?יהמ רב-ןייליג תנומסת
,תיתקלד הלחמ איה רב-ןייליג תנומסת
םיבצעה תא ןוסיחה תכרעמ תפקות הב
הרדישה דומעו חומה לש םייפקיהה
.(Spinal cord)

םג הלחמה תפקות תורידנ םיתיעל
.ומצע חומב םיקלח
 

.ליגה םע רבוג ןוכיסה ךא ,ליג לכב ףוקתל הלולע הלחמה
הלוחה תא זפשאל ךרוצ היהי ,דחוימב םירומח םירקמב
קותישמ לובסל הלוחה לולע ולא םירקמב .םילוח-תיבב
תלוכי יאו םדה ץחלב ,בלה בצקב תולודג תודונתמו טלחומ
.רזע דויצ אלל םושנל
םקתשיהל היהי ,הלחמה לש רומח הרקממ ולבסש םישנא לע
.ילמרונ דוקפיתל םתרזח דע ,תכשוממ הפוקת ךשמב

.תינלטק תויהל הלחמה הלולע ,םירקמהמ 15%
לבוס אוה םא וא רתוי רגובמ הלוחהש לככ לדג הז זוחא
.תורחא תויעבמ ףסונב
םקלח .רתויב םישקה םירקמהמ ףא ,ומילחי םילוחה תיברמ
.ןהשלכ תושלוחמ לובסל ךישמי
.תונוש תויולבגוממ לובסל וכישמי םילוחהמ 20% -ל בורק
.תוכשמתמ תושלוחמ לובסל וכישמי 70%
 

:םימוטפמיס
...דחא םוי ךות ,תוריהמב חתפתהל םילולע םיאבה םינימסתה
תועבצאב השוחת רדעיה וא ץוצקע תשוחת ,השלוח
.םיידיה תועבצאל העיגמו ךשמהב תדדונש ,םיילגרה
.ןוילעה ףוגה גלפב וא תועורזב השלוח
הריקד תושוחת ,גודגד תשוחת ,השוחת תוהק
.ףוגה יבחרב ןותמ באכ וא
.המישנ יישק
.םינפהו המישנה תכרעמ ירירש ,תועורזה ,םיילגרה קותיש
,רוביד ,םינפה תועונת ,םייניעה תזזהב ישוק
.העילב וא הסיעל
.ךומנ םד-ץחל וא רתויב יטיא בל בצק
.םייעמה דוקפיתב וא ןתשה תיחופלשב הטילש יישק

 םילוחה תיברמ ווחי תועובש 3 ךות .תוריהמב םדקתת הלחמה
.םירחא םירוזיאבו תועורזב ,םיילגרב השלוח
קתושמ היהי הלוחהש ,ריהמ הכ ךילהתה היהי םירקמהמ קלחב
רפסמ ךות תאז ,המישנה ירירשבו תועורזב ,םיילגרב ןיטולחל
.תועש

.דבלב תולק תושלוח םינימסתה ויהי םילקה םירקמב

ךות םמצעמ רפתשהל הלחמה ינימסת םייושע םירקמהמ קלחב
.תילאריו הלחמב רבודמ היהש בושחי הלוחהו תועובש רפסמ

ינפל ,םישדוח ףאו תועובש ,םימי ךוראל םילולע םינימסתה
ינפלש בצמל תטלחומה הרזחה .םירירשל השוחתה בוש
.םינש ףאו םישדוח ךוראל הלולעו רתויב תיטיא הלחמה
.םישדוח רפסמ ךות ילמרונ דוקפיתל ובושי םילוחה תיברמ
 

:םימרוג
רבודמש איה הרעשהה .עודי וניא הלחמל קיודמה םרוגה
.ןוסיחה תכרעמב הייעבב

(Myelin sheath) ינוציחה הטעמה סרהב רבודמ םירקוח ירבדל
תותואה רבעמ תא ענומה רבד ,םייפקיהה םיבצעה לש
.םירירשה לא םיבצעהמ
,השוחת תותוא לש רתוי ןטק רפסמ חומה םג טלוק הז בצמב
.תורחא תושוחתו באכ ,רוק ,םוח תשוחת רדעיהב אטבתמה רבד

םימוהיזמ הלחמה ץורפל םדוק םילוחה ולבס ,םירקמה תיברמב
העברא דע עובשכ ולבס םילוחהמ 2/3 -כ .םיילאריו וא םייקדייח
,ןורג יבאכ ומכ ,תימוהיז הלחממ ,הלחמה ץורפ ינפל תועובשכ
הלחמה תעפוה לש םירקמ םיעודיו תעפש וא תוררקתה ,לושליש
(Epstein-Barr virus) רב-ןייטשפא סוריומ לבס הלוחהש רחאל
.(Hodgkin's disease) סניק'גדוה תלחממ וא

ךילהת וא ןוירהמ האצותכ הלחמה עיפוה םהב ,םירקמ םיעודי
.טושפ חותינ וא ןוסיח ומכ ,יאופר
 
(תורחא תולחמ וא תעפשל) ןוסיחש הרבסה הררש רבעב
.הלחמל ילאיצנטופ םרוג תווהל הלולע
הלחמה ץורפ ירקמ רפסמש ולעה תוקימעמ תוקידב
.וידעלב רשאמ לודג וניא ןוסיחה רחאל

,(Campylobacteriosis) ילאירטקב םוהיז אוה ףסונ םרוג
ןוזמ בקע (Campylobacter) רוטקבוליפמקה קדייח ידי-לע
.ףוע דחוימב ,תואיכ לשוב אלש
בצעה תפיקת בקע ,רתוי הרומח הלחמה היהית הז הרקמב
.והטעמ אלו ומצע

רחאל הלחמה תצרופ םירקמהמ םיזוחא הרשע דע השימחב
.טושפ חותינ

:ןוכיס ימרוג
הצופנ איה ךא ,ליגו עזג לכב עוגפל הלולע רב-ןייליג תנומסת
.50 דע 30 םיליגב דחוימב
:ןוחביאו תוקידב
ןוויכ ,ןוחביאל השק תויהל הלחמה הלולע ,םינושארה היבלשב
םילולעו תורחא תויגולוריונ תולחמ לש ולאל םימוד הינימסתש
.הלוחל הלוחמ תונתשהל

,ףוגה ידיצ ינשב םינימסתה תעפוה אוה יוהיזה ינמיסמ דחא
.ץבש לש הרקמב ,דבלב דחאה ודיצב םתעפוה תמועל
 
...הלחמה תעיבקל הקידב תוטיש 2 תולבוקמ
.(Electromyography - EMG) היפרגוימורטקלא
יוריגמ האצותכ ,רירשב תילמשחה תוליעפה תקידב
...בצעה
.רירשה תבוגת רועיש
.בצעב רבועה תואה תוריהמ

.(Lumbar puncture) ינתומ רוקינ
,(Spinal canal) הרדישה דומע תלעתל טחמ תרדחה
לזונ ץחל רועיש תעיבקל ,בגה לש ןותחתה וקלחב
.ותקידבו (Cerebrospinal fluid) יתרדיש-חומה

:םיכוביס
ומילחי זוחא 90 דע 50 .הלחמהמ וששואתי םילוחה תיברמ
תושוחתמ וא תירויש תושישתמ לובסי ןטק קלח .ןיטולחל הנממ
.ץוצקיע וא השוחת תוהק ומכ ,תוילמרונ אל
םישדוח רפסממ ,המלחה תפוקת ךראת םילוחהמ קלח יבגל
.רתוי ףאו הנש דע
 
...מ לובסל םילוחהמ ןטק קלח לולע ףסונב
.םירקמהמ זוחא 20 דע 10 .(Relapse) הלחמה בוש
.םירקמהמ זוחא 20 דע 15 .תידימת תולבגומ
.חווט תכורא ,הרומח (Disability) תוכנ
.םירקמהמ זוחא 15 דע 5
.םירקמהמ 15% -מ תוחפ .תוומ
:לופיט
םייושע םירקמה תיברמב .אפרמ ןיא רב-ןייליג תנומסתל
.המלחהה תא זרזלו םינימסתה לע לקהל םינוש םילופיט

ינימסת תעפוה עגרמ שדוח דע םייעובש ךות לופיט ןתמ
.המלחהה תא זרזל יושע ,הלחמה
 
המלחהה תצאהב םמצע וחיכוה םיירקיע לופיט יכרד 2
...הלחמה ינימסת תנטקהבו
.'המזלפ תפלחה' הנוכמה ,(Plasmapheresis) םד ןוניס
.םיקיזמ םינדגונמ םדה רהוטמ הז ךילהתב
,(המזלפה) ומד לש ילזונה קלחה תא הלוחהמ םיפסוא
םדה יאת תא ול םיריזחמו םדה יאת תדרפה ךות
.המזלפל יפילחת לזונ תפסותב ,דבלב
.ולשמ השדח המזלפ ףוגה רציי ךשמהב
 
ידירו ךות ןילובולגונומיא
.(Intravenous immunoglobulin - IVIg)
ופסאנש ,םיאירב םינדגונ ליכמ ןילובולגונומיאה
היושע ןילובולגונומיא לש הלודג תומכ .םד ימרותמ
םורתלו םיקיזמה םינדגונה תוליעפ תא םוסחל
.המלחהל
 
.דחי תוטישה יתש םושיי םג ןכתי

עויס לבקל הלוחה לע היהי המלחהה ךילהת םע דבב דב
.םקוזיח םשל ,וילגרו ויתועורז תלעפהבו לוגריתב

.ךילהתל ליעוי (Hydrotherapy) םימ ךותב לופיט

:הלחמה תעב תוגהנתה תוצלמה
.תויומידק םכמצעל ועבק
.ידיימ לופיט שרוד המו םיוסמ םויב עצבל שי המ וטילחה
.ךכב ומיזגת לא ךא ,םיליעפ ורעשה

.תיבהמ ואצ
הצרי םדאהש אוה יעבט ,לבגומ העונתה רשוכ רשאכ
רוקיבל אובל דידימ ושקב .קיזמ רבדה .ופגב רתוויהל
.רצק בוביסל ומע ואצו

.הרזע לבקל ומיכסהו ושפח
החפשמהמ הרזע לע ףסונב .השלוח לע דיעמ וניא רבדה
יבגל רוזעי רבדה .הכימת תוצובקל ופרטצה ,םירבחמו
.םירחאל וליעוהש םישדח םילופיטו תושדח תוקינכט םושיי
וליעוי םכחורלו םכבלל םיניבמה םישנא םע שגפמה םצע
.דאמ

.ץועיי ולבק
.לבוקמה לופיטה תלבקל ףסונב תאז ,לפטמ וא ץעוי םע וחחוש
םייולת תויהל הייעבה לש ישגרה דצב לפטל םכל ורזעי ולא
.םירחאב