בל-ףקתה/(תילילכ) בל-תלחמ/בלה רירש םטוא
Myocardial Infarction/
Coronary Heart Disease/Heart Attack


 
הרדגה
םרגנ ,בלה-ףקתה וא תילילכ בל תלחמ םג יורקה ,בלה רירש םטוא
(ןצמח ול קפסמה םד-ילכ) בל קרוע רשאכ .בלה י/קרוע תמיסח בקע
ןצמחה תא תומכ לבקמ וניא בלה רירש ,רצ השענו השקתמ ,הבעתמ
.ול השורדה

בל ףקתה שחרתמ ,ןצמחב רוסחמ בקע ,קוזינ בלה רירש רשאכ
הלולע בלל הרסחה םדה-תקפסה לע ףסונב .(בלה רירש םטוא)
.בלה בצקב הערפה רצוויהל

הטיבצ לש השוחת וא ,קזחו ךשוממ ץחל/הקעומ םה ךכל םינמיסה
לולע הז באכ .הזחה םצע ירוחאמ ,הזחה זכרמ רוזיאב הקזח

תועבצא לא ףאו עורזה ,ףרועה ,תילאמשה ףתכה לא טשפתהל
.תופלעתה ןכתית .הנותחתה תסלה לאו םיינישה ,בגה לא ,לאמש די

...ב תוולמ תויהל תולולע ולא תועפות

.תועזה
.המישנ רצוק
.תוליחב
.תואקה
.ןיגוריסל תומלעהו העפוה ךות ולא לכ

.ינשל דחא ףקתה ןיב תונתשהל םילולע ולא םינמיס
ףאו רתוי םישלח ,םינוש תויהל םינמיסה םילולע תרכוס הלוחב
.וז הלחמ תנייפאמה השוחתה רסוח בקע ,עיפוהל אל ללכ

תיב לא םעיגה ינפל םירטפנ בלה רירש םטואמ םילבוסהמ קלח
!בוכיע לכ אללו תינויח יאופר לופיט תלבק .םילוחה
 
םימרוג
...םה בל-ףקתה זרזל םילולעש םימרוג
.הנשד החורא.ישגר רבשמ
.םידבכ תואשמ תמרה וא תינפוג תוליעפ תעב רתי ץמאמ

...ןיאטסיצומוה ואר

...תויהל תולולע בל-ףקתהל תורחא תוביס

.(Prinzmetal's Angina) םדה-ילכ לש תותיווע
 
יבבל לשכ/בל תקיפס-יא
העמשמ (Heart Failure/Heart Insufficiency) בל תקיפס-יא
םדה תומכ אולמ תא תא קפסלו בואשל לגוסמ וניא בלהש אוה
ללגב וא בל-ףקתהמ האצותכ ול םרגנש קזנ ללגב ףוגל השורדה
.(Valvular Deficiency) בלה םותסשב יוקיל
 
םימוטפמיס
...םניה בל-ףקתהל םימדקומ םינמיס
.טקש-יא.הריהמ תופייעתה
.תוינפוג תודובע עוציב/תוגרדמב הילע תעב המישנ רצוק

...םיאבה םינמיסה םג ועיפוי םירגובמב


הרזחה ךילהת היהי וניגב חותינמ וא בל-ףקתהמ םימילחמהמ קלחב
.תוחוכ לודלידו תדמתמ תופייע ושוחי םה .ךשוממ םיליגרה םייחל

.ןיקת וניא ןיידע םדה-תכרעמב המ רבדש ךכ-לע םידיעמ ולא םינמיס
שי הז הרקמב .ךומנ היהי ולא םישנאב םדה-ץחל םיבר םירקמב
בל תויעב יבגל הרהזא ןמיס תווהל לולע רבדהש ןוויכ אפורב ץעוויהל
.דיתעב וררעתיש תופסונ
 
תוידיימ תולועפ
.דיימ ובכש וא ובשייתה ,םינמיסהמ רתוי וא דחא םתיהיז םא
יאופר לופיט לבקל םכילע היהי רתויו תוקד 2 םיכשמנ םה םא  
.ידיימ  
וחינת לא ,תינופלט החיש ,ףקתהה תובקעב ,םתעציב םא
החישה רוקמ תא רתאל היהי ןתינ ךכ .המוקמב תרפרופשה תא  
.הרכהה תא םתדבא םא  
 
יתנוזת לופיט
.תיותה תוארוהל םאתהב .ןיטיצלו לוטיסוניא ,ןילוכ
.בלה רירש ןוצמיח רופישל ,םויב ג"מ 100 .Q10 םיזנא-וק
.םויב ג"מ 300 .םוינלס
תיתגרדה הלדגה ךות ,םויב 'חי200 ,בילחת/תוסומכב .E ןימטיו
.תיותה יפל ולעפ בילחתה יבגל .םויב 'חי 800-ל  
בצק לע הרימשל .םויה ךשמב קלוחמ ,םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
.םדה ץחלו בלה  
.ל"נכ .םויה ךשמב קלוחמ ,םויב ג"מ 1,000 .םויזנגמ
.םויב ג"מ 3 .תשוחנ
.םדה-רוזחמ רופישל .םויב םימעפ 3 ,תוסומכ 2 .םוש תוסומכ
,L-methionine-ו
L-Carnitine ,L-cysteine ונימא תוצמוח
.םדב םינמושה תתחפהל ,םויב ג"מ 500  
יפל ,תיתליאה גד ןמש וא תפקר .תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
.בלה רירש יאת לע הנגהל ,תיותה תוארוה  
.תיותה תוארוה יפל .A ןימטיו בילחת
.םויב ג"מ 50 .ץבא
.םויב ג"מ 50,000 דע 3,000 םידיונובלפ-ויבו C ןימטיו
...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט ואר  
 
תוצלמה
.לעוש תלוביש ירצומ ומכ ,םיביס ריתע תויהל טירפתה לע
ירט םיזיע בלח ,םיאלמ םינגד ,הסיסת ירמש ,םידקש ופיסוה  
.םושמוש יערזו וירצומו  
םייתנוזתםיפסותו המיאתמ הטאיד בולישב הנותמ תולמעתה
.בלה רירש םטואו בלה יקרוע תשרט תורצוויה עונמל היושע  
.דבלב םיקקוזמ םימ ותש
בלח ירצוממ ותוא ךורצל ןיא .D ןימטיו תכירצ תא וניטקה
.ןמוש יריתע  
.םיילוהוכלא תואקשמ תכירצמ וענמיה
.םהינימל םיססות תואקשמו הפקו םיגד ןמש ךורצל ןיא
.םירחא םיררועמ םירמוח תכירצמו ןושיעמ וענמיה
.ןבל חמקו ףירח םילבותמ םילכאמ ,םודא רשב ךורצל ןיא
אפרמ-יחמצ
ררזוע יחרפ הת
.ררזוע יחרפה שודג תיפכ לע םימח םימ לפס וגזמ
.וננסו העש עבר וניתמה
.הנישה ינפלו רקובה תחורא רחאל לפס ומגל
.(תרכוס ילוחל טרפ) שבדב וקיתמה תיברעה הת תא
  .םדרהל עייסת הנישה ינפל התה תמיגל