?יהמ הלפת תרכוס
לש םירמוחה ףוליח תכרעמב הרידנ הערפה איה הלפת תרכוס
רשא םילזונה תומכ ןיב ןוזיא יאב תאטבתמ הערפהה .ףוגב םימה
.ףוגהמ תאצויה (Urine) ןתשה תומכל ,תכרצנ

1 גוס) ,רתוי הצופנה ,תרכוסל ,הערפהה ןיב רשק ןיא :בל ומיש
רצונה ,ףוגב (Insulin) ןילוסניא ןומרוהה תמרל הרושקה ,(2 וא
םירמוחה ףוליח ךרעמב עייסמה ,(Pancreas) בלבלה ידי-לע
.תומימחפה לש

דחא .םינונגנמ רפסמ תועצמאב רמשנ ףוגב םילזונה ןזאמ
ארקנ ,הז ךילהתב םיפתתשמה םיבושחה םינומרוהה
רוציקבו (Antidiuretic hormone) ןתשמ-יטנאה ןומרוהה
.ADH
רצוימו (Vasopressin) ןיסרפוזאו הנוכמ אוה
.חומב (Hypothalamus) סומלתופיהב
תוסיוו לע יארחאו ףרה אלל רצוימ הז ןומרוהה
םדה-רוזחמל תרזוחה םילזונה תומכ ןיב ,תוילכה תלועפ
.ףוגהמ תטלפנה ןתשה תומכו
(Osmolality) םיחלמה זוכיר ידי-לע תסוומ ןומרוהה רוציי
.םדה (לזונ) תמזלפב

םימוטפמיס
הזע הקושתב םיתיעל הוולמה ,(Polydipsia) רבגומ ןואמיצ
.דאמ רק הקשמל    
.הלודג תומכב ,הפוכת הנתשה
...הקיפסמ הניא הייתשה תומכ רשאכ
.תועוקש םייניע .שבי רוע
.(Mucous membranes) םייריר םימורק תושבייתה
...םג ונכתי
.םירירש יבאכ
.רבגומ בל בצק
.לקשמב הדירי
.תושידאו תושישת
.שאר יבאכ
.תונבצע
.ףוג םוח טועימ

גוויסו םרוג
ןומרוהב (ויפלכ הבוגת רדעה וא) רוסחמ אוה הערפהל םרוגה
םילזונה ןזאמל יארחאה ,(Vasopressin) ןיסרפוזאו ןתשמ-יטנאה
תועצמאב ,ףוגהמ םילזונ לש רתי תשרפה םורגי וב רוסחמ .ףוגב
.ןתשה
(DI) הלפתה תרכוסה יגוס
םהו םימוד םהינשב םימוטפמיסה .הלפת תרכוס יגוס 2 םנשי
.םימרוגב םילדבנ

(Central DI) תיזכרמ הלפת תרכוס
םימרוג
.תירעזמ תומכב םייק וא ללכ םייק וניא ןתשמ-יטנאה ןומרוהה
ידי-לע ,םדל ןומרוהה רורחיש לש יוקל דוקפית אוה ךכל םרוגה
...מ האצותכ ,תירוחאה חומה תרתוי תטולב
.חומה תרתוי תטולבב לודיג
.הטולבל קזנ תמירג ךות ,שאר תעיצפ
.חומב לודיג
וא (Meningitis) חומה םורק תקלד ומכ ,םימוהיז
.(Encephalitis) חומה תקלד     
חומה תרתוי תטולבב (Hemorrhage) םד-ףטש
.הל ךומסב וא     
.(Aneurysm) תצרפמ

םינימסת
.(Polyuria) רתי תנתשה
...ךכ בקעו     
.(Polydipsia) רתי אמצ
האצותכ ,הנישב רוסחמ בקע ,תושישת ןכתית
.הלילה ךשמב םג ,תרבגומ הנתשהב ךרוצהמ     
.חיר רסחו לולצ ןתשה

השק (Dehydration) תושבייתה םורגל לולע לופיט רדעה
.תונוש תוידוקפית תויעבו

(Nephrogenic DI) תינגורפנ הלפת תרכוס
םימרוג
,ןתשמ-יטנאה ןומרוהל תוילכה לש הבוגת רשוכ רדעהב רבודמ
תשכרנ תויהל הלולע ,הז הרקמב ,הלחמה .הילכ תלחמ בקע
.םירכז םידליב ,תשרומ וא

םינימסת
.(הלעמל ואר) תיזכרמ הלפת תרכוס ינימסתל םימוד םינימסתה


תוקידבו ןוחביא
...ןניה הלחמה ןוחביאל תוירקיעה תוטישה יתש
/(Water deprivation test) םימ תעינמ תקידב
.ןיסרפוזאו תקידבו     
-לע עבקיש ןמז ךשמב ,הייתש לכמ ענמיהל היהי קדבנה לע
,ןתש זוכיר תקידב השעת ,הז ןמז םותב .קדובה אפורה ידי
תקידב תאצות םא ,עצובת ןיסרפוזאווה תקידב .הדבעמב
.ןתש לש קיפסמ זוכיר בינת אל םימה תעינמ
.הז ןומרוהל ףוגה תבוגת תניחבל ,ןיסרפוזאו תקירז ןתנית

תינוטרפיה חלמ יוריע תקידב
.(Hypertonic saline infusion test)    
,חלמ-ימ לש  ידירו-ךות יוריע הלוחה לבקי הקידבה ךלהמב
םדב חלמה זוכיר תניחבל ,םד תמיגד לטנית הירחאש
.ןיסרפוזאווה תמרו (Osmolality)
 
...תוללוכ תופסונ תוירשפא תוקידב
ןתשה לש ילוגסה לקשמה תקידב
.(Urine specific gravity test)    
ןתשב םיחלמ  זוכיר תקידב וא םדה (Serum) בויסנ תקידב
םיקיקלח זוכיר ונחבי תוקידבה .(Urine osmolality test)    
.ןתשבו םדב     

רותיא  םג תרשפאמ ןתשה לש ילוגסה לקשמה תקידב
שי הלפת תרכוס הלוח ןתשב .ןתשב םיקצומ םיקיקלח
תקידבש ךכ ,םיקצומ םיקיקלח לש רתוי ןטק רפסמ
.לבוקמהמ ךומנ ךרע הלגת ולש ילוגסה לקשמה


לופיט
.יתפורת אוה לופיטה

אוה ,(Central DI) תיזכרמ הלפת תרכוסמ לבוס הלוחה םא
אוה םש  ,ףאה ךרד הפיאשב ,יטטניס ןיסרפוזאווב לפוטי
.ףאה ןפוד תמקרב גפסי

הרקמב ,תומכה .הפב הפורתה תא לוטיל םג ןתינ
.רתוי הלודג היהית ,הז
 
תינגורפנ הלפת תרכוסמ  לבוס הלוחה רשאכ
תליטנ לע הלוחל תורוהל אפורה יושע (Nephrogenic DI)
רוציי תודדועמה תולולג ,(Thiazide diuretics) םימ תולולג
.םימ רתי תשרפה תוענומו חלמ רמשל ףוגל רזועה ןומרוה

תיזחת
םיאנתב ,תאז םע .ומלעי הלחמה ינימסתו ליעוי לופיטה בורל
.תינמז בושל הנתשההו אמצה ינימסת םילולע ,םימיוסמ
סיסרת תגיפס לע תושקהל הלולע ,לפוטמה לבוס הנממ ,תלזנ
.ףאה םורקב ןיסרפוזאווה

םושייל דע תאז ,םדקומ סיסרתה תעפשה גופת םהב ,םימי ויהי
ךרוצ לע עיבצהל רבדה יושע ,תועיבקב הרוק רבדה רשאכ .אבה
.םושייה תורידת וא ןונימה תלדגהב
.אפור תארוהל םאתהב קר השעי ןונימ יוניש

הרהזא
.ןתש תריצעו םונמנ םורגי ןיסרפוזאוו לש רתי ןונימ