תושדח - תככח/המזקא
Eczema - News

המזקא דגנ DHA 3-הגמוא
המתסא ענומ המזקאב לופיט
המתסאב תנכסמ המזקא
המזקאל ןוכיס םימצמצמ םיגד
המתסאו תוקוניתל לומטצרפ
םינטקב המזקאו הקיטויבורפ
הליעומ הניא הקיטויבורפ
הלקהל םייניס אפרמ-יחמצ
המזקא לע לקמ הנבלה טבמא
ןוכיס תמצמצמ הקיטויבורפ
המזקאו המתסא ןיב רשקה
המזקאו ןוירהב הקיטויבורפ
הליעומ הניא הקיטויבורפ
המזקאב ןכסמ םוי ןועמ
םידליב המזקא דגנ םיבלכ
תיבה קבאב םיטלאתפ
המזקאב םינכסמ םילותח
המזקא לע הליקמ הקיטויברפ
המזקא דגנ הקיטויבורפ
המזקא םע דליל םילקא יוניש
המזקאו ןוירהב םאה תנוזת
המזקאל ןוכיס ןיטקמ קבא
המזקאל ןוכיסו הקיטויבורפ
המזקא דגנ םידיאורטס
המזקאו םדב םיימיכ םירמוח
ןוירהב םיגדו םיחופת
טבמאל םירמוח לש םתוליעי
הקיטויבורפו הקיטויברפ
המתסא דגנ ץע-יחופת
ןגמ וניא םא בלח
תויגולויב הסיבכ תוקבא


...המזקא ואר
 
2004 רבוטקוא
םידליב היגרלאו המתסא ינימסתו תיבה קבאב םיטלאתפ
...םירקוח


2006 יאמ
המזקאל ןוכיס םילידגמ םילותח
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע ריעצ ליגב םילותחל םיפשחנ רשא םידלי
ב"הרא Univ. of Arizona ירקוח .םהייחב רתוי רחואמ המזקאל
תכרעה ךות םישדוח 12 ליג דעו םדלוויה עגרמ םידלי 486 ורטינ
.הז ןוכיס לע םילותחל םתפישח תדימ תעפשה
ןיבמש דועב המזקאב וקל םילותחל ופשחנש ולאמ 27% יכ ררבתה
םידגונמ םיאצממה .הלחמב 18% וקל םילותחל ופשחנ אלש ולא
ןוכיס הניטקמ םייח-ילעבל הפישח יכ הליגש םדוק רקחמ לש ולאל
,םהייח ךשמהב ,םיניסח ויהי המזקאב וקלש םידלי םתוא ןכתיו הז
.תורחא תויגרלאו המתסא ינפמ

American Thoracic Society's International Conference


2006 ילוי
המזקא לע הליקמ הקיטויברפ
היושע קוניתל תנתינ רשא הלומרופל םיפיסומ התוא הקיטויברפ
םינמרג םירקוח .15% דע רועישב המזקאב תוקלל ןוכיס וב ןיטקהל
םידירכסוגילוא ליכמ רשא םא בלח יכ וליג Numico Research-מ
םייתודידי םיקדייח לש םתוליעפ תא םידדועמה (Oligosaccharides)
היגרנא רורחישב םיעייסמו (Bifidobacteria) הירטקבופיב גוסמ
.תאז םישוע ןוזממ הנוזת ירמוחו

םילוח-תיבב ,םיכר םידלי 206 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
הלחמהמ הלבס םמיאש ןוויכ המזקאל ןוכיסב ואצמנש ,הילטיאב
תצובקבש דועב המזקאב 9.8% ולח וז הצובקב .םתוא הקינה אלו
.23.1% לע האולחתה רועיש דמע הרקבה

British Medical Association's Archives of Disease
in Childhood


2006 רבמבונ
המזקא דגנ הקיטויבורפ
...םבוליש


2006 רבמצד
ול ליעוי המזקא םע דליל םילקא יוניש
יתוהמ רופישל םרוג יפורטבוס םילקאל יטקראבוס םילקאמ רצק יוניש
וליג תאז ,המזקאמ םילבוסה םידלי לש םייחה תוכיאבו רועה ינימסתב
םידלי ופתתשה רקחמב .היגברונ University of Oslo-מ םירקוח
ךשמב וליב רשא הרומח דע הנותמ המזקאמ ולבס רשא 13 דע 4 ינב
רחאל םישדוח 3 ךשמב ,הוושוה םבצמ .םייראנקה םייאב תועובש 4
.םתיבב היהש הזל ,ןכמ

Allergy


2007 ראורבפ
המזקאל דלונה ןוכיס לע העיפשמ ןוירהב םאה תנוזת
הנוזת יכ וליג הינמרג גרבנרינ Institute of Epidemiology ירקוח
,הנירגרמ לש ההובג הכירצ תללוכה ןוירהל םינורחאה תועובשה 4-ב
תעב דוליב המזקא תעפוהל הרושק רדה ירפו םייחמצ םינמש ,ירלס
םה ונממ םדוק רקחמ ינותנב ושמתשה םירקוחה .םייתנש ןב ותויה
תכירצ יבגל ןולאש ואלימ תוהמיאה .םייתנש ינב םידלי 2,641 ודדוב
הלודג הכירצ יכ םג ררבתה .ןנוירהל םינורחאה תועובשה 4-ב ןוזמה
.דולייב המזקאל ןוכיס הניטקמ וז הפוקתב םיגד לש

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
המזקאל ןוכיס הניטקמ קבאל הפישח
יגוס ידי-לע רצוימה ,(Endotoxin) ןיסקוטודנאל םיפשחנ רשא םידלי
אצמנ .המזקאל תחפומ ןוכיסב םייוצמ ,3 ליג ינפל ,םימיוסמ םיקדייח
(Wheezing) תינפצפצ המישנל ןוכיסו םינלערל הלק הפישח ןיב רשק
.המזקאו
ךישמהל ב"הרא ןוסוט Arizona Respiratory Centre ירקוח תנווכב
.הז רשק תוהמ תא ןיבהל ידכ רקחמב

American Thoracic Society 2007 International Conference


2007 ינוי
המזקאל ןוכיס הניטקמ הקיטויבורפ
תליטנ יכ וליג הידבש Linkoping University Hospital-ב םירקוח
טעמ הניטקמ וירחאו ןוירהה ךלהמב םאה ידי-לע הקיטויבורפ ףסות
רשא תוהמיאל םידלי וליאו דולייב המזקא תוחתפתהל ןוכיסה תא
תיתועמשמ וניטקה ,יטויבורפ ףסות ולביק רשא ,תויגרלאמ תולבוס
.םייתנש ליגב המזקאל ןוכיס

ולביק תוהמיאה .תויגרלא תולחמ םע תוחפשמ 188 וללכנ רקחמב
(Lactobacillus Reuteri) סוליצבוטקל יקדייח לש ימוי ףמסות
ףסות תוקוניתה ולביק ןכמ רחאלו הדילל דעו ןוירהל 36-ה עובשהמ
המזקאה תוחיכש יכ אצמנ .םייתנש ליג דע ורטונו שדוח 12 ךשמב הז
.הז לופיט הלביק אלש תרוקיבה תצובקב 20%-ל האוושהב 8% התיה

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2007 ינוי
המזקא דגנ םיימוקמ םידיאורטס
...ירבדל


2007 טסוגוא
המזקאל םירושקה םדב םיימיכ םירמוח והוז
םירמוח ינש והיז ןיס Chinese University of Hong Kong ירקוח
םידלי 24 ופתתשה רקחמב .המזקאה תלחמל םירושקה םדב םיימיכ
עובקל ידכ הלילה ךשמב דיה ףכ תועונת תא ומשרש םירוטינומ ודנעש
הלדג דוריגה תמרש לככ יכ ררבתה .דוריגה תומר תא ךכל םאתהב
דחאה ,םדה רוזחמב םיימיכה םירמוחה ינש לש םהיתומר םג ולדג
.(Substance P) יפ רמוח אוה ינשהו BDNF יורק

British Journal of Dermatology


2007 רבמטפס
םיאצאצב המתסא םימצמצמ ןוירהב םיגדו םיחופת
...ירקוח


2007 רבוטקוא
המזקאל טבמא ירמוח לש םתוליעי רבדב קפס
ילוח לש םרוע תא חלחללו ךכרל ודעונ רשא רוע יבילחת לש םתוליעי
יטירבה יגולוטמרדה ןוגריא ץילממ םהב שומישה לע רשא ,המזקא
ןוויכ ,קפסב תלטומ ,(British Association of Dermatologists)
לש םתוליעי תא וחיכוה רשא םירקובמ םירקחמ וכרענ אל םלועמש
.ולא םירישכת

Drug and Therapeutics Bulletin


2007 רבוטקוא
םידליב המזקא דגנ הקיטויבורפו הקיטויברפ
...הקיטויברפ


2007 רבמטפס
םידליב המתסא םימצמצמ ץע-יחופת
...תוהמיא


2007 רבמטפס
תויגרלאו המתסא ינפמ ןגמ וניא םא בלח
...רקחמ


2008 יאמ
המזקא תוערמ וניא תויגולויב הסיבכ תוקבא
,רועה לש ויתובוגתב םימשא םניא (Bio Detergents) ויב יוקינ ירישכת
רשאמ רתוי ,םימתכ תדרוהב תעייסמה םהב םימיזנאה תלוכת בקע
םידרפנ םייטירב םירקחמ 2 וליג תאז ,ויב גוסמ םניאש יוקינ ירישכת
.הז אשונב םימדוק םירקחמ ורקסש

British Journal of Dermatology


2008 ינוי
המזקא דגנ DHA 3-הגמוא
יכ ואצמ ןילרב Charite-Universitatsmedizin-ב םינמרג םירקוח
רפשל היושע תועובש 8 ךשמב DHA 3-הגמוא לש ימוי ףסות תליטנ
תומרב יתועמשמ םוצמיצ ךות ,23%-כב המזקא לש םימוטפמיסה תא
ופתתשה רקחמב .((Immunoglobulin E - IgE) תקלדה ינמס
.ובצלפ וא DHA יארקאב ולביקש םינש 26.6 עצוממ ליג ינב שיא 53

British Journal of Dermatology


2008 ילוי
המתסא ענומ םידליב המזקאב לופיט
...ירקוח


2008 טסוגוא
םייחה ךשמהב המתסאו תודליה ליגב המזקא
רתוי רחואמ בלשב המתסאל ןוכיס םרוג הווהמ תודליה ליגב המזקא
הילרטסוא University of Melbourne ירקוח יאצממ םה ולא .םייחב
ופתתשה ,1958 תנשב לחהש רקחמב .הנש 37 ךשמנ רשא רקחממ
.הינמזטמ 7 ינב םידלי 8,583

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2008 רבמטפס
םידליב המזקאל ןוכיס םימצמצמ םיגד
...רקחמ


2008 רבמטפס
המתסאו תוקוניתל לומטצרפ
...תוקונית


2008 רבוטקוא
םינטק םידליב המזקא לע הליקמ הקיטויבורפ
סוליצבוטקל קדייחה לש הקיטויבורפ ףסות לש עובק סיסב לע הליטנ
לש התוחיכש תא ןיטקהל היושע (Lactobacillus Rhamnosus)
דנליז-וינ University of Otago ירקוח .50%-כב םידליב המזקאה
.הקיטויבורפה ףסות תליטנ לש םייתנש רחאל הרוק רבדה יכ וליג

(Bifidobacterium Lactis) םוירטקבודיפיב קדייחה ףסות תליטנל
ףסותה תא ולביקש ,ולא םידליב המזקא תעינמב תלעות התייה אל
ללגב ךכל ןוכיס רתיב ואצמנ םהש ןוויכ ,םייתנש ליג דעו הדילהמ
.םהיתוחפתשמב תויגרלא לש הירוטסיה

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2008 רבוטקוא
תודליה ליגב המזקא דגנ הליעומ הניא הקיטויבורפ
לש םימוטפמיס םימצמצמ םניא ןוזמב םייוצמה םייתודידי םיקדייח
ךשמנ רשא ,הינטירב ןודנול Imperial College-ב רקחמב .המזקא
ולביקש הנש 13 דע שדוח ינב םידלי ופתתשה ,2008 דע 2003-מ
(Lactobacillusrhamnosus) סוסונמר סוליצבוטקל קדייחה תא
.םירחא םייתודידי םיקדייח בולישב הז קדייח וא

Cochrane Database of Systematic Reviews


2009 סרמ
המזקא לע הלקהל םייניס אפרמ-יחמצ
,שביה םרוע לע לקהל םייושע םייניס אפרמ-יחמצש ואצמ םירקחמ 2
רשא ולא יכ הליג ישילש רקחמו םירגובמו םידלי לש ישקשקהו דרגמה
רתיב םייוצמ םיציבלו (Elm) הציקובה ץע ינקבאל ,לותחל םייגרלא
המזקאמ םילבוס םהירוה רשא םידליו 4 ליגב היגרלא חתפל ןוכיס
.הלחמל ןוכיס רתיב םה םג םייוצמ

2006 ןיב םתלחמ דגנ ולפוטש םידלי 14 הרטינ תחא םירקוח תצובק
ותש םלוכ .ןטהנמ Ming Qi Natural Health Center-ב 2008-ו
יחמצ טבמאב ולבט ,םויב םיימעפ Erka Shizheng Herbal Tea
3 דע םיימעפ םרוע לע יחמצ םרק וחרמ ,םוי ידמ תוקד 20 ךשמב
.הרוטקנופוקאב ולפוט םהו םויב םימעפ

לופיט ישדוח 8 רחאל ךא םירומח םימוטפמיסמ םלוכ ולבס הליחתב
םינימסתב רופישה תליחת .םינותמ םימוטפמיס םתיברמב ורכינ
שומיש ומצמיצ םלוכו לופיטל ישילשה שדוחב הלחה םייחה תוכיאבו
.תונושה תופורתב

Yoshiteru Shimoide Clinic of Internal Medicine-ב רקחמ
274 .םירגובמל םג ליעוהל םייושע םייניס אפרמ-יחמצ יכ אצמ ןפי
ומלענ םישדוח 4 םותב .הנש 12 הזמ המזקאמ ולבס םיפתתשמה
.רכינ רופיש היה םהמ 12%-בו םילפוטמהמ 87%-ב םינימסתה

Immunology & American Academy of Allergy, Asthma
Annual Meeting


2009 לירפא
המזקא לע םיליקמ הנבלה יטבמא
Northwestern Univ. Feinberg School of Medicine ירקוח
תועצמאב תינורכ המזקאמ םילבוסב תוליעיב לפטל ןתינש וליג ב"הרא
תוחפמ ולבס וז ךרדב ולפוטש םיריעצ .ללודמ יתיב (Bleach) ןיבלמ
לופיטה ךשמה םע .הלחמה לש תויוצרפתהמו םיינורכ רוע ימוהיז
.רפתשהו ךלה בצמה ןיבלמ טבמאב
,רועה ינפ לע םיקדייחה תומכ תא ןיטקמ ןיבלמהש םירובס םירקוחה
.הלחמה לש תוימואתפה תויוצרפתהל םרוגל בשחנה רבד

Pediatrics


2009 יאמ
המזקאל ןוכיס תמצמצמ הקיטויבורפ
157 ופתתשה וב ,University Medical Center-ב ידנלוה רקחמ
(Ecologic Panda) הקיטויבורפב ימוי ףוסיתש הליג ,ןוירהב תוהמיא
.םייתנש ליג דע הכשמנ וז הנוכתו 58%-ב המזקאל ןוכיס ןיטקהל יושע
רחאלו ןוירהה םות ינפל םייעובשמ לחה ףסותה תא ולביק תוהמיאה
.תחא הנש ךשמב םידולייה ותוא ולביק ןכמ

European Journal of Allergy and Clinical Immunology


2009 יאמ
המזקאו המתסא ןיב שדח רשק
...רקחמ


2010 ינוי
תוטועפב המזקא תמצמצמ ןוירהב הקיטויבורפ
תפוקת ךשמבו ןוירהה ףוסב הקיטויבורפ ףסות תולטונ רשא תוהמיא
ירקוח .המזקאב הלחי טקה ןדליש ךכל ןוכיס םצמצל תויושע הקנהה
םייהדנורט Norwegian University of Science and Technology
204-ל רקועמ בלחו םישנ 211-ל יארקאב יטויבורפ בלח ונתנ היגברונ
ןוירהל 36-ה עובשהמ לחה ןתינ בלחה .הרקב תצובקכ ושמישש םישנ
.םישדוח 3 ואלמ קוניתלש דע ןכמ רחאלו

,(Lactobacillus Rhamnosus) סוליצבוטקל ליכה יטויבורפה בלחה
(Bifidobacterium Animalis Subsp. Lactis) םוירטקבודיפיב
םירקוחה .(Lactobacillus Acidophilus) סוליפודיסא סוליצבוטקלו
.םייתנש ליגב תונוש תויגרלאל תוקוניתה לש םתושיגר תא וקדב
תצובק ךותמו תוקונית 29 המזקאב וקל הנושארה הצובקה ךותממ
.תוקונית 48 הלחמב וקל הרקבה

British Journal of Dermatology


2010 ילוי
םינטקב המזקאב לופיטל הליעומ הניא הקיטויבורפ
תרבח הכרע ותוא ,קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
תליטנב תלעותה יבגל םיברועמ םיאצממ הלעה ,Danisco Probiotics
ןיא יכ םירקוחה םיקיסמ ןאכמו המזקא םע םידלי ידי-לע הקיטויבורפ
50 ופתתשה רקחמב .הלחמה תלקהל הקיטויבורפ תליטנב תלעות
.םהיתוהמיא םע המזקא ילוחכ ונחבואש םישדוח 24 דע 7 ינב םידלי

International Journal of Probiotics and Prebiotics


2010 רבמטפס
המזקאב ןכסמ םדקומ םוי ןועמ
אצמיהל םילולע םוי ןועמב תומדקומה םהיתונשב םירקבמה םידלי
.םתיבב םיראשנה ולא תמועל המזקאל ןוכיס רתיב
IUF-Institut fur Umweltmedizinische Forschung ירקוח
םש ,(רבעשל) הינמרג חרזמב םידלי ןיב וושיה הינמרג ףרודלסיד
הברעמ תמועל ,םייתנש ליג ינפל םוי ןועמב (55%) םידלי רתוי ורקיב
.(6%)
יכ אצמנ .6 ליג דע םתדילמ ורטונש םידלי 3,097 ופתתשה רקחמב
ידלי ןיבמש דועב ,םילוח הינמרג חרזמ ידלי ןיבמ 13% ויה 4 ליגב
.המזקאב םילוח 8% ואצמנ הינמרג ברעמ

Allergy


2010 רבוטקוא
המזקאל ןוכיסב םידלי לע םיניגמ םיבלכ
םייוצמ בלכ שי וב תיבב םירג רשאו םיבלכל היגרלאמ םילבוסה םידלי
תמועל .בלכ ןיא םתיבבש םידלי תמועל המזקאב תוקלל תחפומ ןוכיסב
רתיב םייוצמ לותח שי וב תיבב םייחה לותחל היגרלא םע םידלי ,תאז
.המזקא חתפל ןוכיס
לע ב"הרא University of Cincinnati-ב םירקוח לש םהירבדל
,הלחמב תוקלל םהידלי ןוכיס תא ךכ םילעמו המזקאמ םילבוסה םירוה
.רבדב בשחתהל

Journal of Pediatrics