תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)


 
הרדגה
תצובק הווהמ (COPD רוציקב) תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
ירבעמ תיקלח תומסוח ןהש ןוויכ המישנה לע תושקמה תולחמ
.ןהמ הצוחהו תואירה לא (Airway Obstruction) ריוא
ריואה תמיסחש ינפל ,תובר םינש ךשמב תחתפתמ הלחמה
תבשחנ איה וז הביסמ .המשנהב עויס הכירצמש הייעבל תכפוה
.הלעמו 60 ינבב ללכ-ךרדב תנחבואמו םישישק לש הלחמ

...לש בוליש וא דחא םרוג לש האצות הלחמה היהת בורל
...טיכנורב ואר .(Chronic bronchitis) תינורכ טיכנורב
.תחפנ/המיזיפמא
 

תחפנ/המזיפמא
תוסרהנ וב יתגרדה ךילהת איה (Emphysema) המזיפמא
רבדה .םיריעזה ריואה יקיקש - (Air Sacs) ריואה תוידאנ
.המישנ רצוקלו םדל ןצמח תקפסאב יוקילל םרוג

,דבלב תחפנמ וא תינורכ טיכנורבמ לובסל לוכי םדאש םגה
.הינשה הלחמהמ םג תיקלח לובסי אוה
.תולחמה יתש לש םימוטפמיס לש בוריע ויהי םימוטפמיסה
 
םימרוג
.תחפנ/המיזיפמאו תינורכ טיכנורב םניה םימרוגה רומאכ
ירבעמב (ינורכ) דאמ ךשוממ יוריג אוה תינורכ טיכנורבל םרוגה
.(תונופמיסה תורוניצ) תואירה לש ריואה

תוחתפתהל םורגל םילולע ,םינשעמב דחוימב ,םיפוכת האיר ימוהיז
יישק לע טעמ קר ולקי תופורת .תינורכ טיכנורב לש רתוי הריהמ
תוליקמ ןה הב המתסאל דוגינב ,םילוחה םילבוס םהמ המישנה
.ףקתה לש הרקמב

...םיאבהמ רתוי וא דחא תויהל םילולע יוריגה ימרוג

.םיימיכ םירמוח ידא
.תויגרלא
.תרזוח/השק תואיר תקלד
(1) .תוירגיס ןשע
.תורודמ/תופירש ןשע
.ריווא ימוהיז
.קבא
!םירקממ םיזוחא 90 דע 80-ל םרוג ןושיע (1)  

תוקלצהו תוקלדה ,תרצונש הלודגה (Sputum) החילה/חיכה תומכ
לע רתוי תושקמו ריוואה יכרד תורציהל תומרוג ,ךכ ןיגב תומרגנה
.ורבעמ
םורגי רתוי םירצ ריווא ירבעמ ךרד המישנב עקשומה ץמאמה
תוריעזה (ריוואה יקיקש) תוידאנל קזנ םרגנ דחוימב .המישנ רצוקל
.םדל ןצמחה עיגמ ןתועצמאב רשא ריואה ירבעמ תוצקב תויוצמה
רבד רתוי תולודגל ןתכיפהו ןהיתונפד תוטטומתהב אטבתמ קזנה
.םדל תרבעומה ןצמחה תומכ תנטקהל םרוגה

רוציי תתל איבמ יתשרות םרוג םימייוסמ םירקמבש הרעשה תמייק
לע ןגהל רזועש (A1AD וא Alpha1-Antitrypsin ומכ) ןובלח לש
.םיקזנ ינפמ תואירה

יעבט םיזנא ינפמ תואירה לע ןגמה םיזנא ונשי םיאירב םישנאב
תאז םע .תותמ תומקר קיחרמו םיקדייחב םחליהל עייסמ רשא
.ןמזב לרטונמ וניא אוה םא תואירל קזנ םורגל הז םיזנא יושע
 
םימוטפמיס
תשולש םויק .המישנ רצוקו בר חיכ ,לועיש םניה הלחמל םינימסתה
.(תורחא םג םיתיעלו) הלחמה םויק לע עיבצהל לולע ולא םינימסת

תוננטצה רחאל ,דבלב ףרוחב ולא תועפות ומרגי םילק םירקמב
.(תוינורכ) תוימוימויל תועפותה וכפהי רתוי םירומח םירקמבו
.תושישתל ומרגי תולילב ולא תועפות לש תורזוח תועפוה

,ןואכידלו (Anxiety) הדרחל םורגל הלולע ולא םינימסת תעפוה
.םימסק לגעמ רוצילו המישנה תויעב תא ףירחהל לולעש רבד
.הלחמהמ תוחפ ולבסי םייחל תימיטפוא/תיבויח השיג ילעב םישנא
.םבצמל םהייח ןונגס תא ומיאתי םילוחהש בושח
.ןואכידו הדרח לע דאמ לקהל היושע םירבחו החפשמ ינב תכימת
 
ןוחביא
רטמוריפס יורקה רישכמ תועצמאב הלחמה תא ןחבאל לבוקמ
.המישנה רשוכ תכרעהל שמשמה תואיר תלוביק דמ - (Spirometer)
(Peak Flow Meter) איש תמירז דמ תרזעב תאז ךירעהל ןתינ ןכ
.ריוואה יכרדב תויורציה םויק קדובה

םילוח-תיבל הנפומ תויהל הלוחה יושע ,הלחמל דשחה תומיא םע
.תופסונ תוקידב עוציב םשל
 
לבוקמ לופיט
ולא לע .הינימסת לע דאמ לקהל ןתינ ךא ,אפרמ תכושח הלחמה
לע הלודג העפשה ןושיעל .דיימ תאז קיספהל היהי םינשעמה
.חיכה לעו לועישה

ריוואה ירבעמ תא תוביחרמה תופורת
וא תונופמיס תוביחרמ תוארקנ
.(Bronchodilators) םירוטלידוכנורב
.(Inhaler) ףאשמב תולטינ ולא תופורת
רפסמל ,לבגומ שומיש לע תורוהל אפורה יושע םישק םירקמב
.םידיאורטסב ,תועובש

רבד .קדייח וא סוריו ללגב בצמה תרמחה איה הצופנ העפות
.הקיטויביטנאב לופיט ךירציש
הלולעש) תיתנוע תעפש דגנ ןוסיח ,ויתס ידמ ,לבקל ץלמומ
.(בצמה תא רימחהל
 
יתנוזת לופיט
םתוא הדימעמו COPD ילוח ברקב ץופנ רבד איה היוקל הנוזת
.טרפב האיר תויעבבו ללכב םתואירבב תוקלל ןוכיס רתיב
רבד ,ןמחפ תצומחת-וד רוציי הריבגמ תומימחפה תכירצ תלדגה
...תוטאיד ואר .םילוחב המישנ רצוקו יוקל ינפוג רשוכ ררוגה

הניטקמ (תומימחפב םירישע רשא) תוריפ תכירצ תלדגה תאז םא
.האיר תולחמב תוקלל ןוכיס

יונישל םידעצ תטיקנ ינפל אפורב ץעוויהל COPD ילוח לע
.םטירפתב יתוהמ

תוקחרתהו היגרלא ימרוג םילכאמ תכירצמ תוענמיה יכ אצמנ
.הלחמה ינימסת תא התיחפה החירפ ינקבאל תורוקממ

ליעוהל םייושעש ןוזמ יפסות
.החיל קוריפב תעייסמ N-Acetyl Cysteine/NAC ונימא תצמוח
.םויב םיימעפ ,ג"מ 200 לבוקמה ןונימה  
רשי סחי אצמנ .תוחפ ולחי ותוא םיכרוצה .החיל ללדמ C ןימטיו
.ןיקתה םדוקפיתל ןמס ,תואירהמ תטלפנה ריואה תומכל ותכירצ ןיב  
,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח תכירצ תלדגה ןיב םאתמ אצמנ
יבגל דחוימב ןוכנ רבדה ,COPD-ל ןוכיסו םיגד ןמשב תויוצמה  
.םינשעמב הלחמה תעינמ  
ןדוקפיתל שורדה םויזנגמב רוסחמ אצמנ COPD ילוחמ 47%-ב

לופיטל תובר תופורתב ביכרמ הווהמ םויזנגמ .תואירה לש ןיקתה  
השק ןכלו םד תקידבב ףקתשמ וניא הז רוסחמ .האיר תולחמב  
תלוביק תא םיבר םירקמב רפיש ידירו-ךות םויזנגמ .ותוא ןחבאל  
תונופמיס ביחרמ םג הווהמ םויזנגמ .םישקה םילוחב המישנה  
.המצוע בר  
םייעובש ךשמב ,םויב םיימעפ םרג 2 L-carnitine ונימא תצמוח
םהב הרפיש ,תוינורכ האיר תולחממ םילבוסל ,תועובש העברא דע  
.ץמאמב המישנה רשוכ תא  
אפרמ-יחמצ

.סינא/ןונמכ
.הילבול
.ןויבורמ
.(Gumweed) ימוג בשע
(2) .ןטיברש
.ןייפמקלא
.סוטפילקא
(1) .ןיצוב
.(Wild cherry) רבה ןבדבוד
.(Yerba santa) הטנס הברי

.םיירירה םימורקה לע ןגמו עיגרמ ,חייכמ (1) 
תונופמיס תוצווכתה ,לועישב לופיטל תיניסה האופרב שמשמ (2) 
.תושק יאוול תועפות תוולתהל תולולע ותליטנל .המישנ רצוקו   
!דבלב אפור תחגשה תחת וב שמתשהל שי   
 
תוצלמה
השוחת םורגי רבדה .תינפוג הניחבמ רתויש המכ םיליעפ ויה
.תוליעפ תוצובקל ופרטצה .רתוי הבוט תיללכ   
.ןזואמ טירפת לע ודיפקהו תואנ לקשמ לע ורמש
ןצמח תקפסא דויצ קיזחהל הכומנ ןצמח תמרמ םילבוסה לע
.COPD-מ םילבוסב תודירש רפשמ הז דויצ .םישק םיבצמל   

...תושדח - תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ ואר