רמייהצלא תלחמל ןושאר ןמסכ ןואכיד
Stockholm Gerontology Research Center-מ םיידבש םירקוח
תויעבו הכומנ היגרנא תמר ומכ ,ןואכיד ינמיס תעפוהש םינעוט
רמייהצלא תלחמל םינושאר םינמיס תווהל םילולע (םירגובמב) זוכיר
.ןורכיז תויעבמ םילבוס םהש הדבועה תא םתסיפתל תובוגת אלו

2001טסוגוא
רמייהצלא ילוחל ליעוהל יושע ןיטוקינ
לקהל יושע ןיטוקינש םינעוט הילגנאב Reading University ירקוח
.הב תורדרדיה רוצעל ףא ילואו רמייהצלא תלחמ ינימסת לע
רתיה ןיב ,שמשמ אוה .בל תמושת ךשמ ריבגמ ןיטוקינש ררבתמ
ילוח ,בשק תוערפה ,(Schizophrenia) הינרפוזיכס ילוחב לופיטל
.רומח
תא םשייל ןיא תויפוס תונקסמ תלבקל דעו רקחנ ןיידע הז אצממ
!אפור תארוה אלל ןיטוקינב שומישה

הליכא דודיעל הקיסומ
תובורק םיתיעל םילבוסו לוכאל םיחכוש רמייהצלא ילוח םירגובמ
Eastern Michigan University-ב רקחמ .תושבייתהו הנוזת תתמ
.ךכל םתוא דדועת הקיסומ תעמשהש הליג

2002 לירפא
הלחמה לש םדקומ רותיאל הקידב
תלחמ תוחתפתה רתאל היהי ןתינש ןכתי ,םייטירב םינעדמ ירבדל
.הינימסת תעפוה ינפל ,רמייהצלא
םדקומ בלשב תוחתפתמ רמייהצלא ילוח לש םחומ תומקרבש אצמנ
.(Magnetite) טיטנגמ םשב רכומה ,יטנגמ לזרב לש תוהובג תומר
ךכיפל לולעו םיישפוח םילקידאר רוציל לגוסמ הז רמוחש עודי
.חומב עוגפל (תיטרואית תוחפל)
תמדקומ הקידב חותיפב רוזעל יושע קדבנה חומב טיטנגמ רותיא
.הלחמה רותיאל

2002 ינוי
ןוכיס םיניטקמ תוקריו תוריפ
ומסרופו דנלוהו ב"הראב וכרענש ,םינוש םירקחמ ינש
Journal of the American Medical Association-ב
תוקריו תוריפ לש ההובג הכירצש ,ההז הנקסמל ועיגה
.רמייהצלא תלחמל ןוכיסה תיתועמשמ הניטקמ
.E ןימטיובו C ןימטיו :םיטנדיסקוא יטנאב םירישע תווזמב רבודמ

הרומח שאר תעיגפל רשקה
(Serious head injury) שארב הרומח העיגפש חוודמ Neurology-ה
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס יטסרד ןפואב הלידגמ

2002 רבמטפס
רמייהצלא ילוח חומב קאלפ ימיזנא
אצמ Massachusetts General Hospital in Boston-ב רקחמ
תויומכב אצמנ ,חומב םיקאלפ תורבטצהל יארחאה םיזניאהש
,רמייהצלא ילוח לש םחומב םיעוגפה םירוזיאב ,דחוימב תולודג
.םירחא םישנאב רשאמ
,ולא םיקאלפ תריצי שילחתש הפורת חתפל רוזעל יושע הז אצממ
.הלחמה לש םדקתמ בלשב םיאצמנה םישנאב ללוכ
.סיסודיאולימע :ואר

2003 טסוגוא
רמייהצלאו תשוחנ
,ב"הרא הנוזירא Sun Health Research Institute ינעדמ ירבדל
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס הריבגמ תשוחנל הפישח
,חומב ןובלח לש וקוריפ עונמל לולע לורטסלוכו תשוחנ לש בוליש
.וב (Plaques) םיקאלפ תריציב ברועמה

2003 רבוטקוא
הלקהל הפורת
תונויסנ םישענ .התריצע וא הלחמה תעינמל הפורת האצמנ םרט
תיללכה השגרהה רופשיל ,םימוטפמיסה בוצייל תופורת חתפל
.הלוחב םילפטמה לע סמועה תלקהלו
(Cholinesterase inhibitors) זרטסנילוק יבכעמ תצובקמ תופורת
,הבשחמ ,הפש ,ןורכיז ומכ ,םייביטינגוק םידוקפת רפשל תורזוע
.הביתכו האירק
בלשל העיגה אל הלחמה דוע לכ רוזעל היושע וז תופורת תצובק
.םיוסמ הרמוח
,ןובאית רדעה ,ןטב יבאכ ומכ ,יאוול תועפות רפסמ ולא תופורתל
תורצוויהל ןוכיס תלדגה םג ןכתית .םירירש תשלוחו לקשמב הדירי
תופורתב תופורת בוליש יבגל אפורב ץעוויהל שי דחוימב .הביק ביכ
ןניאש תויתקלד יטנא תופורת ומכ ,לטונ רבכ הלוחה ןתוא ,תורחא
.ןיריפסא ומכ ,תוידיאורטס

2003 רבמצד
דאמ םדקומ ןוחביא
הלחמה תוחתפתהל ןוכיס רתיב םינותנה םישנאש םינעוט םירקוח
שמשל ולכוי ולאו ךכל םירתסינ םינמיס םיאשונ ,םהייח ךשמהב
.הלחמה ןוחביא םשל תוקידבל סיסב דיתעב
אוה ,40 דע 20 ינב לש םחומב ואצמנש םיגירחה םיאצממה דחא
הלידגמכ העודי ולש תויציראוה תחאש ,APOE הנוכמה ,(Gene) ןג
Eric Reiman ידי-לע רקחמב הלגתה ןגה .הלחמב תוקלל ןוכיס
.ב"הרא ןוסוט University of Arizona-ב וירזועו

ליגב ויאשונ לש תילטנמה תלוכיב תעגופ הניא ןגה תואצמהש הארנ
.הלחמה ץורפת ופוסבש ,ךילהת תוחתפתה תרשבמ ךא ,ריעצ
רוזיפו החכיש םה ךכ-לע עירתהל תאז לכב םילולעש םילק םינמיס
.שפנ
חווד National Academy of Sciences לש Proceedings ןוחריב
זוקולג תגיפס לש תוכומנ תומר :םיידוקפת םייוקיל םתואש םג
.הלחמהמ םילבוסה םישישקב םג ואצמנ ,חומב םימיוסמ םירוזיאב

2004 ילוי
רמייהצלא ילוחל B-3 ןימטיו
ןימטיוש אצמ Neurosurgery and Psychiatry-ב םסרופש רקחמ
.םילוחה לש םחומ יאת בצמב תורדרדיה עונמל יושע ,טירפתב B-3
Rush Institute for Healthy Ageing, Chicago-ב ךרענ רקחמה
לש הירוטסיה אלל 65 ליג לעמ שיא 4,000-ל בורק ללכו ב"הרא
.הלחמה
וכרצש ולא לש ןוכיסהש אצמנ .םינש 6 רחאל תינש הנחבנ הצובקה
תומכ וכרצש ולא תמועל ,80%-ב לדג ,B-3 ןימטיומ הנטק תומכ
.רתוי הלודג
תומכה תא הכרצש הצובקב תילכשה תונריעב הדיריהש ,םג אצמנ
.הינשה הצובקה תמועל 44%-ב הנטק התיה ,ההובגה

2004 רבמצד
חירה שוח ןדבוא
הליג ב"הרא New York State Psychiatric Institute-ב רקחמ
,ןובס וא ןומיל ומכ ,םירכומ תוחיר תוהזל הלוח לש ותלוכי יאש
רמייהצלא תלחמ ןחבאל אפורל עייסל היושע ,תוחיר ןחבמב
,תמדקומ רמייהצלא תלחמ ןחבאל אפורל עייסל היושע ,תמדקומ
.תונותמ תוילכש תוערפה וחתפש ולאב
,ןרופיצ ,לוטנמ ,ןובס ,ןשע ,הדש תות :תוחיר 10 וללכנ ןחבמב
.רועו ןומיל ,ךליל ,יעבט זג ,סננא

2005 ראורבפ
םילוחב ןורכיז ןדבוא עונמל יושע שישח
עונמל שישח יושע דרפס דירדמ Cajal Institute ירקוח ירבדל
ביכרמה ,THC-ש הליג רקחמה .רמייהצלא ילוחב ןורכיז ןדבוא
םינוריונל קזנ םימרוגה םיאתה תוליעפ תא םלוב ,שישחב ירקיעה
.חומב
תועפות בקע ,םמצע תעד לע םסב שמתשהל אל םירהזומ םילוחה
.ולש יאולה
םיאצוי ,חומב םינוריונה תא םיפטועה (Microglia) הילגורקימ יאת
.םינוריונה תא םיסרוהו ,רמייהצלא ילוח לש םחומב הטילשמ
ענומ THC-הש הארהו םישנאו תודלוח חומ תומקרב השענ יוסינה
.הילגורקימה יאת תוליעפ תא

2005 רבוטקוא
הלחמה תטאהל תשוחנ
הינמרג Saarland University Medical Center ירקוח יאצממ יפל
תורדרדיהה תא בצייל (Copper orotate) תשוחנ יפסות םייושע
תורבטצהב תנייפאתמ וז העפות .רמייהצלא ילוחב תיביטינגוקה
.(Amyloid plaques) דיאולימע תובכש לש
םיפתתשמה יתבב זרבה ימב תשוחנה תומכ ןיב רשי םאתמ אצמנ
.ושע םהש ,ןורכיז ןחבמב תואיגשה רפסמו (םמדבו) רקחמב
קר אלא ,העינמ יעצמאכ תשוחנ יפסות לוטיל ןיא םירקוחה ירבדל
.התוליער בקע תאז ,הלחמה תולגתה םע

.Journal of Alzheimer's Disease (vol 8, issue 1)

2005 רבוטקוא
ןוכיס תיחפמ תומימחפ לד טירפת
טירפתש ,םירבכעב השענש רקחמב ואצמ היגלבו ב"הראמ םירקוח
(תקולחמב הייונשה סניקטא תטאיד ומכ) תומימחפ לדו ןמושב רישע
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס תיחפהל יושע
ינגוטק טירפתב ונזוה םה רשאכ ,תחפ דיאולימע הטבה רוציי
לש ךומנ זוכיר אוה וז הטאידב חתפמה םרוג .(Ketogenic diet)
הטב רוציי דדועמ ןילוסניאה .IGF-1 וב רושקה ןומרוההו ןילוסניא
.דיאולימע

.Nutrition and Metabolism

2005 רבמבונ
הלחמה תא תוטיאמ לורטסוכל תופורת
רפסמ Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry-ה
תא תוטיאמ לורטסוכ רתי דגנ תופורתש אצמש ,יתפרצ רקחמ לע
תועפות תא הוושה םינש 3 ךרעש רקחמה .הלחמה תורדרדיה
.ןתוא ולטנ אלש םירחאל ולא תופורת ולטנש םילוח ןיב הלחמה

2005 רבמבונ
ןמיס ןה תעד תוחסה
ןה תעד תוחסה ,ב"הרא Washington University ירקוח ירבדל
תמדקומ השירד איה בל תמושת .רמייהצלא תלחמל םדקומ ןמיס
.ןורכיזל
,קדבנ לש ןזוא לכל םינוש םירפסמ ועמשוה הקידבב
לכמ טלקנה עדימ גתמל ותלוכי תדימ תא ןוחבל ידכ
.ןימי ןזוא תא ףידעהל הייטנה לע רבגתהלו ןזוא

עדימו ןימי ןזוא תא ופידעה ,םימדקומה היבלשב ,היטנמיד ילוח
עיגהש עדימב זכרתהל דאמ ושקתה ךא ,ורכז םה הילא עיגהש
.תילאמשה ןזואל

2005 רבמבונ
ןוכיס תיחפמ ןיי
Research Centre for the Study of Alzheimer's Disease ירקוח
לורטרבזר תבוכרתש וליג ב"הרא קרוי-וינ and Memory Disorders
תיתועמשמ תיחפהל הייושע ןייבו םיבנעב הייוצמה (Resveratrol)
.רמייהצלא ילוח לש םחומב קיזמה קאלפה תומכ תא
םרוגה וא הלחמה רצות אוה קאלפה םא עודי אל ןיידע
.הל םיוולנה םימוטפמיסל םרות אוה ךא ,הל
עפשב יוצמה (Polyphenol) לונפילופ אוה לורטרבזר
.םינטובבו םיירגרג תוריפ ומכ ,םיחמצ רפסמב
ךפוהו (Proteasome) םוסאטורפ ןובלח-ברה תא ןברדמ אוה
תוצמוחלו םיקיזמ יתלב םידיטפפ ילופל הטב דיאולימע לש םידיטפפ
.ונימא

.Journal of Biological Chemistry

2006 ראוני
ןוכיס תיחפמ לוגרית
רשא םירגובמש ואצמ ב"הרא University of Washington ירקוח
ןוכיס תיחפהל םייושע ,(עובשב םימעפ 3 תוחפל) תועיבקב םילגרתמ
.שולח היה םדאהש לככ לדג הז יוכיס .40% דע רועישב רמייהצלאל
.65 לעמ ינב לע ףא ןגה ,עובק ךא ,ןותמ לוגרית
היושע ,וז תוליעפ ידי-לע ,םדה רוזחמ תצרמה
ולגרת אל םלועמש 75 ינב םג .חומל קזנ עונמל
.תלעות ךכמ קיפהל םייושע

2006 ראורבפ
רמייהצלאו ןואכיד
וליג ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine ירקוח
הפירח ןואכיד תוערפה לש רבע שי םהל ,םישנא לש םחומש
.(Plaque) קאלפ רתוי שי ,(Major depressive disorder - MDD)
.רמייהצלא ילוח לש םחומ תא תנייפאמ ותואצמיה
רותיא ןמזב ןואכידב ויהש ,רמייהצלא ילוח לש םחומבש םג אצמנ
ןכל םדוק ולבס אלש םילוחב רשאמ ,קאלפ רתוי היה ,הלחמה
.ןואכידמ

.Archives of General Psychiatry