?קאילצ תלחמ יהמ
תכירצ בקע תמרגנה לוכיעה תכרעמב הייעב איה קאילצ תלחמ
םורק ,תוגוע ,תוטספ ,םחלב יוצמה ,(Gluten) ןטולג ןובלחה
,(Wheat) הטיח םהב (םינוש םיבטר ללוכ) םירחא םילכאמו הציפ
.(Rye) ןופיש וא (Barley) הרועש
.ןטולג איה םג ליכהל היושע לעוש תלוביש

תשחרתמ ,ןטולג ליכמה ןוזמ לכוא קאילצ תלחמב הלוח רשאכ
איה התאצותש ,תינוסיח הבוגת (Small intestine) קדה יעמב
ירמוחמ קלח גופסל תלוכי יאו קדה יעמה ךות חטש ינפל קזנ
.ןוזמהמ הנוזתה
 
רוסחמ םורגל הלולע הייעבה תוכשמתה
,חומל תינויח הנוזתב העיגפו םינימטיוב
דבכ ,תומצע ,תיפקיהה םיבצעה תכרעמ
תורחא תולחמ תמירגו םירחא םירביאו
.ךכ בקע
רשא ,םידליב דחוימב הרומח הייעבה
.םתוחתפתהל התואנ הנוזתל םיקוקז
 
תועצמאב המע דדומתהל ןתינ ךא ,יופירל תנתינ הניא הלחמה
.(Guten-free diet) ןטולג לוטנ טירפת ,םיאתמ טירפת

םימוטפמיס
...ווחי םילבוסה םישנאה תיברמ .םיינייפוא םינימסת ןיא הלחמל 
.ןיגוריסל םילושליש
.ןטב יבאכ
.תוחיפנ
.םינימסת לכ ויהי אל הייעבהמ םילבוסהמ קלחל

...תורחא תויעב לש ולאל םימודה םינימסת ונכתי
.ןורק תלחמ .סגה יעמה תנומסת
.הימנא .(Gastric ulcer) הביק ביכ
.רוע תלחמ .(Parasite infection) יטיזרפ םוהיז
.םיבצע תייעב .ישדוחה רוזחמה תקספה

(.לקשמב הפירח הדירי בקע

...ומכ ,ןיטולחל םינוש םינפואב הייעבה אטבתת םיתיעל
.םירירש תוצווכתה .תונבצע
.רועב החירפ .ןואכיד
.הפ יעצפ .הביק לוקלק
.םצע תויעב .םיקרפמ יבאכ
.גוגיזה ןדבואו םיינישה עבצ ייוניש :תוילטנד תויעב
.(היתפוריונ) םיילגרה תופכב/םיילגרב םיצוצקע

...םיללוכ הלחמה ןיגב היוקל ןוזמ תגיפס בקע םיפסונ םינימסת
.תינונמשו הרפרפא האוצ .לקשמב הדירי
.םימב הפצש האוצ .לושליש
.(םידליב) החימצ בוכיע .תוחפנתהו םיזג,ןטב יבאכ
.סיזורופואיטסוא .תיללכ השלוח
.ער חיר תלעב האוצ
 
,Dermatitis herpetiformis גוסמ רוע תקלד תעפוה ןכתית
תועובב זוכעהו םייכרבה ,םיקפרמה רוע יוסיכב תאטבתמה
.תודרגמ
הזל המודה ,םייעמל קזנ םורגל הדיצמ הלולע וז רוע תקלד
.קאילצ תלחמ ידי-לע םרגנה

םימרוג
תויורקה תוריעז תוטילבב קדה יעמה םינפ הסוכמ ילמרונ בצמב
תוגפוס ולא תוטילב .יתפיטק חיטש תוריכזמה ,(Villi) םיסיס
.(םירחא םירמוחו םילרנימ ,םינימטיו) ןוזמהמ הנוזתה ירמוח תא

טעמכ ךפוה קדה יעמה םינפו םיקוזינ ולא םיסיס קאילצ תלחמב
.וב הנוזת ירמוח תגיפס תורשפא רסוח םרוגש רבד ,קלח
םינימטיו ,ןובלח,ןמוש ומכ ,הנוזת ירמוח תקחרה איה האצותה
.האוצב ףוגהמ םילרנימו

םדא .תשכרנ הלחמ וזש איה הרעשהה .עודי וניא הלחמה םרוג
ןיב םניה קאילצ תלחמב תולחל וייוכיס ,ידימ החפשמ ןב ול
.זוחא 2010

עגרב ועיפוי םינימסתה יכ םא ,ליג לכב ץרפתהל הלולע הלחמה
.ןטולגה תכירצ

רחאל הלחמה העיפומ ,תורורב ןניאש תוביסמ ,תובורק םיתיעל
...יהשלכ המאורט
.ןוירה .תילאריו תקלד .תינפוג העיגפ
.חותינ .השק ישפנ חתמ

ןוכיס ימרוג
דחוימב החיכש איה ךא ,לכב עוגפל םנמוא הלולע קאילצ תלחמ
-וטוא תוערפהמ םילבוסה ולאבו יאפוריא אצוממ םישנא ברקב
...ןוסיחה תכרעמ תבוגתל תומרוגה תוערפה ונייהד ,תוינומיא
.(Lupus erythematosus) תבאז
.1 גוס תרכוס
.תינורגש םיקרפ תקלד
.ןגמה תטולב לש תינומיא-וטוא הלחמ

ןוחביאו תוקידב
תוהובג תומר םמדב םיאשונ קאילצ תלחממ םילבוסה םישנא
...םינוש םינדגונ לש ליגרהמ
.(Anti-gliadin) ןידאילג-יטנא
.(Anti-endomysium) םויסימודנא-יטנא
.(Anti-tissue transglutaminase) יתמקר-יטנא זנימטולגסנרט

שלופ לאכ ןטולגל ןוסיחה תכרעמ ינדגונ םיסחייתמ קאילצ ילוחב
.ונממ רטפיהל ידכ ,לדג םרפסמו רז
.ולא םינדגונ רפסמב לודיג הלגת םד תקידב
לוטיל ךרוצ היהי ,קאילצ תלחמ איה הייעבה םא קוספל ידכ
קזנה תא הב קודבלו יעמה תמקרמ (היספויב) הריעז המיגד
.םיסיסב
,ןטולג לוטנ טירפתל רבעמ ידי-לע הלחמה םויק אדוול םג ןתינ
הז יונישש ןוויכ ,הייעבה םנמוא וזש ןכל םדוק אדוול בושח ךא
.היספויבהו םדה תוקידב תואצות לע עיפשי

םיכוביס
...םיכוביס רפסמ םורגל הלולע תלפוטמ הניאש קאילצ תלחמ 
הנוזת תת
.הנוזת תתל םורגתש ,ןוזמ תגיפס תת םורגל הלולע הלחמה
ףוגהמ םיקחרומ אלא ,םיגפסנ םניא הנוזת ירמוחש ןוויכ
,B-12 ןימטיו ,A ןימטיוב רוסחמל םורגל לולע רבדה ,האוצב
רוסחמ ,תילופ הצמוחו K ןימטיו ,E ןימטיו ,D ןימטיו
.לקשמב הדיריבו הימנאב אטבתיש
.םידליב תוחתפתהו החימצ בוכיע םורגל הלולע הנוזת תת
 
םצע תופיפצו ןדיס ןדבוא
ןדיס לש רכינ ןדבוא םורגי האוצב ןמוש לש דימתמ ןדבוא
(Osteomalacia) תומצע תככר םורגל לולעש ,D ןימטיוו
.םצע ירבשל רתי ןוכיס םימרוגה ,(Rickets) תככר םידליבו
לש םיוסמ גוס םורגל הלולע ןדיס תגיפס טועימ ,ףסונב
.(ןדיס טלסקוא ןבא) הילכ ינבא
 
זוטקלל תוליבס יא
ןטולג ליכמ וניאש ןוזמ םגש ךכל םורגל לולע קדה יעמל קזנה
םניא קאילצ תלחממ םילבוסהמ קלח .לושלישו ןטב-יבאכ םורגי
 ירצומב ביכרמ הווהמה ,(הזוטקל) בלח רכוס לכעל םילגוסמ
.(Lactose intolerance) הזוטקלל תוליבס יא תייעב איה ,בלח
,הזוטקל םיליכמה היתשו ןוזמ תכירצ ליבגהל ולא םישנא לע
.ןטולג תכירצמ תוענמיה לע ףסונב

.זוטקלל תוליבס יא :ואר
 

ןטרס
וטנ טירפת לע םידיפקמ םניאו קאילצ תלחממ םילבוסה םישנא
דחוימב ,ןטרס תולחמ רפסמב תולחל רתי ןוכיסב םיאצמנ ןטולג
םייעמה ןטרסו (Intestinal lymphoma) םייעמה לש המופמיל
.(Bowel cancer)
.ןטרס :ואר
 
םייגולוריונ םיכוביס
םהב ,םיבצעה תכרעמב תוערפהל םג הרושק קאילצ תלחמ
היתפוריונ תרוצב יבצע קזנו (Epilepsy) הליפנ תלחמ יפקתה
.(Peripheral neuropathy) תיפקיה

לופיט
ךוכשל קדה יעמה תקלד ליחתת ןטולג לוטנ ןוזמל רבעמה םע
לש בצמל ועיגהש םישנא לע .(תועובש רפסמ ךות ללכ-ךרדב
,םילרנימו םינימטיו יפסות לוטיל היהי ,רומח יתנוזת רוסחמ
.יאנוזת וא אפור תויחנהל םאתהב

םישישקבו םישדוח רפסמ םייעמה יסיס תמלחה ךראת םיריעצב
.םינש שולש וליפאו םייתנש דע

םתוגהנתה לע םג עיפשי רבדהו עיתפמ המלחהה בצק םידליב
.םהב תוחתפתהה בצק לעו
 
לוטנ טירפתל רבעמב יד ןיא םהב םירקמב
לופיטל תופורת תליטנב ךרוצ היהי ,ןטולג
םירחאה םיכוביסבו םייעמה תקלדב
.ןוזמה תגיפס תייעב בקע ורצונש
טירפתב יונישל בטיה םיביגמ םניאש םישנא
,דימתמ יאופר בקעמ תחת תויהל וכרטצי
.םבצמ רוטינל


םיפיט
הרועש ,הטיח םייושעה םירצומ !תינויח ןטולג תכירצמ תוענמיה
(Bulgur) לוגרוב ומכ ,םיצופנ תוחפ תומש םג םיללוכ ןופישו
.הצמ חמקו
 
םרגנה (Cross-contamination) בלוצ םוהיזמ רמשיהל שי
,בטיה וצחר אל םתוא ,דועו ם"וכס ,לכוא ילכב שומישמ
ליכמה ןוזמ תליכא/הנכהל ןכל םדוק םהב ושמתשהשרחאל
.ןטולג
 
,הייעב הווהמ הניא לעוש תלוביש ,קאילצב םילוחה תיברמל
ענמיהל ףידעש ךכ ,הטיח םג םיליכמ הירצומ ךא ,ללכ-ךרדב
.ללכב התכירצמ
 
,ןטולג םיליכמ םינימטיוו תופורת ומכ ,םירחא םיבר םירצומ
ןותפשב םג אצמנ ןטולגה .רשקמ רמוח םהב שמשמה
.ראוד ילובבו (Lipstick)
 
בל ומיש
רבדה םא ןיב ,קזנ םורגת ןטולג לש הריעז תומכ
.אל וא (לושליש וא ןטב יבאכ) םינימסתב הוולמ
.םישק םיכוביס םורגל לולע ותכירצ ךשמה

ינפל ןוזמה ירצומ תויוות לע םושרה תא אורקל ודיפקה
.םעפ לכב ,היינקה
!ונכתסת לא .ובכרה תא ןוזמה ינרצי םינשמ םיתיעל