.תיללכה תואירבה בצמ תא ףקשל יושע םיידיה ינרופיצ לש ןארמ
 
הבוהצה ןרופיצה תנומסת
(Yellow Nail Syndrome) הבוהצה ןרופיצה תנומסב
.קרקריל וא בוהצל ןעבצ תא וניש םיינרופיצה
םימוטפמיס
.ינרק רוע תרסח תויהל הלולע ןרופיצה
.ןרופיצה עצממ קתנתהל הלולע איה
.תובועמ םיינרופיצ
.תטאומ החימצ

םימרוג
לולע רבדה .הלודיג בצק תטאה אוה ןרופיצה עבצ יונישל רישיה םרוגה
...בקע תורקל
המזיפמא/תחפנ ,תינורכ טיכנורב ומכ ,המישנה תכרעמב הייעב
.המתסא ףאו (Emphysema)  
.(Lymphedema) המדיפמל/תיתפמיל תקצב
.תויגרלאו םיישפנ םיצחל
  ןועליג
.תוירורעקש ןרופיצב תורצונ (Pitting) ןועליג לש הרקמב

רוע תלחמ סיזאירוספמ םילבוסב הצופנ העפותה
.םיינרופיצב םימגפ וא םיישקשק םיאלט וב תמרוגה

.ןרופיצה תוררופתהל םורגל לולע ןועליג

,ןרופיצה לש ינרקה רועב תועגופה תולחמ םע םג ההוזמ ןועליגה
תועבצאב (Chronic Dermatitis) תינורכ רוע תקלד ומכ
.תיתצובק תוחרקתהו
  טוביח
תועבצאה תוצק ,(Clubbing) טוביחב
.םביבס תולקעתמ םיינרופיצהו תובחרתמ
האצות תויהל הלולעש םדב ןצמח לש הכומנ המר אוה טוביחל םרוגה
.תואיר תלחמ לש
  תורועק םיינרופיצ
,(Spoon Nails/Koilonychia) תורועק םיינרופיצ
.ץוח יפלכ תורועק רשא תוכר םיינרופיצ ןה

בקע היימנאמ עובנל םילולע ולא םיינרופיצ יעקש

בקע וא (הימנא ואר) (Iron Deficiency Anemia) לזרבב רוסחמ
.ץבאב רוסחמ
  ירט ינרופיצ
םיינרופיצה (Terry's Nails) ירט ינרופיצ לש הרקמב
העוצר הנשי ןהיתווצקבו (תופוקש ןניא ןה) תוהכ תוארנ
.שישק ליגב בורל תשחרתמ וז העפות .ההכ

...ןניה וז העפותל םורגל תולולע רשר תולחמ
.(Heart Failure) בל תקיפס-יא
.(Liver Disease) דבכ תלחמ
.ןטרס
.תרכוס
  ואב יווק
לכב ץירח) םיצירח םניה (Beau's Lines) ואב יווק
עיפוהל םילולע ולא םיווק .םיינרופיצה בחורל (ןרופיצ
,ינרקה רועל תחתמש רוזיאב חומיצב העיגפמ האצותכ
,רומח יתואירב עוריא וא הרומח תיזיפ העיגפ בקע
.ךכל םורגל איה הלולע הנוזת תת .בל-ףקתה ומכ
  ןעצממ םיינרופיצה תודרפיה
םיינרופיצה (Onycholysis) ןעצממ םיינרופיצה תודרפיהב
.ןעצממ ןתודרפיה ידכ דע תוררחתשמ

םימרוג
יישקמ םירמוחב שומישל הבוגת
וא (Nail Hardeners) םיינרופיצ  
.(Acrylic Nails) תוילירקא םיינרופיצ  
.סיזאירוספ
.הרומח תיזיפ העיגפ
.ןגמה תטולב לש הלחמ
.תיתיירטפ הלחמ
.הפורתל הבוגת
  תופסונ תועפות
.תילנומרוה הייעב לע עיבצהל תולולע תובחר תונבל םיינרופיצ
האצותכ םרגיהל תויהל תולולע תוקדו תוחוטש תונבל םיינרופיצ
.B12 ןימטיוב רוסחממ  
ןדיסב רוסחמ לע ללכ-ךרדב תואיבצמ תוכירפו תושלח םיינרופיצ
.לזרבב וא  
תינורכ תוילכ תקיפס יא לע עיבצהל תולולע תומוח םיינרופיצ
.(Chronic Renal Failure)  
,םדה-רוזחמב הייעב לע עיבצהל תולולע תולחלחכ םיינרופיצ
.תואירב וא בלב תייעב  
.ןסרא תלערה לע עיבצהל םילולע םייקפוא םיצירחו םינבל םיוק
.הימנא לע עיבצהל םילולע םירוויח םיינרופיצ יעצמ