1 תושדח - דש ןטרס
Breast Cancer - News 1

תיבורכ ץימו תיבורכ
היפרתומיכ ןחבמ
(1) השדח הפורת
ןוכיס ןיטקמ ןיטפצרה
יח בורכו ץומח בורכ
תונשעמ תוריעצ
ינשמ ןטרסו דש ןטרס
ןטרס ינפמ הניגמ היוס
ןוכיס ןיטקמ קורי הת
ןוכיס לידגמ גירח הזח
ןוכיס הניטקמ שמש
תזכורמ היפרתוידר
(2) השדח הפורת
ןוכיס ןיטקמ ןנגיל
(2) תנכסמ ןגטנר תנירק
ןטרסל יארחא םוגפ ןג
תודירש רפשמ גנסני'ג
םיבילצמה תחפשמ
ןפיסקומטב ןוכיסה
תיטפוא היספויב
תורורגו הפמיל ירשק
(1) ןגטנר תנירק תעפשה
תוניגמ םיציב
שידח קרוס
םינכסמ םיקרח ילטוק
יחשה תיב חוליגב ןוכיסה
ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
סיזורופואיטסואל הפורת
דש ןטרסל םרוג סוריו
ןכסמ תומימחפ טירפת
תוזרו תוהובג תורענ
?תנכסמ תילופ הצמוח
ןטרסב םחול רידנ חמצ
ןטרסמ קיטסלפ


...דש ןטרס ואר

2001 טסוגוא
םיבילצמה תחפשממ תוקרי
תוקרי לש (םויב תחא תוחפל) תרבגומ הכירצש הליג ידבש רקחמ

ןונצ ,ילוקורב ,בורכ תללוכה ,םיבילצמה תחפשממ
םינצינ בורכו תיבורכ ,(Turnip) תפל ,(Radish)
.24%-ב הלחמל ןוכיס הניטקמ ,(Brussle sprouts)
,ןגורטסאה תמר תא ןיטקמ Indole -3-carbinol ,ליעפה רמוחה
.הלחמל רושקה


2001 רבמבונ
ןפיסקומטב ןוכיסה
ולא דחוימבו) םישנ יכ אצמ ,תיטירבה תונותיעב םסרפתהש רקחמ
(Tamoxifen) ןפיסקומט הפורתה תא תולטונה ,(50 ליג תא ורבעש
ןטרסל הפישח לש ןוכיס לידגהל תולולע ,דש ןטרסל העינמ יעצמאכ
םידירווב הזובמורט/תקקפלו ,4 יפ ,(Womb cancer) םחרה
.(Deep Vein Thrombosis - DVT) םיקומע

2002 סרמ
תיטפוא היספויב
ןטרס םא העיבקל הריהמ הטיש וחתיפ דרפס הנולצרבב םינעדמ
המקרה ידי-לע רואה רוזיפ ןפואב תוננובתה ךות טשפתה דש
.תינטרסה

,תלבוקמה תיגולוטסיהה הזילנאה תטיש תא ףילחת וז הטיש
חותינב רבכ תויהל יושע םושייה .ןיתמהל שי היתואצותל רשא
ששח ךות הנתמהבו ינש חותינב ךרוצ ענמיש רבד ,ןושארה
.ןוחביאה תואצותל

תא הלגת (Optical biopsy) תיטפואה היספויבה
תויראש םג ומכ ,הפמילה ירשקל ןטרסה תוטשפתה
,חותינה ןמזב ורסוה אלש ,ומצע דשב ןטרס לש
.תידיימ טעמכ תאז

.הפמילה רשק לא יטפוא ביס תועצמאב תחלשנ רוא ןרק
.דיינ בשחמב חתונמו ינש יטפוא ביס ידי-לע טלקנ רזחומה רואה
.אירב רשקל דושח הפמיל רשק ןיב תאוושה ךות תלבקתמ האצותה

2002 ילוי
תורורג םידדועמ הפמיל ירשק
תורשפא הלעמ ,לואירטנומב McGill University-ב ידנק רקחמ
םירביא לא ןטרסה וכרדב םוסחמ םיווהמ קר םניא הפמיל ירשק יכ
.םירחא

ותוטשפתה םודיקב בושח דיקפת קחשל םילולע הפמיל ירשק יאת
.תודלוחב ךרענ רקחמה .דשה ןטרס לש

2002 רבמבונ
(1) ןגטנר תנירק
תוקידב יכ וליג הינמרג University of Goettingen ירקוח
דש ןטרסל ןוכיס תולידגמ תויתנש (Mammography) היפרגוממ
.םיידשב םילודיגל רתי ןוכיסב תויוצמ רשא תוריעצ םישנב

.MRI ומכ ,תויפולח תוטישב קדביהל ולא םישנ לע ,םהירבדל
.תורגובמ םישנ תנכסמ הניא הקידבה

2003 סרמ
דשה ןטרסו םיציב תכירצ
םישנש ואצמ ב"הרא ןוטסובב Harvard Medical School ירקוח
תונגומ תויהל תויושע ,םוי ידמ תחא הציב תוכרוצ רשא תוריעצ
.ןהייחב רתוי רחואמ בלשב דש ןטרס ינפמ תיקלח

דועב ,הז ןוכיס תנטקהל הרושק םיביסו ןמוש ,תוקרי תכירצ םג
.ותוא הלידגמ האמח תכירצש

.םידקמ רקחמ םיווהמה ,םהיאצממ םושיימ םיריהזמ םירקוחה
,םיאירב םימרוג לש לודג רפסמ תוליכמ םיציבש םינייצמ םה
.םינימטיוו םילרנימ ,תוינויח ןמוש תוצמוח ומכ

2003 סרמ
שידח יבוד קרוס
תקידבל שידח (Dobi scanner) יבוד קרוסב שומיש ,םינעדמ ירבדל
לש קזח רוקמו המלצמ ןיב הזחה ץחלנ הב היגולונכט ,דשב םישוג
םינוחביא הבר הדימב ןיטקת ,(LED) דל הדוידמ טלפנה ,םודא רוא
.םייוגש

אולכ ראשנ וקלח ךא ,םדה תיברמ תא דשהמ תזקנמ הציחלה
םהל םרוגה רבד ,םודא רוא םיגפוסה םיימינ םד ילכב םילודיגב
.הכושחה םתביבסל סחיב טלבתהל

2003 לירפא
דש ןטרסו םיקרח ילטוק
יכ אצמנ .דש ןטרסו םיקרח ילטוק ןיב רשק ואצמ םייגלב םירקוח
דש ןטרס תולוח לש ןמדב םיקרח לטוק לש תויראש תולגל יוכיסה
.תואירב םישנ תמועל ,(רישכתה גוסל םאתהב) 9 יפ דע 5 יפ לודג
.םיקרחה לטוקב יוצמה ןגורטסא יומד ביכרמ הארנכ אוה םרוגה

2004 ראוני
יחשה תיב חוליגב ןוכיסה
ףוכת חוליג יכ םינעוט הינטירב Reading University ינעדמ
גיפמב שומישה ןיב רשקב בושח םרוג תווהל לולע יחשה תיב לש
.דש ןטרסו (Deodorant) טנרודואיד/תוחיר

עובשב םימעפ 3 תוחפל יחשה תיב תא וחליג רשא םישנ יכ אצמנ
דש ןטרס וחתיפ עובשב םיימעפ תוחפל טנרודואידב ושמתשהו
.הלא תולועפ יתשמ תחא אל ףא ושע אלש םישנ ינפל הנש 15

תויוצמה םוינימולא תובוכרת אוה ךכל םרוגה םירקוחה ירבדל
.םיבר טנרודואיד ירישכתב

2004 יאמ
דש ןטרסו ןיריפסא

2004 ינוי
דש ןטרס תעינמל הליעומ סיזורופואטסואל הפורת
רבעמה ליג תא ורבעש םישנל הדעונש הפורת ,(Evista) הטסיוא
יתועמשמ ןפואב הניטקמכ התלגתה ,סיזורופואטסוא תעינמל
.דש ןטרסל ןוכיס
,סיזורופואטסואמ תולבוס רשא םישנ 7,700 ופתתשה וב רקחמה
.הלחמל ןוכיסב 76% תב הדירי הארה ,שדוח 40 ךשמנש

Journal of the American Medical Association

2004 ילוי
דש ןטרסל םרוג סוריו
George Washington University School of Public ירקוח
הלחמל םרוגה הזל המודה סוריו ינמיס ואצמ ב"הרא Health
.םדי-לע וקדבנש תולוחה םישנהמ 75%-ב ,םירבכעב

.יביסרגא דש ןטרסמ ולבס סוריוה אצמנ ןהב םישנהמ 90%

2004 טסוגוא
תומימחפ ריתע טירפתב ןוכיסה
תומימחפב רישע טירפת תוכרוצה םישנ יכ וליג ב"הראב םירקוח
.דש ןטרסב תולחל ל לופכ ןוכיסב תונותנ

ענמיהל הצילממ רשא ,סניקטא תטאיד תא דדועל יושע הז אצממ
טירפת תבוטל זרואו המדא-יחופת ,תוטספ ומכ ,ינלימע ןוזממ
.הניבגו םיציב םיגד ומכ ,ןובלחב רישע


2004 רבוטקוא
רתי ןוכיסב תוזרו תוהובג תורענ
Epidemiology Science Centre in Copenhagen-ב רקחמ
תמר תא תעבוק ריעצ ליגב תוחתפתהה תרוצ יכ אצמ קרמנד
.דיתעב דש ןטרסב תוקלל ןוכיסה

,ןוכיס ולידגה תוזרו תוהובגל וחתפתהש תורענ
תועיגמ רתוי תונמנמשו תוכומנ תורענש דועב
.דש ןטרסב תולחל ילב רבעמה ליגל בורל

,בלח ללכש ,יברעמ טירפת ךורצל ולחהש תוינפי תורענ יכ אצמנ
ןטרס תלחמו ךכמ האצותכ והבג ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל
ןובלח ליכמ אוהש ןוויכ ,בושח דיקפת בלחל .ןהב התשפ דש
.םיילובנא םינומרוה לש תוהובג תומרו יחהמ

?תנכסמ תילופ הצמוח
םישנ יכ ואצמ הינטירב Aberdeen Maternity Hospital ירקוח
םידלומ םימגפ תעינמל תילופ הצמוח ףסות תולטונ רשא ןוירהב
.ךוראה חווטב דש ןטרסל ןוכיס ךכב לידגהל תולולע ,ןקוניתב

ןכתיש ןוויכ ,ףסותה תליטנ תא קיספהל םישנל לא םהירבדל
.ירקמ וניה הז אצממש

2005 ראורבפ
דש ןטרסב םחול רידנ חמצ
Forsteronia refracta רידנה יאקירמא םורדה חמצהמ תבוכרת
.דש ןטרס ילודיג תריצעל חתפמ הווהמ

וליג ב"הרא University of Virginia Health System ירקוח
רשאו ,בורכה תחפשמל ךיישה ,הז חמצמ SL0101 תבוכרת יכ
ןובלחה תלועפ תא תענומ ,סנוזמאה לש םשגה תורעי רוזיאב לדג
.חתפתהל לוכי וניא ןטרסה וידעלב .דש ןטרסל רושק רשא RSK
.םיאירב םיאת לע העפשה לכ ןיא וז תבוכרתל

2005 לירפא
ןטרסמ קיטסלפ
.דשה תמקרב םייטנג םייוניש ימרוגכ םידשחנ קיטסלפב םיביכרמ 2
דחוימב ,לוביק ילכ ביכרמה קיטסלפמ ףולדל םילולע הלא םירמוח
.ןוזמל עיגהלו ,ומומיח רחאל

תלוכי ילעבו םינומרוה ייומד םה .BBP-ו BPA םניה ולא םירמוח
ופשחנש תוריעצ תודלוחב דשה תמקרב םינג ידוקפית לע העפשה
.ןהיתומיא בלח תועצמאב תובוכרתל

96th Annual Meeting of the American Association
for Cancer Research

2005 ינוי
דש ןטרס דגנ תיבורכ ץימ
ןפוגל תוקפסמ ,תועיבקב (Cauliflower) תיבורכ תולכואה םישנ
ירקוח ועיגה וז הנקסמל .דשה ןטרסב המחלמל המצוע בר קשנ
.הילטיא University of Urbino

יוכידל יעצמאכ תיבורכ ילע ץימ תעפשה םג ונחבש םירקוחה
.ץימה זוכיר םע דבב דב לדג יוכידהש וליג ,דש ןטרס יאת גושגיש

The Journal of Nutrition

2005 טסוגוא
דש ןטרסל היפרתומיכ ןחבמ
יטנג ןחבמ וחתפ הינמרג University of Duesseldorf ירקוח
.דשה ןטרס תולוחל תנתינה היפתומיכה לש תישיא המאתהל

,לודיגה ינייפאמו הלוחה ליגל םאתהב יפתומיכ לופיט ןתינ הכ דע
לופיט םילוחה לכ םילבקמ השעמל .םיקיפסמ םניאש םינותנ
.םלוכל חרכהב םיאתמ וניאש ,יטרדנטס

Journal of Translational Medicine

2005 טסוגוא
לוצורטסנא :(1) השדח הפורת
הינטירב The National Institute for Clinical Excellence-ה
הליעי (Anastrozole) לוצורטסנא השדחה הפורתה יכ חוודמ
רבודמ רשאכ ,(Tamoxifen) ןפיסקומאט רשאמ רתוי 40%-ב
.רזוח דש ןטרסל ןוכיסה תנטקהב

The Lancet

2005 רבוטקוא
ןוכיס ןיטקמ ןיטפצרה
ןוכיס תיחפהל היושע ,דש ןטרסל הפורת ,(Herceptin) ןיטפצרה
היתורוצמ תחא לש םימדקומה םיבלשב ,50%-ב הלחמה לש הבושל
.הלחמה לש רתוי תומילאה

תרבחו Breast International Group (BIG) ידי-לע ךרענ רקחמה
.הפורתה תינרצי ,Roche

New England Medical Journal

2005 רבמבונ
יח בורכו ץומח בורכ
םתכירצ ב"הרא University of New Mexico ירקוח ירבדל
.דש ןטרס ינפמ םישנ לע ןגהל היושע יח בורכו ץומח בורכ לש

American Association for Cancer Research's Frontiers
in Cancer Prevention Research

2005 רבמצד
תונכתסמ תונשעמ תוריעצ
לודג ןוכיסב תונותנ ןושארה ןנוירה ינפל תונשעמ רשא תוריעצ
םה ולא .תונשעמ ןניאש ולא תמועל ,דש ןטרסב תוקלל 20%-ב
.ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח לש םיאצממ
המוד ןוכיסב ואצמנ ,ןושארה ןוירהה רחאל ןשעל ולחהש תוריעצ
.ונשיע םלועמש תוריעצ לש הזל

2005 רבמצד
ינשמ ןטרסל םרוג דש ןטרס
םישנ ,קרמנד The Danish Cancer Society ירקוח לש םירבדל
חווטב ףסונ ןטרס חתפל הובג ןוכיסב תויוצמ דש ןטרסב תולוחה
.ךוראה

הילרטסוא הדנק ,הפוריאב םירקמ 525,000-ב דקמתה רקחמה
תידיאוליימ היימקול יבגל דחוימב הובג הז ןוכיס .רופגניסו
.הייפרתומיכל םיסחיימ התוא ,(Myeloid leukaemia)

םחרה תיריר ןטרסל ןוכיס וליג ,הז אשונב ,םימדוק םירקחמ
.(Ovarian cancer) תולחש ןטרסלו (Endometrial cancer)

International Journal of Cancer

2006 ראוני
ןטרס ינפמ הניגמ היוס
םינמס םילידגמ םניא היוסב םרוקמש (Isoflavones) םינובלפוזיא
.הלחמהמ ןהילע ןגהל םייושעו רבעמה ליג רחאל םישנב דש ןטרסל

Wake Forest University Baptist Medical Center-ב רקחמה
.םיטירפת לש לודג ןווגימב שומיש ךות ,םיפוקב ךרענ הינטירב
.לעופ הז הנגה ןונגנמ דציכ ררבל וחילצה םרט םירקוחה

Cancer Research

2006 ראורבפ
ןוכיס ויטקמ קורי הת
University of Minnesota-ב םימדוק םירקחמ יאצממ חותינ
ןיטקהל היושע םויב קורי הת ילפס 5 תייתש יכ הליג ב"הרא
.22%-ב דש ןטרסל ןוכיס

FDA-ה ידי-לע וחדנ ,הז חותינ ססובמ םהילע ,םירקחמה יאצממ
.תיעדמ הניחבמ םייד םיססובמ םניא םהש הנעטב

Carcinogenesis

2006 סרמ
ןוכיס לידגמ ולדוגב גירח הזח
חתפל ןוכיס רתיב תונותנ םיגירח הרוצ וא לדוגב הזח ןהל םישנ
University's School of Health Sciences ירקוח .דש ןטרס
(Mammograms) תומרגוממב ורזענ וז הנקסמל ועיגהש הינטירב
.םיירטמיס יתלב םיידש תולעב םישנ לש

הארנ .ל"מ 100 רועישב הגירח לכל 50%-ב לדג הלחמל ןוכיסה
.ןגורטסא ןומרוהה ידי-לע תעפשומ הזחה תוירטמיסש

Breast Cancer Research

2006 לירפא
שמשה רוא
תויושע שמשה רואל הבר הדימב תופשחנה הרשעה ליגב תורענ
לש רבגומה רוצייל תודוה ,דיתעב דש ןטרסל ןוכיס ךכב תיחפהל
University of California ירקוח ועיגה וז הנקסמל .D ןימטיו
.ב"הרא

American Association for Cancer Research

2006 יאמ
תזכורמ הייפרתוידר
היפרתוידרב לופיט הינטירב Cancer Research UK ירקוח ירבדל
תעינמב םילוחל ליעומ (Concentrated radiotherapy) תזכורמ
.הלחמה לש הבוש

25 לש וזל ךרע תווש םתוליעיש םיזכורמ םילופיט 13-ב רבודמ
.תומוד םירקמה ינשב יאוולה תועפות .םיליגר םילופיט
לפוטמה תא חירטהל ךרוצ שי םהב םימעפה רפסמב אוה לדבהה
.םילוחה-תיבל עיגהל

Lancet Oncology

2006 יאמ
דיניטרנפ :(2) השדח הפורת
הפורתה הילטיא ונלימ Istituto Nazionale Tumori ירקוח ירבדל
ןטרס לש ובוש תעינמב רוזעל הייושע (Fenretinide) דיניטרנפ
.רבעמ ליג ינפל תואצמנה םישנב דשה

הפורתה תוליעי ,רתוי תוריעצ ויה םישנהש לככ יכ אצמנ רקחמב
.רתוי הבוט התייה

Annals of Oncology

2006 ינוי
ןוכיס ןיטקמ ןנגיל
אצמ הינמרג Technical University of Munich-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל היושע חמוצה םלועמ םיננגיל לש ההובג הכירצ יכ
.78%-ב רבעמה ליג ינפלש םישנב דש ןטרסל

European Journal of Cancer Prevention

2006 ינוי
(2) תנכסמ ןגטנר תנירק
International Agency for Research on Cancer ירקוח ירבדל
,דש ןטרס תוחתפתהל ןוכיס תיתועמשמ לידגהל לולע ןגטנר םוליצ
.תומייוסמ םישנב

תולחל תולולעו 3 יפ רתי ןוכיסב ןניה הלחמל הייטנ תולעב םישנ
.הנירקל הזחה לש הכומנ הפישח תובקעב םג

2006 ילוי
םוגפ ןג
ןוכיסל יארחא םוגפ ןג יכ וליג הינטירב Cancer Research ירקוח
ןוכיסב תויוצמ (ATM gene) הז ןג ושריש םישנ .דש ןטרסל רתי
.ןהייחב והשלכ בלשב הלחמב תוקלל לופכ

Nature Genetics

2006 טסוגוא
גנסני'ג
Vanderbilt-Ingram Cancer Center-ב ךרענש יניס רקחמ
תולפוטמב םייח תוכיאו תודירש רפשל היושע גנסני'ג תליטנ יכ אצמ
.דש ןטרסב תולוחה

.םלועב רתויב ךומנה אוה דש ןטרסמ התומתה רועיש ןיסב

American Journal of Epidemiology

...2 תושדח - דש ןטרס ואר

>