...ןותחת בג יבאכ ואר
...1 תושדח - ןותחת בג יבאכ ואר
 
(המלשה) 2013 רבמבונ
םהלש בגה יבאכ לע םילפוטמ םע תוחיש
העפשה שי ןותחתה בגה יבאכל עגונב לפוטמל אפור ןיב החישל
תאזכ החיש לע .םיריהז לוקיש תבייחמה תכשמתמ תיתועמשמ
.תויבויח תונומאו תודמע חפטל
ופתתשה וב ,דנליז-וינ ןוטגנילו University of Otago-ב רקחמ
םיפירח ןותחת בג יבאכמ ולבס רשא הלעמו 18 ינב םילפוטמ
.בג חותינ ורבע אלו (םילפטמ 11) םיינורכ וא (םילפוטמ 12)

Annals of Family Medicine


2015 ראורבפ
םייגולוכיספ םימרוגב היולת הרוטקנפוקאב לופיט תחלצה
םישנא יכ אצמ הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
,(Lower Back Pain) ןותחת בג יבאכל הרוטקנופוקאב םילפוטמה
תוחפ ונממ וקיפי ,לופיטה תוליעי יבגל תוכומנ תויפיצ ילעב םה םא
.תלעות
םיטלוש םהש םישח רשא םהלש בגה יבאכל תיבויח השיג ילעב
םהלש בגל תורושקה תולבגממ תוחפ ולבסי םהלש םינימסתב
.לופיטה תעב
>תועיבקב םירושק םייגולוכיספ םימרוגש הארמ םיאצממה חותינ
.בגל תורושקה תוינפוג תולבגמל
ללגב הרוטקנופוקאב ולפוטש םילפוטמ 485 ופתתשה רקחמב
רחאלו לופיטה תליחת ינפל םינולאש ואלימ םה .ןותחת בג יבאכ
.םישדוח 6-ו םישדוח 3 ,םייעובש

The Journal of Clinical Pain


2015 סרמ
ןותחת בג יבאכל ןוכיס ימרוג
Centers for Disease Control and Prevention's/CDC ירקוח
...םה ןותחתה בגה יבאכל ןוכיסה ימרוג יכ םיחוודמ ב"הרא
(Nicotine Dependence) ןיטוקינב תולת
(Obesity) רתי תנמשה
(Alcohol Abuse) לוהוכלאל תורכמתה
(Depressive Disorders) ןואכיד תוערפה

...ל םימרוג ולא בג יבאכ יכו
(Disability) תוכנ
(Missed Work) הדובעהמ תורדעה
(High Medical Costs) תוהובג תויאופר תואצוה
(Diminished Life Quality) הדורי םייח תוכיא

13-מ תוינורטקלא תומושר ןוילימ 26-מ הלעמל ורקס םירקוחה
רשא םילפוטמ ןוילימ 1.2 םהב ,ב"הרא ינפ לע תואירב תוכרעמ
.ןותחת בג יבאכמ םילבוסכ ונחבוא

2015 Annual Meeting of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons (AAOS)


2015 לירפא
ןותחת בג יבאכ רובע תלעות רסח לומקא
שומישה יכ םיחוודמ הילרטסוא University of Sydney ירקוח
שומישו ןותחת בג יבאכב לופיטל ליעומ וניא לומטצרפ/לומקאב
.(Liver) דבכב עוגפל לולע וז הפורתב עובק
ןוכיס תליטנ םיווש םניא הפורתה תונורתי יכ םיפיסומ םירקוחה
.ךרבב וא ךריב תינווינ םיקרפמ תקלדב לופיטב רבודמ רשאכ
בג-יבאכב לופיטל אתויב הבוטה הפורתה םירקוחה ירבדל
.ליעפ תויהל איה

British Medical Journal


2015 לירפא
םיבאשמו תויולע התיחפמ ןותחת בג יבאכל תמדקומ היפרתויזיפ
,םישק ןותחת בג יבאכב (Physical Therapy) היפרתויזיפב לופיט
םתעפוה םע (Nonspecific Low Back Pain) םייפיצפס יתלב
.תואירב יבאשמב שומיש הניטקהו תויולע התיחפה
רשא שיא 122,723-ב לופיטמ ולעש םיאצממ וחתינ םירקוחה
.םיבאכה תעפוה עגרמ םוי 90 ךותב היפרתויזיפ ולביק
תוקירז ,תומדקתמ תוימדה תוחפ תיתועמשמ ולצינ ולא םילפוטמ
םידיאויפאו (Lumbar Spine Surgery) םיחותינ ,הרדישה דומעל
.םירחא םילפוטמל האוושהב (Opioids)

BMC Health Services Research


2015 ינוי
םיינורכ ןותחת בג יבאכ םע םישנאל רוביד תייפרת
השידח הרוצ יכ אצמ הינטירב University of London-ב רקחמ
החיטבמו הנימא הניה (Talking Therapy) רובידב לופיט לש
(Chronic Low Back Pain) םיינורכ ןותחת בג יבאכמ םילבוסל
רושק יגולוכיספ סרטסמ םג םילבוס רשא
.(Related Psychological Stress)
םע רובידב לופיט לש בוליש ופידעה םילפוטמה םירקוחה ירבדל
יגולוכיספה טביהה ןה לפטל ידכ (Physiotherapy) היפרתויזיפ
.םהלש בגה יבאכ לש ינפוגהו

BMC Musculoskeletal Disorders


2015 ילוי
םיינורכ בג יבאכמ םילבוסל םידיאויפואב הערל שומישב הנכסה
םיינורכ בג יבאכב םילפוטמ 55 רטינו םישדוח 6 ךשמנש רקחמ
םיינורכ בג יבאכמ םילבוסה יכ אצמ םידיאויפוא תועצמאב
ןואכיד ומכ ,(Psychiatric Disorders) תוירטאיכיספ תוערפהו
שומישל ןוכיס רתיב תיתועמשמ םינותנ ,(Anxiety) תודרח וא
םויפרומ ולביק םילפוטמה .(Opioid Abuse) םידיאויפואב הערל
.ובצלפ וא (Oxycodone) ןודוקיסקוא ,(Morphine)

Anesthesiology


2015 רבמטפס
תרפושמ תודיינ ינפ לע בגה יבאכ לע הלקה םיפידעמ םילפוטמ
(Quality of Life) םייחה תוכיא תלאש תא ןחבש רקחמ יאצממ
היורקה ,םיינורכ בג יבאכ לש הצופנה הרוצהמ םילבוסה ולא לש
(Lumbar Spinal Stenosis) ינתומה הרדשה דומע תלעת תורציה
באכה לע הלקה ופידעה בורה ,ולאשינ םילפוטמה רשאכ יכ הליג
.הכילהבו הדימעב הרזע :ינפוג דוקפית רשאמ (Reduced Pain)
.הכילהו הדימעב ישוקמ םג ולבסש םילפוטמ 269 ופתתשה רקחמב
.םהיבאכ לע הלקה ופידעה םהמ 79%

Neurology


2015 רבמטפס
סיטידיאונכרא תויהל לולע ינורכ בג באכ
הינרופילק Veract Intractable Pain Clinic ירקוח לש םהירבדל
הדימע בקע םרגנה רומח באכב הוולמ רשא ינורכ בג באכ ב"הרא
סיטידיאונכרא לש הייעב לע עיבצהל לולע םיילגרב דערו תכשוממ
ןמז ךשמב דומעל םילגוסמ םניא םילבוסה רשא (Arachnoiditis)
.הפצירה לע בכשל וליפא וא תבשל םהילעו ךשוממ

2015 Annual Meeting (AAPM) American Academy
of Pain Management


2015 רבמבונ
םירגובמב ןותחת בג יבאכ לקהל יושע ילמשח יוריגב לופיט
םיאתמה ןונימבש ואצמ ב"הרא University of Florida-ב רקחמ
יושע (Electrical Stimulation Treatment) ילמשח יוריגב לופיט
.(Older Adults) םישישק/םירגובמב בג יבאכ לע לקהל
רועה קמועב ילמשח יבצע יוריגב לופיטב רבודמ
(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Therapy)
.םיינורכ ןותחת בג יבאכ םע םירגובמ 60 ופתתשה רקחמב

The Journal of Pain


2016 ראוני
בג יבאכ ןוחביאל השידח השיג
קרוי-וינ The Feinstein Institute for Medical Research ירקוח
.ןותחת בג יבאכ ןוחביאל תינשדח ןוחביא תטיש וליג ב"הרא
6-ןיקולרטניא לש םורסב תומרהש םיארמ ינילק רקחמ יאצממ
תונתשהל תויושע (Proinflammatory Cytokine Interleukin-6)
תינתומ תיתיילוח-ןיב קסיד תלחממ םילבוסה םישנאב
ימיכויב ליפורפ תיינבו (Lumbar Intervertebral Disc Disease)
לש םנוחביאב קויד רתיב רוזעל הייושע םורסב םיניקוטיצה לש
,(Disc Herniation) קסיד תצירפב רבודמ רשאכ קסיד תולחמ
קסיד תלחמו (Spinal Stenosis) הרדישה דומע לש תורציה
יכ םימכסמ םירקוחה .(Degenerative Disc Disease) תינווינ
הכומנ הגרדב תיתכרעמ תקלדב רבודמ
(Low-Grade Systemic Inflammation)

Arthritis Research and Therapy


2016 ראוני
ןותחת בג יבאכב לופיטל תיתעונת תולמעתה
דומעב םיטלושו םיכמותה םירירשב תדקמתמ רשא תולמעתה
רשא (Disability) תוכנה םצמצל תרזוע (Spine) הרדישה
רבודמה .(Lower Back Pain) ןותחת בג יבאכ ידי-לע תמרגנ
.(Motor Control Exercise) תיתעונת תולמעתהב אוה
University of Sydney ירקוח ידי-לע החתופ וז תולמעתה
הטילשה ,(Coordination) היצנידרואוקה םשל הילרטסוא
.הרדישה דומעב םיכמותה וגה ירירש תלוביקו (Control)
ופתתשה םהב םייארקא םירקחמ 29-מ םינותנ ופסא םירקוחה
.55 דע 22 ינב שיא 2,431

Cochrane Review


2016 ראוני
ןותחת בג יבאכ תעינמל רושק לוגרית
וא העובק תינפוג תוליעפב יד יכ הלוע תיאופר תורפס תריקסמ
ןיטקהל ידכ (Exercise and Education) ךוניח םע בולישב לוגרית
.(הנשמ הלעמל) ךוראה חווטב ןותחת בג יבאכל ןוכיס
םהב םירקחמ 23 והיז הילרטסוא University of Sydney ירקוח
.םישקובמה םינוירטירקהה לע ונעש ,םיפתתשמ 30,850 ופתתשה

JAMA Internal Medicine


2016 סרמ
חותינב ענומ ןותחת בג יבאכל יביטלופינמ יתפואטסוא לופיט
University of North Texas Health Science Center-ב רקחמ
OMT/יתפואיטסוא יביטלופינמ לופיט יכ אצמ ב"הרא 'תרוו טרופ
רפשמו םיבאכ תיחפמ (Osteopathic Manipulative Treatment)
םיינורכ ןותחת בג יבאכמ םילבוסה םילפוטמ לש םדוקפית תא
.(Chronic Nonspecific Low Back Pain) םייפיצפס יתלב
תוכנ תמר לעו רתויב עורגה באכה לע וחווידש רקחמה יפתתשמ
.לופיטהמ רתויב הברה תלעותה תא וקיפהש ולא ויה רתויב ההובג
.69 דע 21 ינב םישנו םירבג 455 ופתתשה רקחמב

Journal of the American Osteopathic Association