?תובמא ןהמ
(Protozoa) יאת-דח (Organism) רוצי איה (Ameba) הבמאה
הנידוקרס תכרעמל ךייתשמה טושפ (Parasite) יטיזרפ
.םדא-ינבב תולחמ תמרוגה ,(Phylum Sarcodina)
םרוג הווהמ Naegleria fowleri הבמאה ,תובמאה לכ ןיבמ
.םדאל םהזמ
הייחש תוכירב ,תוילולש ,םיירט םימב תויח תובמא
לעו עקרקה ינפ לע ,םימוירווקא ,םילחנ ,תוממוחמ
.םימ יחמצ לש םילע ינפ
.םי ימב םג האצמנ Acanthamoeba הבמאה
 
ותרוצש ,ןטנטק רופא שוג ומכ הבמאה תיארנ פוקסורקימ תחת
םיילגר תועצמאב הענ איה .העונת ידכ ךות ,ףרה אלל תינתשמ
ןהיתובקעב ,הבמאה ףוגמ תויוטלבתה ,(Pseudopodia) תומודמ
.ולוכ ףוגה ענ
הפיקמ איה םתוא ,םיחמצו םיריעז םייח-ילעב לע הנוזינ הבמאה
.אתה ךות לא םתוא תכשומו תומודמה םיילגרה תועצמאב
ןוזמ רגאנ םקלחב .(Vacuoles) םינטק םיללח הבמאה ףוגב
.ףוגל ץוחמ לא םיטחסנ םימ יפדוע .םימ םירחאבו
הלש אתה םורקל דעבמ הבמאה תטלוק ,הל שורדה ןצמחה תא
.הצוחה ,המוד ןפואב טלפנ ןמחפה תצומחת-ודו

עקבתמ תישאר .םיקלח ינשל תולצפתה ךות הברתמ הבמאה
ךותב םיכופה םינוויכב םיענ םיקלחה ינש ,וזכרמב אתה ןיערג
.תובמא יתשל לצפתמו וזכרמב אתה ץווכתמ ךשמהב .אתה

לש םפוג ינפ לע ,תיטיזרפ םייח תרוצ ןמצעל ולגס תובמאה
 םיימי םייח-ילעב לש םיימינפה םירביאב וא םיימי םייח-ילעב
.םייתשביו
(Pathogenic) תולחמ םימרוג םירחא ךא .םיקיזמ םניא םקלח
תמרוג Entamoeba histolytica הבמאה ,המגודל .תויניצר
םא ,ינלטק םוהיז ,(Amebic dysentery) תיבמא הירטנזיד
.לפוטמ וניא

םימוטפמיס
...ומכ ,םינימסתב אטבתהל לולע (Amebiasis) יבמא םוהיז 
.(Diarrhea) לושליש
.(Fever) םוח
.(Cramps) םירירש תויוצווכתה

...ה לע םג עיפשהל הלולע הלחמה
.(Intestines) םייעמ
.(Liver) דבכ
.ףוגב םירחא םירביא

תיבמא הירטנזיד
םירוזיאב דחוימב הצופנ (Amebic Dysentery) תיבמא הירטנזיד
 .ןושידל םדא תאוצב םישמתשמ םהב
יבמא םוהיז תואצות 
םייעמה תכרעמ לש םוהיז בורל אוה (Amebiasis) יבמא םוהיז
,םירחא םירביאל טשפתהל לולע אוה םשמ ,(Intestinal tract)
.(Brain) חומה תאו (Liver) דבכה ומכ
םוהיז .התביבסל הבמאה לש תוליער תושרפה בקע רצונ םוהיזה
בורל חומל םירדוח םייאת דח םירוצי .ינלטק תויהל לולע חומב
.(Olfactory neuroepithelium) חירה שוח רביא ךרד
הרדשהו חומה לזונ תקידבב םתוא תולגל ןתינ הז בלשב
.(Cerebrospinal fluid - CSF)

תינושאר חומ םורק תקלד תמרוג Naegleria fowleri הבמאה
.(Acute Primary Amebic Meningoencephalitis - PAM) הפירח
,םוח ומכ ,םיפסונ םינימסתבו םירומח שאר יבאכב תאטבתמ וז
תוחפ ךות ,תורידת תורדרדמה ,תויגולוריונ דוקימ תויעבו תואקה
.תוומו תמדרתל ,םימי 10
BalamuthiaAcanthamoeba :הבמא לש םיפסונ םיגוס ינש
םורק תקלד םורגל םילולעש םיטסינוטרופוא םה  mandrillaris
Granulomatous Amebic Encephalitis - GAE גוסמ חומה
.ןוסיחה תכרעמ תא םינכסמו

המישנה תכרעמ ךרד םג ףוגל רודחל תולגוסמ תובמאש הארנ
קודס וא ביוכמ רוע ,(Lower respiratory tract) הנותחתה
םד ךרד רוזיפ תועצמאב תיזכרמה םיבצעה תכרעמו
.(Hematogenous dissemination)
 

ןוחביא
האוצ תקידב
(Cysts) תויפוחלשכ ןתרוצב ,תובמא רותיאב ןחבואי יבמא םוהיז
,(Stool examination) האוצ תקידבב תוליעפ תובמא וא
.פוקסורקימב התריקס תועצמאב
היפוקסדיומגיס
,ןוחביא ךילהת איה (Sigmoidoscopy) היפוקסדיומגיס
פוקסדיומגיס - שימגו קד הרואת רישכמ  רדוחמ וב
סגה יעמה לש ןותחתה וקלח תריקסל - (Sigmoidoscope)
(Amebic ulcers) םייבמא םיביכ רותיאל ,(Large intestine)
.יעמה ןפודמ לזונו המקר תומיגד תליטנו
 
םד תוקידב
ןדגונ - יפיצפס ןובלח יוליגל ,(Blood tests) םד תוקידב
תולגוסמ ,יבמא םוהיזל הבוגתב רצונה - (Antibody)
.לק םוהיז לש םירקמהמ 10%-ב תאז תולגל
ןוחביא ירקממ 95% תומיא ךרוצל רתויב תוישומיש ולא תוקידב
.דבכ יביכ ןוחביא ירקממ 98%-ו הירטנזיד
ןוויכ ,ןשי םוהיזל יושכע םוהיז ןיב ,וז הקידבב ,ןיחבהל ןתינ אל
.ינושארה םוהיזה רחאל םינש 10 םג ואצמי םינדגונש
 
היימדה תוקידב
דנואסרטלואו CT ,MRI ומכ ,(Imaging) היימדה תוקידב
.דבכב תועיגפ תמאלו רתאל תויושע (Ultrasound)
ידכ ,הקיקד טחמ תועצמאב םוקמהמ המיגד חקלת ךשמהב
.יבמא םוהיז בקע רצונ קזנהש אדוול
 
חומה לזונ לש תיפוקסורקימ הניחבב ןחבאל ןתינ תובמא ימוהיז
.(Cerebrospinal fluid - CSF) הרדשהו
תובמאה תוכפוה ,םימהוזמ םימ וא ןוזמ ךרוצ םדא רשאכ
רבדה דוע לכ .תוליעפל ,םייעמב (קיזמ יתלב בלשב תואצמנה)
ןה רשאכ ךא ,תוקיזמ יתלב תיסחי ןה ,םייעמה ללחב שחרתמ
בורלו הירטנזיד ,םיביכ וב תומרוג ןה ,םייעמה ןפודל תורדוח
.םיבאכ םג
.תוחוכ תסיפא םורגל םייטעב תושבייתה הלולע םירומח םירקמב

םד-ילכל רודחל תובמאה תולולע ,ךשוממ םוהיז לש םירקמב
ומרגי םה םש ,ףוגב םירחא םירביאל םכרד עיגהלו םייעמה לש
.חומבו דבכב םיביכ םה דחוימב םינכוסמ .םייבמא םיביכ
.תיבמא הירטנזיד לש םירקמב הצופנ דבכה תמקר סרה

לופיט
םימוטפמיסב ךורכ אוה םא ןיב ,תובמא יוליג לש הרקמ לכ
תעינמל ,תובמאה תליטק ונייהד ,לופיטל קוקז היהי ,אל וא
.תיבמא תקלד
היהי תיבמא הירטנזיד לש םירומח םירקמב
.ודבאש םדו םילזונ יוריעב םג ךרוצ
 
...תוצובק 2-ל תוקלחנ יבמא םוהיזב לופיטל תופורת
תופורת .(Luminal amebicides) תויללח ךות תופורת
.םייעמה ללח ךותב תולעופ ולא
 
(Tissue amebicides) המקרה לע תולעופה תופורת
תומקרו דבכ םוהיזב לופיטל תושמשמ ולא תופורת
.תושק יאוול תועפות תויהל תולולע ולא תופורתל .תורחא
 
,לופיטל םינתינ רועבו ןיעב Acanthamoeba תבמא ימוהיז
שומיש השעי ,תיבמא הירטנזיד לש הרקמב .תומיאתמ תוסימתב
תקחרהל ,(תובמאה יוליג םוקמל םאתהב) תופורת לש בולישב
.םייעמהמ תובמאה
לש יטסלפ חותינב ךרוצ היהי םירומח םימוהיז לש םירקמב
חומה ימוהיז ירקמ תיברמש םגה .(Keratoplasty) תינרקה
בטיה ולפוטש םילוח ,תוומב םימייתסמ Acanthamoeba
.ומילחה

אפרמ יחמצ
.קאקפיא

העינמ
...םיללוכ םוהיז תעינמ יעצמא
.םרוהיטו (Contamination) םוהיזמ םימה תורוקמ תנגה
...ןוזמב ןוכנ לופיט
.םיבובז ידי-לע םוהיז ינפמ הנגה
.ןוזמה לש הכלהכ לושיב
לופיט ינפל ,םיתורישב שומיש רחאל םיידיה תציחר
.הליכא ינפלו ןוזמב    
,ףלקל וא לשבל ןתינ אל ותוא ןוזמ תכירצמ תוענמה
.הובג תובמאב םוהיזה רועיש ןהב תוצראב םירקבמ רשאכ   
.םדא תאוצ לש ינדפק קוליס
.םתחפשמ ינבו יבמא םוהיזב םיעוגנ םילוח רחא בקעמ
.םגוז תונב/ינב לשו החפשמה ינב לש םתאוצ רוטינ