רועה הנבמ
רגובמב .םדאה ףוגב רתויב לודגה רביאה אוה רועה
.ר"מ 2-ל וחטשו ג"ק 5-ל עיגהל ללוכה ולקשמ יושע
.מ"מ 4-ל 1.4 ןיב ענ ויבוע
.ויבוע לדג ,ךוכיח ךות עגמב רתוי אב רועהש לככ
םיילגרהו םיידיה תופכב וניה רתויב הבעה רועה
.תועורזה לש ימינפה ןקלחב קדהו
.העיגפ רחאל ומצע אפרל לגוסמו דימתמ ןפואב שדחתמ אוה

(Epidermis) סימרדיפאה איה ,תינוציחה :תובכש יתש יושע רועה
ןגהל אוה סימרדיפאה דיקפת .(Dermis) סימרדה איה ,תימינפהו
ול תונקהל ,רתוי הבעה הבכשה ,סימרדה לש הזו ץוחהמ ףוגה לע
.הקד םורק תמקרב ןהניב תורשוקמ תובכשה יתש .תושימגו קזוח

,(Subcutaneous layer) תירוע תת הבכש היוצמ רועל תחתמ
וז הבכשב .(Adipose tissue) תינמוש המקרו ןובלח יביס היושעה
.שושימה שוח לש ,תושוחת ינטלוקו העיז תשרפה תוטולב ןנשי

תוטולב הסוכמ ,םיילגרה בגו תופכ ,םיידיה תופכל טרפ ,ףוגה לכ
.תפקרקהו םינפה לע דחוימב לודג םרפסמ .(ןמוש) בלח תשרפה
.רתי תעזה:ואר

רוע יטמק
.שמשה תנירק יקזנמ האצותכו ליגה םע טמקתהל הטונ רועה

ליגה םרוג
רועה יאת תוקלחתה בצק ןטק תונקדזהה תעב
ןמושה יאת .רתוי הקד תישענ תימינפה ותבכשו
.תשלחנ ובהכימתהו םילילד םישענ ויתחתמ
.ץחל רחאל תירוקמה ותרוצל רזוח וניאו ותושימג תא דבעמ רועה
.םיטמק וב םירצונו עקוש אוה

העיזה תוטולב רשוכ ןטק ןכו ןטק תוחל וב רוצאל רועה רשוכ
.ותושימגו וקזוח תא רתוי דוע ןיטקמה רבד ,שירפהל בלחהו
.םישקשק תורצוויהו רועה תושבייתה איה האצותה
תודימתמ תויוצווכתה בקע םירצונ םייניעה ידיצבו חצמ יטמק
.םינפ תועבהמ האצותכו םינפה ירירשב

שמשה םרוג
שמשהמ תכשוממ (UV) לוגס הרטלוא תנירק
.שמשל רתי תפישח :ואר .רועה תא הניקזמ

...ב אטבתמה קזנ םימרוג (UVB-ו UVA) הנירקה יגוס 2
.םימוהיז ינפב תוניסחה תנטקה
.ןטרס

.םיטמק
.רועה תונקדזה

תינקורוא-סנרט הצמוח היורקה הלוקלומ והיז םירקוח
ידי-לע ,UVA תנירקל הביגמה ,(Trans-urocanic acid)
.רועה תנקזהו םיישפוח םילקידאר רורחש

םירחא םימרוג
רוציי ידי-לע רועה תא םיניקזמ רשא םיפסונ םימרוג
...םיללוכ םיישפוח םילקידאר
.(ןוזוא דחוימב) םוהיז
.(Chlorinated water) םירלכומ םימ
(1) .לקשמב הריהמ הדירי

.תוירגיס ןשע
.חור
.השרות

.םינפה דופירל ןמוש יאתב רוסחמ בקע ומרגי םינפ יטמק (1)
 
םיטמק תעינמ
,שמשל תמזגומ הפישחמ תוענמיה .1
רחא 4-ל רקובב 10 ןיב דחוימב
םיחטשמ דיל הייהשמו םיירהצה
ןוטב ,לוח ,םימ ומכ ,הנירק יריזחמ
.ןבל םיעובצה םיחטשמו
אלו שמשה תיווזב היולת לוגס הרטלואה תנירק תמצוע :ורכז
!התוריהב וא המוח תמצועב

ימסוחבו הנגה ימדקמ/(Sunscreens) הנירק יננסמב שומיש .2
רפסמו רוע תונקדזה עונמל יושע (Sunblockers) הנירק
.ןטרס יגוס

.םיאתמ דוגיבו שמש יפקשמ .3

םינפה יוקינ
רקובב םעפ ,םינפה תא ףוטשל ץלמומ
.ינפוג ץמאמ רחאלו ברעב םעפו

םורגל םילולעש םירמוחב שמתשהל ןיא .תונידעב םינפב לפטל שי
...שוביי וא יזיפ קזנ
הנתוכ תילטמ ,ךר גופס תועצמאב םייניע רופיא וריסה .1
.ןפג רמצ וא   
.דבלב םירשופ םימב ושמתשה .2
.םיקזח םינובסב שומישמ וענמיה .3
,יוריג ימרוג םיפסות םיליכמה םירמוחב שומישמ וענמיה .4
.םיינגרלא תויהל םילולעש ,םיעבצו םימשב ומכ   
קר אלא ,םינפה יוקינל הצחר תילטמב ושמתשת לא .5
.םיידיה תועבצאב   
.תולק תוחיפטב םושבי ,םינפה תא ובגנת לא הצחרה רחאל .6
.(Moisturizer) תוחל םרק ומשיי הפיטשה רחאל .7

ימוי לופיט
רוע ינמש
טפנב םרוקמש םיילרנימ םינמש שי םיבר םיירחסמ םירישכתב
םותסל ,רוע ייוריג םורגל םילולע םה .תואירבל םימרות רשאו
.ותוא שבייל ףאו רוע ימתכ רוציל ,רוע תויבובקנ
.םלוכמ םיליעי ,םיזוגאמו םיערזמ םיקיפמש ,םייעבט םינמש
 
ןירמזורו רדנבל ןמש תבורעת
םירמוח
.םילפס 2 .רדנבל יחרפ
.םילועבג 2 .ןירמזור
.ץוצמק .זופת תפילק
.םילפס 1.25 .םיבנע ינצרח ןמש וא תיז ןמש
תוארוה
.קד וקסרו ןמשל טרפ ,םיביכרמה לכ תא דחי ופרצ
.ןמשה תא ופיסוהו תיכוכז תנצנצל תבורעתה תא וריבעה
.בטיה ורענו תנצנצה תא וסכ
.םייעובש ךשמל ,שמשב תנצנצה תא ודימעה
.םויב םעפ תוחפל ורענ    
.ררקמב וקיזחהו וננס :םייעובש רחאל
 
לותחה ינרופיצ ןמש תבורעת
םירמוח
.לפס 1 .לותחה ינרופיצ יחרפ
.םילפס 2 .םיבנע ינצרח ןמש וא תיז ןמש
.לפס 1/2 .הטיח טבנ ןמש
תוארוה
.תיכוכז תנצנצב ,םיביכרמה לכ תא דחי ופרצ
.םייעובש ךשמל ,שמשב תנצנצה תא ודימעה
.םויב םעפ תוחפל ורענ    
.ררקמב וקיזחהו וננס :םייעובש רחאל
 
ןונעירל םינפ תכסמ
ינונמש רועל
שבי רועל
םירמוח 
םירמוח 
.לימומק
.ןומיל בשע
...וא 
.תיאופר הוורמ
...וא 
.האליכא
.דרו לש תרתוכ ילע
.לימומק
...וא 
.ירפמוק
תוארוה
...(רדנלב) החממ תרזעב ובברע

.םישבוימה םיחמצהמ תופכ 3
.לעוש תלוביש חמק תופכ 2
.םיקקוזמ םימ תופכ 2
.ופטשו תוקד 10 ךשמל םינפה לע ומשי
 
שיגר רועל םינפ לופיט
םירמוח
.הצומח תנמש ףכ 1
.הטיח טבנ חמק ףכ 1
תוארוה
.ימרק םקרמ תלבק דע ובברע
.תוקד 20 ךשמל ועגרתהו ראווצהו םינפה לע וחרמ
.עובש ךכ-לע ורזח .תוחיפטב ושביו םימימח םימב ופטש
 
באוכו שבי רועל םשרמ
םירמוח
.לפס 3/4 .םידקש ןמש וא שמשמ ןמש
.לפס 1/3 .סוקוק תאמח וא סוקוק ןמש
.תיפכ 1 .(Lanolin) ןילונל
.םרג 15 .ררוגמ םירובד גנוד
תוארוה
.הכומנ הרוטרפמטב וסימהו םיביכרמה לכ תא דחי ופרצ
...ובברע ,(רדח תרוטרפמטב) תררקתמ תבורעתה דועב   
.לפס 2/3 .םידרו ימ
.לפס 1/3 .הרו-ולא ל'ג
.תופיט 2 דע 1 .םידרו ןמש
.E ןימטיו תסומכ תלוכת
תלבק דע ,בטיה ובברע ,הנושארה תבורעתל לכה ופיסוה
.הסוכמ תיכוכז תנצנצב ורמש .דיחא םקרמ    

תושדח
2001 טסוגוא
םיטמקו םד יביכרמ
ךרענש רקחמ .רועה תונקדזהו םדב םיימיכה םירמוחה ןיב רשק ונשי
תמר םהל ,םירבגש אצמ הילגנא ןודנולב Harley Medical Group-ב
.םליגמ םירגובמ םיארנ ,ההובג ןיבולגומה תמרו ההובג לורטסלוכ

ויה יתימאה ןליגמ תורגובמ וארנש ,תאז תמועל ,םישנ
תיסחי תוכומנ תומרו תוקלד לש תוהובג תומר תולעב
.הרמ םדוא :(Bilirubin) ןיבוריליב לש

2002 רבמבונ
רועה תקלחהל םרק
וליג ב"הרא Boston University School of Medicine-מ םירקוח
תורגב יעצפב לופיטל שמשמה (Tazarotene cream) ןטוראזט םרקש
.ליגה םע םיחתפתמה שמש יקזנו םיטמק קילחהל יושע סיזאירוספו
.תועובש 24 ךשמב םרקה תא ומשייש ולאב ןחבוא יונישה
.יוסינה יפתתשמ לש םרוע בצמ תא רפשל ךישמה לופיטה ךשמה