?ףוג חיר והמ
.החוד אוה רשאכ תיתייעב תכפוהש תילמרונ העפות אוה ףוג חיר
רשא (םיריעז םייח םיפוג) םימזינגרוא םה ףוג חירל םימרוגה
.העיזב םיחתפתמ
םיררוואמ םניאש ולא םה םיפירח תוחירל םידעומה ףוגה ירוזיא
יחשה יתב :תולקב םהמ ףדנתהל הלוכי הניא העיזה ןכלו םייד
.(Groin) העשפמהו (Feet) םיילגרה תופכ ,(Armpits)

העגהה תעב דחוימב תוליעפ תויהל תוליחתמ העיזה תוטולב
לזונ שירפהל תוליחתמ ןה הז בלשב .(Puberty) תינימ תורגבל
.חיר לוטנ יבלח
רצוויהל תוליחתמ ,תועש רפסמ ידמ וז השרפה םיפטוש ןיא םא
.םיקדייח לש תובשומ ולא תומוקמב
רתי תעזהל םימרוגו תוביס
...ןה העזה תרבגהל תוצופנ תוביס
.םוהיז
.רתי תנמשה
,לצב) םימיוסמ םילכאמ
.(לבותמ ןוזמו םיגד ,םוש
.ינפוג ץמאמ
.םח ריוא גזמ
.(Anxiety) הדרח
.ןגמה תטולבב תויעב


...םה רתוי םייתייעב םימרוג
תזזג ומכ ,(Fungal skin infections) םייתיירטפ רוע ימוהיז
.(Athlete's foot) םיילגר    
םימרוג רשא (Bacterial infections) םיילאירטקב םימוהיז
השרפה וא (Abscess) תוסרומ ומכ ,תיתלגומ השרפהל    
.(Vaginal discharge) תילאניגו    

...םירידנ םירקמבו
תוערפה :(Metabolic disorders) םירמוחה ףוליחב תוערפה
,תונייפאתמ ולא .ףוגב םירמוח תושרפה וא קוריפ היינבב    
.םיגד חירל המודה קזח חירב ,תובורק םיתיעל    

.רתי תעזה ואר
ענומ לופיט
...ומכ םיעצמא וליעוי בורל
.םויב םימעפ 3 דע ,טבמא וא תחלקמ
.םויב םימעפ רפסמ ,הרידת םידגב תפלחה
.(Deodorants) חיר יגיפמ םירישכתב עבק שומיש
םיססובמה םייאופר םירישכת וליעוי רתי תעזה לש םירקמב
.(Aluminum chloride) םוינימולאה דירולכ לע    

...רתי תעזה ןיטקהל הייושע םיאבה ןוזמה יגוסמ תוענמיה

.לבותמ ןוזמ
.הת וא/ו הפק לש הבורמ הכירצ
.רכוס
.ןגוטמ ןוזמ

...ב תוולמ העפותה רשאכ אפורל ונפ
.רועב החירפ
.(Anus) תעבטה-יפמ וא (Vagina) קיתרנהמ רועהמ השרפה
.םיגד לש קזח חיר
.וליעוה אל הלעמל ורכזוהש םיעצמאה לכ

.בצמה תא רפשת (םינמש יבגל) לקשמב הדירי
תוטולב לא םיכילומה םיבצעה קותינב ךורכ לבוקמה לופיטה
.יחשה תיבב העיזה    

(Botox) םונילטוב ןלער/סקוטוב
ענמת יחשה תיב ביבס םונילוטוב ןלער תקרזה

תעפותב ךורכ לופיטה .הנש דע ךשמל העזה
.יחשה תיבב גודגד תשוחתב תאטבתמה יאוול
יתיב לופיט
םיביכרמ ינשל .(Cornstarch) ינלימע סרית חמקו היתשל הדוס
.חירה עגפמ רוזיאב םהמ תבורעת ומשיי .שוביי תונוכת שי ולא    
שמשל יושעו אטחמ הז רמוח .(Cider vinegar) ץע-יחופת ץמוח
.הוורמ ומכ ,ינחיר חמצ וב ורשה .םיירחסמ חיר יגיפמל ףילחת    

אפרמ-יחמצ
-יטנא תוליעפ ילעב םיימיכ םירמוח םנשי םיאבה אפרמה-יחמצב
יחשה יתב תא תורישי םהב ףשפשל ןתינ .תלבגומ תילאירטקב
םושייל ,תויטר וא דגבה תא לובטל שי וב ,קזח הת םהמ ןיכהל וא
...חירה ףדונ ונממ םוקמב


.ליעות טבמאל ולא םיחמצ הת תפסוה
אפרמ-יחמצב םרוקמש ,םייטמורא/םיפידנ םינמשב שמתשהל ןתינ
םייתש דע הפיט תויהל סחיה לע .יחמצ ןמשב וללודש רחאל ,ולא
.יחמצ ןמש ףכ לכל ףידנה ןמשהמ

תורהזא
.םהמ עולבל ןיאו םיליער ולא םינמש .1
.רישכתב שומישה תא וקיספה ,רוע יוריג לש הרקמב .2

רצק ףושפיש .(Radish) ןונצ וא (Turnip juice) תפל ץימ
ךשמל חירה תא גיפיי ולא םיציממ דחאב ינחירה םוקמה לש   
.תועש רפסמ   
.ףוג חירל םורתל לולע ץבאב רוסחמ .ץבא םיליכמה תוקרי
ותקחרה בקע ,םידבועמה תונוזמה תיברמב רסח הז לרנימ    
.דוביעה ןמזב    
הייעב ןמסכ ףוגה חיר
ותוא העיזה חיר יפל תויתואירב תויעב רתאמ שדח יאופר םוחת
הייעבו חירה ביט ןיב יכרע-דח סחי ונשיש ררבתמ .ףוגה ףידמ
.חירה ףידמ לבוס הנממ תיתואירב

תואמגוד

תיתואירבה הייעבהחירה
(Yeast condition) םירמש תייעבהריב 
תרכוסןוטצא 
דבכ תלחמ(Ammonia) הינומא 

,הלוח ןקוניתש ךכב ןיחבהל תולגוסמ רשא תוהמא ןנשי
.ונממ ףדינה חירב יונישה יפל    
לטונה םדאמ ףדינה יתכתמ חירב םיניחבמה םישנא שי
.בל בצוק תלתשהל חותינ רבעש םדאמ וא תופורת    
תולחמ ינחבאמ םייח-ילעב
תנתשמ הפורת לטונה םדא לש וא הלוח לש (המישנהו) ףוגה חיר
.העיזבו ןתשב ,םדב םיזגה יביכרמב אטבתמ הז יוניש .הנתשמ

המונלמ ,חירה שוח תרזעב ,רתאל םיבלכ דמלל וחילצה םינעדמ
.תוריאממ תומוש לש ןרותיאו החרה ידי-לע ,(Melanoma)
.הינרפוזיכס ילוח רתאל וחילצה םה,םיפלואמ םישורבכע תרזעב

הילגנא Cambridge University Veterinary School ירקוח
,בלכ תועצמאב תינומרע ןטרס לש ורותיא אשונ לע םידבוע
.הלחמה אשונ לש ןתשה תחרה ידי-לע

.שביה הפה תנומסת ואר


תושדח
2000 טסוגוא
רמייהצלא תלחמל ןמסכ חיר יוהיזל ןחבמ
הרוצב תוזחל םיאפורל עייסל יושע חיר יוהיז לש טושפ ןחבמ
לק יביטנגוק יוקילמ לבוסה הלוח לולע יתמ רתוי תקייודמ
.רמייהצלא תלחמ חתפל
תאז םירסומ ב"הרא National Institute on Aging ירקוח
םישנו םירבג 90 לש הצובק הפתתשה וב רקחמ יאצממ יפל
םנורכיזב לק יוקילמ ולבס םיפתתשמה לכ .67 עצוממ ליג ינב
.רחא יביטנגוק יוקילו
ןובסו םינטוב ,הטנמ חיר ומכ םיידוחי תוחיר 40-ל ופשחנ םלוכ
.תוירשפא עברא ךותמ ,חיר לכ תוהזל ושקבתהו
הפוקת ךשמב חתיפ אל תוחירה תא ןוכנ והיזש 30-ה ןיבמ שיא
ולא ןיבמ 19 ךא ,רמייהצלא תלחמ ךכ-רחא םישדוח 20 תב
.הלחמב וקל תוחירה יוהיזב ושקתהש
.רקחמב םתופתתשה תא ומייס אל םיישנאה תרתי

American Journal of Psychiatry


2004 רבמצד
חיר שוח ןדבוא
...New York State Psychiatric Institute-ב רקחמ