הרדגה
תיתקלד תיתמישנ הלחמ איה (תיטספס טיכנורב/תרצק) המתסא
רישיה םרוגה םיפוצפצב םיוולמה ,המישנ רצוק יפקתה לש תינורכ
תוירוניצ - (Bronchial tubes) תונופמיסה לש תווצווכתה אוה ךכל
ןפואב - (Trachea/Windpipe) המישנה הנקל תורבחתמה ריואה
(Mucous Membranes) םיירירה םימורקב תוחיפנ וא/ו רידס יתלב
.תוומב םינוציק םירקמב םייתסהל הלולעש קנחמ תשוחת תמירגו

וא תודליה ליגב רבדה הרוק בורל .ליג לכב ץורפל הלולע הלחמה
.תורגבתהה ליג תליחתב
 
םימרוג
םירירשה תויוצווכתה בקע תמרגנ המתסא
(Bronchial tubes) תונופמסה תא םיפיקמה
,(Lungs) תואירב תוקיקדה ריואה תוירוניצ ולא.ןהמ ריואה תטילפ תלוכי םוצמיצו

...ןכו םיפאשנ רשא םינגרלא םימרוג ולא תויוצווכתהל

.םייח-ילעבמ ורשנש םישקשק
.המישנה-יכרדב םוהיז/קבא
.תוירגיס ןשע
.סיטיסוניס
.(Pollen) םיחרפ ינקבא
.שבוע יגבנ
.רק ריוא
.המישנה תכרעמב םוהיז
.תופורתל רתי תושיגר וא דלוקוש ,םיציב ומכ ןוזמ

םימרוג רשא ,עיבצהל ןתינ אל םהילע ,ףוגב םיימינפ םימרוג םנשי
...ומכ ,המישנה יכרדב תוקלדל
הגימצ החיל רתי םע דחי המישנה יכרד תויוצווכתה לש בוליש
,(Histamine) ןימטסיה ידי-לע םימרגנ רשא (Viscous mucus)  
,םייגרלא םיפקתהל הבוגתב ןוסיחה תכרעמ ידי-לע רצונה רמוח  
.תיגרלא הבוגתל םורגל לולע ןגרלא לכ רמולכ  

בושח דיקפת שי םויזנגמב רוסחמל יכ םירבוס םירקוחהמ קלח  
.המתסאה יגוסמ קלחל םרוגכ  
 
םימוטפמיס
םהיתונויסנב המידק הלק הייטנ םמצעל םילגסמ המתסא ילוח
.ריוא רתוי ףואשל

םיינשמ םימרוגמ םיעפשומ םתופיכתו םיפקתהה תושחרתה ידעומ
...ומכ ,םיפסונ
.תוילנומרוה תושרפהב םייוניש
.םיישגר םיבצמב םייוניש
.תישפנו תינפוג תושישת
.םינוש םידא/ןשעל הפישח

.םימי ףאו תועש ךוראל םיתיעל לולע יטמתסא ףקתה

םיטלוב םיינוציח םינמיס
.(Wheezing) תינפצפצ המישנ .(Tight Chest) הזחב ץחל.(Dry cough) שבי לועיש
.המישנ-יישקו םירוחריח

תוירשפא תוביס

תוישפוחב םורזל לוכי וניאש ,ריואה ירבעמב םייוניש םירצונ רשאכ
.תילאיכנורב המתסא תמרגנ ,תואירב ריואה תוידאנמ  .בלה לש המתסאל םרוג בלה לש יוקל דוקפית
 
לופיט
םיתיעל .תונוש תופורת תועצמאב הפירח המתסא לע לקהל ןתינ
.תוחייכמ תופורתבו העגרה תופורתב שמתשהל שי  
.תופירח יאוול תועפותל םורגל לולע תופורתהמ קלחב עבק שומיש
םישמתשמ המישנה יכרדב םוהיז בקע המתסא לש םירקמב
.תויטויביטנא תופורתב  

.ןסוחה רופישל םויב 'חי 15,000 .ןיטורק-הטב םע A ןימטיו
.ץחל-יבצמ לע הלקהל ,םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B5 ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב םימעפ 4 ,ג"מ 50 .B ןימטיו 'פמוק
.(תוקירזב רתויב ליעי) םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B6 ןימטיו
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 100 .B12 ןימטיו
.םויב הלעמו 'חי 600 .E ןימטיו
.השק ףקתה קיספהל יושע .םויב ג"מ 750 .םויזנגמ
,םוינלס ג"מ 200 תפסותב ,לרנימ/ןימטיו יטלומ סקלפמוק
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב  
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 1,500 .B2 ןימטיו תפסותב C ןימטיו
.םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
.םויב ג"
מ 100 ,ינימטסיה-יטנא רמוח .Q10 םיזנאוק

...ואר
.םירובד סרא תועצמאב לופיט
.(תישפנ הקוצמ בקע המתסאמ םילבוסל) קבדיפויבב לופיט
.הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט
אפרמ-יחמצ

תוצלמה
...עפש לולכל טירפתה לע
.םיזוגא
.אלמ/םוח זרוא
.םיאלמ םינגד
.תוקריו תוריפ
.לעוש תלוביש חמק
.םינוערז

וז ומכ (Hypoglycemic Diet) תימקילגופיה הטאיד תצלמומ
הרישע ,רכוס תפסות אלל ,הימקילגופיהמ םילבוסל תנתינה   
.תומימחפב הלדו םינובלחב   
תואקשמו םיססות תואקשמ ,רזג ,קלס ,תספסא תכירצמ וענמיה
םהינימל בלח ירצומ ,(
תוילאיכנורב תויוצווכתה םורגל םילולעש) םירק   
חמקמ םירצומ ,ףוע ,דרת ,חלמ ,םודא רשב ,םיגד ,(תודילג ללוכ)   
םידבועמ/םירמושמ תונוזממ וקחרתה רמולכ .ןוזמ יפסותו רכוס ,ןבל   
.('וכו ץמוח ,תוניי ,םייופא םילכאמ ,םינגוט ,םיצומח ,םיבטר)   
.םינשעמו ןושיע ,הריעש הוורפ ילעב םייח-ילעבמ וקחרתה
 
תושדח
...1 תושדח - המתסא ואר

...2 תושדח - המתסא ואר
...3 תושדח - המתסא ואר