סיטילוק/סגה יעמה לש (תיביכ) תקלד
Colitis (Ulcerative)
inflammatory bowel disease (IBD)הרדגה
תמרוג רשא סגה יעמה לש תיתקלד הלחמ איה סגה יעמה תקלד
.סגה יעמה לש רתויב ימינפה הטעמה תבכשל קזנ

.םיפסונ םיכוביסל םיתיעלו םיבאכלו םילושלישל תמרוג הלחמה
.ולוכ תא םיתיעלו סגה יעמה לש ןותחתה וקלח תא תפקות איה

.םישישקו םידלי ,40 דע 15 ינב םה הנממ םיעגפנה תיברמ
םינשעמב רתוי תעגופו םישנבו םירבגב הווש הדימב תעגופ איה
.םויכ םינשעמה ולאב רשאמ רבעשל

םימוטפמיס
םימומידב תופוכת םיוולמה םיימואתפו םיפוכת םילושליש
.תעבטה-יפמ   
תוחיפנ ףא ןכתית) עגמל תושיגר ללוכ ,הנותחתה ןטבב םיבאכ
הדיריו ןובאית רסוח ,תואקה ,תוליחב ,(הנותחתה ןטבה לש   
.םוחו תושישת ,לקשמב   
שרודה רבד ,הנוזת ירמוחו םילזונ ףוגה דבאמ הלחמה תעב
.לופיט   
תרטמו תוגופהו תורמחה לש תוירוזחמב תנייפאתמ הלחמה
יושע םייח ןונגיס יוניש .הגופהה יבלש תא לידגהל איה לופיטה   
.תידימת הגופהל איבהל   

  תעגופ ,סגה יעמה לש תיביכ תקלדל המוד רשא ,ןורק תלחמב
.הטעמב קר אלו ולוכ סגה יעמה ןפודב תקלדה
םימרוג
םוהיזל ןוסיחה תכרעמ לש הבוגתכ תמרגנ הלחמהש איה הרבסה
.םייעמב ילאריו

...םה םיפסונ םיירשפא םימרוג

.הלחמה תא רימחמ .סרטס
.הקיטויביטנא דחוימב .תופורת
.היגרלא
.הביק ילוקלק
.לקולק טירפת
.(1) ןוזמל תושיגר
.ןורק תלחמ
.םזילוהוכלא

.הזוטקל/בלחה רכוסלו ןוזמב םינילבתל תויושיגר ומכ (1)

תארקנ זאו יעמה לש תירירה המקרה יקלחב םיביכ םימרגנ םיתיעל
תואיציה תוולמ הז הרקמב .'סגה יעמה לש תיביכ תקלד' הלחמה
.םדב תופוכת
םיכוביס
,םיכוביס ונכתי תאז םע .םינותמ םינימסת םיווח םילוחהמ תיצחמכ
...םהב

.תוליחב
.ןטבב תוקזח תויוצווכתה
.םוח ירוזחמ
.תממדמ האוצ

...וללכי רתוי םירומח םיכוביס
.(Hepatitis) דבכ תקלד
.(Cirrhosis) תמחש
.רוע תוחירפ
.תוילכב םינבא
.תוומ דע םומיד
.םיקרפ תקלד
.םייניע תקלד
.סיזורופואיטסוא
.הימנא

ולא תופסונ תועפותש הארנ .תורורב ןניא ולא םיכוביסל תוביסה
.ןוסיחה תכרעמ לש יוקל דוקפיתמ האצותכ ןה

.סגה יעמה ןטרס םיחתפמ סגה יעמה תקלד ילוחמ 5%-כ
סגה יעמה ןטרס
סגה יעמה תקלדש לככ הלוע סגה יעמה ןטרסב תוקלל ןוכיסה
.הלחמהמ עגפנ סגה יעמה לש רתוי לודג קלחש לככו תכשמתמ

,ועגפנ תעבטה-יפו סגה יעמה לש ןותחתה וקלח קר םא ,המגודל
לדג ,עגפנ סגה יעמה לכ רשאכ ךא ,ליגרהמ לודג וניא ןוכיסה
.הברהב סגה יעמה ןטרסב תולחל ןוכיסה
ןוחביא
...תוטושפ האוצו םד-תוקידב תרזעב השעי ינושאר ןוחביא
ימינפ םומיד בקע ,םדב רוסחמ םייק םא ררבתי םד תקידבב
העיבצמה הדבוע ,םינבלה םדה-יאת רפסמב לודיג שי םאו  
.תקלד לע  
.תעבטה-יפב וא יעמב תקלד/םומיד םויק ררבתהאוצ תקידב
(Barium enema) םוירב ןקוח :תוינרדוח תולועפב ךרוצ ןכתי
ביס תועצמאב ,סגה יעמה ללח ךותל הייפצ :היפוקסונולוקו  
.תעבטה-יפ ךרד השעיש ,קדו שימג יטפוא  
תא םיאלממ .םויראב ןקוח בולישב ןגטנר םוליצב ךרוצה ןכתי
ןבלב ןגטנרה םוליצב תפקתשמה ,הנבל תיריג הסימתב יעמה  
.תורחא תוגירחו םיביכ רותיאל ,יעמב הרורב הייפצ תרשפאמו  

םיביכו םומיד ,תקלד רתאל ןתינהיפוקסונולוקב
עצבל ןתינ הקידבה ידכ ךות .יעמה ןפוד לע
תמקרמ המיגד תליטנ ונייהד (Biopsy) היספויב
.פוקסורקימל דעבמ הב תוננובתה םשל יעמ ןפוד
לופיט
.הרקמ לכל םרוגה תא ןחבאל שי ליעי לופיט ןתמ םשל

(תירפוג סיסב לע תובוכרת) יתפורת אוה הלחמב לבוקמה לופיטה
ליעומ וניא הז לופיט רשאכ .םידיאורטסו תורחא תופורת בולישב
.םידיאורטסוקיטרוקבלופיטל רובעל ןתינ

םומיד תייעב הנשיו ליעומ וניא לופיט ףא רשאכ ,םישק םירקמב
סגה יעמה תקחרהב ךרוצ היהי ,ןטרס תנכס וא יעמב ערק ,רומח
.הז לופיטל םיקוקז םילוחהמ 40% דע.ולוכ וא וקלחב

ןויפו (Proctocolectomy) תעבטה-יפו סגה יעמה תקחרה
.לבוקמ חותינ אוה (Ileostomy) םוקעה יעמה ןויפו
הצק רוביחו (Stoma) ןויפ :ןטבב ןטק חתפ תחיתפ עצובת
הז שדח חתפ ךרד ,ףוגהמ אצות תלוספה .וילא קדה יעמה
.תעל תעמ םינקורמ ותוא דחוימ ףוסיא סיכ לא

    ,הנותחתה ןטבה ללחב ףוסיא סיכ תנקתה איה תרחא הטיש
ךרד תרדחומה תדחוימ תירוניצ תועצמאב םינקורמ ותוא
.הפילד ןיסח דחוימ חתפ

הנוזת
.תופיכת רתיבו רתוי תונטק תונמ ולכא
,םוש ,תיז ןמש ,תמסוכ ,ןחוד ירצומ ,תוינטק ,היוס ילכאמ וכרצ
הציב יפצקמ ,ודקובא,הציב-ןובלח ,תוטטב ,םהיצימו תוקריה לכ  
.חלמו  
.םיאלמ םינגד ירצומ ומכ ,םיביסב רישע ןוזמ וכרצ
.םויב םימעפ רפסמ ,שבדב קתמומ ,יעבט טרוגוי וכרצ

הטיח ירצומ ,(ודוהו םיגד ,ףוע ,רקב) רשב ילכאמ ךורצל ןיא
,סרית ,הרועש ,לעוש תלוביש ,זרוא ,(תוטספו תוגוע ,םחל)  
,םינטובו םיזוגא ,םהיצימו תוריפ ,המדא-יחופת ,בלח ירצומ  
,תוירטפ ,(הריבו ןיי ללוכ) לוהוכלא ,ןהירצומו תוינבגע ,ץמוח  
ןומלח ,םינילבת ,התו הפק ,ןיאפק ,דלוקושו םיקתממ ,רכוס  
.סרית ןמשו הלונק ןמש ,הציב  

םירצומ הגרדהב ףיסוהל תוסנל ןתינ בצמב לודג רופיש לח רשאכ
.הניבג יגוס רפסמו םיגד ,ודוה ,ףוע ,זרוא ומכ ,םיפסונ
אפרמ-יחמצ
.שוש שרושו לימומק ,תינצקועמ הסימת וא הת ותש
.(םד-ץחל רתימ םילבוסה לעו ןוירהב םישנ לע רוסא שושה)  
.עגור ורשי (Slippery elm) הציקוב תוילבט וא הקשמ
הציקוב תסייד ולכא
תרזעב ,יתביק םוהיז םויק תעב ,(ירשפא רבדה םא) ןטב יוסיע
.ליעוי ןומיל בשע  
םכל םרוג רבדה םא .תוחוראה רחאל הרו-ולא ץימ תיפכ ותש
.תומכה תא ותיחפה לושליש  
תוצלמה
.וליעוי המישנ יליגרת
.רוזעל םייושע טונפיה וא קבדיפויב
.םיישגר םיטקילפנוק םע דדומתהל רוזעת היפרתוכיספ

...תושדח - סיטילוק/סגה יעמה לש (תיביכ) תקלד ואר