סיטיטמרדוריונ/תיפוטא רוע תקלד/רועה לש המתסא
Atopic Dermatitis/Neurodermatitis...תככח/המזקא ואר
 
הרדגה
רשא תיגרלא רוע תלחמ איה רועה לש המתסא
רתויב העורגה הגרדה וז .שדחמ הבשו תפלוח
םידליהמ 10% הנממ םילבוס .תינורכ המזקא לש
.הב תוקלל םילולע םירגוב םג ךא ,םיריעצהו
.דחא החפשמ ןבמ רתויב תעגופ איה בורל
!םילותחבו םיבלכב םג עוגפל הלולע רועה לש המתסא

הלחמה םירקמהמ 50%-ב .םייתנש ליג דע בצמה רפתשי תוקוניתב
.25 ליג דע ףולחת
 
םימרוג
.רועה לש היגרלא/רתי תושיגר אוה הלחמל םרוגה
היהי הלוחה םירקמהמ 20%-ב .תרזוחו תינורכ איה הלחמה בורל
.הנממ לבוסה החפשמב דיחיה  
,תחשה תחדק ,המתסא לש עקר החפשמב היהי תובורק םיתיעל
תורושק רשא םירגובמ לש תורחא תולחמ וא סיזאירוספ ,המזקא  
.יהשלכ היגרלאל  
וא םימיוסמ הקשמב וא ןוזמב םרוגה ץוענ םירקמהמ 10%-ב
םתוא תכירצמ תוענמיה .םהב םייוצמה םירמשמ םירמוחב  
.תוקוחר םיתיעל קר אפרמל וא הלודג הלקהל איבת םירמוח  

.תיגרלא הבוגת רוציל ידכ ,םרוגה םע עגמב היהי יד םיתיעל

...הרימחהל וא הלחמל םורגל לולעש ןוזמ
.םהירצומו םינטוב
.רחא לכאמ לכ
.םיגד
.הירצומו הטיח
.וירצומו סרית
.וירצומו בלח
.הירצומו היוס
.םהירצומו םיציב

ךשמל ולא םילכאמ לש םתכירצ תא קיספהל שי דשח לש הרקמב
.הייעבה לע וז הקספה תעפשה תא ןוחבלו םייעובש דע עובש

...ומכ ,הפורת תויהל םג לולע םרוגה
.ףא תופיט
.הניש ירודכ
.םינימטיו
.ןואכיד דגנ תופורת
.ןוירה תעינמל תולולג
.תולשלשמ תופורת
.הקיטויביטנא
.ןיריפסא
.העגרה תפורת

...ןכו
,ןושיע ,(Mite) קבאה תידרק םשארבו םייתביבס/םייתיב םימרוג
.םיעבצו םייטמסוק םירמוח  
,תוצונ תוירכ ומכ ,םיקבואמ םיצפחב עגמ לולע תוקוחר םיתיעל
םע בולישב ,רמצו םימיוסמ םיעוצעצ ,םיחיטש ,םינרזמ ,תוכימש  
.בצמה תא רימחהל םיסג םיגירא  
 
םימוטפמיס
...ב תנייפאתמ רועה לש המתסא
.לזונ תטילפ
.רועה ינפ תתחשה
.רוע תקלד
.תדרגמ החירפ
.תפקרקה לעו םינפה לע תועובו ישקשק םורק
.ףוגב םיפסונ תומוקמב םימתכ תעפוה ןכתית
.תירשפא ךרד לכב עגפה םוקמ תא דרגל הסני הלוחה
רועה תייטנ ןטקית ,תודליה ליגל רבעמ תכשמנ הלחמה רשאכ
םוקמב .םורק תוטעלו לזונ שירפהל ,תועובב תוסכתהל ,םדאתהל  
.הבועמ ישקשק ,רופא-םוח דע םודא ,שבי ךופהי אוה ,תאז  
דחוימב ,לבסנ יתלב טעמכ היהיו רבגתי ,ךשמי דרגל ךרוצה
רשאכ .רועה תעיצפו םד בוז דע דרגתי םילוחהמ קלח .תולילב  
.דוריגה םוקמב תקלד חתפתהל הלולע ,הרקי הז  
ירוחאמ ,םיקפרמב תוחירפ עיפוהל תולולע םיריעצו הרשע ינבב
וקלחו ףרועה ,םינפה לע ,דיה ףכ קרפב ,םיילוסרקב ,םייכרבה  
הלולע החירפה ךא ,םידעומה תומוקמה ולא .הזחה לש ןוילעה  
.ףוגב םוקמ לכב ץוצל  
 
תיבצע רוע תקלד/סיטיטמרדוריונ
לש המתסא לש הרוצ הניה (Neurodermatitis) סיטיטמרדוריונ
.דוריג-יוריג רוזחמ לש תימצע המירגב תנייפאתמה ,רועה
םייוניש םישחרתמ ,ישפנ חתמ תחת םירימחמ םימוטפמיסהש םגה
.םיבצעה יביסב םייגולויזיפ
תמרוג רשא (היגרלאל המודב) רתי תושיגר תבוגת תשחרתמ רועב
םילולע דוריגו ינורכ יוריג .םישקשקלו רועה ייוריגל ,תינורכ תקלדל
דחוימב תונייפאמה תועפות ,ותושקתהלו רועה תובעתהל םורגל
ימרוגל הפישח .(Lichen Simplex Chronicus) תפליה תלחמ תא
רימחהל םילולע סרטסו הרוטרפמט ייוניש ,םימ ,שבוי ,םייתביבס יוריג
.םינימסתה תא
ןוחביא
םירקמב ומכ ,(Skin Tests) רוע יניחבת וליעוי םירקמהמ 20%-ב
רוזיאב רועב העיגנ .םרוגה ןוחביאל ,המתסאו תחשה תחדק לש
תישושבגב תוננובתהו יתכתמ רישכמ תרזעב ,הלחמב עוגנ וניאש
.הלחמה ביט לע דמלת עגמה הז םוקמב תרתונה הנבלה
 
לופיט
ןיטקהלו בצמה לע לקהל יושע רוע אפור ידי-לע עובקו םידקמ לופיט
.התרמוח תאו הייעבה ךשמ תא

תידיאורטסוקיטרוק החשמב שומיש לע ץילמהל יושע אפורה
.םינימסתה לע הלקהל בילחתב וא תפז תחשמב 
ךכשל תויושע (Antihistamines) םינימטסיה-יטנא ומכ תופורת
.דוריגב ךרוצה תא 
ךרוצה ררועתהל יושע ,(דוריגה בקע) ינשמ םוהיז רצוויו הדימב
.הקיטויביטנא תליטנב 
תועצמאב  לופיט לע ץילמההל רועה אפור יושע םישק םירקמב
.לוגס-הרטלוא רוא 
חתמה תלקהל לופיטו תוחל ירמוחב שומיש ,תודחוימ תויטבמא
.הזונפיהב לופיט םג ומכ ,ליעוהלל םייושע ישפנה 

סיטיטמרדוריונב ינשדח לופיט
יעצמאכ הסוס בלחב שומישה בחרתמו ךלוה תונורחאה םינשב
.הינמרגב דחוימב ץופנ רבדה .סיטיטמרדוריונב לופיטל
 
תוצלמה
 וא לקינב םיפוצמה םיטישכת ומכ ,םירגמ םירמוחב עגממ וענמיה
םיסג םיגירא ,םימיוסמ תוחוחינ םע ,םהינימל יוקינ ירמוחב ,םורכב  
.100% רמצ ידגב שובלל ולדתשה .םייטטניס םירמוחבו  
.םהב שומישה ינפל בטיה םישדח םידגב וצחר
וענמיהו חוחינ אללו םילק יוקינ ירמוחב ושמתשה םידגב סוביכל
.הסיבכ יככרמב שומישמ ןיטולחל  
.רשפאה לככ רצק םכיינרופיצ תא וזזג
,הנישה ןמזב רמצ תופפכ שובחל ולדתשה
.דוריגה תואצות ךוכירל  
.רדחל תוחל תפסוהל ,ריוא יחלחלמב ושמתשה
רפשיו תיחולחל רועל ריזחי תוקד 20 ךשמב םירשופ םימ טבמא
.השגרהה תא  
.(ילרטינ) ןובס לוטנ ןובסב ושמתשה
.םויב םימעפ רפסמ ,תוחל םרק וא העיגרמ רוע תחשמ ומשיי
.םיקודה םידגב תשיבלמ וענמיה
אפרמ-יחמצ
ליג תחת םידליל) םויב םיימעפ ,ג"מ 500 ,הרוחש תינמדמד ןמש
.תועובש 8 דע 6 רחאל הארת העפשהה .(הזמ תיצחמ ,12  
.לותחה ינרופיצ םרק וא בילחת ליכמה הרו-ולא ל'ג וחרמ
,תקלדב םינייפאתמה רוע יאולחת דגנ רוזעל יושע 'גארוב ןמש
.דרגל ךרוצו תוישקשק ,רוע שבוי  
ןמוש תצמוח ,(GLA) תינלוניל אמג הצמוח ליכמ ,הלילה רנ ןמש
דחוימב הבוט העפשהה .הלחמהמ םילבוסהמ קלחב הרסח רשא  
.תחא הסומכ וא ,םרג 6 דע 3 :ןונימה .תוקונית לע  

...תושדח - תיפוטא רוע תקלד/רועה לש המתסא ואר