1 תושדח - ןואכיד
Depression - News 1

בל-ףקתה רחאל ןואכיד
םעט תקידב
(2) רואב לופיט
עקרקל הפישח
6-הגמואל 3-הגמוא סחי
(2) ןואכידו םיגד ןמש
תינורכ הלחממ עורג ןואכיד
ןואכיד לע לקמ הייאר ןוקית
ןואכיד ררועמ ןובאית אכדמ
(2) תינפוג תוליעפ
ןואכידו תילופ הצמוח
חור-בצמ תרפשמ הקיסומ
בלה תואירבו ןואכיד
ןואכידו תרכוס
ןואכידו תישפנ תוללעתה
רבעמה ליגו תינפוג 'פ
תויטפליפא-יטנא תופורת
ןואכיד ידגונ יבגל תוקפס
(2) םישישקל ןורטסוטסט
(2) םיינואכיד םינשעמ
(1) EPA 3-הגמוא
(2) EPA 3-הגמוא
ןואכידו בערה ןומרוה ןיב רשקה
תוחתפתה 'עבו ןוירהב ןואכיד
רשואו היגרנאל םויציל ץימ
ןואכידב םישנל הרגאיו
ןואכידו הייתש תקספה
המופמילב תנכסמ הפורת
תרכוסו חתמ הניש ידודנ
ןואכידו שבוע םע םיתב
הדיל רחאל ןואכיד
ןואכידה תנבהב תומדקתה
רשואו םיגד
ןואכידו תורגב יעצפ
B12 ןימטיוו ןואכיד
ןואכידו הלכשה
(1) רואב לופיט
ןואכידב םישנל סקס
םעז יפקתהו ןואכיד
רתי תנמשה דגנ הפורת
הייאר ןדבואו ןואכיד
(1) ןואכידו םיגד ןמש
(1) ןואכידו ןורטסוטסט
ןוסיחה תכרעמו ןואכיד
רומח ןואכידל םוקירפיה
ןואכיד לע לקמ DHEA
תוקוניתו ןואכיד ידגונ
ןואכידו תרכוס בוליש
בלל ער ןואכיד
(1) תינפוג תוליעפ
ןואכידו אירב ןוזמ
םיינואכיד ויהי םיגפ
בל-םודב ןכסמ ןואכיד
רמייהצלאו ןואכיד
ןואכיד ידגונו יטנגמ יוריג
ץבש רחאל תינפוג תוליעפ
ןינוטורס 'סתו ןואכיד ידגונ
םידלי תודבאתהו ןואכיד 'נ
ןואכידו הניש תוערפה
רבגה תוירופו ןואכיד ידגונ
(1) םיינואכיד םינשעמ
בל-ףקתהו תוישיא תונוכת
ןואכיד דגנ 3-הגמוא
הגיהנו ןואכיד ידגונ


...ןואכיד ואר

 
2000 יאמ
רשואו םיגד
רשק אצמ דנלניפ University of Kuopio-ב ךרענש לודג רקחמ
.הבוט השגרהו םיגד תכירצ ןיב רישי
גוסמ תויוור יתלב ברה ןמושה תוצמוחל תאז םיסחיימ םירקוחה
.םיגדב תויוצמה 3-הגמוא

American Psychiatric Association


2000 יאמ
ןואכידו תורגב יעצפ
יושע הרשעה ליגב תורגב יעצפ תעפוהל יכ םינעוט םיידנק םירקוח
רשאכ ךכו ןואכידל רתוי םיעיגפ הרשע ינב .ינילק ןואכידל רשק תויהל
הכרעה םהל תמרגנ (לק הרקמב ףא) תורגב יעצפ םיחתפמ םה
םהיתואצותש ,ילילש ינפוג יומידו לוכסית ,הכובמ ,הכומנ תימצע
.תויניצר תויהל תולולע

,תימוקמ תוחרקתה םהב ,רוע תויעב רפסמ תעפשה ןחב רקחמה
ןיבמ הלודגה תינואכידה העפשהה התיה הל ,סיזאירוספו המזקא
ייונישל םיינריע תויהל םירוהה לע םירקוחה ירבדל .םלוכ
.םהידליב תוגהנתה

Journal of Cutaneous Medicine and Surgery-ב תעד תווח
םיוולנ תוששח תתחפהל תורגב יעצפ דגנ לופיט ןתמ לע הצילממ
.ןואכידו

British Journal of Dermatology


2000 יאמ
B12 ןימטיוו ןואכיד
תוכרעמ תקוזחת םשל תילופ הצמוחלו B12 ןימטיול קוקז ףוגה
.חורה-בצמ לע תויארחא רשא םיבצעה

הייטנ לע העפשה שי ולא םינימטיו ינשב רוסחמל םא קדב רקחמ
תולבוסה םישנ יכ ולעה םיאצממה .תושישק םישנב ןואכידל
.רומח ןואכידב תוקלל לופכ ןוכיסב תויוצמ B12 ןימטיוב רוסחממ


2000 ינוי
ןואכידו הלכשה
דנלירמ Johns Hopkins School of Public Health-ב רקחמ
שישק ליגב ינואכד וניה םדאש ךכל הביסה ישרוש יכ אצמ ב"הרא
.וייחב דאמ םימדקומ תוערואמב םיצוענ

Journal of Health and Social Behavior


2002 לירפא
(1) רואב לופיט
ב"הרא טקיטנוק Yale School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
תויוצמ רשא םישנב לפטל עייסל הייושע המצוע בר רואב הייפרת
.ןותמ רופיש ןהב לח תועובש 3 ןב לופיט רחאל .ןוירהה ןמזב ןואכידב

American Journal of Psychiatry


2002 ינוי
םישנב ןואכיד לע לקמ סקס
ןימ-יסחי םייושע ב"הרא New York University-מ םירקוח ירבדל
.ןואכיד דגנ הפורתכ השאל שמשל

ןואכידה ירקמ רועיש תאו ןימה תויליעפ תא םהינפל ומשר םירקוחה
ויה םודנוקב שומיש אלל ןימ יסחי ומייקש ולאש ואצמו םישנ 300-ב
.ןיממ וענמנש וא םינגומ ןימ יסחי ומייקש םישנל סחיב ןואכידב תוחפ

New Scientist


2002 ילוי
םעז יפקתהו ןואכיד
םורד לואיס Yonsei University College of Medicine ירקוח
.דבב דב טעמכ םישחרתמ םעז יפקתהו ןואכיד יכ םירסומ האירוק

,יאדוול בורק ,םילבוס ןואכידמ םילבוס רשא םישנא יכ וליג םירקוחה
.םעזה יוטיב תמרל תיסחי ןואכידה תרמוח יכו תוניועמ וא סעכמ םג

Journal of Clinical Psychiatry


2002 ילוי
רתי תנמשה דגנ ןואכיד ידגונ
םינמשל תרזוע למגיהל םינשעמל םג תעייסמה ןואכיד תדגונ הפורת
תדגונכ תשמשמה Bupropion SR הפורתב רבודמ .לקשמב דירוהל
םשה תחת ןושיעמ למגיהל תעייסמו Wellbutrin םשה תחת ןואכיד
.(Zyban) ןאביז

.לקשמב דירוהל תרזוע הטאידו תינפוג תוליעפ בולישב הפורתה

Obesity Research


2002 טסוגוא
הייאר ןדבואו ןואכיד
יכ וליג ב"הרא היפלדליפ Thomas Jefferson University ירקוח
בקע הייאר רשוכ ןדבואמ םילבוסה םישישק ברקב ץופנ ןואכידה
.ישפנה םבצמ בקע רימחת הייארב תורדרדיהו תירלוקאמ תונוונתה

Archive of Ophthalmology


2002 רבוטקוא
(1) ןואכידו םיגד ןמש
הילגנא דליפש Swallownest Court Hospital ירקוח לש םהירבדל
,םיגד ןמשבו םיגדב היוצמה ,3-הגמוא ןנמושה תצמוח לש ימוי ףפסות
.ןואכידל תופורת וליעוה אל םהל ולאב ןואכיד ינימסת רפשל םייושע

12 ךשמב ,3-הגמוא םרג 1 תב תימוי הנמ ולביקש ,ןויסנה יפתתשמ
תויעבו תוששח ,בצע םהב ,ןואכידה ימוטפמיסב רופיש וליג ,תועובש
.הניש

2003 ראוני
(1) ןואכידו ןורטסוטסט
םניאש םילוח יכ ואצמ ב"הרא סטסו'צסמ McLean Hospital ירקוח
ףסות תלבקמ תלעות קיפהל םייושע ןואכיד תודגונ תופורתל םיביגמ
.ןורטסוטסט

ולבס ליגר לופיטל וביגה אלש ןואכידמ םילבוסהמ 43% יכ אצמנ
וארה ןורטסוטסט ל'גב ולפוטש ולאו הכומנ ןורטסוטסט תמרמ
.ותועצמאב ולפוט אלש םירחאל סחיב םינימסתב יתועמשמ רופיש


2003 רבמטפס
ןוסיחה תכרעמ תא שילחמ ןואכיד
בצמש ואצמ ב"הרא University of Wisconsin-Madison ירקוח
רשקה תא ןחב רקחמה .םינדגונ לש םתוחתפתה לע עיפשמ חורה
.ןוסיחה תכרעמ תבוגתו יגולוכיספ בצמ ןיב

Proceedings of the National Academy of Sciences


2005 ראורבפ
רומח ןואכידל הפורת ומכ ליעי ערפ/םוקירפיה
Schwabe תינמרגה הרבחה ידי-לע הרצויש ערפ/םוקירפיה תיצמת
.רומח דע ןותמ ןואכידב לפטל ודעונש תולבוקמ תופורתל המודב הליעי
ולטנש םישנאב תיצחמ ידכב ןואכידה ינימסת תא הניטקה תיצמתה
הפורתה תא ולטנש ולא ןיבמש דועב ,תועובש 6 ךשמב התוא
.1/3-ל קר חוור (Paroxetine) ןיטסקוראפ תלבוקמה

301 וקדבנ הינמרג ןילרב Charite Medical School-ב רקחמב
ולבס רשא שפנ תואירב יזכרממ 70 דע 18 ינב םישנו םירבג
,םוקירפיה תיצמת ג"מ 900 ויה םינונימה .רומח דע ןותמ ןואכידמ
.ןיטסקוראפ ג"מ 20 וא םויב םימעפ 3

British Medical Journal


2005 ראורבפ
םייחה עצמאב ןואכיד לע לקמ DHEA
תודגונ תופורתל ליעי ףילחת שמשל יושע DHEA ןומרוהה ףסות
.םהייח עצמאב לק וא רומח ןואכידמ םילבוסה ולא רובע ןואכיד

ב"הרא דנלירמ National Institute of Mental Health-ב רקחמב
ףסות ולבק םקלח .65 דע 45 ינב םישנ 23-ו םירבג 23 ופתתשה
ולבק םירחאהו תועובש 3 ךשמב ג"מ 90 ןב ימוי ןונימב DHEA
.וז הפוקתב ןואכיד ידגונב לפוט אל םהמ שיא .(המד) ובצלפ

רחאל ,DHEA-ב םילפוטמה 23-ב הדדמנש יפכ ,ןואכידה תמר
.50%-ב התחפ םישדוח 6 רחאלו םישדוח 3

Archives of General Psychiatry


2005 רבמטפס
תוקוניתו ןואכיד ידגונ
םישנ GlaxoSmithKline תופורתה תרבחמ לבקתהש עדימ יפל
(Paroxetine וא) (Seroxat) טסקורס ןואכידה דגונ תא תולטונה
האוושהב ,תוקוניתב םידלומ םימומל ןוכיס ךכב ריבגהל תולולע
.םירחא ןואכיד ידגונב תושמתשמה םישנל
ND


2005 רבוטקוא
ילאטפ בוליש םה ןואכידו תרכוס
...םישנא


2005 רבמצד
בלל ער ןואכיד
25 ינב םיריעצ יכ ואצמ Karolinska Institute-מ םיידבש םירקוח
1.5 יפ רועישב ןוכיס רתיב םייוצמ ןואכידמ םילבוסה 39 דע
.לופיט ולבקיש בושח ןכלו םהייחב רתוי רחואמ בלה רירש םטואל

תואירבה לע רומשל םייושע הב רושקה והשלכ םרוג וא הלכשה
םילבוס רתוי םיליכשמ םישנא םג םנמוא .רגובמ ליגב תישפנה
.הנממ לבס אלל םינש רתוי םהל הקינעמ הלכשהה ךא ,ןואכידמ

Journal of Health and Social Behavior


2005 רבמצד
(1) רומח ןואכידו תינפוג תוליעפ
ימעפ-דחו ןותמ ינפוג יבוריא לוגרית לש ותעפשה תא וקדבש םירקוח
ףירח ןואכיד דגנ לופיט ולבקש םישנא לש םתשגרהו םחור בצמ לע
םיפתתשמה לכ יכ םיחוודמ (Major Depressive Disorder - MDD)
.סעכו חתמ ,תושישת ,לובליב ,ןואכיד םהב םינימסתב התחפה ומיגדה


2006 ראוני
ןואכידו אירב ןוזמ
ןוזמה יכ ןעוט םימדוק םייאקירמא םירקחמ 500 לש םכסמ רקחמ
.ןואכידל םימרוג היוקל הנוזתו ינרדומה

תוצמוחו םילרנימה ,םינימטיוה תומכ תתחופ ינרדומה ןוזמה רוצייב
םיעיפשמ דחוימב .וב םיביכרמה ןזאמ רפומ ךכו תוינויחה ןמושה
תא םינשמה םייח-ילעבב הנוזת ייונישו םיקיזמ ילטוקב שומישה
תלדגהלו 3-הגמוא תכירצ תנטקהל םרוגה רבד ,םהב ןמושה בכרה
.6-הגמוא תכירצ

The Mental Health Foundation


2006 ראורבפ
םתורגבב םיינואכידו הדרח יזוחא ויהי םיגפ
...ודלונש תוקונית


2006 ראורבפ
בל-םודב ןכסמ ןואכיד
הליג תפרצ ףיאו'זליו Hopital Paul Brousse ירקוח וכרעש חותינ
אלל םילוחב םג (Cardiac Arrest) בל-םודל ןוכיס לידגמ ןואכיד יכ
לש רבעל וא ןימ ,ליגל רשק לכ אצמנ אל .בל-תלחמל ןוכיס ימרוג
.בל-תלחמ

.בל-םודל ןוכיסה רועיש לע העיפשמ ןואכידה תרמוח יכ אצמנ
ןוכיסב רומח ןואכיד ילעבו 30% ןב ןוכיסב ויה ןותמ ןואכיד ילעב
.77% ןב
קאלפ לש ותורבטצה בקע רצונ רשקה יכ םינימאמ םירקוחה
העפשה ןואכידל שי ףסונב .בל-תלחמל ירקיעה םרוגה - םדה-ילכב
.בל-םודל ןוכיס לע םיעיפשמה םימודאה םדה יאת לעו בלה בצק לע

לוטיל תוחפ םיטונ ןואכידב םישנא יכ םג ןכתיש םיפיסומ םירקוחה
.תינפוג תוליעפב תוחפ םיקסועו הז ןוכיס ןיטקהל תויושעש תופורת

Archives of Internal Medicine


2006 ראורבפ
רמייהצלאו ןואכיד
.ןורחא :1 תושדח - רמייהצלא ...ירקוח


2006 ראורבפ
ןואכיד ידגונ תלועפ זרזמ יטנגמ יוריג
רשא רקחמב ,ונלימ Vita-Salute University-מ םיקלטיא םירקוח
rTMS רישכמ יכ וליג ,םילפוטמ 99 וב ופתתשהו תועובש 5 ךשמנ
זרזל יושע (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)
ןואכיד תערפהמ םילבוסה םילפוטמב ןואכיד ידגונ םירמוחל הבוגת
.(Major Depressive Disorder) השק

Journal of Clinical Psychiatry


2006 סרמ
ץבש רחאל ןואכיד התיחפמ תינפוג תוליעפ
ווח תילופיט תינפוג תוליעפ תינכותב ופתתשהו ץבש ורבעש םישנא
.ןואכידה ינימסת לש הנטקה

תא וקדב ב"הרא University of Kansas Medical Cente ירקוח
70 עצוממ ליג ינב שיא 100 לע תינפוגה תוליעפ לש התעפשה
הלבק אלש תרחא הצובקל האוושהב ,לופיט ורבעו ץבש ודרשש
.הז לופיט

יוויש ,חכ יליגרת הללכ ,םישדוח 3 הכשמנש ,תילופיטה תינכותה
14% ולבס ןיידע םישדוח 3 רחאל .יעורז דוקפיתו לבס חכ ,לקשמ
ולבק אלש ולאמ 35.6% תמועל ןואכידמ לופיטב םיפתתשמהמ
.25% תמועל 7.5% סחיה היה םישדוח 9 רחאל .הז לופיט

Journal of the American Geriatrics Society


2006 ילוי
ןינוטורס תנומסתו ןאטפירט ,ןואכיד ידגונ
ןאטפירט גוסמ הנרגימב לופיטל תופורת לש םבוליש יכ הליג רקחמ
תחפשממ וא SSRI תחפשממ ןואכיד תודגונ תופורתו (Triptan)
.ןינוטורס תנומסת היורקה הרידנ הלחמל ןוכיס לידגהל לולע SNRI
 

תשחרתמ (Serotonin Syndrome) ןינוטורס תנומסת
יוצמה ימיכ רמוח - ןינוטורס ידמ רתוי שי ףוגב רשאכ
.םיבצעה תכרעמב

תולידגמ SNRI-ו SSRI ,(Triptan) ןאטפירט גוסמ תופורת
דחי תולטינ ןה רשאכו ףוגב ןינוטורסה תומר תא ןמצעב
.רתוי הפירח העפשה רצוויהל

...םיללוכ םהו תוריהמב םישחרתמ הייעבה ינימסת
.םילושלישו תואקה תוליחב
.םוח
.(Tachycardia) הידרקיכט/רבגומ בל בצק
.םדה-ץחלב םייוניש
.(Hyperreflexia) םירבגומ םיסקלפר
.(Restlessness) ינוציק החונמ רסוח
.(Hallucinations) תויזה
.היצנידרואוק ןדבוא
.(Seizures) םישק םיסוכרפ
.(Coma) המוק/תמדרת

ןינוטורסה תומר תא לידגהל לולעש יתפורת לופיט לכ תקספה
תנומסתה לופיט אלל .תועש 24 ךות תנומסתה ךושל איבת
.תינלטק תויהל הלולע

FDA Public Health Advisory


2006 טסוגוא
םידלי תודבאתהו ןואכיד ידגונ
םילולע ןואכיד דגנ תופורת םילטונה (18 דע 6 ינב) םירגבתמו םידלי
.וב החלצהו (Suicide) תודבאתה ןויסינל הובג ןוכיסב אצמיהל

וחתינ ב"הרא New York State Psychiatric Institute ירקוח
תופותל םשרמ ולבק םירגבתמו םידלי םהב םירקמ 5,500-ל בורק
ןוכיס רתיב םייוצמ םה יכ וליגו 2000-ו 1999 םינשה ןיב ןואכיד תודגונ
.50%-ב תודבאתה עוציבל

General Psychiatry


2006 רבמטפס
ןואכיד תומרוג הניש תוערפה
אצמ ב"הרא University of Wisconsin-Madison-ב רקחמ
רשא הניש תוערפה תובקעב ,תובורק םיתיעל ,חתפתמ ןואכיד יכ
תצמואמ המישנו הרידס יתלב המישנ ,המישנ תקספהב תואטבתמ
.הנישה ןמזב

ךות ,םירגובמ םישנא 1,408 לש הנישה יסופד תא וחתינ םירקוחה
םישנא יכ וליג םה .הנש 17 ךשמב ,תישפנה םתואירב רחא בקעמ
1.6 יפ רועישב ןוכיס רתיב םייוצמ תוילמינימ הניש תוערפה ילעב
ולא .הניש תוערפהמ םילבוס םניאש ולא תמועל ,ןואכידב תוקלל
רועישב ןואכידל ןוכיסב םייוצמ תונותמ הניש תוערפהמ םילבוסה
.2.6 יפ

Archives of Internal Medicine


2006 רבוטקוא
רבגה תוירופב םימגופ ןואכיד ידגונ
(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI תופורת
ךילהת ךא ,ונוכיס ידכ דע רבגב ערזה תונוכת תא תונשל תולולע
.ךיפה וניה הז

קרוי-וינ Weill Medical College of Cornell University ירקוח
ולא תופורתב םילפוטמב (Motility) ותויתעונתו ערזה זוכיר יכ וליג
הבש ולא תופורת תליטנ תקספה רחאל שדוח תאז םע .השק ועגפנ
.הנקיתל רבגה תוירופ

Annual Meeting of the American Society for
Reproductive Medicine in New Orleans


2006 רבוטקוא
(1) םיינואכיד םינשעמל הרזע
םינשעמ ב"הרא University of California-מ םירקוח ירבדל
.יגולוכיספ לופיטב רזעהל םילוכי ןואכידמ םילבוסה הלימג יבלשב
םינשעמ 322 לע םיבלשב לופיט לש ותעפשה תא וקדב םירקוחה
.הלימג יבלשב

ומיכסהש ולא ברקב ןושיעמ תוענמיהה רועיש רקחמה יאצממ יפל
היה ,ןושיעמ הלימגל לופיטה לע ףסונב ,יגולוכיספ לופיט לבקל
הז לופיט ולבק אל הישנאש הרקבה תצובק תמועל (25%) הובג
.(19%)

American Journal of Public Health


2006 רבמבונ
בל-ףקתהל ןוכיסו תוישיא תונוכת
לולע תודרחו תוניוע ,ןואכיד ומכ הלחמו תילילש תוישיא לש בוליש
.בל-תלחמל ןוכיס תיתועמשמ לידגהל

םינותנ וחתינ ב"הרא Duke University Medical Center ירקוח
יאקירמאה ריואה ליחב ותרשש אבצ יאצוי 2,105-מ ולבקתהש
םיפתתשמהמ שיא .הנש 20 ךשמנש יתואירב רקחמב ופתתשהו
רפסממ ולבסש ולא יכ אצמנ .רקחמה ינפל בל-תלחממ לבס אל
.בל-תלחמל דאמ הובג ןוכיסב ואצמנ תוילילש תוישיא תונוכת

Psychosomatic Medicine


2006 רבמבונ
ןואכיד דגנ 3-הגמוא
םירקחמ ורקס רשא University of Sydney-מ םיילרטסוא םירקוח
ינימסת הניטקמ 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח תכירצ יכ וליג םימדוק
הרוקש יפכ ,םיגד לש דאמ הובג הכירצל סחייתמ רקחמה .ןואכיד
.דנלנירגב םיאומיקסאה ברקב

ןפוטפירט ונימאה תצמוח לש םתכירצב םג תלעות ואצמ םירקוחה
.תילופ הצמוחו B6 ןימטיו ,(Tryptophan)

Dieticians Association of Australia


2006 רבמצד
הגיהנ לע םיעיפשמ ןואכיד ידגונ
,Academic Hospital of Psychiatry, Psychotherapy ירקוח
םילפוטמהמ םיבר יכ וליג הינמרג גרוברסוו and Neurology
תוירוטומוכיספ תוערפהמ םילבוס ןואכיד תודגונ תופורתב
.גוהנל םרשוכ לע תועיפשמה (Psychomotor Disturbances)

םינש 46.8 עצוממ ליג ינב םיזפשואמ 100 ופתתשה רקחמב
השק ןואכיד תערפהמ םילבוסכ ורדגוה רשא
ךשמהלו רורחיש ינפל ודמעש ,(Major Depressive Disorder)
תונוש תופורת יגוסל יכ םירסומ םירקוחה .ץוח תואפרמב לופיטה
.הנוש הדימב תועפשה ויה

Journal of Clinical Psychiatry


2006 רבמצד
בל-ףקתה רחאל ןואכידב ןוכיסה
ןוכיס ךכב םילידגמ בל-ףקתה רחאל ןואכידל םיסנכינה םישנא
םיידנלוה םירקוח .םיפסונ בל-יפקתה הז ללכב ,תופסונ בל תויעבל
םינש 2.5 ךשמב שיא 468 ורטינ University of Groningen-מ
.בל-ףקתה ולביק ולאש רחאל

ווח םהש בלה-ףקתהמ האצותכ ןואכידל וסנכנש םישנא יכ אצמנ
,ינלטק וניאש וא ינלטק ירלוקסו-וידרק עוריאל הובג ןוכיסב ואצמנ
דוע ןואכידב ויהש וא עוריאה בקע ןואכידמ ולבס אלש ולא תמועל
.בלה-ףקתה ינפל

Journal of the American College of Cardiology


2006 רבמצד
ןואכידב לופיט תרזעל םעט תוקידב
ןואכידמ לבוס קדבנה םדאה םא עובקל היושע םינוש םימעטל הבוגת
ירקוח לש םתעדל .ורובע רתויב ליעיה לופיטה ןפוא לע עיבצהלו
םירושק םינוש םירטימסנרטוריונ הינטירב University of Bristol
.תורירמו תוצימח ,תוקיתמ ,תוחילמ ימעטל דאמ

םעטל רתוי בוט םיביגמ (Serotonin) ןינוטורסב לופיט םילבקמה ולא
(Noradrenaline) ןילרדארונב םילפוטמה ולאש דועב ,רירמ וא קותמ
.רירמ םעטלו ץומח םעטל רתוי קזח םיביגמ

חולמ םעטלו רירמ םעטל רתוי םישיגרה םישנאש םג הלגתה רקחמב
.תודרחל רתוי םיטונ

University of Bristol Press release


2007 ראוני
(2) יבטוק-וד ןואכידמ תולבוסה םישנל רואב לופיט
םישנב יבטוק-וד ןואכיד לע לקהל יושע ריהב רוא תועצמאב לופיט
תארקנה (Bipolar Disorder) תיבטוק-וד הערפהמ תולבוסה
.(Manic Depression) היסרפיד הינאמ םג

הינבליסנפ University of Pittsburgh Medical Center ירקוח
לבוקמה הז לופיט יכ םירמוא ,םישנ 9-ב יוסינ וכרע רשא ,ב"הרא
(Seasonal Major Depression) יתנוע ןואכיד לש םירקמב
רועישו הז הרקמב םג ליעוהל יושע ,ףרוחב ללכ-ךרדב ררועתמה
.יתנוע ןואכידב לופיט לש הזל המוד היה החלצהה

Bipolar Disorders


2007 לירפא
ןוסיחה תכרעמו חור-בצמ תרפשמ עקרקל הפישח
רשא (Mycobacterium Vaccae) הירטקבוקימ קדייחל הפישח
.ןואכידמ םילבוסב לפטל עייסל היושע עקרקב יוצמ

קדייחל םירבכע ופשחש הינטירב Bristol University ירקוח
תא דדוע הז רבד יכ וליג ,עקרקב בורל יוצמ רשא ,הז יתודידי
רמוח ,ןינוטורסה רוציי יכ םג ררבתה .םהלש ןוסיחה תכרעמ
.לדג םירבכעה לש םחומב ,חורה בצמב רופישל םרוגה ימיכ

ןיב תרושקתה תא םיריבסמ ולא םיאצמממ םינעדמה ירבדל
.האירב שפנל האירב ןוסיח תכרעמ הבושח עודמו חומהו ףוגה
ןואכיד דגנ תובר תופורתו ןואכיד םורגל לולע ןינוטורסב רוסחמ
.חומב ןינוטורסה תמר תאלעה לע תוססבתמ

ND


2007 לירפא
ןואכיד תיחפמ רפושמ 6-הגמואל 3-הגמוא סחי
חור-בצמ רפשל יושע טירפתב 6-הגמואל 3-הגמוא סחי רופיש
ולטנ ב"הרא Ohio State University ירקוח .ןואכיד תיחפהלו
לככש ואצמו 67 עצוממ ליג ינב םירגובמ 43-מ םד תומיגד
םג ומכ ,ןואכידה תמר הלדג - לדג 3-הגמואל 6-הגמוא סחיש
.תויתקלד תולחמ

םהב ,םינוש תקלד ינמס םיקדבנב וקדב םירקוחה
תרזעב ודדמנ ןואכידה תומר .sIL-6r-ו TNF-alpha, IL-6
.Center for Epidemiological Studies Depression Scale

Psychosomatic Medicine


2007 ינוי
(2) ןואכיד תיחפמ םיגד ןמש
ןואכידב תוקלל ןוכיס תיחפהל היושע םיגד ןמש לש תימוי הכירצ
.University of Oulu-ב יגברונ רקחממ ולא םיאצממ .30%-ב
.74 דע 70-ו 49 דע 40 ינב שיא 21,835 ופתתשה רקחמב
.3-הגמואבש תוליעומה תונוכתל תאז םיסחיימ םירקוחה

Journal of Affective Disorders


2007 רבמטפס
תינורכ הלחממ עורג ןואכיד
ןהב ,תוינורכ תולחמ רשאמ רתוי תיללכה תואירבב עגופ ןואכיד
WHO ימלועה תואירבה ןוגריא ירקוח .םיקרפמ תקלדו תרכוס
.ימלוע רקסב שיא 250,000-מ ףסאנש עדימ וקדב

ףסונבו ןואכיד קרו תינסרה הלחמ הניה ןואכיד יכ איה םתנקסמ
אוהש ןוויכ ינסרה הכ ןואכידה .רתוי םיינסרה יהשלכ תינורכ הלחמ
.םדיתעבו םילוחה לש יפסכה םבצמב ,םייתרבח םירשקב עגופ

Lancet


2007 רבמבונ
ןואכיד לע לקמ הייאר ןוקית
תודסומ יכ וליג ב"הרא םהגנימריב University of Alabama ירקוח
קר אל הייארה ןוקיתל םייפקשמ םילפוטמל םיקפסמ רשא םיידועיס
םינימסת םג םיתיחפמ אלא ,םישישקה לש םתייאר תא ךכב םירפשמ
.םישישקה לש תיגולוכיספה םתחוור תא םילידגמו םיינואכיד

םירחאו םיידועיס תודסומש ךכב הצוענ ,םירקוחה ירבדל ,הייעבה
יתב 17-ב ךרענ רקחמה .הרגש ךרד הייאר תוקידב םיעצבמ םניא
.80-ה םתנשל םיברקתמ רשא םישישקב ,םיידועיס תובא

Archives of Ophthalmology


2007 רבמבונ
םידחפו ןואכיד ררועמ ןובאית אכדמ
רסאנ (Rimonabant) טנבנומיר ןובאיתה תאכדמ הפורתב שומישה
הפורתב רמוחש דשחה תא ורשיא םירקחמ ינשש רחאל ,ב"הראב
.םידחפלו ןואכידל םרוג וז

ולטנ וב ,קרמנד University of Copenhagen-ב ךרענש יוסינב
םישמתשמה ברקב ןואכידה רועישש אצמנ ,םילפוטמ 4,105 קלח
ולא תמועל ,3 יפ דחפה ירקמ רועישו 2.5 יפ לודג היה הפורתב
.הב ושמתשה אלש

The Lancet


2007 רבמצד
(2) ןואכיד דגנ תינפוג תוליעפ
חומב תרצוי תינפוג תוליעפ ב"הרא Yale university ירקוח ירבדל
.ןואכיד דגנ תופורתל המודב םילעופה VGF ינובלח

אלל קזחוה םהמ קלחש םירבכעב רקחממ םילוע ולא םיאצממ
.בבותסמ יבג לגלג לע ולגרית םירחאו תינפוג תוליעפ לכל תורשפא
VGF ינובלח תומכב לודיג אצמנ עובש רחאל הכרענש הקידבב
םחומב םג םייוצמ ולא םינובלח .םיליעפה םירבכעה לש םחומב
.םדא-ינב לש

Nature Medicine


2007 רבמצד
םירבגב ןואכיד ינימסת תמצמצמ תילופ הצמוח
הכירצ יכ הליג ויקוט International Medical Center-ב ינפי רקחמ
.50%-ב םירבגב ןואכיד ןיטקהל היושע תילופ הצמוח לש תרבגומ
3-הגמוא תכירצ תרבגה יכ םג ררבתה .ןכ וניא רבדה םישנ יבגל
.םינימה ינשל הליעומ הניא

תילופ הצמוח ,3-הגמוא ןמוש תוצמוח תעפשה תא ונחב םירקוחה
.42.7 עצוממ ליג ינב שיא 517 לע B הצובקמ םינימטיוה ראשו
.םישנ 208 וללכנ הצובקב

Nutrition


2008 ראוני
םיינואכידב חור-בצמ רפשמ הקיסומב לופיט
םירפשמ ןואכיד דגנ םילבוקמ םילופיט םע הקיסומב הייפרת בוליש
.םילפוטמב חורה בצמ תא
תושרב הינטירבב וכרענש םינטק םירקחמ 5-מ םילוע ולא םיאצממ
.Northwest London Foundation NHS Trust & Central

Cochrane Database of Systematic Reviews


2008 ראוני
בלה תואירב לע עיפשמ ןואכיד
ריבגהל םילולע בל-ילוח יכ וליג ב"הרא McGill University ירקוח
.תודרחמ םגו ןואכידמ םילבוס םה םא יבבל עוראל ןוכיס

תיחפהל ידכ ,ירטאיכיספ לופיט םג לבקל בל-ילוח לע םירקוחה תעדל
ולבס רשא שיא 804 וקדבנ רקחמב .ףסונ יבבל עוריאל ןוכיס
.םידחפמו ןואכידמ םג ולבס םלוכש ררבתהו םיילילכ םיקרוע תלחממ

רזוח בל-ףקתהל ןוכיס רתיב םייוצמ ןואכידמ םילבוסה םילפוטמ
עוריאל 26% ןב ןוכיסב םייוצמ םידחפמו ןואכידמ םג םילבוסה ולאו
ולא יבגל דבלב 13%-ל האוושהב תובורקה םייתנשב רזוח יבבל
.תישפנ הניחבמ םיאירב רשא

Archives of General Psychiatry


2008 ראוני
ןואכידמ םילבוס תרכוסב םילוחהמ שילש
הילרטסוא University of Western Australia-ב רקחמ יאצממ
.תיגולוכיספ הכימת לבקל 1-גוס תרכוסמ םילבוסה לע יכ םיארמ

ןיבמ 35% .1-גוס תרכוסמ םילבוסה םיריעצ 92 וקדב םירקוחה
.ןואכיד ינימסת לע וחווד םיקדבנה

Diabetes Care


2008 ראוני
הדיל רחאל ןואכידב תנכסמ תישפנ תוללעתה
...ןוירהב םישנ


2008 ראוני
רבעמה ליג לש םייגולוכיספ םינימסתו תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2008 ראורבפ
תודבאתהב תונכסמ תויטפליפא-יטנא תופורת
,(Antiepileptic Drugs - AEDs) תויטפליפא-יטנא תופורתב לופיט
.תודבאתהל ןוכיס ליפכמ ,תוירטאיכיספ תוערפהב לופיטל תושמשמה
.(FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר םעטמ האצי ךכ לע תעדוה

ןוכיסש םירובס FDA-ה ישנא ךא ,וז הצובקמ תופורת 11-ב רבודמ
.הצובקב תופורתה לכל ףקת הז

MedWatch


2008 ראורבפ
ןואכיד ידגונב שומיש יבגל תוקפס
רפסממ לבקתהש עדימ ונחב הינטירב University of Hull ירקוח
,(Prozac) קאזורפ תופורתה לש ןתעפשה הקדבנ םהב םייוסינ
.(Serzone) ןוזרסו (Effexor) רוסקפא ,(Seroxat) טאסקורס

.רומח ןואכיד לש םירקמב קר תוליעומ ולא תופורת םירקוחה ירבדל
םירקחמל םינפמו ולא תונקסמ תכרעהב םיטיעממ ולא תופורת ינרצי
.תוליעי ולא תופורת יכ ואצמש םירחא
םיאצממ רואל ולא תופורת תליטנ קיספהל ןיאש םיריהזמ םירקוחה
.ולא םישדח

PLoS Medicine


2008 סרמ
(2) םישישקב ןואכידו ןורטסוטסט
םורגל הלולע םישישק םירבגב ןורטסוטסט ןומרוהה לש הכומנ המר
.ןואכידל םידעומ תויהל םהל

וחתינש הילרטסוא University of Western Australia-מ םירקוחה
תומרה ילעבש וליג ,הלעמו 70 ינב םישישק 4,000-ל עגונה עדימ
,ןואכידב תוקלל 3 יפ ןוכיסב םייוצמ ןורטסוטסט לש רתויב תוכומנה
.רתויב תוהובגה תומרה ילעבל סחיב

ןואכיד םצמצי (םיפסות תרזעב) ולא תומר יוניש םא קודבל רתונ
.םישישקב

Archives of General Psychiatry


2008 לירפא
(2) ןואכידב םינכתסמ םינשעמ
רקחמ .םינשעמ םניאש ולא רשאמ ןואכידל רתוי םיטונ םינשעמ
םינשעמ ברקב ןואכידש אצמ דרפס University of Navarra-ב
קלח ולטנ רקחמב .םינשעמ םניאש ולאב רשאמ 41%-ב לודג
.42 עצוממ ליג ינב הטיסרבינוא ירגוב 8,556

,ךכמ םדוק ךכמ ולבס אלש ,םינשעמ 190 ולחה רקחמה ךלהמב
םילבוסכ ונחבוא אלש ,םירחא םיפתתשמ 65-ו ןואכידמ לובסל
.ןואכיד דגנ תופורתב שמתשהל ולחה ,ןואכידמ

ןוכיסב ויה רתויו םינש 10 ינפל ןשעל וקיספהש ולאש םג אצמנ
םישנא יכ ןכו ונשיע אל םלועמש ולא תמועל ןואכידל תחפומ
.םינשעמ םניאש ולא תמועל תינפוג תוחפ םיליעפ םינשעמש


2008 לירפא
(1) ןואכידל EPA גוסמ 3-הגמוא
ינימסת לע לקהל תויושע יתנוזת ףסותכ EPA גוסמ ןמוש תוצמוח
.ינריא-ילגנא רקחמ יאצממ םה ולא ,ןואכיד
60-ב וכרע םהש תוקידבב ,םירקוחה ושמתשה וב ןואכידה דדמ
המוד העפשה ,ףסותה תליטנמ האצותכ תיצחמל דרי ,םינייסנה
.(Fluoxetine) ןיטסקואולפ ןואכיד דגנ הפורתה תליטנ לש וזל

ג"מ 20-ו EPA ג"מ 1,000 ויה םירקוחה ושמתשה םהב םינונימה
.ןיטסקואולפ

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry


2008 יאמ
(2) ןואכידל EPA גוסמ 3-הגמוא
םדב EPA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש רתוי ההובג המר
תופורת םילטונה ולאב דחוימב ,ןואכיד ינימסת תיחפהל היושע
.ןואכיד דגנ

וקדב תפרצ Equipe Epidemiologie de la Nutrition ירקוח
ןואכידמ םילבוסה ,םינש 74.6 עצוממ ליג ינב ,שיא 1,390
,0.16% ןב עצוממ רועישב EPA לש תתחפומ המר םהב ואצמו
.םיילמרונ םישנאל סחיב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ינוי
ןואכידו בערה ןומרוה ןיב רשקה
.תודרחו ןואכיד לש תושוחת עונמל יושע ןילרג ןומרוהה
 

.הביקב רצונ ,בערה ןומרוה הנוכמה ,(Ghrelin) ןילרג ןומרוהה
רצוי אוה .חומהו לוכיעה תכרעמ ןיב םירסמ ריבעמ הז ןומרוה
ןיטקמו (Metabolism) םירמוחה ףוליח תא טאמ ,בער תשוחת
.ןמוש ףורשל ףוגה לש ותלוכי תא
תרתוי תטולבמ הלידגה ןומרוה תשרפה תא תסוומה הז אוה
.(Pituitary Gland) חומה

,ב"הרא סאלאד UT Southwestern Medical Centre-מ םירקוח
ינפמ ןגהל יושע הז ןומרוהש םינימאמ ,םירבכעב תונויסנ ועציבש
.תודרחבו ישפנ חתמב ורוקמש ןואכיד
רשאכ הדימה לע רתי םילכוא םימיוסמ םישנא עודמ קדב רקחמה
לופיטל ךרד סלפל הז אצממ יושע ןכ .ןואכידב וא ישפנ חתמב םה
.היסקרונאב שדח

Nature Neuroscience


2008 ינוי
תוחתפתה תויעב םרוג ןוירהב ןואכיד
תדלל ןוכיס רתיב תויוצמ ןוירהה ןמזב ןואכידמ תולבוס רשא םישנ
.תוחתפתה תויעב םע תוקונית

רקחמב ,הינטירב University of the West of England ירקוח
יכ וליג ,1992-ו 1991 םינשה ןיב ודליש םישנ 11,098 ופתתשה וב
תויתוגהנתה וא תויביטנגוק תויעבל ןוכיס לידגמ הדילה ינפל ןואכיד
לדג ,הדילה רחאל ךישממ ןואכדיה רשאכ .1/3-מ הלעמלב דוליב
.50%-ל הז ןוכיס

BJOG


2008 ילוי
רשואו היגרנא רפשמ םויציל ץימ
...רקחמ


2008 ילוי
ןואכידב םישנל הליעומ הרגאיו
תויעב םע תוינואכיד םישנל רוזעל היושע (Viagra) הרגאיו הפורתה
.הפקיז תויעב םע םירבגל תורזוע ןהש הדימב הב ,תוינימ

University of New Mexico School of Medicine-ב רקחמ
םצמצל היושע הרגאיוה יכ אצמ ,םינש 4-כ ךשמנש ,ב"הרא
.ןואכיד ידגונב שומיש בקע םישנל ומרגנש תוינימ תויעב
היסימרב ויהש 37 עצוממ ליג תונב םישנ 98 ופתתשה רקחמב
.רומח ןואכידמ

JAMA


2008 ילוי
ןואכידל םורגל הלולע הייתש תקספה
...ירקוח


2008 ילוי
המופמילב תנכסמ ןואכיד דגנ הפורת
םילפוטמ יכ וליג Danish Cancer Society-ב םינד םירקוח
תוילקיצירט ןואכיד תודגונ תופורתב םישמתשמה
ןוכיס רתיב םייוצמ (TCATricyclic Antidepressants)
וניא הז ןוכיס יכו ןיק'גדוה תלחמ הניאש המופמילב תוקלל
.SSRI תחפשממ תופורתב םישמתשמב םייק

Epidemiology


2008 ילוי
תרכוסל ןוכיס יםלידגמ ישפנ חתמו הניש ידודנ
...םירבג


2008 טסוגוא
ןואכידל ןוכיסו שבוע םע םיתב
רתי ןוכיסב םייוצמ שבוע שי םהב םיחל םיתבב םירגה םישנא
אצמ ב"הרא Brown University-ב לודג רקחמ .ןואכידב תוקלל
.תיבה לש ובצמ ןואכיד ןיב רשק םייק יכ
םירגובמ םיאפוריא 6,000-מ לבקתה רשא עדימ וחתינש םירקוחה
:הז רשקל םירבסה ינש םיעיצמ
.תיבה תביבסב שחרתמה לע הטילש תשוחת רסוח .1
,המישנ ןמזב םיפוצפצ ומכ ,שבועל תורושקה תויאופר תויעב .2
.ןורג תלחמ וא תוננטצהו תושישת 

ןהילע רבגתהל לגוסמ וניא אוהש שוחל םדאל תומוגה תולחמ
.ןואכידל תומרוג
...הלוחה ןיינבה תנומסת ואר

American Journal of Public Health


2008 טסוגוא
הדיל רחאל ןואכידל עגונב תילגת
רקחמב ,ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
ינויחה ןובלחב רוסחמל םהב םרוגה יטנג סודניה יכ וליג ,םירבכעב
רחאל הפוקתב ןוירהה לש ןימה ינומרוהב תודונתל תולגתסהל
.(Postnatal Depression) הדיל רחאל ןואכידל םרוג ,הדילה

וניגפה ,הז םיוסמ ןובלח ורסחש ,הדיל רחאל תורבכע יכ וליג םה
וקחרתה םג ןה .תושידא רתי ומכ ,תוינואכיד ןיעמ תויוגהנתה
ןהל ןתינ רסחה ןובלחה רשאכ .יוארכ ןק ןהל ונב אלו תודלווהמ
.ןטק ותמש תודלווה רפסמו תיהמיאה תוגהנתהה הרפתשה

Neuron


2008 טסוגוא
ןואכידה תנבהב תומדקתה
הנבהב ומדקתה הינטירב University of Manchester ירקוח
.םירחאמ רתוי ןואכידל הטונ םישנאהמ קלח עודמ

ולקש ולאש ןמזב םיאירב םישנא לש םחומ תא וקרס םירקוחה
(fMRI) ידוקפית MRI רישכמ תרזעב ,תונוש תויתרבח תויוגהנתה
תיתרבח תוגהנתה ןיב עדימ םירשקמ םינוש חומ ירוזיא דציכ וארו
.יתרבח עוריאה תוהמב תולתב ,תונוש רסומ תושוחת םע התואנ

םדא לש ויכרעל המיאתמ הניאש תיתרבח תוגהנתה יכ וליג םה
וא רחא םדא ידי-לע תעצובמ וז רשאכ זגור ול תמרוג םיוסמ
.אוה ודי-לע התשענ וז תוגהנתה רשאכ המשא תשגרהל
תמזגומ תילילש השיג אוה ןואכיד תוערפה לש ירקיעה ןייפאמה
.המשא תשגרהב תאטבתמה ,ומצע יפלכ

ND

...2 תושדח - ןואכיד ואר