הרדגה
המזקא
םייתקלד םיבצמל תללוכ הרדגה איה המזקא
,המודא החירפב םינייפאתמה רועה לש םיינורכ
םימייתסמ רשא םימורקו תויחופלש ,תויתקצב
ויוסיכו רועה תושקתהב ךילהתה ךשמהב
.םישקשקב
רוזאה תא דרגל ךרוצבו הבירצ תושוחתב הוולמ המזקא תובורק םיתיעל
.עוגנה
 
םימרוג
ספרה/תקבלש
.1 סופיטמ סוריו  
.תויגרלא
םד תריצע
.(Vascular Stasis)  

שי ןוזמל היגרלאל יכ עודי ךא ,הרורב הניא הביסה םיבר םירקמב
.ךכב עירכמ דיקפת

...םה ךכל םורתל םילולע רשא תונוזמ

.תוקרי רפסמ
.(רעי תוריפ םהב) תוריפהמ קלח
.םיציב
.םהירצומו םינגד
.וירצומו בלח

בל ומיש
םהב םירקמ םיעודי .תאז וקיספה 'םידבכ' הפק יתוש םתא םא
תקספהו הפקל םייגרלא םהש ךכל םיעדומ ויה אל הפק יתוש
.םבצמ תא הרפיש ותייתש

...םיללכנ היעבה תא םיציאמה םימרוגב

.תוריצע.חצ ריואב רוסחמ.שמשה רואב רוסחמ
 
םימוטפמיס
איה בורל ךא ,ליג לכב ףוקתל הלולע המזקא
םיעיפומ םינמיסה .םינטק םידליב תשחרתמ
עיפוהל םג םילולע ךא ,םינפה לע ללכ-ךרדב
.ףוגב םוקמ לכב
.ץוצקיעו היווכ תושוחת ,דוריגב זע ךרוצל תמרוג המזקאה
רשא ,םינועצפ תייומד החירפב הליחתמ העפותה םיתיעל  
.םימב תואלמה רתוי תולודג תועובל םיחתפתמ  
,םינטק םישקשקב הסכתמ םוקמהו רועה שבייתמ ללכ-ךרדב
.דרגל קזח ךרוצל םימרוגה  

.ףרוחה אובב םירימחמ םהינש .החלו השבי :המזקא יגוס 2 שי
 
לופיט
םידיאורטס תועצמאב תימוקמ המזקאב לפטל םיגהונ רוע יאפור
.ןוסיחה תכרעמ תא םישילחמ רשא

לע דיפקהלו תוילקלא/תויסיסב תונוכת לעב ןוזמ ךורצל ולדתשה
.תורידס תואיצי  
.השלח רוב-ימ תסימתב ושמתשה ןובסו םימב שמתשהל םוקמב
תיפכ תסמה ידי-לע הנכוהש הסימתב שמתשהל ןתינ ןיפוליחל  
.םימ (תוסוכ 2) רטיל יצחב חלמ  

הלקהל הת

הבוהצ העמוח ,האליכא ,הפל/תירוקד שרוש לש תווש תויומכ ולט
.תיאופר תימטוחו  
,םיחתור םימ לפסב תררופמה תבורעתהמ תבבוגמ תיפכ ורשה
.םויב םימעפ 5 דע 4 ,לפס יצח ותשו וננס  

הלקהל החשמ

םע ,ךשמהב המישרב םיצלמומה םיחמצהמ ג"ק 1/2 ובברע
רוהט יחמצ ןמש לכ וא (Cocoa Fat) ואקק ןמוש ג"ק 1/2  
.(Beeswax) םירובד גנוד םרג 120-ו רחא  
,םירובד גנוד לש רתוי הלודג תומכב ושמתשה םח ריוא-גזמב  
.החשמה בוצייל שמשמה  
זגה לע וא המחה שמשב וחינהו וסכ ,םיביכרמה לכ תא ובברע
.תועש 4 ךשמל הנטק שא לע  
.גירא וא הנידע תננסמ ךרד וננס

.שומישל הנכומ היהתו החשמה קצמתת התוררקתה םע

.דרגתהל ,המזקא םע דלימ עונמל שי
.םוהיזל םורגל לולע דוריגה
תורוחש תועובעבא דגנ המזקאמ לבוס רשר דלי ןסחל ןיא 
םירחא םידלי םע עעורתהל ול ריתהל ןיאו (Smallpox
.הלחמה דגנ הנורחאל ונסוחש 

 
םייתנוזת םיפסות
,ןמוש תוצמוח דבעל תילמרונה תלוכיה ןיא המזקאמ םילבוסל
תיאלוניל-אמג הצמוחב רוסחמב אטבתהל לולעש רבד
.(Gamma-Linolenic Acid)
אפרמ-יחמצ
.(Celandine) ןודילכ
.(Bloodroot) טורדלב תינלכ .ךחל
.(Figwort) ןעל
.ןויבורמ
.תינפיז הקבס
.(B. Violet) הלוחכ תילגיס
.דפרס
.הברע
.(Poplar) הפצפצ
.ןירמזור
.בהז טבש
.שרוש ,שוש
.ירא-ןש
.רב הדש תות
.םילע ,הדש תות
.(Birch) הזרת
.(Origanum) תיבוזא
.(W Indigo) יארפ וגידניא
.האצניכא
דקונמ ,יב עגית לא
.(Jewelweed)  
.(Beech) רושא
.תיארפ הטטב
.(Speedwell) הקינוריב
.(Balmony) ינומלב
.םילחנה רגרג
.הפל/תירוקד
רולוקירט הלויו
.(EaseHeart)  
.ןאירלו
.הנברו
.הבוהצ העמוח
.בהז םתוח

תיאלוניל-אמג הצמוחל תורוקמ

הארה הלילה רנ ןמשב שומישה תעפשה תא קדבש רקחמ
.עגפמה םוקמ תא דרגל ךרוצה תנטקה לע המישרמ העפשה  

.םיגד ןמשב שומישה תקידבב םג האצמנ תיבויח העפשה

בל ומיש
,ךמסומ יאנוזתב וצעוויה ,ךורא חווטל םיגד ןמשב שומישה ינפל

  .םדב רכוסה תמרב הילעל תורשפא בקע  
ןמשב חווט ךורא שומיש בקע םרגיהל תולולעש תופסונ תועפות
תויעב ,(םדה תשירק תנטקה בקע) ףאהמ םימומיד :םיגד  
.םיקוהיגו לוכיעה תכרעמב  


...מ תוחשמ

...תוקלד ידגונ

 
תוצלמה
רשא עיקבו שבי רוע עונמל יושע ,ףרוחב תוחל םרקב שומיש
.(Vaseline) ןילזו ומכ ,ליעיו לוז רמוחב שומיש ףידע .וז הנועל ינייפוא  
םכרד ,םיעקבל וב םרוג רועה דוריג .ףושפישו דוריגמ וענמיה
.םוהיז ימרוג םיקדייח םירדוח  
ןובס ,בייש-רטפא ,יוקינ ירמוח :םירגמ םירמוח םע עגמ וליבגה
ררועמכ םכל רכומה רמוח לכו םירחא םיללדמ ,ןיטנפרט ,קלד ,ליגר  
.רועב תושיגר םכב  
םשל .םימ םע עגמב תואב םכידי רשאכ ,ןגמ תופפכב ושמתשה
ולא .ןגמה תופפכל תחתמ הנתוכ תופפכ ושבח םיידיב העזה תעינמ  
.העיזה תא וגפסי  
.ףרוחב םיידיה רוע תושבייתה תעינמל תופפכ ושבח
.דבלב הנתוכ ידגב ושבל ףוגה העזה תעינמל
.םימח םימב תוחפש המכ ושמתשה הצחר תעב םייוריג תנטקהל
ףסונ יוריגל םימרוג העיזו םוח .עיזהל אלו םמחתהל אל ולדתשה
.דרגתהל ךרוצו  
.םתתחפהל תוקינכט ומשיי .םיחתמ םע דדומתהל ודמל
םויב םיימעפ וחרמתה .ענומ לופיטב וכישמה היעבה ףולח םע
.תוחל םרקב  

ורכז
.תולקב שדחמ עגפיהלו תורגתהל לולעו שיגר אוה אירבהש רוזיא

...תושדח - המזקא ואר