1 תושדח - בג יבאכ
Back ache - News 1

ילמשח יוריג
(1) תינפוג תוליעפ
לקמ וניא ןימזוקולג
בג יבאכו ןוסיחה תכרעמ
קרזומ ל'ג
חומל הליעומ םיבאכ תלקה
שידח תומיד יעצמא
לקמ יוסיעב לופיט
םירומחו םיינורכ םיבאכ
םיבלשב לופיט
(2) הליקמ הגוי
(3) םיליקמ תוחיתמו הגוי
בג יבאכ דגנ ןוזוא זג
(2) הרדישה דומע תיצלופינמ
(2) החונמו תינפוג תוליעפ
(3) הרדישה דומע תיצלופינמ
(2) בג יבאכ רימחמ ןושיע
בג יבאכ דגנ הכילה
תינומצע םצע חמ תלתשה
ילאירטקב םוהיזו םיבאכ
בג יבאכו הדובע יצחל
םונילוטוב תקירז
(1) בג יבאכל הקיטויביטנא
בג יבאכל ןטשה ינרופיצ
(1) הליעומ הרוטקנופקא
ראווצו בג יבאכל 3-הגמוא
(2) הליעומ הרוטקנופוקא
בג יבאכב יגולוכיספ לופיט
(1) םיינורכ בג יבאכל הגוי
ידיתע ןורכיזו בג יבאכ
(3) הליעומ הרוטקנופוקא
הליקמ רדנסכלא תטיש
(1) בג יבאכל הטלבמיס
(1) הרדישה דומע תיצלופינמ
בג יבאכו רתי תנמשה
לקמ ירפמוק שרוש
(4) הליעומ הרוטקנופוקא
ליעומ וניא TENS ןקתה
(1) בג יבאכו ןושיע
(2) בג יבאכל הטלבמיס
רוביד תייפרת


...ןותחת בג יבאכ ואר
 
2000 רבמצד
בג יבאכו הדובע יצחל
הדובעב םיצחל יכ אצמ ב"הרא Ohio State University-ב רקחמ
םישנא .תמיוסמ תוישיא ילעב ברקב בג יקזנל ןוכיס לידגהל םילולע
תעב תויוגש תושיג וטקנ ,םהישעמ לע רתי תרוקיב בקע ,הקוצמב
ואטבתיש םירבטצמ םיקזנ ,ךכ בקע ,םמצעל ומרגו תואשמ תמרה
תולטמ עצבל םיאנושה ולאבו םימנפומ םיסופיטב רבודמ .דיתעב
הניחבמ תינעבות הניא הדובעה םיתיעל םירקוחה ירבדל .תורזוח
.תיגולוכיספ אלא ,תינפוג

Spine


2001 יאמ
םונילוטוב תקירז
Walter Reed Army Med. Center-ב ןטק ףקיהב רקחמ
6-מ רתוי ךשמב בג יבאכמ ולבס רשא םישנאב ב"הרא ןוטגנישוו
היושע םיינתומה רוזאב םונילוטוב ןלער תקירז יכ אצמ ,םישדוח
ופתתשהש םילפוטמ 10-מ 6 .דוקפית רפשלו םיבאכה לע לקהל
.לופיטה רחאל םישדוח 4 דע 3 םיבאכה בוש לע וחווד רקחמב

Neurology


2001 ילוי
(1) בג יבאכל הקיטויביטנא
הקיטויביטנאב לופיט הילגנא םהגנימרבב םירקוח לש םהירבדל
קדייחה םהירבדל .םירקמהמ קלחב בג יבאכ לסחל יושע
םירקמהמ 50%-ב רדוח ,רועה ינפ-לע ללכ-ךרדב ןכושה ,P. acnes
.ץורפ קסידל דעבמ תישענ וז הרידח םהירבדל .הרדישה דומעל


2002 ינוי
בג יבאכל ןטשה ינרופיצ
חמצהמ LI-174 תיצמתב שומיש יכ אצמ הינמרגב ךרענש רקחמ
(Muscular Back םיירירש בג יבאכ תיחפהל יושע ןטשה ינרופיצ
.העונתה רשוכ תאלידגהלו Pain)

Phytotherapy Research


2006 ראורבפ
(1) הליעומ הרוטקנופקא
הפייט National Taiwan University-ב םירקוח לש םהירבדל
ןותחת בג יבאכ לע הלקהב רוזעל הייושע הרוטקנופוקא ןאווייט
.ינפוג לופיט רשאמ תיביטקפא רתוי תויהלו
.הרוטקנופקאב םילופיט 6 ולביקש שיא 129 ופתתשה רקחמב
ךשמנ םילפוטמה בצמב רופישהו 89% היה החלצהה רועיש

.םישדוח 6

British Medical


2006 יאמ
ראווצו בג יבאכ התיחפמ 3-הגמוא
...יפסות


2006 רבמטפס
(2) ןותחתה בגב םיבאכב לופיטל הליעי הרוטקנופוקא
...רקחמב


2006 רבמצד
בג יבאכב יגולוכיספ לופיט
VA Connecticut Healthcare System ירקוח לש םהירבדל
וז םתנקסמ .בג יבאכ לע לקהל יושע יגולוכיספ לופיט ב"הרא
ופתתשה םהב םייוסינ 22-מ םינותנ ףוסיא תובקעב האב
,םישדוח 3-מ הלעמל וכשמנש ןותחת בג יבאכ םע םירגובמ
.2003-ו 1982 ןיב ושענש

Health Psychology


2006 רבמצד
םיינורכ בג יבאכב לופיטל הגוי
הגוי יכ םיחוודמ ב"הרא לטאיס Uni. of Washington ירקוח
באכ תנטקהל הכרדה רפס תרזעב ימצע דומילמ רתוי הליעי
.דוקפיתה רופישו
םיינורכ ןותחת בג יבאכ םע םירגובמ 101 קלח ולטנ רקחמב
.תועובש 12 ךשמב (םילבוקמ םילופיט וא) הגוי ילופיט ורבעש

Annals of Internal Medicine


2007 לירפא
חווט רצק ידיתע ןורכיז ייוקילו םיינורכ בג יבאכ
רצק ידיתע ןורכיז ילעב םניה םיינורכ בג יבאכ םע םילפוטמ
תיתועמשמ יוקל (Short-Term Prospective Memory) חווט
.באכמ םילבוס םניאש םישנאל האוושהב

רוכזל תלוכיה אוה (Prospective Memory) ידיתע ןורכיז
.דיתעב םיוסמ ןמזב עצבתהל תוננכותמה תויוליעפ עצבל
ףתתשהל וא והשימל רשקתהל רוכזל ןה ךכל תואמגוד
.םיוסמ עוריאב

ופתיש הינטירב ריישדרופטס Keele University ירקוח
.םיבאכ אלל שיא 50-ו םיינורכ םיבאכ םע שיא 50 םרקחמב

Psychosomatic Medicine


2007 רבמטפס
(3) תולבוקמ תופורתמ רתוי בג יבאכל הבוט הרוטקנופוקא
...לופיט


2008 טסוגוא
בג יבאכ לע הליקמ רדנסכלא תטיש
(Alexander technique) רדנסכלא תקינכט/רדנסכלא תטיש
םיבאכמו םיינורכ בג יבאכמ םילבוסה םישנאל רוזעל היושע
ןיב םייעבטה םיסחיה תא בישהל הסנמ וז הטיש .םירזוח
.בגהו ראווצה ,שארה
וב יוסינ וכרע הינטירב Uni. of Southampton-ב םירקוח
בג יבאכ םע וא םיינורכ בג יבאכ םע םילפוטמ 579 ופתתשה
תוליעיה ןיב האוושה םשל (Recurrent Back Pain) םירזוח
.תולמעתהו (Massage) יוסיע תמועל רדנסכלא תטיש לש
בגה יבאכ לע תירעזמ תינמז העפשה שי יוסיעל יכ אצמנ
תיתועמשמ הדירוה רדנסכלא תטישו תולמעתה בוליש וליאו
.דוקפית הרפישו םיבאכה תא

British Medical Journal


2008 טסוגוא
(1) םיינורכ ןותחת בג יבאכ תמצמצמ הטלבמיס
,ןואכידב לופיטל תשמשמה ,(Cymbalta) הטלבמיס הפורתה
לקהל היושע היגלאימורביפו םייטבאיד םיבצע יבאכ ,תודרח
.םיינורכ ןותחת בג יבאכ לע
236 ופתתשה וב תועובש 13 ךשמנ רשא דרפסב רקחמ
עיגהו ובצלפל הטלבמיס ג"מ 60 תליטנ ןיב הוושיה םירגובמ
.ליעומ הפורתב שומישהש םנמוא הנקסמל
אצמ אל ,דרפסב ךרענ אוה םג רשא ,המוד רקחמ ,תאז םע
םינייסנה ולביק הז רקחמב .םיינשה ןיב םייתועמשמ םילדבה
ונמומ םירקחמה ינש .ובצלפ וא הפורתהמ ג"מ 120 ,ג"מ 20
.Eli Lilly תופורתה תרבח ידי-לע

12th congress of the European Federation of the
Neurological Sciences


2008 רבמטפס
(1) ןותחת בג יבאכל תרזוע הניא הרדישה דומע לש היצלופינמ
ופתתשה וב ,ץייווש ןרב Bern University Hospital-ב רקחמ
הרדישה דומע לש היצלופינמ יכ ךכ-לע חוודמ שיא 104
לופיטה לע ףסונב (Spinal Manipulative Therapy/SMT)
ףירח ןותחת בג באכב רבודמ רשאכ הליעומ הניא ליגרה
.(Acute Low Back Pain)
52-ו לבוקמ לופיטבו היצלופינמב ולפוט םיפתתשמהמ 52
ץועי ללכש דבלב לבוקמ לופיט ולביק םירחאה םיפתתשמה
.ךרוצל םאתהב באכ תוככשמ תופורתו

Annals of the Rheumatic Diseases


2009 ראורבפ
בג יבאכו רתי תנמשה
תוביסה ןיב ב"הרא Uni. of North Carolina ירקוח תעדל
תועדומו ןואכיד ,רתי תנמשה תונמל ןתינ םיינורכ בג יבאכל
.םינימסתל
בגה יבאכ רועישש ררבתה םירקוחה ושע ותוא ינופלט רקסמ
10.2%-ל 1992 תנשב 3.9%-מ הלע הניילורק 'צב ןותחתה
.2006-ב

Archives of Internal Medicine


2009 יאמ
בג יבאכ לע לקמ ירפמוק שרוש
םישנאש אצמ Merck תופורתה תרבח ידי-לע ןמומ רשא רקחמ
תיתועמשמ הלקה אוצמל םייושע םישק בג יבאכמ םילבוס רשא
.ירפמוק חמצה שרוש תיצמתמ החשמב
בג באכמ ולבס םלוכ .60 דע 18 ינב שיא 120 ופתתשה רקחמב
םימעפ 3 םבג לע החשמ םרג 4 וחרמ םקלח .ןותחת וא ןוילע
.המד תחשמ םע תאז ושע םירחאהו םימי 5 ךשמב ,םויב
38% רועישב םיבאכב הדירי לע וחוויד ובצלפה תצובק ישנא
רועישב הדירי לע וחוויד חמצהמ החשמה תא ולביק רשא ולאו
.םיבאכב 95%
,תוליחב םהב ,יאוול תועפות רפסמ לע וחוויד םיפתתשמה
החשמב ושמתשה םירקוחה .ףלוד ףאו המזקא ,רוק תשוחת
.Kytta-Salbe םשה תחת הינמרגב תרכמנ רשא

British Journal of Sports Medicine


2009 יאמ
(4) םיינורכ בג יבאכ לע הליקמ הרוטקנופוקא
...רקחמ


2009 רבמצד
בג יבאכל ליעומ וניא TENS ןקתה
AAN היגולוריונל תיאקירמאה הימדקאה
ןקתהה יכ העידומ (American Academy of Neurology)
רשאכ ליעי וניא ב"הרא יבחרב דאמ ץופנש TENS ילמשחה
.ןותחת בג יבאכב לופיטב רבודמ
Transcutaneous Electric Nerve Stimulation/TENS
דדוקמ ילמשח םרז חלושה ,סיכל םיאתמה ילמשח ןקתה אוה
.תודורטקלא תועצמאב רבוחמ אוה וילא בצעל
ב"הרא Kansas Uni. Medical Center ירקוח לש םהירבדל
,םיבאכ לע הלקה םשל םינש תורשע הזמ שמשמ הז ןקתה
.הכ דע בשחנש יפכ ליעי הכ וניא אוה יכ ררבתמ תעכ ךא
האצמנ (Nerve-Stimulating Therapy ) יבצעה יוריגה תייפרת
העודי רשא הייעב ,תרכוסל רושקה יבצע באכב לופיטל הליעומ
.(Diabetic Neuropathy) תיתרכוס היתפוריונכ

Neurology


2010 ראוני
(1) בג יבאכו ןושיע
םירקחמ לש הריקס וכרעש דנלניפ Uni. of Oulu-ב םירקוח
.בג יבאכו ןושיע ןיב רשקה םויק תמוא םהב 40 ורתיא םימדוק
ןוכיסב .31%-ב בג יבאכל ןוכיסה תא לידגמ ןושיעה יכ אצמנ
.רבעשל םינשעמו םינשעמ ןה םייוצמ הז רבגומ

American Journal of Medicine


2010 ראורבפ
(2) םיינורכ ןותחת בג יבאכ תמצמצמ הטלבמיס
בג-יבאכ לע הליקמ ןואכיד דגנ הפורת
...ירקוח


2010 ראורבפ
בג יבאכב לופיטל רוביד תייפרת
-יביטינגוק לופיט וכרע הינטירב Uni. of Warwick ירקוח
ידי-לע (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) יתוגהנתה
ינויסינה לופיטה .(Talk Therapy) רוביד תייפרתב שומיש
.םיינורכ בג יבאכב םילפוטמ 701 ופתתשהו םישדוח 12 ךשמנ
םניא םהש ךכ לע םילפוטמהמ 59% וחוויד םישדוח 12 םותב
.ונממ ןוצר תועיבש ועיבה םהמ 65% .בג יבאכמ רתוי םילבוס

The Lancet


2010 יאמ
בג יבאכ לע לקמ הרדישה דומע לש ילמשח יוריג
(Spinal Cord Stimulation) הרדישה דומע לש ילמשח יוריג
תועורזב ,םיילגרב ,םיינורכ ןותחת בג יבאכ לע לקהל יושע
.םירחא םירביאבו
ב"הרא דנלטרופ Science Uni. & Oregon Health ירקוח
ללוחמב רבודמ .עצוממב 49 ינב םירגובמ 51 לע תאז וקדב
חלושה ,בגב לתשומה ריעז (Pulse Generator) םיקפד
תותואה תא םישבשמ ולאו הרדישה דומעל םיילמשח םיקפד
.באכה תשוחתל םימרוגה םייבצעה

WebMD


2010 ינוי
תינפוג תוליעפו ףירח ןותחת בג באכ
Norwegian Knowledge Centre-מ םייגברונ םירקוח תנעטל
וקסעש םימדוק םירקחמ ורקס רשא for the Health Services
(Sciatica) תישנה תלחמ ידי-לע םימרגנה ולאבו ןותחת בג יבאכב
.הטימב החונמ לע הפידע תינפוג תוליעפ ,תינפוג תוליעפו
.םיבאכב דבלב הלק הלקהב רבודמ

Cochrane Database


2010 ילוי
ןותחת בג יבאכ לע לקמ וניא ןימזוקולג
ףסות היגברונ ולסוא University of Oslo-ב רקחמ יאצממ יפל
ןב ןונימב (Glucosamine Sulfate) טפלוס ןימזוקולג לש ימוי
םתמר תאתיחפה אל םישדוח 6 ךשמב לטינ רשא ג"מ 1,500
.ןותחת בג יבאכ לש

JAMA


2010 ילוי
ןותחת בג יבאכו ןוסיחה תכרעמ
הניילורק ןופצ םהראד Duke Uni. Medical Center ירקוח
םורגל לולעש ןוסיחה תכרעמב ביכר יוליג לע םיחוודמ ב"הרא
.קסידה תונוונתהלו קסיד תצירפל רושקה יתקלד ךילהתל
םירקוחה ואצמ ותוא (Interleukin-17) 17 ןקולרטניאב רבודמ
.ולא םיחותינב תומקרמ 70%-מ הלעמלב

Duke University Medical Center, Durham, N.C


2011 יאמ
םיינורכ בג יבאכב לופיטל קרזומ ל'ג
לתש וחתיפ הינטירב University of Manchester-ב םירקוח
ידכ קרזומ תויהל יושע רשא (Biomaterial Implant) יגולויב
.םיינורכ בג יבאכ לע הלקהל הרדישה דומעב קסידכ שמשיש

Soft Matter


2011 יאמ
חומל הליעומ בג יבאכ לע הלקה
יכ םיחוודמ הדנק לואירטנומ McGill University-ב םירקוח
ףא םימרוג אלא ,םיבאוכ קר אל ןותחתה בגב םיינורכ םיבאכ
םורגל לולע רשא רבד ,רתוי םיקד תויהל םימיוסמ חומ ירוזיאל
.יביטנגוק יוקילל
רתוי ךשמב ולבס רשא םילפוטמ 18 ופתתשה ידנקה רקחמב
םיחותינ תובקעבש אצמנ .םיינורכ ןותחת בג יבאכמ הנשמ
יורקה חומה רוזיא הבעתה ולא םילפוטמ ורבע רשא
.באכ ספתנ דציכל רושקה Dorsolateral Prefrontal Cortex
.םה ףא ורפתשה הז רוזיאל ביבס םירוזיא רפסמ

The Journal of Neuroscience


2011 ינוי
ינורכ בג באכל םרוגה לע קיודמב עיבצמ שידח תומיד יעצמא
שידח (Positron Emission Tomography) PET תומיד רישכמ
עיבצמ (18F-NaF) F-18 דירואולפ םוידוסב שומיש בלשמה
.חותינ רחאל םיינורכ בג יבאכ רוקמ לע קיודמב

Society for Nuclear Medicine (SNM) 2011 Annual Meeting


2011 ינוי
בג יבאכ לע הליקמ 'זאסמ תייפרת
ןוטגנישוו לטאיס Group Health Research Institute ירקוח
יושע (Massage Therapy) יוסיעב לופיטש םיחוודמ ב"הרא
.רתויו םישדוח 6 ךשמל םיינורכ בג יבאכ תוליעיב ןיטקהל
,ולביק רשא ,65 דע 20 ינב ,םילפוטמ 401 ופתתשה רקחמב
הלח םיבאכב תרכינ הלקה .יוסיע יגוס רפסמ ,יארקא ןפואב
.לופיט לש תועובש 10 רחאל

Annals of Internal Medicine


2011 טסוגוא
םירומח בג יבאכו םיינורכ בג יבאכ ןיב לדבהה
ופתתשה וב ,ב"הרא וגקיש Northwestern Uni.-ב רקחמ
םיינורכ ןותחת בג יבאכש הארנ יכ חוודמ ,םילפוטמ 77
תוחפ םיטונ ,רתוי םיזע (Chronic Lower Back Pain)
האוושהב בגה ידיצ ינשב רתוי םישחרתמו םתמצועב תודונתל
.(Acute Lower Back Pain) םירומח ןותחת בג יבאכל

Journal of Pain


2011 רבמטפס
םיבלשב ןותחת בג יבאכב לופיט
דנלטרופ Sciences Uni. & Oregon Health ירקוח תעדל
קר וניא (Stratified Approach) םיבלשב לופיט ב"הרא
ךירעהל איה וז השיג תרטמ .רתוי ליעי םג אלא ,רתוי לוז
תותימצ תוינפוג תולבגמב תוקלל לפוטמה לש ןוכיסה תא
.(Persistent Disability)
לפוטמה לש ובצמ תכרעהל ילכב תשמתשמ וז םיבלש תשיג
3-מ תחאל וכוישלו (Keele STarT Back Screening Tool)
תטיש עבקת ןאכמו ןותנ אוה הב ןוכיסה תגרד יפל תוצובק
לופיט תטיש םשייש רקחמב .לוגריתו ץועיי תבלשמה ,לופיטה
.ןותחת בג באכ םע םילפוטמ 851 ופתתשה וז השידח

The Lancet


2011 רבמבונ
(2) םיינורכ בג יבאכ לע הליקמ הגוי
שיא 313 ופתתשה וב ,הינטירב Uni. of York-ב רקחמ
,םישדוח 3 ךשמנש ,םיינורכ ןותחת בג יבאכמ םילבוסה
תוי לודג רופיש ווח הגוי-ב ליבקמב וקסעש ולא יכ אצמ
.דבלב ליגר לופיט ולביקש ולאמ םבצמב
12 ךשמב הגויה סרוקב וכישמה םיפתתשמהמ תיצחמ
ורפיש הגויה לוגריתב ופתתשהש ולא יכ רסמנ .תועובש
.הרזע אלל ,שבלתהל ומכ ,תוימוי תולטמ עצבל םתלוכי תא

Annals of Internal Medicine


2011 רבמבונ
םיינורכ בג יבאכ לע תוליקמ תוחיתמו הגוי
וב ,ב"הרא לטאיס Group Health Research Inst.-ב רקחמ
,םיינורכ ןותחת בג יבאכמ םילבוס רשא םירגובמ 228 ופתתשה
םילבוסל הליעומ הגוי םא קדב רשא ,תועובש 26 ךשמנש
החיתמ יליגרת עוציב רשאמ רתוי םיינורכ ןותחת בג יבאכמ
דבלב (Stretching)
םיליעומ החיתמ יליגרת יכ אצמנ ,דוקפיתה רופיש תניחבמ
.םישדוח רפסמ תכשמנ תלעותהו הגוימ רתוי

Archives of Internal Medicine


2011 רבמצד
בג יבאכ דגנ ןוזוא זג
ידכ ךות ןוזוא זג הרדישה דומעל םיקירזמ וב שידח ינויסנ לופיט
םישילש ינש לעמ לש םהיבאכ לע לקהל חילצה םידיאורטס ןתמ
רחאל ,וחוויד שיא 119 .קסיד תצירפמ ולבס רשא שיא 327-מ
ןוטיק לע חוויד ףסונ שילשו ומלענ םיבאכהש ךכ לע ,םישדוח 6
לע וחוויד םיפסונ 22% .ןותחתה בגב םיבאכה תעפוה תורידתב
.הערה וא רופיש לכ ולח אל 7% יבגלו דבלב טעומ רופיש

Radiological Society of North America


2012 ראוני
(2) הרדישה דומע לש היצלופינמ תרזעב ראווצ יבאכב לופיט
Northwestern Health Sciences Uni. ירקוח לש םהירבדל
לש היצלופינמ תועצמאב ילאודיבידניא לוגרית ב"הרא הטוסנימ
לפוטמה לוכי ,ותוא (Spinal Manipulation) הרדישה דומע
לע הלקהל תופורת רשאמ רתוי ליעי וניה ,ותיבב עצבל דומלל
.קוחרהו בורקה חווטל ןה ,(Neck Pain) ראווצ יבאכ
לש םירקמה רפסמ היה לודג המ תולגל ועתפוה םירקוחה
272 ופתתשה רקחמב .הז לופיטל תודוה הגשוהש הלקהה
.תועובש 12 ךשמב וז ךרדב ולפוטש 65 דע 18 ינב םילפוטמ

Annals of Internal Medicine


2012 סרמ
םיליעי םהינש ,החונמו תינפוג תוליעפ
טרפלדימ Spine Centre of Southern Denmark-ב רקחמ
ךשמנש ,ןותחת בג יבאכ םע םילפוטמ 87 ופתתשה וב ,קרמנד
ןורתיפה חרכהב הניא תינפוג תוליעפ יכ הליג ,םישדוח 12
.ןותחת בג יבאכמ םילבוסה לכל

BMC Medicine


2012 רבמטפס
(3) הרדישה דומע לש היצלופינמ תרזעב בג יבאכב לופיט
רשא ,ץייווש ןאזול University of Applied Sciences ירקוח
ןותחת בג יבאכב לופיטב וקסעש םימדוק םירקחמ 39 ורקס
תרזעב ןותחת בג יבאכב לופיטב וקסעש םימדוק םירקחמ
וז הרוצ יכ הנקסמל ועיגה (Manual Therapy) ינדי לופיט
דעונש (Sham Therapy) המד לופיט לע הפידע לופיט לש
.באכה לע לקהל
תורוצ לע הלוע וניא ינדי לופיט םירקוחה ירבדל ,תאז םע
וא בג יליגרת ,םיבאכ יככשמב שומיש ומכ ,תורחא לופיט
םיפירח ןותחת בג יבאכל םינוכנ ולא םיאצממ .תולמעתה
.םיינורכ ןותחת בג יבאכו

BMC Musculoskeletal Disorders


2012 רבמצד
(2) בג יבאכ רימחמ ןושיע
,ב"הרא קרוי-וינ Uni. of Rochester Med. Center-ב רקחמ
דומעב תויעבמ םילבוסהש אצמ ,םילפוטמ 5,333 ופתתשה וב
.בגה יבאכ לע ךכב םיליקמ ,ןשעל םיקיספמ רשא ,הרדישה

Journal of Bone & Joint Surgery


2013 סרמ
בג יבאכ דגנ הכילה
תיבוריא הכילה תינכותש ואצמ ביבא-לת תטיסרבינוא ירקוח
הליקמ ,עובשב שולש דע םיימעפ תוקד 40 דע 20 תב הטושפ
תועצמאב םירירש קוזיחל תויוליעפל המודב בג יבאכ לע
.םידחוימ םינוכמב רושכימ
ןטבה ירירש לע העיפשמ תצרמנ הכילה יכ םיריבסמ םירקוחה
ךרוצ אלל ,תאז תושעל ודעונש םידחוימ םיליגרתל המודב בגהו
םילפוטמ 52 ופתתשה רקחמב .ןמאמ תחגשהו דחוימ רושכימב
.בג יבאכ םע

Clinical Rehabilitation


2013 לירפא
בג יבאכ תמצמצמ תינומצע םצע חמ תלתשה
םיחוודמ ב"הרא Columbia Intervent. Pain Center ירקוח
תלתשה רחאל םייתנש ,בג יבאכ תניחבמ ,תויבויח תואצות לע
.םינש 3 רחאל םג םידדוב םירקמבו תינומצע םצע חומ
בג יבאכמ ולבסש 45 עצוממ ליג ינב שיא 24 ופתתשה רקחמב
MRI תוקידב .לופיט םושל וביגה אלו םינש 4-כ ךשמב ןותחת
.(Lumbar Disc Degener.) ינתומ סוחס ןווינ םהב וליג CT וא

American Academy of Pain Medicine (AAPM) 29th
Annual Meeting


2013 יאמ
(2) בג יבאכל הקיטויביטנא
קרמנד הסנדוא University of Southern Denmark ירקוח
םימרגנ םיינורכה ןותחתה בגה יבאכמ 40%-כש הרעשה םילעמ
תרזעב םיבאכה לע לקהל ןתינ ולא םירקמבו קדייח ידי-לע
.הקיטויביטנא
הנש רחאל .46.4 עצוממ ליג ינב םירגובמ 61 ופתתשה רקחמב
תצובק תמועל 19.5%-ל 73.5%-מ םיבאכב הדירי לע חווד
.67.2%-ל 73.1%-מ הדירי הלח הב (המד) ובצלפה

European Spine Journal