הרדגה
הלוגע ,הכר החיפת איה לוקנורפ וא תוחיפנ
הטילב תחתפתמ החיפתה .רועב הלגומ תאלמו
.ץחל תחת תעקבתמה (הנבל הפיכ)

...תיתלגומ תוחיפנ יגוס 2 םנשי
,תימוקמ תימוהיז תקלד הניה ,(תיתלגומ הסרומ) לוקנורפ
.רעיש קיקזמ תחתפתמה     
יקיקז רפסמ לש ,הקומע תיתלגומ תקלד איה תיתקלד תוחיפנ
תעפוהב הליחתב םינייפאתמו דחי ורבחתהש ,םיפיצר רעיש    
.ךשמהב תוחוכ לודלדו הלחמ תשוחתו םוח    
םימרוג
.ינוסיחה רשוכב הדירי
תומיוסמ תופורת ,םימסב שומיש
.םזילוהוכלא וא    
.(Junk food) ) לקולק ןוזמ
.םהוזמ עצפ
.ןגמה תטולב תייעב

.יקדייח םוהיז
.הלחמ
ריואב רמוחל היגרלא
.םייוסמ ןוזמל וא   
.תישפנ הקוצמל הבוגת
.הדורי הנייגיה

סוקוקוליפטס קדייחה תועצמאב ללכ-ךרדב תטשפתמ תקלדה   
.(Staphylococcus bacteria)  
םימוטפמיס
תימואתפה התעפוה ינפל ,הלק תוחיפנו לק באכ ,דוריג תשוחת
.םידאיו תועש 24 ךות הלגומ אלמתי םוקמה .תקלדה תפיכ לש    
.תוחופנ ,רוזיאל תוכומס ,הפמיל (תוטולב) ירשק

.המצעמ םוי 25 דע 10 ךות ,הז גוסמ תוחיפנ אפרתת בורל
.הזוקינב ךרוצ ןכתי .אפורב ץעוויהל שי הלודג תוחיפנה םא
תיבבו םינפב ,זוכעב ,תפקרקב ללכ-ךרדב תשחרתמ העפותהה
.ףוגב םוקמ לכב עיפוהל הלולע ךא ,יחשה

יתנוזת לופיט
.האלמ תיפכ .ילזונ .םויב םימעפ 3 .ליפורולכ
.םדה רוהיטל ,ליפורולכל בוט רוקמ .תספסא
.םויב םימעפ 3 ,תוסומכ 2 .םוש
.םדה רוהיטו ןוסיחה תכרעמ קוזיחל .םויב ג"מ 200 .םוינמרג
,םויב םיימעפ .(Proteolytic enzymes) םייטילואטורפ םימיזניא
.םייתקלדה םירוזיאה רוהיט ךילהת םיזרזמ .הקיר הביק לע    
.שדוח ךשמ ,םויב 'חי 600 E ןימטיוו 'חי 75,000 .A ןימטיו
,םוי ידמ--E ןימטיו 'חי 600-ו A ןימטיו 'חי 25,000 ךשמהב   
.ןוסיחה תכרעמ דוקפית לע הרימשל   

.םירובד סראב לופיט :ואר

אפרמ-יחמצ
.הפמילה ירשק יוקינב תעייסמ (2) .דבכה רוהיטל (1)
תוצלמה
.אטחמ רמוחב ופטשו םויב םימעפ רפסמ עגנה רוזא תא וקנ
.םוקמה לע ,יעבט יטויביטנא-רמוח ליכמה,רוהט שבד ומשיי
.ליעוי E ןימטיוו A ןימטיו תוסימת לש רישי םושיי
תעינמב ורזעי ,תומח תוחל תויטר וא ילגנא חלמ תויטבמא
.עגנה תוטשפתה     
הלגומה זוקינ
תא וחינה .םימב םישותכ הבליח יערז וא התשפ יערז וחיתרה
תולעל הלגומל םורגי רבדה .עוגנה םוקמה לע המחה הסיעה     
.ךכל הבוט םימח המדא-יחופת תיחמ םג .רועה ינפ לא     
ילע תסיעב וסכ ,(הזוטקל) בלח רכוס וילע ורזו םוקמה תא וקנ
.תוליעיבו תוריהמב לעופ הז לופיט .קורי בורכ     

לולע רבדה .הלגומה תאצוה זוריזל םוקמה תא טובצל ןיא
!עגנה תוטשפתהל םורגל    
בל ומיש ,םכמצעב זוקינה תא עצבל תאז-לכב םתטלחה םא
!(ילירטס) רהוטמ היהי ,םישמתשמ םכניה וב ,ילכהש