םימוטפמיסו הרדגה
השא ךרד
,ןגורטסא ןומרוהה םרוג הניזמ הביבס תירפומ תיציבל קפסל ידכ
.(Endometrium) םחרה תיריר לש יתגרדה יוביעל ,שדוח ידמ
תרצונ וב הלחשב קיקש - (Follicle) קיקזהש רחאל רצק ןמז
ךילהת והז .תיציבה תררחתשמ ,עקופ - (Egg/Ova) תיציבה
.(Ovulation) ץויבה

.ףוגהמ טלפיתו םחרה ךרד תיציבה ףולחת םירקמה תיברמב .ישדוחה רוזחמה ףטשה ליחתי ךכו תירירה
רורחשב עייסל ידכ ץווכתי םחרה םינידנלגטסורפ לש םתרזעב
.תירירה
,(Sperm) ערז ידי-לע (Uterus) םחרל הכרדב ,הרפות איה םא
.םחרה תיריר םע גזמתת איה

םיבאכ וא םימומע םיבאכ םה (רוזחמה ןמזב תויצווכתה) רוזחמ יבאכ
םישחרתמ רשא ,םייכריה ןגא רוזיאבו הנותחתה ןטבה רוזיאב םימלוה
לש ןתורדעיהל תירקיע הביס םיווהמו רוזחמה רחאלו ןמזב ,ךומסב
.הדובעהמ םישנ
.םייכריהו ןותחתה בגה ירוזיאל םג טשפתמ באכה םהב םירקמ םנשי

הפרתמו ץווכתמ אוה רירש לכ ומכו רירש אוה (Uterus) םחרה
ןמז ,רוזחמה תעב תויוצווכתהה תוקזח דחוימב .ירוזחמ ןפואב
.העפותה תשגרומ וב ןמז

,דחוימב םיזע םינימסתמ ולבסי ןהמ 15%-ו תאז ווחי םישנהמ 75%
...ומכ

.השלוח
.תוריצע
.שאר-יבאכ
.תושישת
.תויוחפנתה
.םילושליש
.תוליחב
.תואקה
 
םימרוג
םירמוחו םינידנלגטסורפ לש (ליגרהמ 7 יפ דע 2 יפ) רבגומ רוציי
ימוקמ רוסחמ - (Ischemia) הימכסיא םירצוי רשא םחרב םיפסונ  
...בקע ,םחרב םד לש  
.םד-תויסט לש ןתורבטצה 
.(Vasoconstriction) םד-ילכ לש םתורציה 
רשא (Dysrhythmic Contractions) תודיחא יתלב תויוצווכתה 
.םד-ץחל רתיב תוולמ  
.קיתרנה וא םחרה הנבמב םידלומ םימגפ
.(Cervical Stenosis) םחרה ראווצ תורציה
.(Pelvic Infection) םייכריה ןגא תקלד
.(Adenomyosis) סיסוימונדא
(Endometriosis) םחרה תיריר תקלד
.(Leiomyomata) הטמוימויל דחוימב ,םייכריה ןגאב םילודיג

...רוזחמ יבאכ יגוס 2 םנשי
.(םיינלוח) םיגולותפ םיאצממ אלל .םיינושאר רוזחמ יבאכ
תובורק םיתיעל םישחרתמה םיבאכ .םיינשמ רוזחמ יבאכ
םימרוגהו ינושאר באכמ רתוי ףירח הז באכ .רוזחמה ןמזב וא ינפל 
.םיינלוח םיינבמ םיאצממ םה ול 

םיינושאר רוזחמ יבאכ
תליחתב םרוקמ (Primary Dysmenorrhea) םיינושאר רוזחמ יבאכ
תונש ךרואל ךשמתהל םילולע םה .תורגבתהה ליג תעב רוזחמה
תמצוע שלחת וב בלש ,הנושארה הדילל דע וא הרענה לש םירשעה
.האלמה ותומלעה םג ןכתיתו באכה

האצותכ ,םחרה תויוצווכתה בקע םימרגנ םיבאכהש הרעשה הנשי
םייוצמ ולא .(Endometrium) םחרה תירירב םינידנלגטסורפ רתימ 
.םייעמבו םחרב תויוצווכתהל םימרוגו ףוגה לכב 
ןמזב באכל הביס םיווהמ רבגה (Semen) ערזב םינידנלגאטסורפ 
תשמתשמ הניאש ,תינימ הליעפ רשא השיא הווח התוא המזגרוא 
.םיצצוח העינמ יעצמאב 
ותובחרתהל םורגל לולע םד-ישירקב הוולמה דבכ רוזחמ ףטש
.תוקזח תויוצווכתהלו םחרה ראווצ לש 

...םה ,םיבאכ ףירחהל םילולעש םיפסונ םימרוג
.תיקלח המיסחל םרוגה ,רוחאל הטומה םחר
.תינפוג תוליעפ רסוח
.ישפנ חתמ

םיינשמ רוזחמ יבאכ
ליחתהל םילולע (Secondary Dysmenorrhea) םיינשמ רוזחמ יבאכ
רתוי רחואמ בלשב שדחתהלו ןושארה רוזחמה רחאל אוהש ןמז לכב
.רוזחמ ללגב אקווד ואל ,תורחא תוביסמ םימרגנ ולא םיבאכ .םייחב
.(Endometriosis) םחר תיריר תקלד אוה ץופנ םרוג

...ןה תופסונ תוביס
.(Cervical Stenosis) םחרה ראווצ לש תורציה
.(Pelvic Inflammatory Dis.) תיתקלד םייכרי ןגא תלחמ
םניא ולא םילודיג .(Uterine Fibroids) םחרב םינרירש/תומוימ
.םיינטרס  
.ינימ עגמב ,קדייחמ בורל םרגנה ןימה יכרדב םוהיז
.(Intrauterine Device - IUD) ימחר ךות ןקתהב שומיש

.םיינושאר רוזחמ יבאכמ רתוי בורל םיכשמתמ םיינשמ רוזחמ יבאכ
 
ןוכיס ימרוג
םיינושאר רוזחמ יבאכ
.תיתחפשמ הירוטסיה
.(קיתרנה ךרד אלש) תילניגאו הניאש הדיל
.ןיאפק תכירצ
.(ןהל םרוג וניא ךא תויוצווכתהה תמצוע לע עיפשמה) סרטס
.תינפוג תוליעפב רסוח

םיינשמ רוזחמ יבאכ
.םיאידורביפ םילודיג לש תיתחפשמ הירוטסיה
,(Ovaries) תולחש וא (Fallopian Tubes) תורצוצח ,םחר תקלד
.(Pelvic Inflammatory Disease - PID) ןגאה תקלד תלחמ  
תא תוליבגמה ןגאב (Adhesions) תויוקבדיהב תאטבתמ הלחמה  
.וב םירביאה תעונת  
STD/ינימ עגמב תורבעומה תולחמ לש הירוטסיה
.(Sexually Transmitted Disease)  
םחרה תיריר הב הלחמ (Endometriosis) םחרה תיריר תקלד
.םירחא ףוג ירבאב םג תחתפתמ (ימינפה יופיצה)  
תיריר הב ,תינטרס הניאש הלחמ ,(Adenomyosis) סיזוימונדא
.םחרה לש תירירשה ןפודל תשלופ םחרה  
...ןכו
.ימחר ךות ןקתהב שומיש
.(Cervical Stenosis) םחרה ראווצ תלעת לש תורציה

...אוה השעמל םרוגהו תועטמ תועפותה םהב םירקמ םנשי
.ןוירה יכוביס
.תמלשומ יתלב וא היוקל הלפה
.(Ectopic Pregnancy) םחרל ץוחמ ןוירה
.(Urinary tract infections - UTI) ןתשה יכרדב םוהיז
 
לופיטה ןפוא
אפורה .ליעוי םייח ןונגס יוניש םג .בורל הבוט יתפורת לופיטל הבוגתה
םיבאכ לש הרקמב .תידיאורטס הניאש תיתקלד-יטנא הפורת םושרי
העינמ יעצמאב שומיש לע ץילמהל יושע אוה רוזחמה תלבק םע םיזע
תנטקה ידי-לע תויוצווכתהה תא םישילחמ רשא ,הפה ךרד םילטינה
.םינידנלגטסורפה לש םרוציי

עוציב לע אפורה ץילמי םיינשמ רוזחמ יבאכ לע לע לפונ דשחה רשאכ
ןגא תקידב וללכי תוקידבה .תויוצווכתהל םרוגה תעיבק םשל תוקידב
.(Pap Smear) פאפ חטשמו םייכריה
ועבצי רשא קיתרנהמו םחרה ראווצמ םיאת רפסמ םיחקלנ הקידבב
.פוקסורקימ תרזעב ונחביו
היהיש ןכתי םירקמ המכבו דנואסרטלוא ,םחרה ללח תקידב ועצובי ןכ
ביס םע תירוניצ תרדחה .(Laparoscopy) היפוקסוראפל תקידבב ךרוצ
םינפ לא הייפצ םשל ,רובטל תחתמ ןטק ךתח ךרד ,ןטבה ללחל יטפוא
.ןטבה

םייח ןונגיס יוניש

תוחפ תולבוס תועיבקב ןפוג תא תולגרתמ רשא םישנ
םג .םיב וא הכירבב יחש ,יצור ,ילייט .רוזחמ יבאכמ
.ליעוי יבוריא לוגרית
םשל הגוי וא היצטידמ ומכ ,ישפנ חתמ תדרוהל תוקינכט םשייל יסנ
.הייעבה תלקה  
.תובר םישנב םיבאכה לע הליקמ המזגרוא .ןימ יסחי ימייק
.םיבאכ רימחמ ןימ יסחי םויק וב גירח הרקמ אוה סיזוירטמודנא  
.ליעות רוזחמה תעבו ינפל הבוט החונמ .הלילב בטיה ןושיל יגאד
םימ קובקבב וא םומיח תירכב שמתשהל יסנו םח טבמא ישע
.ןטבל דומצ םימח  
בלח ירצומ ,יחהמ ןמושב לד טירפת לע םיצילממה םיחמומ םנשי
תוריפ תכירצ לע שגד תמיש ךות ,ןיאפק תכירצמ תוענמיהו םיציבו  
.םיירט תוקריו  
.םיביסב רישע ןוזמ תכירצ ידי-לע תוריצעמ ירמשיה
רשא םינופמטב םוקמב ,תוינייגיה תושובחתב שמתשהל ילדתשה
.תויוצווכתהה תמצוע תא םיתיעל םירימחמ  

...ףסונבו
איה תצלמומה תומכה .תויוצווכתהה לע לקהל יושע םיגד ןמש
.םויב ג"מ 1,700  
ךסמ זוחא 70 דע 60-ל תובכרומה תומימחפה תכירצ תא ילידגה
תוקרי ,תוריפ ,תוינטק ,םיאלמ םינגד ילכאמ ילכא .תוירולקה תכירצ  
.םיזוגאו  
.תעלד יניערגו(םינוחט) התשפ יערז ומכ ,םיניערג תכירצ יריבגה
.טרוגויו (םושמוש תאמחו הניחט ומכ) םושמוש ירצומ יכרצ
.יחהמ דחוימב ,םינמושה תכירצ תא יניטקה
,חלמ ,לוהוכלא ,רכוס ,בלח ירצומ תכירצמ תוענמיה ליעות םיתיעל
.חמקו ןיאפק  

םילרנימו םינימטיו
.'חי 1,200 .E ןימטיו
.תויוצווכתהה ןמזב םייתעש לכ ג"מ 100 .B3 ןימטיו
.רוזחמה ינפל ןונימה תלדגה ךות ,ג"מ 200 דע 50 .B6 ןימטיו
.ג"מ 800 דע 500 .םויזנגמ
.רוזחמה ינפל םימי 10 ןונימה תלדגה ךות ,ג"מ 1.5 דע 1 ןדיס
אפרמ-יחמצ

.יסננ לקד/וטמלפ וס
.םילע הת .םודא לטפ
.לראפ'צ
.לוחכ שוהוק
.רוחש שוהוק
.הצא ,פלק
.האליכא
.ייווק גנוד
.(False Unicorn) סאינולה
.(Cramp Bark) םונרוביו
הקורי הוולע ילעב .תוקרי
דרת ,היליזורטפ ומכ ,ההכ  
.תספסא יטבנו  
 
הצלמה

.(Conditioned Reflex) תינתומ הבוגתל תומרוג תישדוח תוצווכתה
,באכל הייפיצב החותמו הדרח תישענ תא רוזחמה ןמז תוברקתה םע
.ותמצוע תא ריבגמה רבד
.באכה תמצוע תא תיחפת חתמה תתחפה ידי-לע תועגריה
...ןיבמ ,רתויב ךל המיאתמה העיגרה לוגרית תטיש תא ירחב
.הקומע המישנ יליגרת
.יוסיע
.םח טבמא
.הגוי
.היימדה

...תושדח - רוזחמ יבאכ ואר