םצע חומ תלתשה
Bone Marrow Transplant

 
?םצע חומ והמ
.תומצעב אצמנה ,ךר יגופס רמוח אוה םצע חומ
...םד-יאת לש םיגוס 3 רצייל אוה ירקיעה ודיקפת

ףירח יפרתומיכ לופיט תובקעב ,סרהנ הלוח לש םצעה חומש רחאל
חומב ופילחהל שי ,ופוגב םיינטרס םיאת דימשהל ידכ הנרקהב וא
.אירב םצע
 
תולתשהה יגוס
...םרותל םאתהב ,םצע חומ תלתשה לש םיגוס 3 םנשי
.(Allogeneic transplant) רז םרותמ
.(Syngeneic transplant) םואת חאמ
.(Autologous transplant) תינומצע הלתשה/ומצע הלוחהמ

.םרותה תונימזו הלחמה גוס םהב ,םימרוג רפסמב היולת הריחבה
.תוינטרס ןניאש תולחמב לופיטב םג תושענ םצע חומ תולתשה
 
תורחא תולחמ
...ןה םצע חומ תלתשה םיעצבמ ןניגב תורחא תולחמ
הפירח תיטסלבופמיל הימקול
Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)  
הפירח תינגוליימ הימקול
Acute Myelogenous Leukemia (AML)  
תינורכ תינגוליימ הימקול
Chronic Myelogenous Leukemia (CML)  
תויטיצויטסה תוערפה
Histiocytic Disorders (HIS)  
סניק'גדוה תמופמיל
Hodgkin's Lymphoma (HL)  
תושרומ תויטיצורטה תוערפה
Inherited Erythrocyte Abnormalities (IEA)  
ןוסיחה תכרעמ לש תושרומ תוערפה
Inherited Immune Systems Disorders (IIS)  
םירמוחה ףוליח תכרעמ לש תושרומ תוערפה
Inherited Metabolism Disorders (IMD)  
תושרומ םד-תויסט תוערפה
Inherited Platelets Abnormalities (IPA)  
תויטסלפסידוליימ תוערפה לש תונומסת
Myelodysplastic Disorder Syndromes (MDS)  
סניק'גדוה גוסמ הניאש המופמיל
Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)  
תורחא הימקול תולחמ
Other Leukemias (OL)  
תורחא תוריאממ תולחמ
Other Malignancies (OM)  
תוריאממ ןניאש תורחא תולחמ
Other Non-Malignant Diseases (OND)  
המזלפ יאת תוערפההרומח תיטסלפא הימנא
Plasma Cell Disorders (PCD)  
הרומח תיטסלפא הימנא
Severe Aplastic Anemia (SAA)  
 
רז םרותמ םצע חומ תלתשה
הכורכ איה ,תמאות המקר לעב םרות תאיצמב היולת הלתשהה
.האלמ המדרהב הימקול ילוחב בורל תעצובמו ינרדוח ךילהתב
לש (Iliac cres) ךריה םצע הצקמ םצעה חומ תא םיאיצומ
דע דיימ אפקומו רמשמ לופיטו ןוניס רבוע םצעה חומ .םרותה
.הלוחב ותלתשהל

ךישמי אוה .ידירו ךות םד יוריע תועצמאב לתשוי םצעה חומ
.ןשיה םצעה חומ תא ףילחי אוה םש הלוחה תומצע לא ומצעב
 
תינומצע םצע חומ תלתשה
יוצימ ,הלוחה םד ףוסיאב הכורכ תינומצע םצע חומ תלתשה
היפרתומיכב שומיש ךות םהב ינוציח לופיט ,םכותמ באה יאת
.הלחממ םייקנ הלוחל םתבשהו יברימה םרוהיט םשל הנרקהבו
.הגוסנ הלחמה םהב ןטרס תולחמ ילוחב תעצובמ וז הלתשה
 
יאוול תועפות
...ןה דיימ עיפוהל תולולעש יאוולה תןעפות

.תעבטה-יפמו הפהמ ,ףאהמ םימומיד
.םימוהיז
,(Graft vs Host Disease) חראמ לומ לתש תלחמו תואיר תקלד
ומכ תולחמל םרוגו רזה לתשה דגנ םק ףוגה רשאכ תשחרתמה  
.דבכל קזנו לושלש ,תואקה ,תוליחב ,המודא תיתעוב החירפ  

...רתוי רחואמו

.םידליב תוחתפתה ימגפ.דורי.תורקע
,(Embolism) םד יפיחסת ,תואיר תקלד ומכ ,האיר תולחמ
.(Pulmonary Edema) תואירב םילזונ תורבטצה  

.םידליבו םישנב ,םירבגב תורקל תולולע ולא יאוול תועפות
םצעה חומ םרותב םרגיהל תולולעש יאוול תועפות

.םוהיז
.תויגולוכיספ תובוגת
.םצעה חומ תביאש םוקמב באכ
.תיללכה המדרהל הבוגת
 
המלחה
טלחומ דודיבב אצמיהל הלוחה לע היהי םצעה חומ תלתשה רחאל
.םימוהיזל ששחמ תועובש רפסמ ךשמב
וילע היהי (המלחהה תפוקת תליחתב) רבדבש ישוקה ףא-לע
.הזובמורט/תקקפ תורצוויהל ןוכיס ןיטקהל ידכ וילגר תא עינהל
 
תיזחת
.לפוטמה לש תיללכה ותואירבבו הלחמב היולת הלתשהה תחלצה
...תושדח - םצע חומ ואר