשמב ,ג"מ 8 ןונימב
לע וחוויד םילפוטמה .ןימטסיהה תומרב הלודג הדיריו םבצמב
.ושמתשה םה ןהב תופורתה ןונימ תנטקהו םתשגרהב רכינ רופיש

Science Direct


2002 ינוי
היגרלא ינימסת לע הליקמ הקיטויבורפ
תפסוהש ואצמ דנלניפ University of Turku-ב ךרענש רקחמ
ןיטקהל היושע הקינימ ותלימג תעב קוניתה בלחל םייטויבורפ םיקדייח
האוצ תומיגד תליטנ ךותמ תאז ואצמ םירקוחה .המזקא לש םינימסת
תומר יכ ררבתהו םינושאר המזקא םינמיס ולגתה םהב תוקונית 21-מ
אלל תוקונית תמועל תוהובג ויה םהב ואצמנ רשא םיקיזמה םיקדייחה
.וז הייעב
,תולחמל תורושק תוהובג םיקיזמ םיקדייח תומרש םיריבסמ םירקוחה
.המזקאו המתסא ,תחשה תחדק ומכ

Gut


2003 טסוגוא
תויגרלא דגנ ןוסיחה תכרעמ
...ירבדל


2004 סרמ
תחשה תחדק דגנ הלירפ
...יוסינב


2004 טסוגוא
תחשה תחדק דגנ ליעי וניא ןתאמח/סטיסטפ
...םהירבדל


2004 רבוטקוא
םידליב היגרלאו המתסא ינימסתו תיבה קבאב םיטלאתפ
...םירקוח


2005 טסוגוא
תחשה תחדק דגנ בוט סטיסטפ/ןתאמח ילע תיצמת
שיא 330 ופתתשה וב ,ץייווש טראקדנאל Allergy Clinic-ב רקחמ
,ג"מ 8 ןונימב (Ze 399) ןתאמח/סטיסטפה תיצמת תעפשה הוושיהש
,(Telfast-180) טסאפלט לבוקמה ןימטסיה-יטנאל ,םויב םימעפ 3
הליעי ןתאמח/הסטיסטפ ילע תיצמתש חוודמ ,םויב םעפ םילטונ ותוא
.תיתנוע תיגרלא תלזנ/תחשה תחדק ינימסת לע התעפשהל המודב

Phytotherapy Research


2005 רבמטפס
היגרלא דגנ םייעמ יעלות
םישנא הינטירב Nottingham City Hospital ירקוח לש םהירבדל
תוחפ םילבוס (Hookworm) ץרכ גוסמ םיעלות םהייעמב םיאשונה
תואצמיה בקע רתוי הליעפ םהב ןוסיחה תכרעמש ןוויכ תויגרלאמ
.ולא םיעלות
םיאשונה היפויתאב םישנא יכ ררבתהש רחאל תאז וקדב םירקוחה
םינובלח םתעדל .תחשה תחדקו המתסא ינפב םידימע ולא םיטיזרפ
.ולא תויגרלא לש ןתעפשה תשלחהל םיארחאה םה ולא םיעלותב

European Federation of Allergy and Airways Diseases
Patients' Associations (EFA)


2006 יאמ
םידליב תויגרלאל ןוכיס לידגמ םילותח רעיש
עגרמ םידלי 486 ופתתשה וב ,ב"הרא Uni. of Arizona-ב רקחמ
ןוכיס רתיב םינותנ לותח יוצמ וב תיבב םילדגה םידליש אצמ ,םתדיל
.םייח-ילעבל המזקא/תירוע היגרלאל 28% רועישב
תואצמיה .םתדיל רחאל רצק ןמז םילותחל ופשחנש םידליב רבודמ
.טעמ הז ןוכיס הניטקמ (ףסונב) תיבב םיבלכ

American Thoracic Society’s Int. Conference in San Diego


2006 טסוגוא
ןוסניקרפ תלחמל הרושק היגרלא
תמרוגה דמחמ תויח רעישו קבאל הצופנ היגרלא ןיב רשק שי
.ןוסניקרפ תלחמו תידימת 'תוננטצה ןיעמ' לש םימוטפמיסל
ףאב םיירירה םימורקה תקלדש ואצמ ב"הרא Mayo Clinic ירקוח
.3 יפ ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס הלידגמ (Rhinitis)
םימורקה לש תקלדש ואצמ ,ןוסניקרפ ילוח 200-כ ונחבש ,םירקוחה
ןוסיחה תכרעמ איה ךכל הביסה .םהב הצופנ ףאב םיירירה
.חומב ןוסניקרפ תלחמ תורצוויהב תאטבתמה רתי תבוגתל תמרוגה
םימיוסמ םיימיכ םירמוח חומב ררחשל הלולע תרצונה תקלדה
.םש םיאת לש םתומל גגושב םימרוגה
ןוויכ שושחל ןיא םיירירה םימורקה תקלדמ םילבוסה לע םהירבדל
.הלחמל םימרוג רפסמ ךותמ ,דבלב דחא םרוג הניה וז הייעבש

Neurology


2006 טסוגוא
תיטמתסא הבוגת םיריבגמ םיבלכ
םילבוס דמחמ תייחכ בלכ קזחומ וב תיבב םירגה םייטמתסא םידלי
.םיירחא םידלי תמועל ,ריוא םוהיז תאצות ,המתסאמ רתוי ךכ בקע
הנקסמל ועיגה ב"הרא Uni. of Southern California ירקוח
.המתסאמ םילבוסה םידלי 475 לש םרוטינ תובקעב וז
,לותח אצמנ םתיבבש םידלי יבגל המוד הבוגת וליג אלש םירקוחה
אלו (Endotoxin) ןיסקוטודנא/םינפ ןלערל הפישחל תאז םיסחיימ
.ןגרלאל הפישחל
םירובס םירקוחה .קדייח הטעממ קלח הווהמה ןלער אוה ןיסקודנא
יכרד בצמ תא רימחהל םילולע םימשונ םתוא םיצופנ םיקדייח יכ
.םצוויכ ידי-לע ריוואה

Environmental Health Perspectives


2006 רבוטקוא
ןוזמל תויגרלא דגנ עייסמ ריפק
יכ הליג ןאווייט National Taiwan University-ב םירבכעב יוסינ
הבוגת הניטקמ (Soymilk Kefir) היוס בלחמו בלחמ ריפק תייתש
תבוגת תא אכיד ריפקה .(Ovalbumin) הציבה ןובלחל תיגרלא
ריפקה תויצמוח .םייעמב הרולפורקימה יוניש ךות ןוסיחה תכרעמ
.ןובלחה לוכיע תא םיצירממ וב םימיזנאה בכרהו

IgG1-ו IgE-ה תמר תא םירבכעב ,תועובש 3 ךשמב ,וקדב םירקוחה
םידדמה 2 תומר .יעמב הרולפורקימה זוכירו היגרלאל דדמ םישמשמה
תויסולכוא תומר םג .המאתהב םיזוחא 50-בו 66-ב ונטק (IgG1-ו IgE)
(Lactobacillus-ו Bifidobacterium) םייעמב םיייתודידיה םיקדייחה
.םדא-ינב לע הנחבנ םרט וז העפשה .תיתועמשמ ולדג

Journal of the Science of Food and Agriculture


2006 רבמבונ
תחשה תחדקל ןוכיס תולידגמ הייחש תוכירב
אצמיהל םילולע הייחש תוכירבב תועיבקב םירקבמ רשא םידלי
םינמרג םירקוח .םתורגבב תחשה תחדקב תוקלל רכינ ןוכיסב
GSF-Nat. Research Center for Environment & Health-מ
לש תינוציחה הבכישב תעגופ םימל רולכ תפסוהש וליג גרבנרינ
רבגומ ןוכיסו םינגרלא םע רתוי קודה עגמ תרשפאמו תואירה
.תחשה תחדקל
ולא יכ אצמנ .74 דע 35 ינב םירגובמ 2,606 ופתתשה רקחמב
ואצמנ ,םתודליב הייחש תכירבב םימעפ 11 דע 3 ורקיבש
אל םלועמש םידלי תמועל ,הלחמל 74% רועישב רתי ןוכיסב
,עובשב םעפמ רתוי הכירבב ורקיבש ולא .הייחש תכירבב ורקיב
ורקיבש ולאו 32% רועישב רתי ןוכיסב ויה ,הנשה לכ ךשמב
תוקלל 65% ןב רתי ןוכיסב ואצמנ הכירבב תובר םימעפ
.תחשה תחדקב

Allergy


2007 ראוני
ןטרסו בל תקיפס-יא המישנ יכרד תולחמ םרוג ןידע קבא
אצמ הינמרג Bundesinstitut fuer Risikobewertung-ב רקחמ
,המישנה יכרד תולחמל םורגל לולע (קבא וננ) ןידע קבאש יכ
םיקיקלח .(Lung Cancer) תואירה ןטרסלו בל תקיפס-יא
םדה-תכרעמו המישנה יכרד ךרד םכרד תא םיאצומ ולא םיריעז
וניה הז קד קבא רוקמ .בלל ללוכ ,ףוגב םינוש םירביאל תורישי
.בוחרהמ קבאו היישעת ,בכר-ילכ
.םיבר תואירב יקזנל םורגל לולעש ןידע קבא יוצמ םידרשמב םג
.הספדהו םוליצ תונוכמב םישמשמה םירנוטב אוה םש ורוקמ
.םתייעב רוקמ והמ םיעדוי םניא ללכ ועגפנש ולא םיבר םירקמב
םימומיד ומכ ,םימוטפמיסמ ךכ בקע םילבוס םייגרלא םישנא
םה םיירקיעה םיעגפנה .תואירבו לוכיעה תכרעמב ,ףאהמ
.לקינו טלבוק יקיקלחל םישיגרה םישנא

NNO


2007 לירפא
תויגרלא ינפמ םידלי לע הניגמ תינוכית-םי הנוזת
ורטינש ,הינטירב ןודנול National Heart and Lung Inst. ירקוח
יכ םיחוודמ ,םיתרכ ינוויה יאב ,18 דע 7 ינב םידלי 700-מ רתוי
רוזעל היושע ,םיזוגאו תוקרי ,תוריפב הסומע תינוכת-םי הנוזת
המתסאו רוע תוקלד ,(Allergic Rhinitis) תינורכ תלזנ תעינמב
.םידליב
(Red Grapes) םימודא םיבנע םה המתסא תעינמל לכמ םיליעיכ
םג יוצמה ,(Resveratrol) לורטרבזר ליעפה רמוחה ונשי םהב
תוקלל ןוכיס הליפכמ הנירגרמ לש הלודג הכירצש אצמנ .ןייב
.תינורכ תלזנבו המתסאב

Thorax


2007 לירפא
תחשה תחדקל הרושק ןקנח תצומחת
ךרד תא וקדבש הינטירב Uni. of the West of England ירקוח
ןקנחה תצומחת םירציימ םינקבאהש וניחבה םיחמצה לש תייבר
.תקלצה ,חמצב יבקנה רביאל ותרזעב םיתתואמו
הלודג תומכב ןקנחה תצומחת םירציימה םינקבאש וליג םירקוחה
.תיגרלא הבוגת םיררועמ

Society for Experimental Biology


2007 יאמ
המתסאל ןוכיס יניטקמ םהב הניטקמ יתיב שבועל םידלי תפישח
ליגב תיבב שבועל ,םייגרלא םירוהל םינב ,םינטק םידלי תפישח
.המתסאל ןוכיס םהב ןיטקהל היושע ,דאמ ריעצ
תמרוג ,ב"הרא Uni. of Cincinnati-מ םירקוח ירבדל ,וז הפישח
םימרוג .תויגרלאל תוחפ השיגרה ןוסיח תכרעמ לש התוחתפתהל
,םוי ןועמב הייהש םיללוכ ואצמנש םיפסונ המתסאל ןוכיס יניטקמ
.תויחא וא םיחא ןיא דלילש הדבועהו המתסא אלל םירוה

Allergy


2007 יאמ
תויגרלאלו המתסאל ןוכיס ןיטקמ קשמ בלח
ןווגממ ןגהל היושע רוטסיפ רבע אלש קשמ בלח לש העובק הכירצ
תא רתאל וחילצה אל ץייווש University of Basel ירקוח .תויגרלא
ךכל םיארחאש רורב תאז םע .ךכל םיארחאה בלחב םימרוגה
.וב םייוצמה םיקדייחה
ללגב תנכוסמ תויהל הלולע רוטסיפ רבע אלש בלח תייתש יכ ןייצל שי
םירקוחה .הלנומלסה קדייח ומכ ,הלחמ ימרוג םיקדייח לש םתואצמיה
,הירטסואב ,13 דע 5 ינב ,ריעבו םיקשמב םייחה םידלי 14,893 ורטינ
.ץיוושו הידבש ,דנלוה ,הינמרג


2007 ינוי
תויגרלא יובירל םימרות םינובס
לודיגל םימרוגו ותוא םיקחוש ,רועל םינוש םירצומו םיקזח םינובס
.תויגרלאה רפסמב
University College London's Institute of Child Health ירקוח
תועצמאב רועה ינפ לעש ןגמה תבכש תרסהש םינעוט הינטירב
םירקוחה .תויגרלא תולחמל ףוגה תועיגפ תא הלידגמ ולא םירצומ
םינגרלאל תרשפאמ רועהמ תינוציחה ןגמה תבכש תרסהש וליג
הפמילה ירשק לא עיגהלו ףוגה ךות לא רודחל םירחא םינובלחלו
.תיגרלא הבוגתל םהב םורגלו

Technology & Environmental Science


2007 רבמטפס
תויגרלאו המתסא ינפמ ןגמ וניא םא בלח
...רקחמ


2007 רבמטפס
תויגרלאו המתסא םימצמצמ תוקריו םיגד
...טירפת


2007 רבוטקוא
תיגרלא הבוגת השילחמ הגנירומ יערז תיצמת
תמצמצמ הגנירומ יערזמ תילונתא תיצמתש הליג םירבכעב רקחמ
רתי תושיגרל הבוגתב (Mast Cells) םוטיפה יאת לש םתוליעפ תא
םייגרלא םיכילהתב םיברועמ םוטיפ יאתש עודי .היסקליפנאו תיגרלא
.(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנו המתסא ומכ
ןימטסיה-יטנא תשרפה לע (48/80) הגנירומה רישכת לש ותעפשה
.יטקליפנא םלה םרגנ םירבכעלש רחאל הקדבנ

Journal of Immunotoxicology


2007 רבוטקוא
היסקליפנא לע הגנירומה יערז לש תיטקליפנא-יטנאה םתעפשה
...םירקוח


2007 רבמצד
תויגרלאו תוירגיס ןשעל הפישח
תובוגתמ םירחאמ רתוי םילבוס תוירגיס ןשעל םיפשחנה םידלי
.המישנה יכרדב תולחמל ןוכיס םג הלידגמ וז הפישח .ןוזמל תויגרלא
ותעפשה לע דומלל התייה הידבש Karolinska Inst. ירקוח תרטמ
.4 ינב ידיב ףאשנה תוירגיס ןשע לש הדילה רחאלו תימחר-ךותה

םייתביבס םימרוג יבגל םינולאש ואלימ םידלי 4,089 תוחפשמ ינב
םייתנש ,הנש ,םיישדוח ינב ויה םהשכ ,תויגרלא םימוטפמיסו
םרותיאל עבראה ינב לש םמד תא וקדב םירקוחה .םינש עבראו
תוהמאש ררבתה .ןוזמב םינגרלאלו םיפאשנ םירמוחל םינדגונ לש
ןהידלי םבצמ לע ךכב ועיפשה אלו טעמכ ןוירהה תליחתב ונשיעש
.הדילה רחאל היה ןושיעה רשאכ הרכינ העפשהה .דיתעב

Thorax


2007 רבמצד
תויגרלאל ןוכיס לידגמ םירוהה ידי-לע ןושיע
,הידבש םלוהקוטש Inst. of Environmental Medicine-ב רקחמ
שי םהל םינטק םידליש אצמ תוחפשמ 4,000 לעמ קלח ולטנ וב
.תויגרלא חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ ןשעמה הרוה
ןוכיס ךכב םיליפכממ רתוי יביספ ןושיעל םיפשחנש תוקונית יכ אצמנ
.תמ רועלו םייח-ילעב רעישל היגרלא ןהב ,תויגרלא רפסמב תוקלל
.50%-ב לודג ןוזמל היגרלאל םהב ןוכיסה

Thorax


2008 ראוני
םידליב תויגרלאו המתסאל ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
...םישנ


2008 ראורבפ
תויגרלאל תמרוג שבועה תיירטפ
וליג הינמרג Helmholtz-Zentrums fuer Umweltforschung ירקוח
רשא םינובלח 7 םנשי Aspergillus versicolor שבועה תיירטפב יכ
םילבוס םינמרגהמ 5% םהירבדל .םדא-ינבב תויגרלאל םורגל םילולע
.םתיבב תונוש תוניפב יוצמה שבוע ללגב תויגרלאמ

NNO


2008 יאמ
ןהידליב תויגרלא עונמל תולוכי תוהמא
תוקפסמ ןוירהה ןמזב קשמ בלח תוכרוצו םיקשמב תוהמא
Uni. Children's Hospital ירקוח .תויגרלאמ הנגה ןהיאצאצל ךכב
תויח ןניאש 59-ו םיקשמב תויחה תוהמא 18 ורטינ הינמרג ןכנימ
העיפשמ ןוירהה תעב קשמ תביבסל הפישחש וליג םירקוחה .קשמב
האירב ןוסיח תכרעמ תוחתפתהל תמרותו דלווה לש T-ה יאת לע
.קשמ בלח ותשש םישנב האצמנ דחוימב הקזח העפשה .רתוי

American Thoracic Society's int. Conference in Toronto


2008 יאמ
םידליב תויגרלאל ןוכיס ןיטקמ תיבב בלכ
המתסאכ ,תויגרלאמ תוחפ םילבוס בלכ שי וב תיבב םילדגה םידלי
10 ןב רקחממ םילוע ולא םיאצממ .םירחא םידלימ ,תחשה תחדקו
ופתתשה ובו הינמרג ןכנימ Helmholtz Zentrum-ב ךרענש םינש
.םידלי 10,000-ל בורק
.דליב ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ בלכה ךיא רבסה היה אל םירקוחל
םינוש םיגוס תרוצב 'ךולכיל' תיבל םיסינכמ םיבלכ יכ עודי תאז םע
.ץוחהמ םינלערו םיקדייח לש

NNO


2008 יאמ
היגרלאו המתסאל רושק ןוירה ןמזב ישפנ חתמ
תויגרלאב ןהיאצאצ תא תונכסמ ןוירהה תעב סרטסב תוהמא
םדש וליג ב"הרא Harvard Medical School ירקוח .המתסאבו
ןובלח ,(Immunoglobulin E/IgE) ןילובולגונומיא לש רובטה לבח
.תויגרלאל רושקה
תעפשה תא ריבגהל לולע םאה היוצמ וב סרטסה םירקוחה ירבדל
.קוניתה לש ןוסיחה תכרעמ לע תיבה קבא

American Thoracic Society's int. Conference in Toronto


2008 ינוי
תחשה תחדק דגנ ןוסיח
ןוסיח ביכרת וחתיפ הינטירב Allergy Therapeutics-ב םירקוח
רקחמב .תועובש 4 ךות לועפל ליחתמש תחשה תחדק דגנ שידח
Pollinex Quattro ביכרתה הסונ םהב םיבדנתמ 1,028 ופתתשה
אוה םינימסתה תפוקת אישב .תועובש 4 ךשמב תונמ 4-ב ןתינה
.(המד) ובצלפל האוושהב ,13%-ב םינימסתה תרמוח תא דירוה
תוחונה ךא ,הנטק םנמוא םימוטפמיסב הלקהה םירקוחה ירבדל
,ןקבא ןובלח תרדחה ידי-לע לעופ ביכרתה .הלודג איה תגשומה
תונבל ףוגל רשפאמו םינדגונהמ קמוחה ,וניש םירקוחה ותוא
.תוניסח

New Scientist


2008 ינוי
תחשה תחדק דגנ הקיטויבורפ
LcS/הטוריש ייזק סוליצבוטקל קדייחה תא ליכמ רשא בלח תמיגל
הבוגתה לע לקהל היושע ,םוי ידמ ,(Lactobacillus Casei Shirota)
.תחשה תחדקמ םילבוסל רוזעלו םיבשע ינקבאל תינוסיחה
רקחמב תאז ואצמ הינטירב Institute of Food Research ירקוח
.םישדוח 5 ךשמנש ,45 דע 18 ינב םישנא 10 ופתתשה וב

Clinical and Experimental Allergy


2008 ילוי
תויגרלאב םידלי תנכסמ תנאוס בכר-ילכ תעונת
ופתתשה וב ,הינמרג Helmholtz Zentrums Muenchen-ב רקחמ
םידלי יכ הליג ,6 ליג דעו םתדיל עגרמ ךשמנש ,םידלי 3,000 לעמ
.תויגרלאמ דאמ םילבוס םינאוס םישיבכל ךומס םירגה
תויגרלאמ םילבוס ישאר שיבכמ רטמ 50 דע קחרמב םירגה םידלי
.שיבכהמ םירוגמה קחרמ תיילע םע ןטקו ךלוה הז ןוכיסו רתוי 50%-ב
ןקנח תצומחתו לזיד קלד יקיקלח ,ןידע קבא ןה ךכל תורישיה תוביסה
.דועו המזקאל ,תיטמתסא טיכנורבל םימרוגה ,ריואב םיאשינה

NNO


2008 ילוי
םישנב היגרלאל ןוכיס לידגמ לוהוכלא
...םישנ


2008 טסוגוא
םיפוא תוצופנ המישנ תויעב
...רקחמ


2008 רבמטפס
המתסאו תוקוניתל לומטצרפ
...תוקונית


2008 רבוטקוא
ודוביע רחאל וישאקה זוגאב םינגרלא
דיקפת ילעב םינובלח 3 וליג ב"הרא Florida State Uni. ירקוח
,הנבלה) ודוביע רחאל וישאקה זוגאמ םירתונש ,היגרלאב חתפמ
קיודמ יוליגב רוזעל היושע הז אצממ .(השבי היילקו ץחלב לושיב)
.םיברועמ ןוזמ יכרצמב םינגרלא לש רתוי
ןפואב תאטבתמ וישאק יזוגאל היגרלא יכ םינייצמ םירקוחה
היגרלאמ םילבוסה ולאמ 74.1%-ו םינטובל היגרלאמ רתוי רומח
םילבוסה ברקב 30.5%-ל האוושהב היסקליפנא םיווח וישאקל
.םינטובל היגרלאמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבוטקוא
םידליב השק תיגרלא הבוגת ררועל לולע זרוא
,הילרטסוא ינדיס The Children's Hospital at Westmead ירקוח
םישדוח 12-מ תוחפ ינב םיטוטעז 51 ןפתתשה וב רקחמ תובקעב
זרוא תכירצ יכ וליג ,(Gut Inflammation) יעמה תקלדמ ולבסש
.השיגר הביק ילעבב עוגפל הלולע
FPIES היורקה ,וז תקלדל םיוולנה םינימסתה םירקוחה ירבדל
הברהב םירומח ,(Food Protein-Induced Enterocolitis Synd.)
םיטוטעזה ןיבמ 40%-כ .היוס ינובלח וא הרפ בלחמ תמרגנה וזמ
.ידירו ךות םילזונ יוריעו האייחהל וקקדזה וזפשואש

Archives of Disease in Childhood


2008 רבמבונ
הפמילה ירשקל היגרלא תוקירז
(Lymph Nodes) הפמילה ירשקל תורישי היגרלא דגנ תוקירז
תמועל היגרלאה ינימסתב רתוי הריהמ הלקהל איבהל תויושע
.תלבוקמ תוקירז
םיישדוח ךשמנש ,ץייווש University Hospital Zurich-ב ,רקחמב
םילבוסה םירגובמ 183 ופתתשה ,(גוס לכמ) תוקירז 3 לכה ךס ונתינ
הבוגת שי הפמילה ירשקל הקרזהל םירקוחה ירבדל .תחשה תחדקמ
הקירזל תוליבסהו בצמב רופישה ,תלבוקמה הקרזהלמ רתוי הנותמ
.םצמטצה הלקהל "הלצה" תופורתב שמתשהל ךרוצהו רתוי םיבוט וז

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ראורבפ
םינטובל היגרלאב לופיט
...ירקוח


2009 ראורבפ
תחשה תחדקב לופיטל םיבשע ינקבא תוילבט
תוילבטב השידח הפורת קושל האיצוה תינדה ALK-Abello תרבח
(17 דע 5 ינב) םידליל ליעוהל תויושע רשא ,םיבשע ינקבאמ תוקפומה
הניאש הנושאר הפורתב רבודמ .השק תחשה תחדקמ םילבוסה
.ןושלל תחתמ הסמהב ,םויב םעפ תלטינו הקרזה הכירצמ

ALK-Abello


2009 סרמ
ירסיק חותינ ידוליב היגרלאל ןוכיס הניטקמ הקיטויבורפ
...םירקוח


2009 סרמ
תיבה קבא תידרקל היגרלא דגנ ןוסיח
ןוסיח ביכרת וחתיפ ,היגלב Universit Libre de Bruxelles ירקוח
(House Dust Mite) תיבה קבא תידרקל היגרלא דגנ יריחנ-ךות
(Lactobacillus Plant.) סוליצבוטקל יטויבורפה קדייחה לע ססובמה
.ןגרלא ריבעמכ

Allergy


2009 סרמ
היפוטאלו המתסאל הרושק םידליב רתי תנמשה
...ירקוח


2009 לירפא
תמדקומ תינפצפצ המישנל ןוכיס הלידגמ םינקבאו םיגבנל הפישח
...םתפישח


2009 יאמ
המתסאל ןוכיס התיחפמ תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 ינוי
םייביסרגאל םינקבא תוכפוה ןמוש תוצמוח
Zentrum fuer Allergie und Umwelt der-ב םירקוח ירבדל
םיררחשמ ריעב םינקבא הינמרג Technischen Uni. Muenchen
ולאמ תוקלד יררועמ םימרוג רתוי הברה (חיפ יקיקלח תעפשהב)
פסמ עודמ הביסה וזו םיירפכ םירוזיאב םיצעב םרוקמש
.הלוע םירעב היגרלאה ירקמ

NNO


2009 ילוי
דוליב תויגרלא דגנ ןוירהב םיגד ןמש
...םירקוח


2009 ילוי
יטקליפנא םלה ינימסת תמצמצמ השישדח הטיש
תעפשה תתחפהל ךרד וליג Uni. of Glasgow-ב םייטירב םירקוח
והיז םירקוחה .השק תיגרלא הבוגת תעב שחרתמה יטקליפנא םלה
םאתהב וחתיפו תיגרלאה הבוגתה תא הריבגמה (IL-33) הלוקלומ
.התומתל ןוכיס הניטקמו םינימסתה תא תמצמצמה הפורת

Proceedings of the National Association of Sciences


2009 רבמטפס
הנייגיהו היגרלא ןיב רשקה תחנה רוגתיא
ךשמב םידלי 8,000-כ ורטינש ,דנלוה Erasmus University ירקוח
ליגב םימוהיזל ףשחיהל םידלי לעש ןויערה יכ םינעוט ,םינש 8-כ
.ןוכנ וניא םייחב רחואמ תויגרלאו המתסאל ןוכיס םצמצל ידכ ריעצ
המתסאל ןוכיסו םוי ןועמב םידליה תוהש ןיב רשק וליג אל םירקוחה
.םינש 8 ינב םתויהב תויגרלאלו
לופכ ןוכיסב ויה ריעצ ליגב ןוטועפב והשש םידלי יכ ואצמ םירקוחה
.םירחא םידלי תמועל (Wheezing) תינפצפצ המישנ תוקלל

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2009 רבמטפס
ןימה ייחב םג תועגופ תויגרלא
לש םינימסת ב"הרא ויהוא Miami Uni.-ב םירקוח לש םהירבדל
יאו תופייעל םימרוג םותס וא ףלוד ףאו םישוטיע ומכ ,ףא תויגרלא
.םיימיטניא םיסחי םייקל ןוצר
היגרלא תויעב םע 337 ,תויגרלא םע שיא 320 ופתתשה רקחמב
ףאב היגרלא תויעב םע םישנאהמ 42% .הייעב אלל שיא 44-ו ףאב
.ךכל ומרגש ןה ,היגרלאה בקע ,הנישב רוסחמ תייעבש וחוויד

Allergy and Asthma Proceedings


2009 רבמטפס
היגרלאבו המתסאב תונכסמ תורלכומ הייחש תוכירב
...םירקוח


2009 רבמבונ
םידליב תויגרלא םימצמצמ םינימטיו-יטלומ
,8 ינב םידלי 2,423 ופתתשה וב ,הידבש Karolinska Inst.-ב רקחמ
םתוחיכש לע העיפשמ הניא םינימטיו-יטלומ יפסות תליטנש חוודמ
תושיגרו המזקא ,(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנ ,המתסא לש
.(Atopic Sensitization) תיפוטא / תיגרלא
לש םתליטנ תא ולחהש םידליל המצמטצה הקידבהשכ ,תאז םע
.39%-ב ןוזמב םינגרלאל תושיגרל ןוכיסה דרי ,4 ליג ינפל ולא םיפסות
םייחה תונשב ןימטיו-יטלומ יפסות תליטנש םיקיסמ םירקוחה
.רפסה תיב ליגב תויגרלא תולחמל ןוכיס ןיטקהל היושע תונשארה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
םידליב תוקלד דגנ הליעי הקיטויבורפ
...יקדייח


2009 רבמבונ
ריואב תואשינה תויגרלא םיתיחפמ םירמש
ליכמ רשא ףסות יכ אצמ ב"הרא Uni. of Michigan-ב רקחמ
,היגרלא ינימסת רפשל יושע (Embria's EpiCor) םיססתומ םירמש
ףאה שדוגו (Runny Nose) ףאה תפילד ןמז ךשמ ומכ
12 ךשמנש ,רקחמב .םוי 12.5-ב םרצקלו (Nasal Congestion)
תויגרלא לש הירוטסיה םע םיאירב םישנא 96 ופתתשה ,תועובש
.תויתנוע

Advances in Therapy


2009 רבמצד
דוליב תויגרלאל ןוכיס הלידגמ קצומ ןוזמל רבעמ תייהשה
הקנהמ רחואמ רבעמ דנלניפ רפמט Uni. of Tampere ירקוח תעדל
ןוזמל תויגרלאל ןוכיס רתיל הרושק טועפה לש ותנוזתב קצומ ןוזמל
קינהל הצלמהה םירקוחה ירבדל .םינש 5 ליגב םיפאשנ םינגרלאלו
.תיעדמ תססובמ הניא םייחל םינושארה םישדוחה 6 ךשמב

םיקצומו םינגד ,בלח ,הציב לש םתפסוה תייהשה םירקוחה ירבדל
,רועה לש המתסא/סיטיטמרדוריונב תוקלל ןוכיס רתיל הרושק םירחא
תייהשהו (םימוטפמיס אלל וא םע) תורחא תויגרלא תויושיגרו המזקא
הרושק םיציבו םיגד ,רשב ,חמק ,לעוש תלוביש ,המדא-יחופת תפסוה
.ןוזממ םינגרלאל תושיגרה תלדגהל

Pediatrics


2010 ראורבפ
תחשה תחדק דגנ הפורת
תלעב איה אשד/בשע ינקבאל היגרלאב תלפטמה םשרמב הלולג
לופיטל ףילחת הווהמ ,Grazax היורקה ,הפורתה .תכשמתמ העפשה
הסמנו אשד ינקבא תיצמת הליכמ איה .םויב םעפ תלטינו תוקירזב
תליחת ינפל םישדוח רפסמ הב שומיש ליחתהל שי .ןושלל תחתמ
.םינש 3 ךכב ךישמהלו תויגרלאה תנוע
,םירגובמ 257 ופתתשה הינטירב Imp. College London-ב רקחמב
ינימסת םצמצל הכישממ איה התליטנ תקספה רחאל הנש יכ אצמנו
.תורחא תופורת ןתליטנב ךרוצה תא תמצמצמו 25%-ב תחשה תחדק
דוריג תוללוכה יאוול תועפות ןנשי הנורחאה לופיטה תנשב יכ ןייצל שי
.ןורגבו םיינזואב יוריג ,הפה תוחפנתהו

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2010 סרמ
תויגרלא דגנ ריעצ ליגב ןמוש תוצמוח
DHA תינויחה ןמושה תצמוח תא ףסונב הליכמה הלומרופב שומיש
תולחמ עונמל יושע (Arachidonic Acid/ARA) תינודיכרא הצמוחו
תוחפ ינב םידליב תונוילעה המישנה יכרדב תוקלדו תוצופנ היגרלא
.םינש 3-מ
הנושארה םהייח תנשב ולביק םהמ 38 .םידלי 89 ופתתשה רקחמב
ולביק םידליה ראשו ולא ןמוש תוצמוחב תרבגותמה הלומרופה תא
.הליגר הלומרופ
ויה םהב םירקמה תא םירקוחה וחתינ 3 ליגל ועיגה םידליה לכשכ
,(Upper Resp. Tract Infection) תנוילעה המישנה יכרדב תוקלד
,(Bronchitis) סיטיליכנורב ,המתסא ,(Wheezing) תינפצפצ המישנ
,סיטיסוניס ,תימחלה תקלד ,(All. Rhinitis) תיגרלא תלזנ ,טיכנורב
.(Urticaria) תדפרסו רועה לש המתסא/סיטיטמרדוריונ ,םיינזוא תקלד

תוצמוחב הלפוט רשא הצובקה הלבס תרוקיבה תצובקל האוושהב
תוחפ 35%-בו 16%-ב המתסאמו תינפצפצ המישנמ ןמושה
תרוקיבה תצובקב 35% תמועל 16% תויגרלאמ ,המאתהב
תוקלדמו תרוקיבה תצובקב 61% תמועל 34% ןהשלכ תויגרלאמו
.תרוקיבה 'בקב 76% תמועל 45% ולבס תונוילעה המישנה יכרדב
.תרוקיבה

The Journal of Pediatrics


2010 סרמ
ןירפניפא תוכרע 2 תאשל םיבייח ןוזמל תויגרלא םע םידלי
תאשל םיבייח ןוזמל תורומח תויגרלא תובוגת לש רבע םע םידלי
.דחא קרזמב קפתסהל אלו ןירפניפא לש תימצע הקרזהל תונמ 2
 

תימצע הקרזהל דעונ (Epinephrine Shot) ןירפניפא קרזמ
הרומח תיגרלא הבוגת ווח רשא םישנא ידי-לע תיטמוטוא
דוריג ,המישנ יישק ומכ תועפות םהל ומרגנ הב ,רבעב
ליכמ קרזמה .םייח תנכס תווהל תולולע רשא ,תויוחפנתהו
תטולבב רצוימ רשא (Adrenaline) ןילנרדא ןומרוהה תא
יבצמב ףוגה שירפמ ותוא (Adrenal Gland) הילכה תרתוי
תופרל ,בלה תוליעפ תא ץיאהל ידכ םיינוציק קחד/סרטס
.ריווא ירבעמ תא חותפלו םדה-ילכ תא
הבוגתה תא ןיטולחל קיספהל ףאו טיאהל היושע הקירזה
םמיע התאשל ןוזמל היגרלאמ םילבוסה לעו תיגרלאה
.תע לכב


לעמ ורקס ב"הרא ןוטסוב Children's Hospital Boston ירקוח
ולפוט םהב ב"הרא ןוטסובב םילוח-יתב ינשב םירקמ 1,200
.ןוזמל תורומח תויגרלא תובוגת תובקעב ןוימ ירדחב םידלי
תחא הנמ הקיפסה םירקמהמ88%-ל יכ ררבתה דבעידב
.תפסונ הנמב ךרוצ היה םירקמהמ 12%-ב ךא ,ןירפניפא לש

2010 יאמ
היסקליפנאל ןוכיס רתיב םייוצמ םייטמתסא
Spanish Cen. for Pharmacoepidemiologic Research-ב םירקוח
םירחאמ רתוי םילבוסה םייטמתסא םילפוטמ יכ וליג דרפס דירדמ
.היסקליפנאל ןוכיסה לדג רתוי הרומח המתסאהש לככו היסקליפנאמ
לופכ ןוכיסב םיייוצמ הרומח הניאש המתסאמ םילבוסה םישנא
ולאו המתסאמ םילבוס םניאש םישנא תמועל היסקליפנאב תוקלל
.ךכל 3 יפ ןוכיסב םינותנ הרומח המתסא םע

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2010 ינוי
תויגרלא דגנ םינטוב
...ירקוח


2010 ינוי
תחשה תחדק ינימסת דגנ יתפרצה ןרואה ץע תפילק
Pycnogenol/יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמתמ ימוי ףסות
םימי עובש ךשמב הליטנב יד .תחשה תחדק ינימסת לע לקהל
.12.5%-ל תינימטסיה-יטנא הפורתב ךרוצה תא ןיטקהל ידכ
שיא 60 לע ג"מ 100 ןב ףסות לש ותעפשה תא ונחב םירקוחה
תפוקתב ,(Birch) הזרתה ץע ינקבאל רתי תושיגרמ ולבס רשא
.היגרלאה
תרוקיבה תצובק ברקב ולדג IgE ינוסיחה ןילובולגה ןדגונ תומר
היילע התיה לונגוקיפב ולפוטש ולא ברקבש דועב 32%-ב (ובצלפ
תלבקב ולחה םלוכ .65 דע 18 ינב ופתתשה רקחמב .19% רועישב
.ץעה תחירפ תנוע ינפל תועובש 8 דע 3 ובצלפה וא/ו ףסותה

Phytotherapy Research


2010 ילוי
יגרלא-יטנא לאיצנטופ לעב רוחש הת
(Black Tea) רוחש התב תויוצמה (Theaflavins) םיניבלפת תובוכרת
.ךכמ תועבונה תולחמו שיגר רוע ילעבב תיגרלא הבוגת םצמצל תויושע
םהינזוא רועל תחתמ וקירזה ןפי Women's Uni. Nagoya ירקוח
תויתקלד תובוכרת תוחפ ורצייש ידכ רוחש התמ תיצמת םירבכע לש
.םמדב םיטנדיסקוא-יטנאה תומר לע ורמשי ןמזב ובו ןגרלאל הבוגתב

Journal of the Science of Food and Agriculture


2010 ילוי
הצופנ היזורבמאל היגרלא םירימחמ קבאו דמחמ תויח
םיבלכל ,םילותחל םג םייגרלאו תחשה תחדקמ םילבוסה םישנא
םירומח םינימסתמ םילבוס אשד ינקבאל וא תיבה קבא תידרקלו
.רתוי םדקומ ליגב םלצא םיעיפומ ולאו תחשה תחדק לש רתוי
Kingston General Hospital-ב רקחממ םילוע ולא םיאצממ
.הצופנ היסורבמאל םייגרלא שיא 123 ופתתשה וב הדנק וירטנוא

Immunology & Annals of Allergy, Asthma


2010 טסוגוא
שבועל היגרלא ןיטקמ D ןימטיו
...D ןימטיו


2010 רבוטקוא
ןוזמל תויגרלא םיזוח םינקבאל הפישחו הדילה ןמז
עובשב ויהש םידלי יכ ואצמ דנלניפ University of Oulu ירקוח
החירפה ישדוח תפוקתל ליבקמב םמיא ןטבב ןוירהל 11-ה
ןוכיס רתיב םינותנ (יאמו לירפא םישדוחב) םינקבאה תצופתו
.ןוזמל תויגרלאב תוקלל
South Karelia Allergy Research רקחממ קלח הוויהש ,רקחמב
.דנלניפב הילרק רוזיאמ םלוכ ,םידלי 5,920 ופתתשה ,Project

Journal of Epidemiology and Community Health


2010 רבמבונ
ןוזמל תויגרלא יוליגל םד-תוקידב לע ידמ רתוי ךמתסהל ןיא
ןוזמל תויפיצפס תויגרלא יוליגל םד-תוקידב ,היסקליפנא רדעיהב
ותנוזתמ םייפיצפס תונוזמ תאצוה םשל תקפסמ תודע תווהמ ןניא
.דלי לש
ופתתשה וב ,ב"הרא רבנד National Jewish Health-ב רקחמב
אצמנ םדה-תוקידבמ .םינוש תונוזמל םייגרלא ואצמנש םידלי 100
.םטירפתמ ולא תונוזמ איצוהל ךרוצ היה אל יכ

Journal of Pediatrics


2010 רבמבונ
תיתנוע תיגרלא תלזנ לע לקמ ףאל שידח סיסרת
BDP HFA/Beclomethasone Dipropionate Hydrofluoroalkane
תיגרלא תלזנ ינימסת לע תוליעיב לקמה ,ףאל שידח שבי סיסרת אוה
.(Seasonal Allergic Rhinitis) תיתנוע
ימוי לופיט ולביקש ,הלעמו 12 ינב םילפוטמ 340 קלח ולטנ רקחמב
.וכרוא לכל וכשמנו לופיטל ינשה םויב ושגרוה תולקהה .ג"קמ 320 ןב

Am. College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)
Annual Scientific Meeting 2010


2010 רבמצד
תיגרלא תלזנל החוטבו הליעי תינושל-תת היפרתונומיא
Paediatric Allergy Research Department ירקוח לש םתנקסמ
שיא 2,333 וללכa םימדוק םירקחמ 60 ורקס רשא ,הינטירב ןודנול
היפרתונומיא/יגולונומיא לופיט יכ הארנ ,םיליגה תוצובק לכמ
תיגרלא תלזנמ םילבוסל חוטבו ליעי אוה ינושל-תת
לופיטל ףילחת תווהל הדעונ וז השידח הטיש .(Allergic Rhinitis)
יאוול תועפות ול שי ךא ,ליעי םנמוא אצמנ רשא ,תוקירזב
.תויתכרעמ ללכ תוילילש

Cochrane Database of Systematic Reviews


2011 ראוני
םשרמ אלל שידח ןימטסיה-יטנא
אלל התריכמ תא הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
(Allegra) הרגלא השידחה תינימטסיה-יטנאה הפורתה לש םשרמ
לארשיב המשבו (Exofenadine) ןידנפוסקא םשב םג תרכומה
ליגל םאתהב ,םינוש םינונימ שי הפורתל .(Telfast) טספלט
.חייכמ בלשמ םקלחו לפוטמה

Sanofi-aventis U.S


2011 ראוני
בלחל היגרלא דגנ תינויפו תינושל-תת היפרתונומיא
Johns Hopkins University School of Medicine-ב םירקוח
תעייסמ תינויפו תינושל-תת היפרתונומיאש םירסומ ב"הרא ןוטסוב
(Milk Allergy) בלחל היגרלאמ םילבוס רשא םידליהמ קלחל
.הרפ
,רתוי םילודג םינונימב ושמתשה וב ,הפה ךרד לופיטה םהירבדל
םות רחאל עובש .םידלי 30 ופתתשה רקחמב .רתוי ליעי היה
.היגרלאהמ לובסל תינויפ ולפוטש םידליהמ םיינש ורזח לופיטה

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2011 ראורבפ
םידליב תויגרלאל ןוכיסו D ןימטיו טועימ
...םידלי


2011 סרמ
יטנג אוה םינטובל היגרלאל םרוגה
יורקה ןגב יטנג םגפ יכ אצמ הינטירב Dundee University-ב רקחמ
אוה ,המתסאמו המזקאמ לבוס דלי םא עובקל עייסמה ,Filaggrin
יכ ררבתה .םינטובל היגרלא לש התוחתפתהב חתפמ דיקפת לעב
תוקלל 3 יפ ןוכיס רתיב םינותנ הז יוקל ןג םיאשונה םידלי
.ןיקת ןג ילעב םידלי תמועל םינטובל היגרלאב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2011 לירפא
תושיגר תנטקהל בלחה ןובלח םע םיפאמ
ירצומ םיליכמה הפאמ ירבד וא םמוחש בלח ירצומ לובסל תלוכיה
ןמס הווהמ ,הכורא הפוקת ךרואל ,התל תויגוע וא הציפ ומכ ,בלח
לש ופוסב וחילצי בלחל היגרלא לש הירוטסה םע םידלי יכ ךכל
.וז היגרלא ינימסת לע רבגתהל רבד
קרוי-וינ Mount Sinai School of Med. ירקוח לש םהירבדל
םיחתפמ ולא םידלי יכ ררבתה םינש 3 ןב בקעמ םותב ב"הרא
,םידלי 94 ופתתשה רקחמב .בלח ירצומל תטלחומ תודימע
ירצומ ןווגמ לכל תטלחומ תודימע וחתיפ םהמ 70% דע רשא
.ולא םירצוממ קלחל ולגתסה םהמ 26%-ו בלחה

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology
2011 Annual Meeting (AAAAI)


2011 ינוי
םידליב תויגרלאל ןוכיס תומצמצמ דמחמ תויח
היושע הנושארה םייחה תנשב תיבב לותח וא בלכ לש םתואצמיה
.םייחב רתוי רחואמ בלשב תויגרלא לש םתעינמב רוזעל
םירגובמ יכ ואצמ ב"הרא טיורטד Henry Ford Hospital ירקוח
םאצמיהל תחפומ ןוכיסב ויה דמחמ תייח הלדג םתיבבש םיריעצ
.םמדב תיתועמשמ תומכב לותחל וא בלכל םינגרלאל םינדגונ לש
הדילמ םירקוחה ורטינ םתוא תורענו םירענ 566 ופתתשה רקחמב
.18 ליג דע

Experimental Allergy & Clinical


2011 ינוי
םיגפב תחשה תחדקל ןוכיס ןיטקמ DHA
קלחב .םירכז םיגפב תחשה תחדקל ןוכיס ןיטקמ הובג ןונימב DHA
תוקלל ןוכיס םג הארנכו ןצמחב ךרוצ םג ףסותה ןיטקה םיגפהמ
.(Bronchopulmonary Dysplasia) גפה לש תינורכ תואיר תלחמב
ופתתשה הילרטסוא הירוטקיו Royal Women's Hospital-ב רקחמב
ג"מ 500 ולביק תוהמיאה .(ןוירהל 33-ה עובשה ינפל ודלונש םיגפ 657
.תועובש 10 ךשמב תולוספקב (Tuna Oil) הנוט ןמש ךותב DHA

Pediatrics


2011 ילוי
תויגרלאל ןוכיס תוניטקמ תודליה ליגב דמחמ תויח
בורק ופתתשה וב ,הילרטסוא University of Melbourne-ב רקחמ
דמחמ תויח םע דחי ולדג רשא הילרטסואמו הפוריאמ םידלי 8,500-ל
ולבסש םידלי ןכו םינוש םייח-ילעב םע דחי ולדגו תווחב ורגש ולאכו
ליגב םייח-ילעבל הפישח יכ אצמ ,ןורג יבאכו םייניעב דרג ,ףלוד ףאמ
.םתורגבב ,ףאל תורושק רשא תויגרלאב תוקלל ןוכיס הניטקמ ריעצ

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2011 ילוי
ההז היגרלאו םינוש םיבלכ
ןיב ינוש ןיאש אצמ ,םיבלכ ינז 60-ל תויגרלא וקדבנ וב ,רקחמ
ןוכנ הז ןיא יכ ררבתה .םינוש םיעזגמ םיבלכל תויגרלא ינימסת
תוחפל םימרוג םייזגוטרופ םימ יבלכו רצואנש ,לדופ יבלכ יכ
.םירחא םיבלכ ינז תמועל היגרלאופיה / היגרלא לש םינימסת

American Journal of Rhinology and Allergy


2011 טסוגוא
הליעי אשד ינקבא דגנ תינושל-תת היפרתונומיא
ופתתשה וב ,תפרצ זולוט Rangueil-Larrey Hospital-ב רקחמ
תנוע ינפל תינושל-תת היפרתונומיאש אצמ ,םילפוטמ 633
(Seasonal Sublingual Immunotherapy/SLIT) הנועבו תויגרלאה
רחאל ,םינימסתה תא תמצמצמ ,אשד ינקבאל היגרלא דגנ
.שילשמ רתויב ,ולא םינקבאל הפישח תונוע שולש

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2011 רבמטפס
תויפא תויגרלאב לופיטל ןמחפה תצומחת-וד
ףאה ךות לא (CO2) ןמחפה תצומחת-וד זג לש רצקו ריהמ ץרפ
.תועש 4-כ תכשמנ הלקהו היגרלא ינימסת רפסמ לע לקהל יושע
.ףלוד ףאו שוטיע ,תוימימ םייניע ,םייניעב דרג לע לקמ הז לופיט
תעפשה ב"הרא הקסרבנ Creighton Uni. ירקוח לש םהירבדל
.רתוי רהמ ףא םיתיעלו העש יצח ךות תשחרתמו הריהמ הז לופיט
,שאר-באכ תוללוכו חווט תורצק ןה הז לופיט לש יאוולה תועפות
לש איה ,םירקוחה ירבדל ,תיללכה השוחתה .ףאב באכו תועמד
.הדוס-ימ תייתש רחאל קוהיג

Immunology & ,Annals of Allergy, Asthma


2011 רבמטפס
הדילה םוקמל תורושק תויגרלא
קוניתה תדיל םוקמ דנלוה Maastricht University-מ םירקוח ירבדל
.המתסאו תויגרלאמ לובסל וייוכיס לע םיעיפשמ הדילה ןפואו
דלונ אוה םא דחוימבו םילוח-תיבב דלונ רשא קונית יכ וליג םירקוחה
יקדייח ונכשי ויעמבש יאדוול בורק (Cesarean Section) ירסיק חותינב
םילידגמ םה יכ עודי םהיבגל (Clostridium Difficile) םוידירטסולק
ורטונ רקחמב .םייחב רתוי רחואמ בלשב המתסאלו תויגרלאל ןוכיס
.7 ליג דע םתדיל עגרמ תוקונית 2,700

Allergy and Clinical Immunology


2011 רבמצד
תויגרלא תוחפו םדב D ןימטיו רתויל םירושק םיבלכ
רתוי ההובג המרל הרושק ןוירהה ןמזב תיבב םיבלכ לש םתוחכונ
םישנב תאז ךא ,(Cord Blood) רובטה לבח םדב D ןימטיו לש
ב"הרא טיורטד Henry Ford Hospital-ב רקחמב .דבלב תונבל
םיסחיימ םירקוחה .בורקמ הז ודלונש תוקונית 1,055 ופתתשה
.לויטל םיבלכה תאצוה ידכ ךות שמשל הפישח רתיל תאז

World Allergy Organization XXII World Allergy Conf.


2011 רבמצד
היגרלאב םירגובמ ןכסמ לותח
Asthma Care Cent. in Gainesville & Allergy-מ םירקוח ירבדל
.תויגרלאל ןוכיס ליפכמ רגובמ ליגב לותח ץומיא ב"הרא הי'גרו'ג
ינפל םיימעפ בושחל המתסאמ וא תויגרלאמ םילבוסה םירגובמ לע
.הנישה רדחל דחוימבו תיבל לותח תסנכה
םירקוחה וקדב םתוא ,םייאפוריא םירגובמ 6,000 ופתתשה רקחמב
,לותחל םישיגרל םהמ 5% וכפה וז הפוקתב .םינש 9 ךשמב םיימעפ
ולא ןיבמ שיא יכ ררבתה .לותח וצמיא אלש ולא ןיבמ 3% תמועל
ןכלו םילותחל שיגר השענ אלהנישה רדחל לותח וסינכה אלש
.הנישה רדחל לותח סינכהל הרקמ לכב ןיא םירקוחה תעדל

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2012 ראוני
קבא יבאושב יתואירבה ןוכיסה
םבצמ תא ערהל םילולע קבאה יבאושמ קלחש אצמ רקחמ
וליג םירקוחה .ורפשל םוקמב ,םהב םישמתשמה לש יתואירבה
םיקיקד קבא יקיקלחו םיקדייח םיטלופ קבאה יבאושמ קלח יכ
םורגל םילולעו ,אצויה ריוואה טלפנ ונממ ירוחאה םקלחמ
.םימוהיזלו תויגרלאל ךכב
ןייבזירב Queensland University of Technology ירקוח
םיגוס 21 לש םתקידב תובקעב ולא םיאצממל ועיגה הילרטסוא
,םינוש םינרצי 11-מ ,הנש 22 דע הנש יצח ינב ,קבא יבאוש לש
תטילפ עונמל ודעונש קבא יבאוש .םיירחסמ קבא יבאוש 2 ללוכ
קר וז הטילפ וניטקה ולא (HEPA ןנסמ ילעב) םיקיזמ םירמוח
םידחוימה םיננסמהש דועב ,םיליגר םירישכמ תמועל טעמ
99.9% לש םתטילפ תא עונמל םירומא ויה םהב ונקתוה רשא
.םיקדייחו םייח-ילעב ישקשק ,םינקבאהמ
םירמוחל הפישחה תא קבאה יבאוש םילידגמ םיבר םירקמב
.תויגרלאל ןוכיס ךכב םילידגמבו טולפל אל םירומא ויה םה םתוא

Technology & Environmental Science


2012 סרמ
המתסאו תויגרלא תוחפל םירושק רפכב םייח
הנאידניא Allergy and Asthma Consultants ירקוח לש םהירבדל
חתפמה םה (Amish) שימייאה תכ ינב םייחש יפכ ,רפכ ייח ב"הרא
םייחה םיריעצ לש םהייחל האוושהב תחשה תחדקו תויגרלא תוחפל
.ץייוושב םיינרדומ םירפכב
םנמזמ לודג קלחשכ ,19-ה האמב ויחש יפכ םייח שימייאה תכ ינב
םיפשחנ םה ךכו הרפהמ רשייה בלח םיתושו םימסאב םיריבעמ םה
.םתדיל עגרמ םייתביבסה םימרוגה לכל>
םידלי 3,000-מ הלעמל , שימייאה תכמ םידלי 157 ופתתשה רקחמב
.רפכב םירג םניאש םידלי 11,000-כו ץייוושב םירפכב םייחה

Immunology & American Academy of Allergy, Asthma


2012 סרמ
תלזנב ידיאורטס לופיטל עייסמ D ןימטיו
םידיאורטסוקיטרוקב לופיטל (הפה ךרד לטינה) ינויפ D ןימטיו תפסוה
תיתנועה תיגרלאה תלזנה לש הינימסת תא רפשל יושע יריחנ-ךות
םידיאורטסוקיטרוקב לופיט תמועל (Seasonal Allergic Rhinitis)
.דבלב
,ב"הרא יונילא Uni. of Chicago-ב תוימסה לופכו רקובמה רקחמב
םילבוסה 45 דע 18 ינב םילפוטמ ופתתשה ,םייעובש ךשמנ רשא
הפורתהמ ג"קמ 200 םוי ידמ ולביק רשא ,תיתנוע תיגרלא תלזנמ
'חי 400 ףסונבו Fluticasone Propionate תידיאורוסוקיטוקה
.ימוי סיסב לע ,D ןימטיו

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology
2012 Annual Meeting (AAAAI)


2012 סרמ
היסקליפנא לע םינטובו זוגא יצע תעפשה
ךשמב שמשל הפישחה םהב םלוע ירוזיאב רקיעב הצופנ היסקליפנא
יאצממ .םידליבו המתסאמ םילבוסה םישנאב ,הטעומ הנשה תיברמ
יכ םיארמ הידבש םלוהקוטס Sachs' Children's Hospital-ב רקחמ
המודב ,זוגא יצעלו םינטובל םייגרלא (18 ליג דע) דאמ םיריעצ םידלי
.יטקליפנא ףקתהל םהל םורגל םילולע ולאו םיציבלו בלחל תויגראל

Experimental Allergy & Clinical