?והמ ןטרס
םיתמו םיקלחתמ ,םילדג יחה ףוגב םיילמרונ םיאת
תורושקה תולחמ ףסוא אוה ןטרס .תועיבקב
יתלב החימצ ימרוג םירתתסמ ןהירוחאמש ,ןהיניב
.תומקרה לש םירקובמ
,ריהמ בצקב םיאתה םיקלחתמ םדאה לש תונושארה ויתונשב
ידכ קר ,תומקרה תיברמ יאת םיקלחתמ ךשמהב .ותורגב דע
תומקר ןקתל ידכ וא ותמש םיאת ,וקחשנש םיאת ףילחהל
.העיצפ תאצות ומכ ,ועגפנש

אלל ,קלחתהלו לודגל םיכישממ ,תאז תמועל ,םיינטרס םיאת
.ףוגב םירחא םירביא/םירוזיאל םג טשפתהלו ,הרקב לכ
.(Lump) שוג וא (Tumor) לודיג תארקנ םיאת לש וזכ הריבצ
.תוילמרונ תומקר סורהל וא שולפל ,ץוחלל לולע הז שוג

הפמילה תכרעמב וא םדב עונל ,קתנתהל םילולע לודיג יאת
םילולע םה םש .ףוגב םירחא םירוזיאל (Lymphatic system)
.(Metastasis) הרורג :םילודיג לש השדח הבשומ רוצילו רצעהל
רציש ןטרסה םשב ארקנ ,ףוגב שדח רביאל טשפתהש ןטרס
.דשה ןטרס ארקי תואירל טשפתהש דש ןטרס ,המגודל .ותוא

ןטרסה יאת .לודיג ,ללכ-ךרדב ,רצוי וניא הימקול/םד ןטרס
םצעה חומ ומכ ,ותוא םירצויה םירביאבו םדב םיבברעתמ
םיענו (Spleen) לוחטהו הפמילה תכרעמ ,(Bone marrow)
.רבטצהלו םילולע םה ןהב ,תורחא תומקר ךרד

וניא (Benign tumor) ריפש לודיג .ינטרס לודיג לכ אל
.םייח-תנכס הווהמ וניא בורלו (תוזטסטמ) תורורג חלוש

לחה וב רביאה יפל םיגווסמ ןטרס יגוס תא
.פוקסורקימה תחת והארמל םאתהבו חתפתהל
,ותוחתפתה בצקל םאתהב ןטרס םיגווסמ ןכ
ןכל םיקוקז ןטרס ילוח .לופיטל ותבוגתו ותוטשפתה תרוצ
.םילוח םה הב ,תדחוימה ןטרסה תרוצל םיאתמה לופיטל
םימרוג
םיסחייתמה ןוכיסה ימרוג תא םכסמה רמאמ םסרפתה ב"הראב
...ןטרסה ירקממ 80% סחיימ אוה םהל ,הביבסלו םייחה ןונגיסל
.קבטל תרחא הפישח וא ןושיע
ומכ ,םינטרסמ םימרוגל הפישח
.ןולפטו םיטארטינ    
.לוהוכלא
.שמשל רתי תפישח
.(דימלירקא :ואר) יוקל טירפת

םהילע םימרוגל תסחייתמ ,ןטרסה ירקמ לש םיזוחאה 20 תרתי
.יאופר רבעו עזג ,ןימ ,ליג ומכ ,הטילש ןיא
סגה יעמה ןטרס ,דשה ןטרס לש הרקמ היה הב החפשמ ינב
ותואב תולחל ליגרהמ הובג ןוכיסב םיאצמנ ,תולחש ןטרס וא
.ןטרס
העינמ
...האירב םייח ךרד תטיקנ ידי-לע ןטרסל ןוכיס ןיטקהל ןתינ
ןכוסמה ןטרסה םרוג והז .קבט וסעלת לאו ונשעת לא
הדימעמ קבט תסיעלו תואיר ןטרס םרוג ןושיעה .םלוכמ    
.ןורגהו הפה ןטרס תנכסב םכתא    
.םינשעמל הבריק ןיטקהל תוחפל וא ענמיהל ולדתשה    
תחא תיסוכמ רתוי .םיילוהוכלא תואקשמ תכירצ וליבגה
.דבכ ןטרסל רתי ןוכיסב םכתא הדימעמ םויב    
,ןורג ןטרס ,הפ ןטרס םורגל יושע ,הייתשו ןושיע בוליש
.טשוו ןטרסו לוקה תבית ןטרס    
.רוע ןטרס םורגל הלולע רתי תפישח .שמשל הפישח וליבגה
.םיאתמ ןוניס םרקב ושמתשה ,שמשב תואצמיה תעב    
.צ"החא 4 דע רקובב 10-מ אוה ,רתויב ןכוסמה ןמזה    
ןמושה תומכ תא וניטקה ,התמצוע אישב שמשה רשאכ
בלח ירצומו רוע לוטנ ףוע ,ןמוש לד רשב ולכא .טירפתב    
.ןמוש ילד    
ןטרס ,םחר ןטרסל רושק רתי לקשמ .רתי תנמשהמ ורהזיה
.סגה יעמה ןטרסו דש ןטרס ,הרמ סיכ    
.ןמושמ תוירולק תכירצ טועימ לע ודיפקה
.םינגדו הטיח טבנ ומכ ,םיביסב רישע ןוזמ תכירצב וברה
ילוקורב ומכ ,בורכה תחפשממ תוקרי תכירצב וברה    
.(Cauliflower) תיבורכו    
,הינבגע ומכ ,C ןימטיוו A ןימטיוב םירישע םילכאמ ופידעה
.קסרפאו תעלד ,םיזופת ,רזג    
.םיקתממו הפאמ ירבד םהב ,רכוס יריתע םילכאממ וקחרתה
.ןשועמ ןוזמו חלמב רמושמ ןוזמ תכירצמ וענמיה
תושדחו םירקחמ
ןהירצומו תוינבגע
,ןטרס תולחמ רפסמל ןוכיס הניטקמ תוינבגע לש הלודג הכירצ
הביק ןטרסו ,(Lung cancer) תואיר ןטרס ,תינומרע ןטרס ןהב
תשלחה האצמנ ,םירחא ןטרס יגוס 6 יבגל .(Stomach cancer)
.םהב תולחל הייטנ
טנדיסקוא יטנא ,ןפוקילה אוה ,ןהב ןטרס ענומה ירקיעה ביכרה
תורישע ,םיחרממו םיבטר ומכ ,תולשובמ תוינבגע .המצוע בר
.ףוגב ותגיפס תא לידגמ ןמושש ןוויכ ,ןפוקילב רתוי

הובג חתמ-יווקו ןטרס
הובג חתמ-יווקש הליג ,הילגנא לוטסירב תטיסרבינוא ירקוח
יקיקלח אוה ךכל רישיה םרוגה .ןטרס תולחמ םורגל םילולע
םיטלפנה ,ולא םיקיקלח .םישנאה תואירל םיקבדנה ,םוהיז
.םיקיבד םיכפוהו הובג חתמ-יווקמ תילמשח םינעטנ ,תוינוכממ
תומכל םיפושח הובג חתמ-יווק תברקב םישנאש איה האצותה
.םירחא םישנא תמועל ,תואיר ימהזמ לש תשלושמו הלופכ

ינבמ תונבל ןיאש ,איה םירקוחה תנקסמ
.הובג חתמ-יווק תברקב םירוגמ
,הפוריאו הינטירב יבחרב וכרענש תודידמ
.םינועט םינוי לש הטעמ םיפופע הובג חתמ-יווקש וליג
.םייטנגמ-ורטקלא תודש :ואר

תואיר ןטרס ילוח תרזעל חומל הנרקה
,תוירגיס ןושיעמ םרגנה גוסהמ ,תואיר ןטרס ילוחש אצמ רקחמ
.חומ תנרקה ורבעי םא רתוי ךורא ןמז ויחי
הנכס הניטקמ (Cranial irradiation) תלוגלוגל הנרקהה
.תודרשיה ייוכיס תרפשמו חומה לא ןטרסה תורורג תוטשפתהל
התוטשפתה איה ,הלחמב לבוקמ לופיט ןולשכל תירקיעה הביסה
.תועיגמ תויפרתומיכ תופורת ןיא וילא םוקמ ,חומה לא
,לפוטמה ןורכיזלו הבישחה רשוכל םרגנה קזנב הטישה ןורסח
.וב הלילשה תמועל לופיטבש בויחה תא לוקשל שיש ךכ
ץלמומ אוהו ויתנורסח לע לופיטה תונורתי םילוע םירקוח תעדל
.(Complete remission) תטלחומ הגופהב םיאצמנה םילוחל

.New England Journal of Medicine

חרקב ןטרס תפיקת
.ינטרס לודיג תאפקהב לופיט החלצהב וסינ םייניס םיחתנמ
ינטרס לודיגל מ"מ 2 רטוקבהכילומ-רפוס ןיכס ורידחה םיאפורה
םה ,והצקל םוילהו ןוגרא יזג תמרזה תועצמאב .הלוחה דבכב
140 סונימל ,תוינש 60 ךות ,לודיגה תרוטרפמט תא ודירוה
.ותמ םיינטרסה םיאתה לכו חרק רודכל ךפה לודיגה .'צ תולעמ
הוולנ אלו באכ לכ שח אל חתונמה .תוקד 30 ךרע ולוכ ךילהתה
.םומיד לכ ךכל
דינאיצ תרזעב ןטרסב ינשדח לופיט
לש תורשפא הלעמ ,Imperial College in London-ב רקחמ
.(Cyanide) דינאיצ ינלטקה לערה תרזעב ןטרס תפיקת
הלגמ ןדגונל דינאיצ לערה תדמצה לע תססבתמ הקינכטה
לודיגה לא תייבתמה (Tumor-finding antibody) םילודיג
.וכותל לערה ררחתשמ ,וילא ותודמצה םעו
.ועגפי אל םיכומס םיאירב םיאתו לודיגה תא קר דימשי לערה

איה ןיאש הנורתיו םיבר םילודיג יגוס לע םשייל ןתינ וז הטיש
םילבוקמ םילופיטב הרוקכ ,הפורתל תודגנתה לפוטמב תמרוג
.םיבר
ןצמחה תקפסא תא קתנמ אוהש ןוויכ ,ליעי לער אוה דינאיצה
רוזיאב רתונ לערה תיברמ .וידעלב דורשל םילוכי םניאש ,םיאתל
.דבכה ידי-לע תלרטונמו ףוגב תוריהמב תרזפתמ הרתיהו לודיגה
היושע איה,חילצת איה םאו חותיפ יבלשב תאצמנ הקינכטה
.םייפרתומיכ םילופיט דיתעב ףילחהל

םילופטמב תושישת ןיטקהל יושע ינפוג לוגרת
,(חותינ וא הנרקה ,היפרתומיכ) לופיט ורבעש ןטרסה ילוח תיברמ
15 דע ךשמיהל הלולעו לופיטה ןמזב הלחהש תושישתמ םילבוס
דוקפיתב הדירי םיללוכ תושישתה ינמיס .לופיטה םות רחאל הנש
.תיללכ תופייע תשגרהו םירירש תשלוח ,ימוי-םויה
יושעש ,תולמעתה רטשמ ץלמומ ולא םילוחל
.השילחהל וא העפותה לע רבגתהל םהל רוזעל
ךשמ ,םיפתתשמ 13 תב הצובקב ןויסנ םותב
רכינ רופיש םיפתתשמה לכ וארה ,תועובש 24
חילצה םה וב ןמזה ךשמ ,החונמב בלה בצקבו
.ריואה תפיאש לוביק תלוכיב רופישו הכילה רישכמ לע דועצל
תוממורתהו הכימס תוביכש ומכ ,םיליגרת ןווגמב רופיש םג לח
.ןדקרפ תביכשמ

םימוטפמיסה תעפוה ינפל ןטרס ןוחביא
הקידבה .םיבר םדא ייח ךוסחל היושע החתופש הלוז םד-תקידב
תעפוה ינפל ,םתורצוויה םע דיימ םדב ןטרס יאת תולגל הרומא
תא הברהב לידגי םדקומ הכ יוליג .ךכ לע םידיעמה םינימסת
.הלחמב חלצומ לופיטל םייוכיסה
ןטרס יגוס 13 תנחבאמ ,DR-70 תארקנה הקידבה
ןטרסו דש ןטרס ,םחרה ראווצ ןטרס םהב ,םינוש
.AMDL תינרופילקה הרבחה ידי-לע החתופ ,תואיר
הביק ןטרסו תואיר ןטרס .לש םירקמב 90% הקידבה קויד
הכ דע .תעבטה-יפ ןטרסו דש ןטרס ןוחביאב תוחפ טעמו
.דבלב הדנקב הקידבה תכרע תריכמ הרשוא

.The Journal of Immunoassay

>