2000 רבמטפס
רתוי םיחקפ םא בלחמ םינוזינה תוקונית
םיהובג םינויצ ולבק םא בלחמ ונוזינש תוקוניתש הליג רקחמ
,הלעמו תודוקנ 5 לש שרפהב ,רפסה תיבב IQ ינחבמב רתוי
.םיקובקבב בלחמ ונוזינ רשא תוקונית תמועל

רתוי קודה רשקל םירקוחה םיסחיימ ,תודוקנה 5 ךותמ 2.1
רשא ןמושה תוצמוח תעפשהל הרתיה תאו דליהו םאה ןיב
םדקומ רקחמ יאצמימב ךמות הז רקחמ .םא בלחב תויוצמ
Chrtistchurch School of Medicine-ב ךרענש רתוי
.דנליז-וינ
לש תיכוניחהו תילאוטקלטניאה םתוחתפתה רחא בקע רקחמה
.תונוש תומרב םא בלחמ ונוזינש 18 ליג דע םידלי 1,000-מ הלעמל
םתויהב ,םא בלחמ רתוי ךורא ןמז ונוזינ םידליהש לככש אצמנ
.רתוי םיהובג ,תוניחב ללוכ ,םיבר םימוחתב םהיגשיה ויה ,תוקונית

תולחל ןוכיסה תנטקה אוה ,םא בלחב אצמנ רשא ףסונ ןורתי
.תויגרלאמ לובסלו םירוענ תמתסאב
.תוחפל תועובש 15 ךשמב םא בלחמ ונוזינש תוקוניתב רבודמ

.םימוד םיאצממ הלעה ,2002 יאמב םסרופש ,המוד ינד רקחמ
.םישדוח 9 ליג דע םא בלחמ ונוזינש תוקונית קדב הז רקחמ

American Journal of Clinical Nutrition


2001 ראוני
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ םא בלחב הנזה
סיסמ sCD14 ןובלחש הליג הדנק Toronto Hospital-ב רקחמ
.B יאת תוחתפתה דדועמ ,םא בלחב יוצמה (Soluble CD14)
.םינדגונ רוצייל חתפמ םיווהמו םצעה חומ תא םינוב ולא םיאת

PubMed


2002 לירפא
רתי תנמשהבו תרכוסב תנכסמ קובקבמ הנזה
ןתויהב ,ונוזינו 20-ה האמה לש 60-הו 50-ה תונשב ודלונש םישנ

וא זאמ ונימשה רשאו קובקבמ ,תוקונית
ולא תויעב ריבעהל תולולע ,תרכוסב ולח
קובקבמ םינוזינ םה םא ןיב ,ןהידליל
.םא בלחמ וא

תלומרופמ ונוזינש תוקוניתש הליג ,ב"הראב םסרופש רקחמה
רתי תנמשהל ופשחנ ,םתודליל םינושארה תועובשב היוקל בלח
.םתורגבב
,רתי תנמשהו ןוזמ ןיב יתבוגת םרוג אצמנ יכ ,ךכ ךותמ הארנ
.ךרה ליגב דוע עבקנ רשא

The Times


2002 ינוי
םידליב רתי תנמשהל ןוכיסו הקנה
,דנלטוקס וגזלג Royal Hospital for Sick Children-ב רקחמ
רתי תנמשה תנכסש אצמ םידלי 32,000-מ הלעמלב ךרענש
בלחמ ונוזינש ולא תמועל 30%-ב הנטק ,םא בלחמ ונוזינש םידליב
.םיקובקבב
The Lancet

2002 יאמ
המישנ תולחמל ןוכיס הניטקמ םא בלח תכירצ
תשש ךשמב םא בלחב קונית תקנהש אצמ ב"הראב רקחמ
.המישנ תולחמל ןוכיס הניטקמ ,וייחל םינושארה םישדוחה

רתוי תכשוממ הקנהש תורשפאה תא םג הלעה הז רקחמ
.ןזואב םימוהיזו תואיר תקלד ינפמ קוניתה לע ןגהל היושע

The Times


2002 רבמבונ
עפוש בלחב לופיטל בורכ ילע
(הליזנ) תשרפה םיתיחפמ בורכה ילעב םייוצמ רשא םירמוח
וז העפשה תדימ .הקינמב (Breast Engorgement) בלח
.השאל השאמ םינוש הכרואו
.בורכל רתי תושיגרמ םילבוסה םישנא םנשי :בל ומיש

Oregon Health Sciences University


2003 לירפא
D ןימטיו ףסותל םיקוקז םא בלחמ םינוזינה תוקונית
(Am. Academy of Pediatrics) ב"הראב םידליה יאפור ןוגרא
D ןימטיו ףסות לבקל הלעמו םיישדוח ינב תוקונית לעש ןעוט
ליכמה ,ןימטיו-יטלומ לע ץילממ ןוגראה .(Rickets) תככר תעינמל
.D ןימטיו 'חי 200

,םאה בלחבש D ןימטיוב קפתסהל ןתינש םינעוטה םיחמומ שי
ןוכיס רתי דגנ םירחא םיעירתמ םדגנכ .שמשל ףשחנ קוניתה םא
.רוע ןטרס תוחתפתהל

The Associated Press Online


2005 רבמבונ
ןטולגל תוליבס יא ינפמ םא בלחב הקנה
הילגנא רטס'צנמ Children's University Hospital-ב רקחמ

ןוכיס ןטק ,תכשמתמ םא בלחב הקנההש לככש אצמ
םינובלחל תוליבס יא :קאילצ תלחמב תוקלל קוניתל
.ןופישו הרועש ,הטיחב םייוצמה

תלכאה תליחתל ליבקמב הקנהה ךשמהש םג אצמנ
הקנהה תפוקת תכראה םג ומכ ,קצומ ןוזמב קוניתה
.52%-ב הלחמל ןוכיס םיניטקמ םהינש ,םא בלחב


היולת הלחמהש ןוויכ ,יאדו וניא הקנהה תעפשה רועיש ,תאז םע
.םייתביבסו םייטנג םימרוגב םג

Archives of Disease in Childhood


2005 רבמבונ
תרכוס ינפמ תוהמא לע הניגמ הקנה
תוקינמ םישנ ,הילגנא Harvard Medical School ינעדמ ירבדל
תוקינמ רשא ולאל .2 גוס תרכוס חתפל תחפומ ןוכיסב תויוצמ
.15%-ב ןטק ךכל ןוכיסה תחא הנש

.ןורחאה קוניתה תדלוה רחאל הנש 15 תכשמנ הקנהה תעפשה
.הז ןוכיס ןיטקהל הכישממ ,הקנה לש תפסונ הנש לכ
,בלחה תשרפה תקספהל םייאופר םיעצמאב ושמתשהש םישנ
.הלחמב תוקלל ןוכיס ךכב ולידגה
.וז הנגהל וכז אל תינוירה תרכוסמ ולבס רבכש םישנש םג אצמנ

JAMA

2006 ראורבפ
םוהיזל רתוי םיניסח םא בלח לע ולדגש תוקונית
רשא תוקוניתש וליג ב"הרא University of Rochester ירקוח
םידימע ,םא בלחב (4 םוקמב םישדוח 6) רתוי ךורא ןמז ונזוה
תוצופנ םידלי תולחמו ןזוא ימוהיז ,תואיר תקלד ינפב רתוי
.םייתנש ליג דע ,תורחא
תוקוניתש הליגש םדוק המוד רקחמ תואצות קזחמ הז רקחמ
ימוהיז ינפב רתוי םיניסח ויה םא בלחמ רתוי ךורא ןמז ונוזינש
.םייעמו הביק

.ןתדובע םוקמב םג אלא ,ןתיבב קר אל ךכל הכימת לבקל םישנ לע
.הדובע יצוליא ללגב הקנהה תא םישנ תוקיספמ בורל


2006 סרמ
רתי תנמשהל ןוכיסב קובקבמ םינוזינה תוקונית
,הילגנא University of Bristol ינעדמ ולעהש םיאצממה יפל
רתי תנמשהל ןוכיסב םייוצמ (קובקב) הלומרופמ םינוזינה תוקונית

תא תסוול תוקונית םידמול םהירבדל .םהייח ךשמהב
,םיעבש םהשכ םיקיספמו םיקנוי םהש בלחה תכירצ
םירוהה םיקחוד ,קובקבמ איה הכירצה רשאכ ךא
ותוא םיליגרמו הנמה תא םייסל קוניתב (ללכ-ךרדב)
.ול שורדהמ רתוי ךורצל

Medical Research Council Epidemiology Unit

...2 - תושדח - םא בלחב הקנה ואר