הרדגה
ןוציחה תפקרקה רוע תרישנ איה תשקשק
.םישבי םינבל םיתיתפ תרוצב (Epidermis)
תומיוסמ תולחמב רימחהל הלולע הרישנה
.האירובס :ואר .בלח תשרפה בקע םיתיעלו
,תידימת תמ רוע תרישנ הנשי אירב םדאב
.תצאומ איה רשאכ תינלוח תבשחנ רשא
םימרוג
...םיאבה םימרוגהמ דחאל בורל הרושק תשקשק
.םישק םימ
.ישפנ חתמ
.(Yeast infection) םירמש םוהיז
.תיטנג הייעב
.רק םילקא
.ןוזמל היגרלא
.ההובג (pH) תויסיסב ילעב יוקינ ירמוחב שומיש
.השאב דחוימב ,םיילנומרוה םייוניש

...רימחהל םילולע בצמה תא
.רעיש יסיסרת
.רעיש ישביימו רעיש ינולגלג
.שבויה הוולמ םומיח
.רעיש יעבצ
B הצובקמ םינימטיו :הנוזת ירמוחב רוסחמ
.3 הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח ואו    

שבי רעישל הרושק הניא תשקשק ,בושחל לבוקמל דוגינב
.הדימה לע רתי ינונמש רעישל אלא ,ידמ

תוטולב לש יוקלה ןדוקפית בקע םרגיהל הלולע העפותה
ולא תוטולב רשאכ .תפקרקב (Sebaceous glands) בלחה   
,םישקשק תפקרקה לע םירצונ ,ילמרונ אל ןפואב תושירפמ   
.בורצלו דרגל םייושעש   
.תלעות רשאמ קזנ רתוי םורגל תולולע םשרמ אלל תוחשמ

םיבילחת לע ץילמהל לכוי (Dermatologist) רוע החמומ
.תרחא החשמ תרזעב השוביו תפקרקה יוקינל (Lotions)
םימוטפמיס
.הנבל תשקשק
ללגב ללכ-ךרדב ,תפקרקב יוריג
.הנישה ןמזב דוריג     
.דוריג
.הבירצ תשוחת
יתנוזת לופיט
,םישורדה םילרנימה תקפסאל ,םויב 5 .פלק תצא תוילבט
.תפקרקה יופירלו רעישה לש רתוי הבוט החימצל ,דוי דחוימב   
.תיוותה תוארוהל םאתהב ,תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
ולקי (Salmon oil) ןומלס ןמשו (Primrose oil) תפקר ןמש   
.תקלדהו באכה לע   
םיימעפ ,ג"מ 100 .B6 ןימטיוב רבגותמ ,סקלפמוק B ןימטיו
.החוראה ןמזב ,םויב   
.םדה רוזחמ רופישל ,םויב 'חי 400 .E ןימטיו
.םימי עובש ,םויב 5 .הפב תוסמנה ץבא תוינסכל
.םויב 'חי 20,000 .A ןימטיו
.םויב 'חי 15,000 .ןיטורק הטב
היאת תא קזחמו תפקרקה לע ןגמ .םויב םימעפ 3 .ןיטיצל
.רעישה יאת תאו   
אפרמ-יחמצ
.תיאופר הוורמ
.הלע ,םינ
.תינפיז הקבס
.דפרס
.ץע ,הברע
.(רעישה תפיטש) לראפ'צ
.(Ivy, Eng.) ילגנא סוסיק
.גנובב/לימומק
.יאופר ןירמזור
.ירא ןש
.תימלוש תורעש
.םודא ןתלת

.(Agave) הבגא
.(Butternut) האמח זוגא
.ךלמ זוגא
.(Oak, white) ןבל ןולא
.(Peach leaf) הלע ,קסרפא
.(Elm, English) הציקוב
.(Grape v. root) שרוש ,ןפג
.הקניו
.הקוי
.הפל/תירוקד
.(Olive) תיז
.בהז םתוח
.תיתושכ

.הלילה רנ ןמש וא תינמדמד ןמש וסנ רעישהו רועה תוחל תבשהל
תחימצ תדדועמה ,GLA תינויחה ןמושה תצמוח תא וקפסי ולא
.םיאירב רעישו רוע
.םויב םיימעפ ,ג"מ 500 אוה ץלמומה ןונימה
.תיצחמל ןונימה תא וניטקה ,בצמה רופיש םע ,תועובש 8 רחאל

תוצלמה
,דלוקוש ,חמק ,רכוס ,בלח ירצומ ,םינגוטמ םילכאממ וקחרתה
.םי-ילכאמו םיזוגא    
.דבועמ יתלב ןוזמ זוחא 75 דע 50 טירפתב ולילכה
.טרוגוי ומכ ,םיצמחומ תונוזמ ולכא
.שארה דוריג וא העיגנמ וענמה
.תוינונמש תוחשממו רועה תא םירגמה םינובסב שומישמ וענמה
.רעיש יעבצב שומישמ וענמה
.תופוכת רעישה תא ופטש
ףסות תליטנ לע ודיפקה .הקיטויביטנא םילטונה ולאל
.(Megadophilus) סוליפודגמ וא (Acidophilus) סולפודיסא    
.םויב התשפ יערז ןמש תיפכ 1 לוטיל וסנ
.התה ץע ןמש ופמשב שמתשהל וסנ

שמשל תפקרקה תפישח
קלחב תשקשקה בצמ תא תרפשמ שמשל הפישח
.התוא הרימחמ איה םירחאבו םישנאהמ

תושדח
2007 טסוגוא
רעישו רוע תויעבל קורי הת