?היגרלא יהמ
וניא ללכ-ךרדב רשא ,רמוחל ףוגה לש רתי תושיגר איה היגרלא
.יהשלכ היגרלאמ םילבוס היסולכואהמ 20%-כ .הבוגת לכל םרוג
.ןגרלאל ףשחנ אוהש עגרב תיגרלא העפותמ לובסל ליחתמ םדא

ןגרלא
,(ןגיטנא וא ןובלח ללכ-ךרדב) רז רמוח אוה (Allergen) ןגרלא
...םיללכנ וז הצובקב .היגרלא ררועמ רשא

...ומכ ,םיפאוש םתוא םירמוח
.קיטסלפ יקיקלח.תוחוחינ
.םינקבא
.ןשע
.םשוב
.קבא
.םיגבנ

...ומכ ,תונוזמ
.דלוקוש.בלח
.תופדצ
.הטיח
.םיציב

...ומכ ,תופורת
.הקיטויביטנא.ןיריפסא

...ומכ ,םוהיז ימרוג
.תוירטפ
.םייח-ילעב לע םיליפט
.םיקדייח
.םיסוריו

...ומכ ,םינוש םירמוח םע עגמ
.םיחמצ
.תוכתמ
.םילקימיכ
.םייח-ילעב

...ומכ ,םיילקיזיפ םימרוג
.הנירק.רוא
.ץחל
.םוח
.רוק

...ומכ ,םינוש םירמוח
ןובסב םילקימיכ
.הסיבכ תוקבאבו  
תיאוזנב הצמוח
(Benzoic Acid)  
תירפוגה תצומחת-וד
(Sulfur Dioxide)  

...םה רתויב םיצופנה םימרוגה
לש ומכ םינוש םיצע ינקבא ,תילבי ינקבא
,(Cypress) שורבה ץע
,םיחיטשב הייחה קבאה תידרק ,קבא
.דופירו םינרזמ
םירשונה רשא תורעשו םישקשק ,שבוע
.(דמחמ תויחמ ללכ-ךרדב) םייח-ילעבמ

םימרוג
השרות
םייוכיסה ,איהשלכ תיגרלא הייעבמ לבוס דחא הרוה רשאכ
.יהשלכ תיגרלא היעבמ לובסי ויאצאצמ 3 לכמ דחאש םה
לכ ךכמ ולבסי ,תויגרלא תויעבמ םילבוס םירוהה ינש רשאכ
.םהיאצאצ

םיעייסמ םימרוג
תויגרלאמ לבוס םישנאהמ קלח םיהז םיאנתב עודמ רורב אל
.ןהמ םילבוס םניא םירחאו
םיעייסמ םימרוג תברקב םדאה תואצמיהש איה הרבסה
...היגרלאל םורגת
.םייתביבס םימוהיז
.ןושיע
.תוילנומרוה תועפשה
.םיילאריו םימוהיז

ולבסי היגרלאמ לובסל ההז תוריבס ילעב םישנאש הרוק
המתסאמ לובסי דחאה :הנוש תיגרלא העפותמ דחא-לכ
.תחשה תחדקמ ינשהו

םיביכרמ 3 היגרלאל
.ןימטסיה יומד רמוח .(Mast Cells) בא יאת .1
.ןוסיחה תכרעמב םירצונה םידחוימ םינובלח .םינדגונ .2
.תיגרלאה הבוגתל םימרוגה םינגרלא .3

.היגרלא ימרוג םה ,ףוגה תומקר לכב םיאצמנה ,באה יאת
:ןוציחה םלועה םע עגמב םיאבה םירביאב רקיעב םיזכורמ םה  
הביקה תכרעמב ,תואירהו ףאה תא תופטועה תוירירב ,רועב  
.הייברה תכרעמבו םייעמהו  
.באה יאת לע םינכוש ,תיגרלאה הבוגתה ירצוי ,םינדגונה
המסלפוטיצב ןימטסיה ירגרג 1,000-כ ליכמ בא את לכ  
האמ ןיב םיאצמנ וינפ לעו ולש - אתה לזונ - (Cytoplasm)  
.םינדגונל (Receptors) םינטלוק ןוילמל ףלא  
,בא את לעפומ ,ןגרלאו ןדגונ ןיב שגפמ שחרתמ רשאכ
םיליכמ ולא םירגרג .ולש המסלפוטיצהמ םירגרג ררחשמה  
םע עגמב םיאב ולא םיחילש .םירחא םירמוחו םינימטסיה  
.תויגרלא תועפותל םימרוגו ףוגה תומקר  

םע עגמב םיאב ,םיפאוש םתואו ריואב םיאשינה םינקבא
םינקבאה ינפ לע םייוצמה םימיזנא .תוימינפה ףאה תונפד
םירדוחו םיררחתשמ ,יבקנה חמצה תקבאהב רוזעל ודעונש
.ףאה תירירל
הליעפמה תושיגר לש תוחתפתה אוה םינדגונה תריצי רצות
.ףאב םיאצמנה באה יאת תא
,םינגרלאל תופשחיה לש תונוע 5 דע 2 הז ךילהת ךרוא בורל
.היגרל ש ינפל

ןגיטנא + ןדגונ
ידכ הרז הלוקלומל רשקנה ןגמ ןובלח אוה (Antibody) ןדגונ
הבוגתב ןוסיחה תכרעמ ידי-לע רצונ אוה .ףוגהמ הקיחרהל
.ףוגל רדחש טיזרפ וא רז ףוג ,רמוח :(Antigen) ןגיטנאל

םיחתפמ תויגרלאל םיטונה ולא ךא ,םינדגונ םיחתפמ לכה
.ןגיטנא-ןדגונ תנגה ואר .תולודג תוימכב םתוא

ןימטסיה-יטנאו ןימטסיה
ןגמ תשמשמה תימיכ תבוכרת אוה (Histamine) ןימטסיה
.ףוגה לש הנגהה תכרעמב בושח יעבט
...מ האצותכ םדל םהמ שרפומו ףוגה יאת לכב יוצמ אוה
.ףוגל ,ןגרלא ומכ ,רז ףוג תרידח
.תוכומס תומקר תעפשה

...ל תמרוג ןימטסיה תשרפה
לש םרטוק תא הניטקמ רשא ,םיקלחה םירירשה תוצווכתה
רתוי הנטק הסינכ תרשפאמו תונופמיסה לש ריואה ירבעמ  
.תואירל ריוא לש  
רתוי הלודג תומכ תמרזה תרשפאמה ,םדה-ילכ תובחרתה
,עגפה םוקמ תוממחתהב אטבתת העפותה .תומקרל םד לש  
.ותומדאתהו ותוחפנתה ךות  
רבד .םדה ימינ לש (Permeability) לוחליחה רשוכ תלדגה
לא םדה-ילכמ תולק רתיב רובעל םדב םירמוחל רשפאמ הז  
.(הלחמ ימרוג) םינגותפ דימשהל ידכ ,תומקרה  

רשא ולאב .תיתביבס הנגהל הז ןונגנמ שמשמ ילמרונ םדאב
םג ביגמו המצוע רתיב ןונגנמה לעופ תויגרלאמ םילבוס
םישקשקו תיב קבא ,םינקבאל ומכ ,םיקיזמ םניאש םירמוחל
.םייח-ילעבמ םירשונה

...ל םימרוג םהש ןוויכ ,םידירטמ ןימטסיהה ינימסת
.המתסא :תואירל ריואה תמירזל הערפה
.(Edema) תקצב :תומדאתהו תוחפנתה
.תלזנ :םיסוניסבו ףאב שדוג
.ףלוד ףא

תוינימטסיה-יטנא תופורתב שמתשהל ןתינ ולא תועפות תלקהל
.(Antihistamines)

היגרלאו ןוסיחה תכרעמ
...דגנ הקזח תינוסיח הבוגת ,ךכ בקע ,תרצויו הגוש ןוסיחה תכרעמ
.קבא
.רמצ
.רעיש
.םיקרח תוציקע
.םינוש םילקימיכ
.תונוש תופורת
.שבוע יגבנ
.םינקבא
.םישקשק

...םינוש תונוזמ דגנו
.דלוקוש
.בלח
.לעוש תלוביש חמק
.המדא-יחופת
.רדה תוריפ
.תוינבגע
.םיציב
.הטיח

המחלמל םינבל םד-יאת סויג ידי-לע תאז השוע ןוסיחה תכרעמ
רשאמ קזנ רתוי ףוגל תמרוג איה תובורק םיתיעל .'םימוהיז'ב
.שלופה

תויגרלא תולחמ

תחשה תחדק
(Allergic Rhinitis) ףאה תקלד וא (Hay Fever) תחשה תחדק
,םינגרלאל ףוגה תבוגת וז .ויתסב וא ץיקב ,ביבאב בורל תצרופ
(Pollen) םינקבאב רבודמ .םישלופ ףוג האור םהב םירמוח
םיירירה םימורקה םע עגמב םיאב םה רשאכש ,(Molds) םישבועו
םה ,תויגרלאמ לבוסה םדאב ,תואירה וא םיסוניסה ,םייניעה לש
ריר לש רתי תשרפהל הדיצמ תמרוגה ,ןימטסיה תשרפהל םימרוג
.תומקרב דוריג תשוחתלו תועמדו

העינמ
תונולחהו תיבה תלד תא רוגסל ודיפקה היגרלאה תפוקתב
.(דחוימ היגרלא ןנסמ םע יוצר) ריואה גוזימ תא וליעפהו   
.תינוכמב המוד הרוצב ולעפ  
.םיחיטשב שומישמ וענמיה
.הנישה רדחמ דמחמ תויח וקיחרה
וז הנועב תיבב ראשיהל ולדתשה
.וז הפוקתב תיבה ןויקנ לע דחוימב ודיפקה
.תיבב ריוא יננסמב ושמתשה
.תוחל יתיחפמ םירישכמב ושמתשה

...הייעבה תא רימחהל םילולעש ןוזמ ירבד
.לימומק הת.םינופפלמ
.חיטבא
.ןולמ
.תוננב

םייתפורת םילופיט
.(Decongestants) שדוג ידגונ
.(Leukotriene) םינירטוקיול ימסוח
.םידיאורטסוקיטרוק
.םינימטסיה-יטנא
.ףא יסיסרת
.םייניע תופיט

םירחא םילופיט
ותוא שבדל םינקבא ץוצמק תפסוה תסרוג הקיתע הפורת
.ףוגה (ךשוממ ךילהתב) ןוסיחל ,ולא םינקבאמ םירובדה ורצי  
דיאונובלפ-ויב .C ןימטיו בולישב ,(Quercetin) ןיטצרווק
.רדה ירפו תמסוכמ קפומה  
.היגרלאה תנוע ינפל עובש וב שומישה תא ליחתהל יוצר  
.םימימח חלמ-ימ תסימתב ףאה ללח תפיטש
,השדח םירוגמ תביבסל רובעל ץלמומ םיינוציק םירקמב
.םינקבאמ יקנ ריואה הב

...'דח - תחשה תחדק ואר

שבועל היגרלא
גשגשמ רשא ,יפוקסורקימ םזינגרואורקימ אוה (Mold) שבוע
יוצמ אוה .םהידעלבמ תורחא םייח תורוצ ןיא םהב תומוקמב
ררקמב ,ףתרמב ,טבמאה רדחב ,רויכל תחתמ :תיבה יבחרב
םילע לע ,ריואבו עקרקב םג יוצמ אוה .ךושחו חל םוקמ לכבו
.הלוחה תיבה תנומסת :ואר .ינגרוא רמוחבו םיתמ

,הניבגה תיישעתב םשומיש ומכ ,תלעות םישבועב שי םיתיעל
לש ןובקיר יכילהת םיזרזמה הלא םהו הניגל ןושיד ירמוחב
.ורשנש םילעו הפשא
.הז םשב שבועמ םיקיפמ (Penicillin) ןיליצינפ הפורתה תא

תאו ,לארשיב ומכ םח םילקאב עפשב םייוצמה םישבועהמ
םיבבותסמה הלאו םילובי ףוסיאב דבועש ימ וררועי םתוליעפ
.ההובג הייחמצב

ןוקיתב םיקסועה ולא םג עגפיהל םילולע םישבועה תוליעפמ
.קיתע שמושמ טוהיר

ןוזמל היגרלא
םילבוסה םישנא .רבד ותוא םניא ןוזמל תושיגרו ןוזמל היגרלא
לוכיעל םישורדה ,םימייוסמ םימיזנא םירסח ןוזמל תושיגרמ
לכועמ יתלב ןוזמ .תואיכ קרפתמ וניא םפוגב ןוזמה ,וז הביסמו
.תויוצר יתלב תועפות םורגלו םדה-רוזחמל עיגהל לולע הז

ןוזמ יגוס רפסמ .םינדגונה תבוגת אוה ןוזמל היגרלאל םרוגה
םתוהזל לק ןכלו הסיעלה תליחת םע דיימ הבוגתל םימרוג
.רותיאל רתוי םישק תרחואמ הבוגת םע תונוזמ .םהמ ענמיהלו

םינימסת
.גודגיד תושוחת
.תועמד
.לועיש
.דוריג
.יוריג בקע לועיש
.תינפצפצ המישנ
.ףאב שדוג
.רוע תחירפ
.שוטיע

.IgE ינוסיח ןילובולג ןדגונ רצונ ןוזמל היגרלאל הבוגתב
המתסא וא המישנ רצוק תרצוי האירה תמקרב ותואצמיה
.(Hives) תלרח םרוג אוה רועב אוה רשאכו
תומרגינ (תוחפנתהו םיזג ,םיבאכ ומכ) תובר םייעמ תויעב
.םהב הז ןובלח תואצמה בקע

.ךכמ עובנל םילולע המילא תוגהנתהו הינרפוזיכס םג
...ל היגרלאמ עובנל המילא תוגהנתה הלולע דחוימב
.דלוקוש
.ןוזמ יפסות
.זרוא
.בלח
.סרית
.הטיח

רוקל היגרלא
/תדפרס אוה רוקל היגרלאל םרוגה
הרוקמש (Urticaria) הירקטירוא
םינימטסיה תשרפה אוה,רוקב
.הכומנה הרוטרפמטה תעפשהב

םינימסת
.(Hives) תלרח
.תוחפנתה
.תוימומדא
.דוריג

.םינימטסיה-יטנא תועצמאב השענ לופיטה
םימרות םימרוג
..םניה היגרלאל תושיגר לידגהל םילולעש םימרוג
רשאכ דחוימב .סעכ
.תאכודמ ןוסיחה תכרעמ  
.םא בלח תקיני יא
.ישפנ ץחל
יתנוזת לופיט
.םויב תויפכ 2 .(Bee Pollen) םירובד ינקבא
.הגרדהב תומכה תא לידגהו םויב םירגרג רפסמב וליחתה  
,םויב ג"מ 2,000 דע 1,500 .(Calcium chelate) ןדיס
ישפנה חתמה תדרוהל  
.םויב ג"מ 750 .םויזנגמ
,(Pancreatin) ןיטארקנפ וא (Multienzymes) םימיזנא-יטלומ
ולאב שמתשהל רסאנ םיביכמ םילבוסה לע .תוחוראה ןמזב  
.(HCL) תירולכ-ורדיה הצמוח םיליכמה  
,סומיתו לוחט ,תוילכה תוטולבמ תימלוג תיצמת ג"מ 500
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל .םויב םיימעפ תחא-לכ  
.ג"מ 100 .B ןימטיו סקלפמוק
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 100 .B5 ןימטיו
.תוקירזב .B12 ןימטיו
,םויב םימעפ 3 ,ג"מ 2,000 ,םידיאונובלפ-ויב םע ,C ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל  
םיישפוח םילקידאר דגנ .םויב 'חי 1,500 .ןיטורק אטב
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל  
יאתה ןוצמיחה רופישל ,םויב ג"מ 100 .Q10 םיזנא-וק
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחלו  
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב ג"מ 60 .םוינמרג
ג"מ 500 ,L-CysteineL-Tyrosine ונימא תוצמוח
.הקיר הביק לע ,דחא-לכמ  
.םויב ג"מ 50 דחא-לכמ ,C ןימטיוו B6 ןימטיו
.םישדוח 3 ךשמל .(Manganese chelate) ןגנמ
.ףוגב םיבר םימיזנאל בושח ביכרמ הווהמ  
.תיותה תוארוהל םאתהב .(Acidophilus) סוליפודיסא
.תיותה לע תוארוהל םאתהב .לרנימ/ןימטיו-יטלומ
.םויב ג"מ 99 .(Potassium chelate) ןגלשא
.הילכה תרתוי תטולב דוקפיתל שורד  
הביק לע ,תוחוראה ןיב ,תוילבט 2 .םייטילואטורפ םימיזנא
.םיישפוח םילקידאר תדמשהו לוכיעה רופישל .הקיר  
.ןוסיחה תכרעמ תוניקתל .םויב 'חי 10,000.A ןימטיו
.ןדיסה תגיפסל שורד .םויב 'חי 600.D ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ תוניקתל .םויב 'חי 600.E ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ תוניקתל .םויב ג"מ 50.ץבא
אפרמ-יחמצ
.היפאפ
.(Cubeb) בבוק לפלפ
.ירואטנצ
.יראה ןש
.ןטיברש
.Euphorbia
Fire weed
.Fringe tree
.Marsh cudweed
.Silverweed
.St. Mary's thistle
.Phytolacca
.הרו-ולא
ינחיר תיצרח-ןב
.(Feverfew)  
.הפל/תירוקד
.בהז םתוח
.הרבסוכ
.בורכ
.הבליח
.םילחנה דיכל
.בהז טומ
.קובמס
.דפרס
.קולקלע
תוצלמה
...םיאבה םילכאמה תכירצמ וענמיה
.דבועמ ןוזמ
.תוינבגע
.רדה ירפ
.תופדצ
.ןיאפק
.דלוקוש
.םושמוש
.לעוש תלוביש
.הדש תות
.סרית
.ןבל זרוא
.וירצומו רקב רשב
.םינטוב
.םיציב
.תוננב
.ןומלס גד
.לינו
.הטיח
.וירצומו בלח

...(תיותה יפל הלוכתה תא ונחב) םיאבה ןוזמה יפסותמו
.(Benzaldehyde) דיהדלזנב
.(Monosodium Glutamate) טמטולג םוידוסונומ
.(Eucalyptol) סוטפילקא ןמש
.BHT-BHA
.(Benzoates) טאוזנב