...היפוקסונולוק ואר
...תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ואר
 
2008 לירפא
ןומיש וא םימח םימ םע היפוקסונולוקה תלקה
היפוקסונולוק ךלהמב ,ןומישל סרית ןמשב וא םימח םימב שומיש
תמועל םיבאכ תוחפב ךורכו ןמז רצקמ ,תורוניצה תרדחה לע לקמ
.תולבוקמה ןומישה תוטיש

םיאצממל ועיגה University of Bologna-מ םייקלטיא םירקוח
תרדחה תרצוי ותוא ףושפישה תלקהל םיכרד שופיח תובקעב ולא
.חוכ תלעפהב ךרוצה תנטקהו רישכמה

ןהמ תחאשכ ,תוצובק 3-ל וקלוחש םילפוטמ 510 ופתתשה רקחמב
.םימב סמנ ל'גב םישמתשמ הב הנשיה הטישב הלפוט

.ןטק םילפוטמל תתל היה ךירצש תידירו ךותה הפורתה ןונימ

American Journal of Gastroenterology


היצפואכ תילאוטריו היפוקסונולוק
ונירוט Institute for Cancer Research and Treatment ירקוח
תרזענ רשא ,תילאוטריו היפוקסונולוק יכ וליגו וקדב הילטיא
התואב טעמכ תוינטרס-םדק תועיגפו םילודיג הלגמ ,CT קרוסב
תרדחומה המלצמב תרזענה תיטרדנטס היפוקסונולוק ומכ תוכיא
.סגה יעמל

םילפוטמ 1,000-מ הלעמל לע תוטישה יתש תא וושיה םירקוחה
.םוי ותואב ולא םינוש םיכילה ינש ורבעש

סגה יעמה ןטרס ירקמ 39 התהיז תילאוטריוה היפוקסונולוקה
6 רטוקב םילודיג ילעב םילפוטמ 3 הז ללכב ,םירקמ 41 ךותמ
.מ"מ 9 דע

היפוקסונולוק רובעל בייח לודיג וא פילופ הלגתה וב הלוח
רבד הלגתה אל םהב םישנא ךא ,המיגד לוטיל ידכ תיטרדנטס
.הז ףסונ ךילה רובעל אלש םילוכי

ךילהבו קזח לשלשמ רמוח לוטיל לפוטמה לע םירקמה ינשב
.ריואב סגה יעמה תא חפנל םג שי ילאוטריוה

JAMA


2006 ינוי
הקומע העיגרב היפוקסונולוק
...עוציב


2009 ילוי
היפוקסונולוקכ הבוט הניא הלולג תמלצמ
היגלב לסירב Erasme University Hospital-מ םירקוח ירבדל
ירירה םורקה תא קורסל ידכ ,םיעלוב התוא ,הלולגה תמלצמל
וז ךרד ךא ,(Screeing) רוקיס יעצמאכ דיתע שי סג יעמה לש
האוושהב ,סגה יעמב ןטרסו םיפילופ יוליגב תוחפ השיגר
.תיטרדנטס היפוקסונולוקל

יעמה ןטרסל תוששח ויה םהיבגל ,םילפוטמ 320 וקדב םירקוחה
וא מ"מ 6 לדוגב םיפילופ יבגל יוליגה רועיש יכ אצמנו ,סגה
.המאתהב 84%-ו 64% םה תוחפ

הלולגה תמלצמ תועצמאב הקידבה רחאל םוי םירקמה לכב
.תיטרדנטס היפוקסונולוק תועצמאב םג לפוטמה קדבנ

ואצמנ היפוקסונולוק תועצמאב ולגתהש םינטרס 19 ךותמ
.םירקמ 14 הלולגה תמלצמ תרזעב

(Capsule Endoscope) הסומכה פוקסודנא םירקוחה ירבדל
היהי וב שומישהו בורקה דיתעב היפוקסנולוקה תא ףילחי אל
.רתויב יביטקלס

New England Journal of Medicine


2009 ילוי
תולחמו ליגה םע הלוע םישישקל היפוקסונולוקמ ןוכיסה
םע ,ליגה םע הלוע םישישקב היפוקסונולוק עוציב בקע ןוכיסה
.(Polypectomy) םיפילופ תתירכמו תופסונ תולחמ

אצממ ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute ירקוח ירבדל
U.S. Preventive Services Task Force-ה תדמעב ךמות הז
דע 75 ינב םישישקל היפוקסנולוק תקידב לכ לע ץילממ וניאש
.85 לעמ ינבב קר שדחמ הקידבה עוציב לע ץילממו 85

ןיב 95 דע 66 ינבב הקידב לש םירקמ 55,220 וחתינ םירקוחה
אלש םירחא םילפוטמ לש םירקמל םתוא וושיהו 2005-ל 2001
.ולא תוקידב ורבע
תמירגו יעמה בוקינ וללכ ולגתהש ליגה םע םילדגה םינוכיסה
סחיב 75%-ב 85 דע 80 ינבב םיהובג ויה ולא םינוכיס .םימומיד
ולא ברקב םג רתוי םילודג ויה ולא םינוכיס .69 דע 66 יאליגל
.םיפילופ תתירכ ורבעש

יתועמשמ ןוכיס רתיב םג ואצמנ םיפילופ תתירכ ורבעש ולא
.בל בצקב תוערפהו בלה רירש םטוא ומכ ,ירלוקסו-וידרק עוריאל

רופריפ ,תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ ,ץבש לש הירוטסיה
.דאמ ולא םינוכיס הלידגה שדגומ בל תקיפס יא וא םירודזורפ

Annals of Internal Medicine


2009 ילוי
תוילילש תואצות רחאל היפוקסנולוק תקידב
םייוצמה םילפוטמ יוהיזב עייסמ תומדוק תויפוקסונולוקמ עדימ
.םיפילופ תתירכב ךרוצל ךומנ ןוכיסב

טנומרו Veterans Affairs Medical Center ירקוח ירבדל
הנורחאה הקידבה תאצות תשמשמ םירקמה תיברמב ב"הרא
חוורמ לע םתעדל .הקידבל הקידב ןיב חוורמה תעיבקל
.תוקידב ץבקמ לע ססובמ תויהל תוקידבה

הלודג המונדא התלגתה םהב םילפוטמ 564 ופתתשה רקחמב
הינש הקידב .היפוקסונולוקה עוציב ןמזב התרכנש סגה יעמב
.ואצמנש םיפילופה לכ ותרכנ זא םגו םינש 3 רובעכ הכרענ
םירקמה לכב .ךכ-רחא םינש 5 דע 3 התשענ תישילש הקידב
.סגה יעמה ןטרס הלגתה אל םהב םילפוטמב רבודמ

רשא םיאצממ םילפוטהמ 10.3%-ב ואצמנ תשילשה הקידבב
ןוכיסה ילעב ברקב ואצמנ ולאכ 5%-ו הובג ןוכיס לע םידיעמ
.ךומנה

ינשב ךומנ ןוכיס יאצממ לע ססבתהבש םיקיסמ םירקוחה
,תישילשה הקידבב הובג ןוכיס יוליגו םינושארה םירקמה
תא לידגהל ןתינ ,םיקדבנה ללכמ הנטק הצובקב תאז לכ
.םינש 10-ל הצובקה ירבח ראש יבגל תוקידבה ןיב רעפה

Annals of Internal Medicine


2008 רבמטפס
תילאוטריו היפוקסונולוק
...היפוקסונולוק