ןמחפה תצומחת דח תלערה
Carbon monoxide poisoning


השוחתו עבצ ,חיר רסח זג אוה (הימיכב CO) ןמחפה תצומחת דח
.תוומב תומייתסמ ןקלחש ,תולערהל הנש ידמ םרוגה

...םימרוג 2 שי ךכל
םימרוג לשו רוביצה לש הטעמה תועדומה - ירקיעה םרוגה .1
.וז הנכסל םייאופר
םילק םניא ןמחפה תצומחת דח תלערהב םיכורכה םינימסתה .2
.תורחא תויעב לש ולאל םיתיעל םימוד םהש ןוויכ ןוחביאל

...םייוצמ ןמחפה תצומחת דח תלערהמ עגפיהל רתי ןוכיסב

.תוקונית
.בל ילוח
.םידלי
.ןוירהב םישנ
ןמחפה תצומחת דח רוקמ
םיקלד לש תמלשומ יתלב הפירש רצות אוה ןמחפה תצומחת דח
...ומכ ,ןמחפ םיליכמ רשא
.קלד
.ץע
.זג
.םחפ

...םניה וז הלערהל םיילאיצנטופ םימרוג

.קצומ רמוח/זגב םימ םומיחל דוד
.תינוכמ עונממ הטילפ יזג
.זג לש םייריכ
.(שא) הפירש

רורוויאו הייוקל ולא םינקתמ תקוזחת רשאכ תררועתמ הייעבה
הלולע הייעבה .תיבב רתונ ןמחפה תצומחת דחש ךכ ,עורג תיבה
.םישדחב םג ומכ םינשי םיתיבב ררועתהל

?ןמחפה תצומחת דח רצונ דציכ
הגרדהב הנטקו תכלוה ןצמחה תומכ רוגס םוקמב תרעוב שא רשאכ
.ןמחפה תצומחת דח תומכ הלדג ןמזב ובו

יתלב הריעבל תמלשומ הריעבמ רבעמל דחי םירבוח ולא םימרוג ינש
.ןמחפה תצומחת דח זג תומכב לודיג איה האצותה .תמלשומ

רשאכ הפירחמ ךא ,הריעב לש הרקמ לכב השעמל תמייק הייעבה
.יוקל הז םוקמב רורוויאה

...םישורד וז הייעב תעינמ םשל
.הריעב ינקתמ לש התואנ הקוזחת
.חצ ריוא לש התואנ הקפסא

?הלערהל ןמחפה תצומחת דח םרוג דציכ
םדה יאת תועצמאב ףוגב אשינ ןצמחהה .ריוואהמ ןצמח ךרוצ ףוגה
.ןיבולגומהל רשקנ אוה םהב ,םימודאה

שחרתמ הזשכו ןיבולגומהל רשקיהל לולע ןמחפה תצומחת דח םג
.ןצמחל ףוגה בער איה האצותה .וילא תרשקנה ןצמחה תומכ הנטק

תורישי םג העיפשמ ןיבולגומהה ידי-לע ןמחפה תצומחת דח תחיפס
הרוצב תאטבתמה העפות ,'ףולדל' םיליחתמ םה .ףוגב םדה ילכ לעי
םיקזנלו הרכה ןדבואל םרוגה רבד ,חפנתמ רשא חומב תטלוב
.םייגולוריונ

ןמחפה תצומחת דח תלערה ינימסת
.תורוחרחס
.הרכהה תמרב םייוניש
.שאר יבאכ
.תואקהו תוליחב
.השלוח

...ב היולת היהית םינימסתה תרמוח
.הביבסב ןמחפה תצומחת דח תומכ
.הז זגל הפישחה ךשמ
.םיעגפנה שארב םיאצמנ םידליו םישישק .ףשחנה ליג
.זגל ףשחנה לש ותואירב בצמ
.הפישחה תעב תעצבתמה תינפוגה תוליעפה תמר
.זגה תעפשה הלדג הלדג וז המרש לככ  

ןמחפה תצומחת דח תלערה ןוחבא
ךשמב ,ההובג המרב תויהל הלולע ןמחפה תצומחת דחל הפישח
ךשמב ,הכומנ המרל הפישח וא (הפירח הפישח) תיסחי רצק ןמז
.(תינורכ הפישח) ךשוממ ןמז

.םיטלוב םינימסתה הז הרקמב .ןוחביאל רתוי הלק הפירח הפישח

.ןוזמ תלערהכ שרפתהל ןמחפה תצומחת דח תלערה הלולע םיתיעל
.םינימסתב הקול הלוכ החפשמה רשאכ רבדה הרוק דחוימב
.המצע לע תרזוח העפותה רשאכ ,ללכ-ךרדב ,רבוג דשחה

הייעבה רוקמל םיזמר
.עגפנ דחא םדאמ רתוי
.שומישב יוצמ זג לע לעופה רישכמ רשאכ םירימחהמ םינימסתה
.םילעופ םומיח ינקתמ רשאכ ףרוחב םירימחמ םינימסתה
.תיבב םניא החפשמה ינב רשאכ םילקומ םינימסתה

םומיח ינקתמב םינמיס קפסל םייושע בושח עדימ
.הריעבה ןקתמל םיכומס תוריק לע וא םירעבמב רוחש חיפ ינמיס
.הלוחכ םוקמב הבוהצ זג תבהל

ןמחפה תצומחת דח תלערהב לופיט
.הפישחה רוזיאמ עגפנה תא קיחרהל שי תישאר
...לופיטה ךשמה תא ועבקי העיגפה ינימסת
.זופשיא אלל הארנכ ,יאופר לופיט שורדת הנותמ הפישח
.זופשיא שרדי רתוי הפירח הפישח לש הרקמב

ןצמח ןתמ ידי-לע השעי םילוחה תיבב לופיטה
.ןצמח תכיסמ תועצמאב רוהט
תדידמ ידי-לע השעת ןמחפה תצומחת דחל הפישחה תמר תכרעה
.םדב ותדידמ ידי-לע וא עגפנה טלופ ותוא ריואב ותמר

לפוטי יבצע קזנל םינמיסב הוולמה תיתועמשמ הפישח לש םירקמב
.הובג ץחלב ןצמח תועצמאב עגפנה

...לש םירקמב םושיי הז לופיט

.בלב םדב רוסחמ וא ןיקת יתלב בל בצק
.תיגולוריונ העיגפ ינמיס
.הרכה ןדבוא
.ןוירהב השא

תוצלמה
...םיאבה העינמה ידעצ תא וטקנ
.ןמחפה תצומחת דחל הפישחבש הנכסל תועדומה תא וריבגה
.תילאיצנטופ הנכס םיווהמ םירחאו םייתיב םינקתמ ולא ודמל
ןוכיס תווהל םילולעש םינקתמ לש תיעוצקמ הנקתה לע ודיפקה
.םתוניקת לש תיתפוקת תרוקיב לעו  
.בטיה םיררוואמ םינושה הריעבה ינקתמש ואדוו
.תופרוצמה תוארוהה יפל ולעפו ןמחפה תצומחת דח יאלג וניקתה
.ןמחפה תצומחת דח תלערה ינמיסל םיעדומ ויה