(הפירח) ןתשה תיחופלש תקלד
Bladder Infection (Acute=Cystitis)
Interstitial cystitis (IC)הרדגה
,ללכ-ךרדב ,תחתפתמ רשא תקלד איה ןתשה תיחופלש תקלד
.(Urinary tract infections) ןתשה יכרדב תוקלדל ךשמהכ
.(Chronic) תינורכ ףאו (Acute) הפירח תויהל הלולע תקלדה

,(רבגב) תינומרעה תטולב םיברועמ תויהל םילולע וז תקלדב

.(Urethra) הכפושהו (Kidney) הילכה

םימרוג
ידי-לע תומרגנ תופירחה ןתשה תיחופלש תוקלד תיברמ
.םייעמב עבק ךרד יוצמה ,Escherichia coli קדייחה    
תיחופלש תקלדב םייתסהל אוה םג לולע רומח תוילכ םוהיז
.(Cystitis/IC) הפירח ןתש    
ןתש תוקידבב םהב ,הפירח תקלד לש םירקמ םנשי
.םזינגרוא לכ הלגתמ אל תויתרגש    
!העפשה לכ תויטויביטנא תופורתל ןיא ,הלא םירקמב    
תקלדל ,ןוסיחה תכרעמ לש תובוגת ולאש ,הרבס הנשי    
.יתשרות אוה םרוגהש וא ןתשה תיחופלשב הפירח    
 

 
(Urethra) הכפושהו (Bladder) ןתשה תיחופלש תברק בקע
.םירבג רשאמ רתוי ,םישנ הייעבה תפקות (Vagina) קיתרנל

 םורגל איה םג הלולע (Chlamydia) הידימלק ןימה תלחמ

.תינימ הניחבמ תוליעפ רשא םישנב תיחופלש תויעב

םימוטפמיס
הפירח תקלד
.ביאכמו ףוכת ןתש ןתמ
תינורכ תקלד
םיתיעל הווהמ ,ןתשב הלגומב םיתיעל םיוולמה םיעצפ
.דיחיה םוטפמיסה תא   
 
ףוחדו ףוכת ךרוצב תנייפאתמ.הפירח ןתש תיחופלש תקלד
םג ,וז השוחת תראשנ םיתיעל .ןתשה תיחופלש תא ןקורל     
.תונקורתהה רחאל     
!םויב םעפ 60 דע תונקורתהב ךרוצ רצוויהל לולע
.לפרועמ והארמו םיענ יתלב חיר ןתשל תובורק םיתיעל
.ישדוחה רוזחמה ןמזב םימוטפמיסה םיפירחמ םישנב
הוולתמ ,ןתשה תיחופלש תקלדמ םילבוסה םידליב
הנשי תובורק םיתיעלו הנותחתה ןטבב באכ םיתיעל     
.ןתש ןתמ תעב הפירח הבירצ תשוחת     
 
ןמס תווהל הלולע ןתשב םד תעפוה
!יאופר לופיט הכירצמה ,הפירח הייעבל

ןוחביא
תכרעמב תורחא תויעב לש ולאל םימוד םימוטפמיסהש ןוויכ
,וז הפירח תקלדל תמייק הניא תטלחומ יוהיז תקידבו ןתשה
םימרוגהמ דחא ידי-לע תמרגנ הניא העפותהש ,אדוול שי
...םיאבה
.ןתשה תיחופלש ןטרס .קיתרנ תקלד
.תויגולוריונ תויעב .תוילכב םינבא
.ינימ עגמב תרבעומה הלחמ םחרה תיריר תקלד
.(Endometritis)
.םייכריה ןגא רוזיא תנרקהמ בקע םוהיז
תיתפחש וא תיליפוניזיא תקלד
(Eosinophilic/Tuberculous Cystitis)
םינימה ינשב ,ןתשב הכומנ תילאירטקב הריפס
וא תילאירטקב תינורכ תינומרע תקלד םירבגבו
תילאירטקב הניאש
.(Chronic bacterial and nonbacterial prostatitis)
 
...לע ססבתמ לבוקמ ןוחביא
תיחופלשב םיבאכ וא ןתש ןתמב ההובג תורידתו תופיחד
.םייכריה-ןגא רוזיאבו ןתשה     
רדחומה רישכמב .(Cystoscope) תיפוקסוטסיצ הקידב
רותיאל ,(המדרהב תעצבתמ הקידבה) ןתשה תיחופלשל     
.ןתשה תיחופלש תונפדב םיביכו תקלד     
.םימוטפמיסה תא ריבסהל תויושעש תורחא תולחמ םויק יא

לבוקמ לופיט
לופיטב ךרוצ ןכתי םלוא ,הקיטויביטנאב אוה לבוקמה לופיטה
הרקמב וא תוילכב םינבא אוה הייעבה רוקמ רשאכ ,יפיצפס
.המיסח ומכ ,ןתשה יכרד ךרעמב ינבמ םגפ לש

םכילע היהי ,םיבאכ ךכשמו הקיטויביטנאב שומישה םע
,סוליפודיסא 'בוטה קדייח'ב רצוויש רוסחמ םילשהל
 ,םייעמב םיקדייחה לכ תא תלטוק הקיטויביטנאש ןוויכ
.הקיטויבורפ :ואר .'םיבוטה' ןהו 'םיערה' ןה

ןתשה יכרד תקלד לש תימצע הקידב
,(Dipstick) קיטספיד :הקידב ןקתה תחקרמ תיבב שוכרל ןתינ
 יוניש רצווי ,תילאירטקב תקלד הנשי םא .ןתשב םילבוט ותוא
.ןקתהה עבצב
 עצמאב התליטנ ידי-לע ,ןתשה תמיגד ןויקנ לע דיפקהל שי
.ןתשה תמירז

יתנוזת לופיט
תיפכב ישמתשה .םויב םימעפ 3 ,תוסומכ 2 ,סוליפודיסא
לש הרקמב ,קיתרנה תפיטשל ,םימ רטיל 1/2-ב ,השודג
.ץמוחבו ץע-יחופת רדייסב םעפ ידמו קיתרנה תקלד
 
םימעפ רפסמל קלוחמ ,םויב ג"מ 5,000 דע 4,000 ,C ןימטיו
.ןתשה תצמחה ךות ,הקיטויביטנא ומכ ,העפשה רבדל .םויב
.ןוסיחה תכרעמ דוקפיתל םג ליעומ רבדה
 
.תיעבט הקיטויביטנאכ .םויב םימעפ 3 ,םוש תוסומכ 2
 
,םויב םיימעפ ,ג"מ 500 ,L-Cysteine ונימא תצמוח
.המצוע בר םילער רהטמ הווהמ ,הקיר הביק לע
 
ןמזב ,םויב םיימעפ ,ג"מ 100 דע 50 ,B ןימטיו סקלפמוק
.(הקיטויביטנאב שומישה בקע) החוראה
 
.תיחופלשה תושיגר תתחפהל ,םויב םעפ ,ג"מ 1,500 ,ןדיס
 
גישמו ץחל-יבצמב עייסמ .םויב ג"מ 1,000 דע 750 ,םויזנגמ
.ןדיס םע בולישב העפשהה בטימ תא
 
דוקפית רופישו המלחהה זוריזל ,םויב 'חי 10,000 ,A ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ
 
דוקפיתו המלחהה רופישל ,םויב 'חי 15,000 ,ןיטורק הטב
.ןוסיחה תכרעמ
 
.ילאירטקבה םוהיזב המחלמל םויב 'חי 600 ,E ןימטיו
 
.ןוסיחה תכרעמלו תומקרה ןוקיתל ינויח .םויב ג"מ 50 ,ץבא
 
.ןוסיחה תכרעמה קוזיחל ,םויב ג"מ 200 .םוינמרג

.םיקדייח תוברתה תעינמו ןתשה תויצמוח תלדגהל .תימטוח
.םומידב םיוולמ ,ןתשה תיחופלש תוקלדל .בהזה םתוח
.דבכהו ןתשה תכרעמ הקנמו ןתשמ .(תיצמת/הת) יראה ןש
תולוהמו תונטק תויומכב שומישל ,(Bearberry) בדה יבנע
.אטחמו לק ןתשמ שמשמ ,דבלב
םישילחמו יעבט ןתשמ םיווהמ .(Birch) הנובלה ץע ילע
.תקלדל םיוולתמה םיבאכ

תוצלמה
בר ןמז ןתש תקזחה .ןתשה תיחופלש ןוקירב והתשת לא
.ןתשה יכרד תקלדב תוקלל ןוכיס הלידגמ    
.תיזיפ תוליעפ ירחאו ינפל ונקורתה
.רוחאל םינפלמ ובגנ .ןימה רביא שבויו ןויקנ לע ורמש
.ןימ יסחי םויק רחאלו ינפל ןקורתהל םישנ לע
םימרוגה ,םיינייגיה הפיטש-ימו םיסיסרתב ושמתשת לא
.םירתוימ םייוריג    
ןוליינ ינותחת .םינבל הנתוכ ינותחת שובחל םישנ לע
.תוחל םירצוע    
.םינופמטב שמתשהל ןיא תורזוח תוקלד לש םירקמב
םיוולתמה ,םיבאכ לע הלקהל תובוט הבישי תויטבמא
.הפירח ןתש תיחופלש תקלדל    
.רדה תוריפ תכירצמ וענמיה .םילזונ לש תולודג תויומכ ותש
.תילאירטקב תוחתפתה תדדועמ תילקלאה םתלוכת    
דלוקוש ,םיזגומ תואקשמ ,ןיאפק הפק תכירצמ וענמיה
.לוהוכלאו    
.(Melons) םינולמו היליזורטפ ,ירלס טירפתל ופיסוה

םיפסונ םיטביה
.םינתשמב שומישל םדוק אפורב וצעייתה
תקלד לש ולאל םימודה ,םימוטפמיס םיתיעל שי תויגרלאל
.ןתשה תיחופלש    
הייעב לע עיבצהל הלולע ,רבגב ןתש תיחופלש תקלד
.(Prostatitis) תינומרעה תקלד ומכ ,רתוי. הרומח    


 

2002 רבוטקוא
תקלד תרצוע הרוטקנופוקא
תולבוס רשא םישנש וליג היגוורונ Bergen תטיסרבינוא ינעדמ
לופיטמ תלעות קיפהל תויושע ןתשה יכרדב םירזוח םימוהיזמ
,הנש יצחמ רתוי תב הגופהמ ונהנ תולפוטמה .הרוטקנופוקאמ
.וז הטישב ולפוט אלש ולא תמועל

.הרוטקנופוקא :ואר