תושדח - סביירג תלחמ
Graves' Disease - News...סביירג תלחמ ואר

2009 טסוגוא
תוליעומ ןניא תופורת רשאכ סביירג ילוח חותינ
סביירג תלחמ רשאכ ב"הרא Boston Medical Center ירקוח ירבדל
/הגופהל סנכנ וניא לפוטמהו תופורת תועצמאב לופיטל הביגמ הניא
יביטקאוידר דוי תרזעב ,לופיטל שדוח 18 ךותב (Remission) היסימר
חותינ אוה רתויב םלתשמה ןורתפה ,תופורתו (Radioactive Iodine)
.(Thyroidectomy) ןגמה תטולב תרסהל

לובסי הלוחהו תויפסכ תואצוה תניחבמ רתוי תמלתשמ וז ךרדב הריחב
ללכהמ אצוי .רתוי ההובג םייח תוכיאל הכזיו םיכשמתמ םילופיטמ תוחפ
םיעד תודיחא הגשוה םרט ויבגלש ןוירהב השיאב לופיט אוה הז הרקמב
.םירקוחה ןיב

Journal of the American College of Surgeons


2009 רבמצד
סביירג תלחמ תרזח תוענומ םידיאורטס תוקירז
ילופיט בוליש יכ ואצמ ןיס Nanjing Medical University ירקוח
ןוזטמתמסקד תקרזהו (Methimazole) לוזמיתמ הפורתה תועצמאב
תלחמ לש שדחמ התוררועתה תא עונמל תעייסמ (Dexamethasone)
18 ךשמנ רשא ,רקחמב .הב יתפורתה לופיטה תקספה רחאל סביירג
ןוזיא שיא 186 וגישה םכותמ ,םילפוטמ 200-מ רתוי ופתתשה ,שדוח
.(Euthyroidism) ידיאוריתואא

שיא 49 שדחמ הלחמב וקל יתפורתה לופיטה תקספה רחאל םייתנש
שיא 7 תמועל ,תופורת תועצמאב קר ולפוטש (51%) םילפוטמהמ
.תבלושמה הטישב םילפוטמה ןיבמ (7.2%)

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism