הרדגה
ריואה ירבעמ תוחפנתהו יוריג אוה טיכנורב
לא תואירה תא םירשקמ רשא ,םיינותחתה
ץעו (Trachea / Windpipe) המישנה הנק
.תונופמיסה
...טיכנורב יגוס 2 םנשי
תרבעומו סוריו וא קדייח ידי-לע בורל תמרגנה ,הפירח טיכנורב .1
.ריואה תועצמאב ואהלחמב עוגנה רחא םדאמ עגמב    
הפירח טיכנורב ינייפאמ
.לועיש םימרוגה ,ריואה ירבעמ יוריג
.(Mucus) חיכ לשרתי רוציי
םע דחיש ,(Mucous membrane) ירירה םורקה תוחפנתה
.םיפוצפיצ םרוגו ריואה ירבעמ תא רצמ ,חיכ לש רתי רוציי    
ינועבצ קור ,תושישת ,םוח םורגל הלולע תיוולנה תקלדה    
.הער תיללכ השוחתו     

םג ךא ,תוירגיס ןושיע בקע רקיעב תמרגנה ,תינורכ טיכנורב .2
.תויגרלאו ריוא םוהיזמ האצותכ    
תבשחנ ,(Emphysema) תחפנל המודב ,תינורכ טיכנורב    
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ    
םינוכיס
...םה תינורכ טיכנורבב תולחל םיירקיעה םידמעומה
.םישישק
.האירו בל תולחמב םילוח

.םינשעמ
.םירגבתמו םידלי

,רדרדיה יתואירבה םבצמש ולאל םג שי תולחל לודג יוכיס
...ומכ ,תרחא הלחממ האצותכ

...םיללוכ הלחמל םיפסונ םימרוג
.תוירגיס ןשע וא קבא ,םיימיכ םירמוח ידאתפיאש

דחוימב ,םישנ רשאמ רתוי ,םירבג תפקות הפירח טיכנורב
.40 ליג ורבעש ולא תא
םימוטפמיס
.םיפוצפיצ םע המישנ יישק
.תורזוח האיר תוקלד
עבצבו רועה עבצב םייוניש
דורומ ,םיינרופיצה יסיסב    
.לחלחכו רוויחל    

הוולמה לועיש/שבי לועיש
.חיכב    
,('עמ 38-מ תוחפ) ךומנ םוח
.םימי 5 דע 3 ךשמנה    
.םיילגרבו םיידיב תויוחיפנ
.הזחב הקעומ/ברוצ באכ

תורעה
.םימוד םינימסת םיתיעל שי תואיר תקלדלו הפירח טיכנורבל .1
.תואיר תקלד שי םא אדווי ןגטנר םוליצ קר    
,ךשמתמ לועיש .המתסאו הפירח טיכנורב ןיב לבלבל ןתינ .2
םיזמרמ ,תוליעפ ןמזבו הלילב דחוימב ,םיפוצפיצ הוולמה    
םויק ואדווי תודחוימ המישנ תוקידב .הלק המתסא לע    
.המתסא    
הביקהמ הצמוח תיילעמ האצותכ םג םרגיהל הלולע טיכנורב .3
םימעפלו ךשמתמ לועישה םא .הניש ןמזב ,תואירל הפוטפיטו    
.אפורב ץעוויהל שי ,ער םעטב לזונ הפב ונשי    
שומיש ידי-לע ,הביקב הצמוחה תומכ תא םצמצל ןתינ    
.לועישה תא קיספהלו לקהל יושעה רבד ,תופורתב    
.לוכיעה תכרעמב םיביכ :ואר    
לבוקמ לופיט
תופורתב שומיש ךות ,טיכנורבה יגוס ינשב לפטל ןתינ
...יתיב לופיטו
.םילזונ לש תולודג תויומכ תייתש
.הטימב החונמ
.ריואה תא חלחלמש ,םידא רישכמב שומיש

,חיכ רורחישו לועישה תלקהל פוריס ומכ ,םשרמ אלל תופורת
,םוחה תדרוהל תופורת םג ומכ ,ליעוהל םה םג םייושע
.שאר באכל דגנ תופורתו םירירש רורחישל
טירפתב םייוניש
תלוכיה לע םג ומכ ,תיתקלד תוליעפ לע עיפשהל יושע טירפתה
.ףוגה לש תיטנדיסקוא יטנאה
רבעמ םע ,הלחמה ינימסתב רופיש ושיגרי תינורכ טיכנורב ילוח
.תויתקלד יטנא ןמוש תוצמוחב רישע טירפתל

יכרדב םינשינ םימוהיזמ ולבסש ,םידלי תצובקב יוסינב
וללכש ,תוינויח ןמוש תוצמוח יפסות ולביק םה ,המישנה
(Alpha-linolenic acid) תיאלוניל אפלא הצמוח ג"מ 855
.(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח ג"מ 596-ו
םימוהיזה רפסמב תיתועמשמ הנטקה התיה האצותה
.םינשינה

(Lipids) םידיפילל ינוצמיח קזנ םרגנ טיכנורבמ םילבוסלש הארנ
דחוימב ,םיישפוח םילקידאר תוליעפ תאצות ,האירה תמקרב
.םייתביבס םינלערל הפישח בקע םרגנ טיכנורבה םהב םירקמב
.םיטנדיסקוא יטנאב רישע טירפת אוה ןורתפה

וכרצש ולאש התארה ,תונוש תויסולכוא ןיב התשענש האוושה
.תינורכ טיכנורבמ תוחפ ולבס תוקריו תוריפ רתוי

.תינורכה טיכנורבה ירקממ קלחל תומרוג תויתביבס תויגרלא

בלח ירצומ תכירצש םינימאמ ,תיעבט האופרב םיקסועה םיאפור
.םתכירצ ןיטקהל טיכנורבמ םילבוסה לעו חיכ רוציי לידגהל הלולע
שי ןכלו ןוסיחה תכרעמ תא אכדל הלולע ,םיטושפ םירכוס תכירצ
.הלחמה תעב םתכירצמ ןיטולחל ,םתעדל ,ענמיהל
יתנוזת לופיט
םהמ קלח לביק ,השק טיכנורב בקע וזפשואש ,םישישקב יוסינב
תמועל ,רכינ רופיש לח תקדבנה הצובקב .םויב C ןימטיו ג"מ 200
.(Placebo) המד תופורת ולביקש הצובקה ישנא ראש
םויב C ןימטיו ג"מ 1,500 ףסותש הארה רחא יוסינ
יעצמאכ ,ךכ-רחא םימיה 4-ב ג"מ 1,000-ו ןושארה
.התוכשמתה תאו הלחמה תרמוח תא ןיטקה ,ענומ
אפרמ-יחמצ
,C ןימטיוב םירישע םה ,ןכ ומכ .חויכ תונוכת םיאבה םיחמצל
...םיטנדיסקוא יטנאכ םיעודיה ,E ןימטיוו A ןימטיו
...ןכו
.(Balsam) תמשב
.(Senega) הגנס
.(Mouse Ear) רבכע ןזוא
.(Grindelia) הילדנירג
.(Pansy) רמתו ןונמא
.(Pleurisy root)..סאיפלקסא שרוש
.(Pill-bearing Spurge) המתסא בשע
.(Balm of Gilead) דעלג ירצ
.(Sweet Violet) הקותמ תילגיס
.(Carline Thistle) ינמגרא רדרד
.(Iceland Moss) .ידנלסיא בחט
.(Wild Cherry) ארפ ןבדבוד
.(Ground Ivy) לחוז סוסיק
תוצלמה
!תאז םישוע םתא םא ןשעל וקיספה .ונשעת לא
.םוהיזו רוק ,תוחל יאנתב הדובע/םייחמ וקחרתה
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,אירב ןוזמ ולכאו תועיבקב ולמעתה
,לועיש רחאל םעפ לכב ,םימו ןובסב םיידי ץוחרל ודיפקה
.ףאה חוניק וא שוטיע    
.םירחא ושמתשה םהב ,תובגמב וא לכוא ילכב ושמתשת לא