...סיטילוק/סגה יעמה לש תיביכ תקלד ואר

 
2001 ילוי
םיינורכ סיטילוק ילוח לע הנובלה תעפשה
...רקחמב


2007 רבמטפס
ינגלוק סיטילוקב לופיטל הנובלה ףרש תיצמת
...ירקוח


2008 ינוי
סיטילוקמ התומתו םידיאורטסוקיטרוק
ךא ,םידיאורטסוקיטרוקב םילפוטמ רשא סגה יעמה תקלד ילוח
רתיב םייוצמ ,(Thiopurines) םינירופויתה תחפשממ תופורתב אל
.תוומל ןוכיס

University of Pennsylvania School of Medicine ירקוח
ןוסיח תאכדמ הייפרת םא תולגל ושקיב ב"הרא היפלדליפ
ןורק תלחמ ילפוטמ םילבקמש (Immunosuppressive Therapy)
.התומתל ןוכיס רתיל הרושק סגה יעמה לש תיביכ תקלדו

1997 דע 1987-מ ךשמנש םדוק רקחממ ופסאנ רקחמה ינותנ
יעמה לש תיביכ תקלד ילוח 8,910 ,ןורק ילוח 5,539 ופתתשה ובו
.הרקב תצובקכ ושמישש שיא 41,624-ו סגה

American Journal of Gastroenterology


2009 ילוי
סגה יעמה לש תיביכ תקלדו 6-הגמואו 3-הגמוא
וב הינטירב University of East Anglia-ב יאפוריא-לכ רקחמ
לש התכירצ תרבגה יכ אצמ םישנו םירבג 203,193 ופתתשה
םודא רשב תכירצמ תיאלוניל הצמוח/6-הגמוא ןמוש תצמוח
יעמה לש תיביכ תקלדל ןוכיס ליפכהל הלולע ,םינגוטמ םילכאמו
תינלוניל הפלא 'ח/3-הגמוא ןמוש תצמוח לש ההובג הכירצו סגה
.77%-ב הז ןוכיס הניטקמ

סחי תובישחב תכמותה תודעה תא םיקזחמ הז רקחמ יאצממ
.6-הגמואל 3-הגמוא ןיב הכירצה

,הידבשמ ויה ,םינש 4 ךשמנש ,הז יאפוריא-ללכ רקחמ יפתתשמ
ידכ םינולאש אלמל ושקבתהו הילטיאו קרמנד,הינטירב ,הינמרג
.םדי לע ןוזמה תכירצ תא ךירעהל

.סגה יעמה לש תיביכ תקלדב םהמ 126 ולח רקחמה ךלהמב

Gut