םיעבצ ןורוויע
Color Blindnessםימרוג
ךא ,תורחא םייניע תויעבמ האצותכ תורקל לולע םיעבצ ןורוויע
הייעבה שרוש .הדילמ רמולכ ,םייתשרות םה םירקמה תיברמ
.השאה לשו רבגה לש םימוזומורכב לדבהב ץוענ

.וז הייעבמ רתוי םילבוס םירבגה ךא ,תויאשנה ןה םישנה
איה האצותה .8%-כ םירבגהמו 1/2%-כ הנממ תועגפנ םישנהמ
היהית ותב ךא ,םיעבצ-תייעב אלל ןב היהי םיעבצ-רוויע רבגלש
.הז יוקיל לש תיאשנ

הריממה (Retina) תיתשרה לש יוקלה הדוקפיתב הצוענ הייעבה
.חונעיפל חומה לא תרבעומה ,תילמשח היגרנאל רוא תייגרנא
רוא ינטלוק םייורקה םיאת לש םיגוס 2 ידי-לע השענ חונעיפה
.ןיעה תיתשרב םיאצמנה ,(Photoreceptors) םירוטפצר-וטופ וא

(Cones) םיכודמ םייורק םהו טורח תרוצ םהל םיאתהמ קלח
.לוחכו קורי ,םודא :טלקנה עבצה חונעיפל םיארחא
לעופ וניא) תואיכ לעופ וניא םהמ דחא רשאכ ,תרצונ הייעבה
אטבתמ םיעבצ ןורוויעב םיקולה תיברמב .(ללכ םייק וניאש וא
אטבתמ רבדה .קורי וא םודא עבצב ןיחבהל תלוכיב יוקילה
.םינוש םיעבצ וא םינווג ןיב ןיחבהל תלוכי יאב
.םדאל םדאמ הנתשמ הייעבה תרמוח
עבצ-יננסמ
ןנסמ םעפ ,עבצ ןנסמ ךרד ותוא בבוסב ןנובתמ םיעבצ רוויעשכ
תולתב ,הנוש עדימ םעפ לכב טלוק אוה ,קורי ןנסמ םעפו םודא
.לכתסמ אוה וילע הארמה יעבצמ
.עצבל לגוסמ וניא ליגר םיעבצ רוויע וז םיעבצ תדרפה
תועיבשמ ןניא תואצותה ךא ,תוינועבצ עגמ תושדע ורצוי ךכ םשל
.ךשמנ ןיידע הז אשונב רקחמהו ןוצר
ןוחביא תוקידב
,םדא לכ תוארל ךירצ ןלהל הנומתב עיפומה 12 רפסמה תא
.םיעבצ ןורוויעמ לבוס אוהש וא הניקת ותייאר םא ןיב
.הקידבה ךשמה תא םג רובעי אל 12 רפסמב ןיחבמ וניאש םדא

אל םיעבצ רוויעש דועב ,7 רפסמב ןיחבי הניקת ותייארש םדא
.רבד הארי
.35 רפסמב ןיחבהל חילצי הניקת הייאר לעב םדא
,םודא עבצ תנחבאב םגפ :(Protanopia) היפונטורפמ לבוסש ימ
.דבלב 5 הרפסב ןיחבי םיעבצה ירוויע ןיב רתויב ץופנה יוקילה
,קוריב
הנחבאב םגפ :(Deuteranopia) היפונארטואדמ לבוסש ימ
.3 הרפסה תא קר הארי
תחאב ךא ,תורפסה יתשב ןיחבי יקלח םיעבצ ןרוויעמ לבוסש ימ
.היינשב רשאמ תולק רתיב