?ריפש ימ םהמ
לזונב אצמנ ומא (Uterus/Womb) םחרב חתפתמה (Fetus) רבועה
...ול קפסמה רשא (Amniotic Fluid) ריפשה ימ
.תוינוציח תויפוג/תויזיפ תועיגפ ינפמ הנגה .1
.הרוטרפמט ייוניש ינפמ הרימש .2
.םירירשהו דלשה תכרעמ תוחתפתה תלוכיו העונת תורשפא .3
.הצוחה ףוגה ךותמו םינפ לא םילזונ רוקמ .4

בהבהצ טעמ לזונ םניה ריפשה ימ
.ןוירהה ןמזב חתפתמו רבועה ףצ וב
ריפשה ימ תיחופלשב אצמנה לזונה
.תועש 3 לכ שדחתמ (Amniotic Sac)

500 הניה תעצומומה ריפשה ימ תומכ
איה ןוירהה תפוקת םותבו רטיל-ילימ
.רטיל-ילימ 1,000 דע עיגהל היושע

...לש הניקתה םתוחתפתהב ינויח דיקפת שי ריפשה ימל
.תוילכה
.לוכיעה תכרעמ
.םירביאה
.תואירה
 
ריפשה ימ תקידב
דוע ,תולגל הדעונו דנואס-הרטלוא רישכמ תועצמאב תישענ הקידבה
תלטינ ךכ םשל .וב םימומו רבועה תוחתפתהב םייוקיל ,םדקומ בלשב
.המיגד םהמ
(Chromosomal Defects) םיילמוזומורכ םימגפ תולגל הלולע הקידבה
.ןוירהל 20-ה עובשל 16-ה עובשה ןיב תעצובמ איה .תורחא תוגירחו

תוליעפב יולת רבדה .העש יצח דע ךוראל היושע ריפשה ימ תקידב
וא השאל הביאכמ הניא הקידבה .הנישה ןמזב ותחונתבו קוניתה
.קוניתל
.רבועה תעונת תעב בלה תומיעפ בצקב םייונישה וקדבי תישאר

(Amniotic Fluid Index/AFI) ריפשה ימ לזונ דדמ תקידב
,ריפשה ימ תומכ תא ךיראהל אוה הדיקפתו תוקד רפסמ ךראת
.קוניתה יוצמ םהב
תכרעה םשל הזחה ירירש תא עינהל דלווה לש ורשוכ םג קדבי
.יתמישנה ורשוכ

...דעומ דועבמ תולגל תויושע הקידבה תואצות
.(Down Syndrome) ןואד תנומסת
.(Spina Bifida) העוסש הרדש
.(Muscular Dystrophy) םירירש תשלוח וא ןווינ
.תונוש תויחומ תוערפה
.םד-תולחמ רפסמ

...תללוכ קפסל היושע ריפשה ימ תקידבש ףסונ עדימ

.תיתוחתפתהה ותולשב.תיללכה תואירבה בצמ
.רבועה לש ונימ
 
ריפשה ימב םייוקיל 
(Hydramnios וא Oligohydramnios) ריפש ימ טועימ
.דבלב םירקמהמ םיזוחא העברא דע השולשב הצופנ הייעבה

םימוטפמיס
.רבועה לש תצאומ תוחתפתה
.ןטבב תוחונ רסוח תשוחת
.(Uterine Contractions) תוימחר תויוצווכתה

רשא ,(Adhesions) תויוקבדה הנכתת םימדקומה ןוירהה יבלשב
.(Umbilical Cord) רובטה לבח תוצווכתהל וא םימומל םורגל תולולע
,(Clubfeet) הבולק לגר ומכ ,ץחלמ האצותכ םימומ םג ונכתי
.םחרב יונפ םוקמב רסוחממ האצותכ

.רבועה תקוצמל ןמס ריפש ימ טועימ הווהמ רתוי םירחואמ ןוירה יבלשב
רוסחמל ךכמ האצותכו רובטה לבח תסיחדל םורגל הלולע העפותה
האוצה תליהמ לש היעב רצוויהל הלולע הז בצמב .(Hypoxia) ןצמחב
.(Meconium) תירבועה
.(Cesarean Section) ירסיק חותינ ךירצהל הלולע וז הייעב

...ןה רצוויהל תולולעש תופסונ תויעב
.(Intrauterine Growth Retardation) תימחר ךות תוחתפתה בוכיע
.(Prolonged Rupture of Membranes) ריפשה ימ קשב ערק

...רבועב םימומו
.(Renal Agenesis) תוילכה לש היוקל תוחתפתה
.(Polycystic Kidneys) תויטסיצילופ תוילכ
.(Urethral Obstruction) הכפושה תמיסח
...דועו

םרוג
וניא רבדה .ירקיעה םרוגה הניה םאה לש תרכוס תלחמש איה הרבסה
.לופיטל ןתינ אוהש ןוויכ גיאדהל ךירצ
 
(Polyhydramnios) ריפש ימ רתי
.דבלב םירקמהמ דחא זוחאב הצופנ הייעבה
.תמדקומ הדילל ןמס ריפש ימ רתיב םיאורה םנשי

...רשאכ שחרתהל הלולע ריפש ימ רתי תעפות
.(Multiple Gestation) ירבוע-בר ןוירהב
.(Maternal Diabetes) דיתעל םאב תרכוס
ומכ ,(Congenital Malformation) םידלומ םיתוויע םנשי רשאכ
.(Hydrocephalus) שאר תמיימ  

...דיתעל םאב ירשפא םרוג
.תרכוס

...רבועב םיירשפא םימרוג
.םילזונ תמיסחל תמרוגה לוכיעה תכרעמב הייעב
.בלב הייעב
ולקשמ לע העפשה ןיא רבדל .(ןוירהה תעב השכרנש) תדלומ תקלד
.קוניתה לש  

לופיט
...לופיט תורוצ רפסמ ןנשי
.(רבועב ןתשה תקופת תנטקהל) יתפורת לופיט
טחמ תועצמאב (Amnioreduction) ריפשה ימ לזונמ קלח תביאש
.םחרל תרדחומה  
תנטקה םשל ,(Amniocentesis) ריפשה ימ לש תויביטקלס תוקידב
.םתומכ  
.תמדקומ הדיל םוזיל ךרוצ היהיש ןכתי

...ל םורגל לולע םאתהב לופיט ןתמ יא
.(Cord Prolapse) רובטה לבח תחינצ
.(Fetal Malpresentation) דוליב םיתוויע
.(Placental Abruption) הילשה תוחתפתה תקספה
.(Postpartum Hemorrhage) הדילה רחאל םומיד

אלל תוקונית ודליי ,ןלהל ורכזוהש תויעבה ולגתי ןהב םישנה תיברמ
.וילא סחייתהל שיו ששח םייק תאז םע .תויעב לכ