תושדח - הנרגימו שאר באכ
Headache and Migraine - News

חומב תועיגפל תורושק תונרגימ
דשה-ןטרסל ןוכיס הניטקמ הנרגימ
הנרגימ תאפרמ חצמה תמרה
השק הנרגימ דגנ הפיאשב DHE
םיימכסיא םינוכיסו תונרגימ
שאר-יבאכ תופיכת דגנ םונילוטוב
שאר-יבאכ תיחפמ ילטנד ןקתה
ץבשו הליה םע הנרגימ ןיב רשקה
םייררצמ שאר-יבאכו ןצמח תפיאש
הנרגימו םידליב תוללעתה
תנכסמ קאילצ תלחמ
?הנרגימ רימחמ רוא עודמ
תיטנג םירושק ןואכידו הנרגימ
הצופנ תשרטו םישנב הנרגימ
תוליחבמ רתוי ץופנ ףרוע באכ
הנרגיממ םילבוסל יטנגמ ןקתה
הנרגימ דגנ ליעי ןיריפסא
ינרגימ ףקתהו הנישב רוסחמ
D ןימטיוו הנרגימ ,שאר יבאכ
הרשע-ינבב שאר-יבאכל תוביסה
הנרגימו תרבגומ תיחומ תוליעפ
השק הנרגימ דגנ ןפורפוביא
קפסב הנרגימל םונילוטוב
לקשמב הנלעת הנרגימ םע תורענ
הנרגימו לקשמ תדרוהל חותינ
םידליב ץופנ יבבל םגפו הנרגימ
םייררצמ שאר-יבאכ דגנ ןיראפרוו
הנרגימ דגנ הליעי DHE תפיאש
ץבשל ןוכיס םרוגכ הנרגימ
הנרגימב לופיטל ליבגנזו תיצרח
הדילגמ שאר-באכ
הנרגימ ענומ ינפוג לוגרית
הנרגימ לע טעמ עיפשמ םונילוטוב
םייררצמ שאר-יבאכ ענומ םויתיל
תיעטומ ןמז תסיפתו הנרגימ ילעב
םיבאכ-יככשמב רידס שומיש
םרוגל םאתהב לופיט
שאר באכמ דגנ הפקו הת
תונרגימ העיגרמ 3-הגמוא
שאר-באכו הנרגימל סקוטוב
הנרגימ ענומ סטיסטפ שרוש
הנרגימ דגנ תילופ הצמוח
הנרגימ ענומ B2 ןימטיו
שאר-באכל תופורתב ןוכיסה
ץבשל ןוכיסו הנרגימ
השק הנרגימו בלב רוח
הנרגימל הרוטקנפוקא
תירלוקסו-וידרק הלחמו הנרגימ
בלה תא תונכסמ תופורת
ץבשל ןוכיסו ןוירהב הנרגימ
ץבשל ןוכיסו הליה םע הנרגימ
שאר יבאכ לע לקמ ףאל סיסרת
הנרגימ ילוח לש הנושה םחומ
הנרגימו הניש ילגרה
הנרגימל ענומ לופיטכ סקוטוב
הנרגימ תעינמל ינורטקלא ןקתמ
הנרגימב םדקומ בלושמ לופיט
תינורכ הנרגימו D ןימטיו
ןואכידו הנרגימל תופורתב ןוכיס
םידירוב םד-ישירקו הנרגימ
דשה-ןטרסל ןוכיסו הנרגימ
שאר-יבאכ התיחפמ תיליצילס 'ח
חותינו סקוטובב הנרגימב לופיט
הנרגימ דגנ הובג ץחלב ןצמח
שאר-יבאכו תוללעתה תונברוק
תונרגימל ןוכיסו ינטב ןמוש
תונרגימ דגנ בלב רוח תריגס
שאר-באכו ךומנ ריווא-ץחל ,םוח
ץבשב תנכסמ ןוירהב הנרגימ
הנרגימ לע םיליקמ B ינימטיו
הנרגימ תמצמצמ תינפוג תוליעפ
שאר-יבאכ דגנ וידר רדת תבירצ
ץבשל תורושק הליה םע תונרגימ...הנרגימו שאר באכ ואר
 
2000 טסוגוא
םרוגל םאתהב לופיט
(Tension) חתממ עבונ שארה ידיצ ינשב ץחול וא םומע באכל םרוגה
.ףרועהו שארה ירירש תוצווכתה ידי-לע םילעפומ ולא ינש .ישפנ ץחלמ וא
ירוחאמ דקוממה הזכ וא דבלב שארה לש דחאה ודיצב םלוהה זע באכ
לע שחרתהל הלולע רשא .הנרגימ גוסמ שאר באכ תויהל לולע תחא ןיע
תורוא ,תושישת ,תוילנומרוה תודונת ,תוחורא תצמחה ,ישפנ חתמ לש
ליכמ רשא רשבו םירמש ,םודא ןיי ,דלוקוש ,תונשוימ תוניבג ,םיקהוב
.םיטארטינ
אוה וב עגרב ךא ,שאר יבאכ עונמל םייושע הרידס הנישו תינפוג תוליעפ
םירישכתבו םוח תוירכב םג רזעהל ןתינ .תופורתב שמתשהל שי לחה
.B2 ןימטיוו םויזנגמ םיליכמה

National Headache Foundation

2001 רבוטקוא
שאר באכמ דגנ הפקו הת
ןיאפק יכ וליג ב"הרא וגקיש Diamond Headache Clinic-ב םירקוח
.(Tension Headache) חתממ עבונה שאר באכ לע הלקהל בוט
.םיבאכ יככשמ לש םתעפשה קזחמ ,התבו הפקב יוצמה ,ןיאפק

Current Pain and Headache Reports

2001 רבוטקוא
תונרגימ העיגרמ 3-הגמוא
הרידנ הנרגימה יכ וליג היגברונבו הידבשב וכרענש םידרפנ םירקחמ ינש
תססבתמ םתנוזתש ,דנלנירגב םייחה (Inuits) םיטיאוניאה ברקב רתויב
אוהו םיימי םיקנויב םרוקמש ןמושו רשב ,םיגד לש בוליש לע תססבתמ
.3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוחב רתויב רישע
3 ךשמב תונרגימ לש םתעינמב 3-הגמוא לש וחוכ תא ונחבש ,םירקוחה
28%-ב הנרגימ יפקתה לש םתורידת תא תיחפמ אוה יכ ואצמ ,םישדוח
.32%-ב םתמצוע תאו

Lejnemark

2002 ראורבפ
שאר יבאכו הנרגימל סקוטובה תוליעי
...םירקחמ רפסמ

2003 רבמצד
הנרגימ ענומ סטיסטפ/ןתאמחה שרוש
וב ,ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine-ב רקחמ
תועצמאב לופיט ישדוח 4 רחאל יכ חוודמ ,הנרגימ ילפוטמ 245 ופתתשה
48%-ב הנרגימה יפקתה תורידת הדרי סטיסטפ/ןתאמחה שרוש תיצמת
ואטבתהש ,יאוולה תועפותו ובצלפה תצובקב 26% תב הדיריל האוושהב
.תונותמ ויהו הביקבו םייעמב

Neurology

2004 סרמ
הנרגימ דגנ תילופ הצמוח
תילופ הצמוח ףסות דנליז-וינ Victoria University-מ םירקוח ירבדל
הוולמה הנרגימל רושקש (Gene) ןג וליג םירקוחה .הנרגימ עונמל יושע
.(Aura) הליהב
7 יפ ןוכיס רתיב םינותנ הליהב הוולמה הנרגיממ םילבוס רשא םישנא
ןטקה חומה רוזיאב םטוא ארקנ רשא יחומ קזנ תרצוויהל
םילבוס רשא םישנא תמועל ,(Infarct in the Cerebellar Region)
.הליה אלל הנרגיממ
הנרגיממ םילבוסב רתוי הברה החיכש הלגתהש ןגב תשחרתמש היצטומ
.םדב ןיאטסיצומוהה תמרב היילעל תמרוג איה .הידעלב רשאמ הליה םע
םג התיחפמו תילופ הצמוחב רישע טירפתהש לככ הנטקו תכלוה וז המר
אל םהל ,הנרגיממ םילבוסל רוזעל הייושע תילופ הצמוח .ץבשל ןוכיס
.רחא לופיט לכ ליעוה

2004 רבמטפס
הנרגימ ענומ B2 ןימטיו
ותעפשה .הנרגימ לש התעינמב עייסל יושע הובג ןונימב B2 ןימטיו ףסות
,(שדוחב םיימעפל םימעפ 4-מ) תונרגימה לש ןתורידת תנטקהב תאטבתמ
תוחפל םג וקקדזה ףסותב םיפתתשמה .ןתמצועבו ןתוכשמתה ןמזב
,לושליש ומכ ,תוירעזמ יאוול תועפות ויה ףסותב שומישל .םיבאכ יככשמ
.םינפה תומדאהו ןטב באכ
חוטב אוה ,הנרגימ תעינמל יעצמאכ B2 ןימטיוב שומיש םירקוחה ירבדל
.תופורת לע תידדה העפשה ול ןיאש ןוויכ

European Journal of Neurology

2004 רבמבונ
שאר-באכל תופורתב ןוכיסה
יכ םיריהזמ הינטירב New England Centre for Headache-ב םירקוח
.םלבס תא ךכב םילידגמ ,םיבאכ יככשמב תועיבקב םישמתשמה םישנא
רימחהל לולע (Paracetamol) לומקא/לומטצרפו ןיריפסאב רידת שומיש
םיינורכ םיימוי שאר יבאכל תובורק םיתיעל םרוג אוהש ןוויכ םבצמ תא
.(Chronic Daily Headache/CDH)
לולע באכב םילפטמ רשא חומה ינטלוק לש רזוח יוכיד םירקוחה ירבדל
.םינטלוקה תושיגר תלדגה ידי-לע ךכ-לע ומצע תא תוצפל ףוגל םורגל

Headache Currents

2004 רבמצד
ץבשל ןוכיסו הנרגימ
ב"הרא ןוטגנישוו Washington University-ב םירקוח לש םהירבדל
םישנא תמועל ץבשל ןוכיס לפכב םינותנ תונרגיממ םילבוס רשא םישנא
ןוירה תעינמל תולולגב תושמתשמו הנרגיממ תולבוס רשא םישנו םירחא
.תורחא םישנ תמועל ץבשל 8 יפ דע ןוכיסב תונותנ
הנרגימ ףקתה ןמזב הייאר תוערפהמ םילבוס רשא ולא יכ םג אצמנ
.ךכמ םילבוס םניאש םישנאל סחיב ץבשל רתוי הובג טעמ ןוכיסב םינותנ
.הנרגימ ןמזב םדה תמירז םוצמיצ אוה ךכל םרוגה יכ הארנ

BMJ Online First

2005 ראוני
השק הנרגימו בלב רוח
ענמי ךכב לופיטו בלב רוח שי הנרגיממ םילבוסה םישנאהמ קלחלש הארנ
םירבוע ותוא תיסחי טושפ יאופר ךילה .הנרגיממ לבסה ךשמה תא םהמ
םמדב ןקנח תועוב/םיאדומא תלחממ םילבוסה םינללוצ ,םינטק םידלי
.הינטירבב םילוח-יתבב יוסינ תפוקת רובעי ץבש ווחש ולאו (Bends)
םיבר ,היסולכואהמ עברכ םילבוס הנממ ,החיכש בל תייעבב רבודמ
חותפ לגלגס ןולח היורק הייעבה .םתעידי אלל
הנרגיממ םילבוס רשא ולא ךותמ 1/6 .(Patent Foramen Ovale/PFO)
.וז חותפ לגלגס ןולח תייעבמ םג םילבוס הליהב הוולמ

Science News

2006 סרמ
הנרגימב לופיטל תופורת ומכ הליעי הרוטקנפוקא
יתעינמ לופיט יכ הליג University of Duisberg-Essen-ב ינמרג רקחמ
תופורתב שומיש רשאמ תוחפ אל ליעי הרוטקנופוקא תועצמאב הנרגימב
.הנרגימ חתפל םיטונה םישנאב ,ךכל תודעוימה
'תפיוזמ' הרוטקנופוקא תועצמאב לופיט יכ םג הליג רקחמה ,תאז םע
.הדימ התואב םיליעי הז לופיטב םילבוקמ םניאש ףוג תומוקמב תלעפומה
ווח ('ףיוזמ לופיט' הלביקש וזו לבוקמ לופיט הלבקש וז) תוצובקה יתש
.הנרגיממ ולבס םה םהב םימיה רפסמב 50%-כ תב התחפה

Lancet Neurology

2006 ילוי
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסו הליהב הוולמ הנרגימ
יכ הארמ ב"הרא Women's Health Study - WHS רקחמ ינותנ חותינ
ןוכיס רתיב תונותנ ,(Aura) הליהב הוולמה הנרגיממ תולבוסה םישנ
תוומו ימכסיא ץבש ,בל-ףקתה ומכ ,תורומח תוירלוקסו-וידרק תויעבל
.תימכסיא תירלוקסו-וידרק הלחממ
הינמרגמ םישנ 27,840 וב ופתתשהו םינש 10 ינפ לע שרפתה בקעמה
.ץבש וא בל ףקתה לש הירוטסה אלל ב"הראמו

JAMA

2006 רבוטקוא
בלה תא ןכסמ תופורתב זרפומ שומיש
ןוכיסה תא ליפכמ (Ergotamine) ןימטוגרא תחפשממ הפורתב רתי שומיש
םילפוטמה םישנאב ,ץבשו בל-ףקתה ומכ ,םייירלוקסו-וידרק םיכוביסל
ולאב האצמנ אל וז תילילש העפשה תאז םע .תירלוקסו-וידרק הלחמ ןיגב
.הנרגימ דגנ (Triptan) ןטפריט גוסמ תופורתב םילפוטמה

תורצמ ןימטוגרא תופורת יכ הלוע דנלוה Utrecht University-ב רקחממ
תומקרל ןצמחה תקפסא תא ךכב תוניטקמו םדה-ילכ תא (יאוול תעפותכ)
רופישה תמועל וז תילילש יאוול תעפות לוקשל שי םיתיעל .תונושה
.הב שמתשמל הקינעמ וז הפורתש םייחה תוכיאב

Neurology

2007 יאמ
בל ףקתהו ץבשל ןוכיסו ןוירה ןמזב הנרגימ
...ירבדל


2007 טסוגוא
ימכסיא ץבשל ןוכיס הלידגמ הליה םע הנרגימ
יכ הליג Stroke Prevention in Young Women Study רקחמ
(PMVA) הליהב הוולמה הנרגימ ףקתהמ הנורחאה הנשב ולבסש םישנ
ולבס אלש םישנ תמועל ,ימכסיא ץבשב תוקלל 7 יפ ןוכיס רתיב תויוצמ
.הנרגיממ
םיפיסומ ב"הרא רומיטלוב Veterans Affairs Medical Center ירקוח
ברקב רתוי לודג הליהב הוולמ הנרגיממ םילבוסה םישנאב ץבשל ןוכיסה יכ
.הפה ךרד םילטינה העינמ יעצמאב תושמתשמה םישנבו םינשעמ

Stroke

2007 טסוגוא
שאר יבאכ לע לקמ ףאל סיסרת
יצבקמ שאר באכב לופיטל ליעי אצמנ (Zolmitriptan) ףאל שדח סיסרת
.דחוימב באוכל בשחנה (Cluster Headaches)
וב רשא ,ב"הרא סל'גנא סול University of California-ב ךרענש יוסינב
30 רחאל הלקה לע 63% וחוויד ,יצבקמ שאר באכ םע שיא 52 ופתתשה
.יאוול תועפות אלל ,תוקד

Neurology

2007 רבמבונ
הנרגימ ילוח לש הנושה םחומ
הבועמ (Sensory Information) ישוח עדימ דוביע לע יארחאה חומה קלח
הנרגיממ םילבוסה שיא 24 ונחב רשא םירקוחה .הנרגיממ םילבוסה ולאב
תירוסנס-המוסה חומה תפילק רוזיא יכ וליג םיאירב םישנא 12-ו
.םירחא תמועל הנרגיממ םילבוסב 21%-ב הבע (Somatosensory Cortex)
.חומב ינבמה יונישל םיארחאה םה םירזוח הנרגימ יפקתה םירקוחה תעדל

םישיגר הנרגיממ םילבוסה ולאש תורשפא םיללוש םניא םירקוחה תאז םע
הנרגיממ םילבוסה ולא עודמ ריבסמ הז רבד .םייוריגל ,עבטה ךרדמ ,רתוי
.תסל יבאכו בג יבאכ ומכ ,באכ תויעבמ רתוי םג םילבוס

Neurology

2007 רבמצד
הנרגימו הניש ילגרה
וב רקחמב .הנרגימ ףקתהל םורגל תולולע ,הניש ידודנ ומכ ,הניש תויעב
הניש תויעב לע תופתתשמהמ 80%-מ רתוי וחוויד םישנ 147 קלח ולטנ
.תופייע ןיידע ןהשכ הנישמ תוררועתמ ןה יכו תולבוס ןה ןהמ
,ףוגה לש ימויה רוזחמב עוגפל םילולע םזגומ שערו ישפנ חתמ ,תופורת
.הנישבו חורה-בצמב
םיבוט הניש ילגרה יכ ,םישנ 43 ופתתשה וב ,רחא רקחמ אצמ ליבקמב
.םתמצוע תאו הנרגימה יפקתה רפסמ תא םיתיחפמ

Headache

2008 סרמ
הנרגימל ענומ לופיטכ סקוטוב
וא (Botulinum Toxin Type A/BoNTA) A גוסמ םונילוטוב ןלער
תיחפמה ענומ לופיטכ בטיה םישמשמ (Divalproex Sodium) DVPX
םירקוח לש םהירבדל תאז ,תינורכ הנרגימל תורושקה תויעב תיתועמשמ
59 לע תאז וקדב רשא ב"הרא הינרופילק The Neurology Center-ב
.םילפוטמ
שדוח ךשמב שארה יבאכ רפסמ תא תיתועמשמ ותיחפה ולא םיעצמא 2
תאז ןיטקה DVPX ןלער קר ךא ,יארקא ןפואב ךכמ םילבוסה ולאב
רדסב רופישה היה םירקמה ינשב .תינורכ הנרגיממ םילבוסב תיתועמשמ
.50% ןב לדוג

Headache

2008 ינוי
הנרגימ תעינמל ינורטקלא ןקתמ
ינורטקלא ןקתמ וחתיפ ב"הרא ויהוא University Medical Centre ירקוח
ותוא ,TMS יורקה ןקתמה .ולחה ולאש ינפל דוע הנרגימ יבאכ לע לקמה
תותואה תא םישבשמ רשא םיסלופ/םיקפד חלוש ,שארה לומ םיקיזחמ
.ךשמהב באכ יפקתה םיענומו הנרגיממ לבוסה םדאב םינוריונב םירצונה

םייתעש םיבאכ רדעיה לע וחוויד שידחה ןקתמב יוסינב םיפתתשמ 69%
רופיש ידכ ךות ,ובצלפה תצובקב 50%-מ תוחפל האוושהב ,לופיטה רחאל
.שערל תושיגרהו הליחבה תמרב

Annual American Headache Society meeting in Boston
ScienceDaily

2008 ילוי
הנרגימב םדקומ בלושמ לופיט
ליעי הנרגימה ץורפל הנושארה העשה ךותב ןתינה בלושמ םדקומ לופיט
תופורתה תא בלשמ לופיטה .השק הנרגיממ םילבוסב באכה לע הלקהב
ג"מ 500 ןונימב Naproxen Sodium-ו ג"מ 85 ןונימב Sumatriptan
.םילפוטמהמ 50%-מ הלעמלב םייתעש ךשמל באכ תקספה גישה

,ב"הרא היפלדליפ Thomas Jefferson University-ב םירקוחה ירבדל
םיאצממ ,American Academy of Neurology-ב םיאצממה תא וגיצהש
.הייעבל ןושארה ןמיסה תעפוה םע הנרגימב לפטל שיש םיארמ ולא

Neurology

2008 ילוי
תינורכ הנרגיממ םילבוסב D ןימטיו טועימ
ב"הרא ימאימ Ryan Wheeler Headache Treatment Center-ב רקחמ
D ןימטיוב רוסחממ םג םילבוס תינורכ הנרגיממ םילבוסה ולא יכ אצמ
םילודיגל ,תירלוקסו-וידרק תולחמל רתי ןוכיסב םג היוצמ וז הצובק ןכלו
.D ןימטיוב רוסחמל תורושקה תורחא תושק תולחמלו םיריאממ
רוסחממ םג םילבוס תינורכ הנרגימב םילפוטמהמ 40.7%-ש הליג רקחמה
.D ןימטיוב

50th Annual Meeting of the American Headache Society

2008 טסוגוא
ןואכיד דגנ תופורת םע דחי הנרגימל תופורתב ןוכיסה
םיגוס םע דחי ,ןטפירט גוסמ ,הנרגימ דגנ תופורת לש בולישש הליג רקחמ
הרידנ הלחמל ןוכיס לידגהל לולע ןואכיד תודגונ תופורת לש םימיוסמ
.ןינוטורס תנומסת היורקה
 

ףוגב רשאכ תשחרתמ (Serotonin Syndrome) ןינוטורס תנומסת
.(םיבצעה תכרעמב יוצמה ימיכ רמוח) ןינוטורס ידמ רתוי שי

Serotonin Reuptake Inhibitors/SSRI :(Triptan) ןטפירט תופורת
Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors/SNRI-ו
.ףוגב ןינוטורסה תמר תא תולעמ

.תינלטק תויהל וז הייעב הלולע םיאתמ לופיט אלל


.תועש 24 ךות ,הז ךוביס רוצעת תופורתה לכ תליטנ לש תידיימ הקספה
לולע הנרגימ דגנ תופורת םע ןואכיד דגנ MAOI גוסמ תופורת לש בוליש
.םדב ותמר תא תולעהלו ןטפירט גוסמ תופורת תלועפ לע עיפשהל
דגנ הפורתה רשאכ ,MAOI-ו SSRI גוסמ תופורתב שומיש ליבגהל שי
בקע טאוי וקוריפש ןוויכ ,(Ergotamine) ןימטוגרא תחפשממ איה הנרגימ
.הז בוליש

Mayo Clinic

2008 רבמטפס
םידירוב םד ישירקל הרושק הנרגימ
םד-ישירקב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ הנרגיממ םילבוס רשא םישנא
...הזובמורט/תקקפ ואר .(Venous Thrombosis) םהידירוב
םירקמ 574 חתינש ,הירטסוא Innsbruck Medical University-ב רקחמ
םד-ישירק ווח םהש וא הנרגימ לש הירוטסיה שי םישנאל םא ןחב ,הילטיאב
.םידירוב
ואצי םה .םדה-ילכ לש םתוחשקתה בצמ תא םג םינייסנב וקדב םירקוחה
ץבשל רתי ןוכיסב םייוצמ הנרגיממ םילבוסה םישנאש ןוויכש החנה תדוקנמ
הרומחו תמדקומ םיקרוע תשרטמ םג ולבסי םה תוירלוקסו-וידרק תויעבלו
.םהייחב רתוי םדקומ בלשב
לש תויעבמ ולבס םהמ 19%-ו תונרגיממ ולבס םיפתתשמהמ 111 יכ אצמנ
,הנרגיממ םילבוס םניאש ולא ברקב ,דבלב 8% םתמועל .םידירוב םישירק
.םידירוב השירק תויעב ווח

Neurology

2008 רבמבונ
דשה ןטרסל ןוכיס הניטקמ הנרגימ
,30% רועישב ,תחפומ ןוכיס תולעב ןניה הנרגימ לש הירוטסיה םע םישנ
.דשה ןטרסב תוקלל
תומרל תאז םיסחיימ ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח
תוסחב ךרענ רשא רקחמב .ולא םישנ לש ןמדב תוכומנה םינומרוהה
רחאל םישנ 3,400-מ הלעמל ופתתשה National Cancer Institute
.רבעמה ליג

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2006 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו שאר-יבאכ הניטקממ תיליצילס הצמוח
...תכירצ


2007 סרמ
חותינו סקוטוב בלשמ הנרגימב ינשדח לופיט
וחילצה ב"הרא ססקט UT Southwestern Medical Center-ב םירקוח
שולש דע םיימעפמ הנרגימ יפקתה לש םתמצוע תאו םתורידת תא םצמצל
.םישדוח רפסמב םעפל עובשב םימעפ
רותיאל שמשמה סקוטובה ןלער תא תבלשמ םהלש השידחה הקינכטה
ידי-לע ,הנרגימל (Trigger Points) הלעפהה תודוקנכ םישמשמה םיבצע
.ינמזה םקותיש

ScienceDaily


2008 ילוי
הובג ץחלב ןצמח תועצמאב הנרגימב לופיט
...יתש


2009 ראורבפ
שאר-יבאכל רתוי םיטונ תוללעתהל תונברוק םידלי
שאר-יבאכמ לובסל םיטונ תינימ וא תינפוג תוללעתהל תונברוק ויהש םידלי
ופתתשה גנוק גנוה Prince of Wales Hospital-ב רקחמב .םתורגבב
-יבאכמ םידליה ןיבמ 11.3% ולבס לכה ךס .תונידמ 10-מ םידלי 18,000-כ
.םירומח שאר

British Journal of Psychiatry


2009 ראורבפ
תונרגימל ןוכיסל רושק ינטב ןמוש
ב"הרא היפלדליפ Drexel University College of Medicine-ב םירקוח
רשאמ רתוי בוט הזוח (Waist Circumference) םיינתומה ףקיה יכ ואצמ
םישנבו םירבגב םיפוכת םירומח שאר-יבאכלו תונרגימל ןוכיס רתיה תנמשה
.55 ליג דע
רקסב ולבקתה רשא םיפתתשמ 22,000-מ רתוי יבגל םינותנ ונחב םירקוחה
.National Health and Nutrition Examination Survey

American Academy of Neurology (AAN) in Seattle


2009 ראורבפ
תונרגימ דגנ בלב רוח תריגס
,בלב רוח תריגס יכ ואצמ הינטירב Royal Shrewsbury Hospital ירקוח
(Patent Foramen Ovale/PFO) חותפ לגלגס ןולח יורקה ץופנ יוקיל
ססובמה ךילה תועצמאב (Aura) הליה םע הנרגיממ םילבוסה םישנאב
.תונרגימה רפסמ תא דאמ םהב הניטקמ ,(Catheter) רתנצב שומיש לע
לש הירוטסיה אלל הליה םע הנרגימ םע םילפוטמ 82 ופתתשה רקחמב
.ץבש

Journal of the American College of Cardiology


2009 סרמ
שאר-באכל םירושק ךומנ ץחלו םח ריווא-גזמ
Beth Israel Deaconess Medical Centre ירקוח ירקוח לש םהירבדל
ךומנ ירטמורב ץחלו םח ריווא-גזמ ומכ ,םייתביבס םיאנת ב"הרא ןוטסוב
.םירומח שאר-יבאכל םורתל םילולע
וצלאנ רשא שאר-באכמ םילבוסה םישנא לש םירקמ 7,054 וקדב םירקוחה
רועישב תב הרוטרפמט תיילע לכ דגנכ יכ אצמנ .ךכ בקע ןוימ רדחל תונפל
.7.5%-ב רומח שאר-באכל ןוכיסה לדג ,ןכל םדוק תועש 24 ,תולעמ 5
ךא ,הז ןוכיס הלידגה הרקמה ינפל תועש 72 דע 48 הרוטרפמט תדירי םג
.רתוי ךומנ רועישב

Neurology


2009 סרמ
ץבשב תנכסמ ןוירה ךלהמב הנרגימ
...רקחמ


2009 לירפא
הנרגימ לע םיליקמ B ינימטיו
תליטנ יכ םיחוודמ ןייבזירב Griffith University-ב םילרטסוא םירקוח
תא ןיטקהל םייושע תילופ הצמוחו B12 ןימטיוו ,B6 ןימטיו יפסות
.תיצחמב תונרגימ לש ןקותיש תלוכי תאו םתרמוח תא ,םתורידת
הנרגיממ םילבוסה םילפוטמ 52 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
ןיאטסיצומוהה תמר תא םצמיצ לופיטה יכ רסמנ .(Aura) הליה םע
תליחת תעב ותמר תמועל 39%-ב ףסותה תא ולביקש ולא לש םמדב
.רקחמה

Pharmacogenetics and Genomics


2009 לירפא
הנרגימ תמצמצמ תינפוג תוליעפ תינכות
26 ופתתשה וב ,הידבש גרבנטוג Cephalea Headache Center-ב רקחמ
תינפוג תוליעפ תינכות יכ יכ אצמ ,תידבש שאר-באכ תאפרמב ולפוטש שיא
הרפישו תונרגימה תורידת תא הניטקה וזש רחאל החיטבמ תיארנ התסונש
.םילפוטמה ייח תוכיא תא
12 ךשמב עובשב םימעפ 3 רשוכ ינפוא לע שוויד הללכ םינומיאה תינכות
םילבוסה םילפוטמב ךרצנה ןצמחה םומיסקמ תא רפשל התרטמו תועובש
.הנרגיממ

Headache


2009 יאמ
םיינורכ םיינשקע םייררצמ שאר-יבאכל וידר רדתב הבירצ
וידר רדת תועצמאב (Sphenopalatine Ganglion) בצע יאת רבצ תבירצ
(Percutaneous Radiofrequency Ablation) רועה ךרד גפסנ רשא
םילופיט רשא ,םיינורכ םייררצמ שאר-יבאכ םע םישנאב ליעי לופיט הווהמ
ירקוח םירסומ תאז ,םהל וליעוה אל ,תופורת תועצמאב ,םירחא
ב"הרא Pain Management Department of the Cleveland Clinic
.םילפוטמ 15-ב וז ךרדב ולפיט רשא
,יחלהו ןוילעה ךיחה לומינ לש יאוול תעפותמ ולבס םילפוטמה 15 ןיבמ 7
.המצעמ ןיטולחל הפלחו תועובש 6 דע 3 הכשמנש

Headache


2009 ינוי
ץבשל תורושק הליה םע תופוכת תונרגימ
...ירקוח


2009 ינוי
םישנ לש ןחומב תועיגפו תונרגימ
ןוכיס רתיב תויוצמ ןהייח עצמאב (Aura) הליה לע תונרגימ תווחה םישנ
חומה רוזיאב ךוראה חווטל םיקזנו (Brain Lesions) חומב תועיגפ חתפל
.ךשמהב וחתפתיש חומב םיעגנו םיאת תומ תרוצב (Cerebellum) ןטקה
,ב"הרא דנלירמ University in Bethesda ירקוח ידי-לע ךרענש ,רקחמב
.םידנלסיא םישנו םירבג 4,689 ופתתשה ,הנש 26 ךשמנש

JAMA


2009 ילוי
דשה-ןטרסל ןוכיס תוניטקמ תונרגימ
,26% רועישב ,תחפומ ןוכיסב תונותנ תונרגימ לש הירוטסיה תולעב םישנ
Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח .דשה-ןטרסב תוקלל
35 תונב ,תולוח 4,500 לש ןתניחב תובקעב ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא לטאיס
.תואירב םישנ 4,500-ל וושוה רשא ,64 דע
םע הנרגיממ תלבוס השיא רשאכ דחוימב גיאדמ בצמה םירקוחה ירבדל
.תנשעמו העינמ יעצמאב תשמתשמ (Aura) הליה

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 ילוי
הנרגימ תאפרמ חצמה תמרה
םייטסלפ םיחתנמ ידי-לע ושענש (Forehead Lift) חצמה תמרהל םיחותינ
םישנא ברקב ב"הרא ויהוא Case Western Reserve University-ב
יפקתהב םייטמרד םירופישל ואיבה רתויב תושק תונרגיממ ולבס רשא
.המד יחתונמ תצובקל האוושהב םיחתונמה ןיבמ 57% ברקב הנרגימה

Plastic and Reconstructive Surgery


2009 רבמטפס
השק הנרגימב לופיטב ליעיו ריהמ הפיאשב DHE
רדחומה Dihydroergotamine/DHE תועצמאב תושק תונרגימב לופיט
תוליעיו תוריהמ תואצות הארה תואירב טלקנש סיסרתב ףאשממ ףוגל
.תוילמינימ יאוול תועפות תמירג ךות ,ןמז ךרואל
ב"הרא היפלדליפ Jefferson Medical College ירקוח לש םהירבדל
דע רחא לופיט לכ רשא םילפוטמ לע םג בטיה הלעפ הביטמה העפשהה
ושמישש שיא 453-ו םילפוטמ 450 ופתתתשה רקחמב .םהל ליעוה אל הכ
.65 דע 15 ינב םלוכ ,תרוקיב תצובקכ

14th International Headache Conference


2009 רבמטפס
חומב םיימכסיא םיעגפמל ןוכיס םילידגמ םירזוח הנרגימ יפקתה
ופתתשה וב לודג Leiden University Medical Center-ב ידנלוה רקחמ
תוימכסיא חומ תועיגפל לדגומ ןוכיס הארה תונרגימ םילבוסה םילפוטמ
(White Matter ןבלה רמוחב תועיגפו (Ischemic Brain Lesions)
הליה אלל הנרגימ לש םירקמב דחוימב וטלב ולא תועיגפ .חומב Lesions)
.םילפוטמ 286 ופתתשה ,םינש 9 ךשמנ רשא ,רקחמב .(Aura)

14th International Headache Congress


2009 רבמטפס
שאר-יבאכ תופיכת ןיטקמ םונילוטובה ןלער
ינש לש ןהיתואצות ב"הרא ליידסטוקס Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
לבסנו חוטב ,ליעי םונילוטובה ןלערב שומישה יכ םיארמ םילודג םירקחמ
.תינורכ הנרגימב לופיטב רבודמ רשאכ בטיה
,תוקירזב םונילוטובה ןלער תא ולביקש ,65 דע 18-ה ינב ,םילפוטמה ברקב
.תושדח תולטמ עצבל םילגוסמ ויה םהו הנרגימה יפקתה תורידת הדרי

14th International Headache Congress


2009 רבמטפס
שאר-יבאכ תיחפמ ילטנד ןקתה
ךכב ענומו תונותחתהו תונוילעה םיינישה ןיב חוורמה ןטק ינויפ-ךות ןקתה
תיאורפלוה הצמוחה תוליעי תא רפשמ (Jaw Clenching) תסל קודיה
חתממ האצותכ שאר-יבאכבו הנרגימב לופיט םשל (Valproic Acid)
.תוילילש יאוול תועפות לכ אלל (Tension-Type Headache)
יוסינ וכרע ב"הרא Headache Center of Southern California ירקוח
.הלעמו 18 ינב םילפוטמ 60-ב הז

14th International Headache Congress


2009 רבוטקוא
ץבשו הליה םע הנרגימ ןיב רשקה
...םישנא


2009 רבמצד
םייררצמ שאר-יבאכב לופיטל הריהמ ןצמח תפיאש
ופתתשה וב ,ב"הרא וקסיסנרפ ןס University of California-ב רקחמ
הליעי הטיש איה הריהמ ןצמח תפיאש יכ הליג 70 דע 18 ינב םילפוטמ 57
ןיבמ 78%-ו (Cluster Headache) יררצמ שאר-באכל רושקה באכב לפיטל
.הבר הלקהל םיכוז תאז םישועה ולא

JAMA


2010 ראוני
הנרגיממ ולבסי תוללעתהמ םילבוסה םידלי
11 וקדב רשא דרפס University of Toledo Medical Centre ירקוח
יכ ואצמ ,םילפוטמ 1,348 וקדבנ םהב ,שאר-יבאכב לופיטל ץוח תואפרמ
יבאכמ ולבסיש יאדוול בורק (Abused Children) םיללעתמ םהב םידלי
.םהייחב רתוי רחואמ תרחא באכ תערפה לכמ רתוי הנרגימ
,שיגרה יעמה תנומסתמ ,םירחאמ רתוי ,םהייח ךשמהב ולבסי ולא םידלי
.םיקרפמ תקלדמו היגלאימורביפמ ,תינורכה תושישתה תנומסתמ

American Headache Society's Women's Issues Section
Research Consortium


2010 ראוני
תוירטאיכיספו תויגולוריונ תוערפהל ןוכיס הלידגמ קאילצ תלחמ
(Carpal Tunnel Syndrome) תילפרקה הלעתה תנומסתו הנרגימ
םיחוודמ תאז ,קאילצ תלחממ םילבוסהמ םיזוחא 10 דע 6 ברקב תוצופנ
72 ופתתשה וב רקחמ תובקעב הינמרג University of Marburg ירקוח
.קאילצ תלחמב םילפוטמ

Movement Disorders


2010 ראוני
?הנרגימ רימחמ רוא עודמ
רשא םיאת תצובק ללגב רואמ קחרתהל םיטונ הנרגיממ םילבוסה םישנא
Beth Israel Deaconess Medical Centre ירקוח .ןיעה בגב םייוצמ
רשא םילפוטמב וכרע םהש םייוסינ תובקעב תאז םירסומ ב"הרא ןוטסוב
.הנרגיממ םילבוס
ךא ,ןיטולחל םירוויעב הנרגימה יפקתה לע עיפשמ וניא רואה יכ ררבתה
ויה וז הצובק ישנא .רבגומ באכ ווח רואב ןיחבהל םילגוסמ ויהש ולא
.םירופא וא םילוחכ לג יכרואב רואל דחוימב םישיגר

Nature Neuroscience


2010 ראוני
תיטנג םירושק ןואכידו הנרגימ
...רקחמ


2010 ראורבפ
הצופנ תשרטל הרושק םישנב הנרגימ
ב"הרא New York University Medical School ירקוח לש םהירבדל
,תורחאמ רתוי הצופנ תשרט חתפל תוטונ תונרגימ לש הירוטסיה םע םישנ
.ךכל ןוכיסה םרוג איה הנרגימ םא רורב אל ךא ,5%-כ ןב רועישב
1989-ב ךרענ רשא םדוק לודג רקחמ לש ולא לע וססבתה רקחמה ינותנ
.הנש 16 ךשמנו (Nurses' Health Study II)

American Academy of Neurology (mid-April)


2010 ראורבפ
הנרגימב תוליחבמ רתוי םיצופנ ףרוע יבאכ
הניילורק ןופצ Carolina Headache Institute in Chapel Hill ירקוח
ףרוע יבאכ ,הנרגימ תונייפאמכ תורדגומ תוליחבש ףא-לע יכ וליג ב"הרא
.םילפוטמ 113 ופתתשה רקחמב .הנממ םילבוסה ולא ברקב רתוי םיצופנ

Headache


2010 סרמ
הנרגיממ םילבוסל שידח יטנגמ ןקתה
וקלח לא (Magnetic Pulses) םייטנגמ םיקפד חלוש רשא שידח ןקתה
.הנרגיממ םילבוסה לש םהייח לע לקמ שארה לש ירוחאה
וסינ ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine ירקוח
ןמיסה יוליג םע ותוא ליעפהל םירומא ויהש םילפוטמ 201 הז ןקתה
.(Aura) הליה םע הנרגימ ףקתהל ןושארה

Lancet Neurology


2010 לירפא
הנרגימ דגנ ליעי ןיריפסא
...םישנא


2010 ינוי
הנרגימ ףקתה ררועמ הנישב רוסחמ
...רוסחמ


2010 ילוי
D ןימטיוו הנרגימ ,שאר יבאכ
...לע


2010 טסוגוא
לקשמ רתיו תינפוג תוליעפ יאל םירושק הרשע-ינבב שאר-יבאכ
אצמ םירענ 5,500 לעמ ופתתשה וב ,היגברונ Oslo University-ב רקחמ
הדימה לע רתי םילקוש ,תינפוג םיליעפ םניאו טעמכ רשא הרשע-ינב יכ
.תונרגיממו םיפוכת שאר-יבאכמ לובסל ןוכיס רתיב םינותנ םינשעמו

Neurology


2010 רבמטפס
הנרגימל תומרוג חומב תותשר לש תרבגומ תוליעפ
ב"הרא San FranciscoUniversity of California ירקוח לש םהירבדל
וא חומב תותשר לש רתי תושיגר איה הנרגימ תוררועתהל םימרוגה
.םירחא וא םייתוזח םייוריגל תובוגת םע דדומתהל וב םירוזיא לש תלוכי-יא

American Neurological Association 135th Annual Meeting


2010 רבוטקוא
השק הנרגימ לע הליקמ ןפורפוביא הפורתה
העצובש ,םילפוטמ 4,373 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 9 לש םתריקס
הפורתה יכ האצמ הינטירב University of Oxford-ב םירקוח ידי-לע
הנרגימ דגנ תוליעיב תלעופ ג"מ 400 ןונימב (Ibuprofen) ןפורפוביא
.התרזעב םילפוטמה ןיבמ 50%-כ לש םהיבאכ לע הליקמו

Cochrane Database of Systematic Reviews


2011 ראורבפ
קפסב הנרגימ יבגל םונילוטובב תלעותה
לופיטל רשוא (הינטירבבו ב"הראב) םונילוטובה ןלערב שומישהש תורמל
םיפתתשמה יכ הארנו ךכב תוליעיה יבגל עדימ יד ןיא תוינורכ תונרגימב
תניחבמ ללכ ומיאתה אל הז ןלערב שומישה רשוא םהיפל םירקחמב
.םתייעב תרדגה

Drug and Therapeutic Bulletin


2011 ראורבפ
ןתורגבב לקשמב רתוי תולוע הנרגימ םע תורענ
לעמ ופתתשה וב ,ב"הרא לטאיס University of Washington-ב רקחמ
לקשמב תולוע ןתודלי ןמזב הנרגיממ תולבוסה תורענש אצמ ,םישנ 3,700
.ןתורגב ןמזב ,הנרגיממ תולבוס ןניאש ולאמ רתוי
זאמ ,ןלקשמב ולע ןתודלי תעב הנרגיממ ולבסש םישנהמ 40% יכ אצמנ
.ג"ק 10-ב ,םינש 18 ליגל ןעיגה

Headache


2011 סרמ
הנרגימ רפשמ לקשמ תדרוהל חותינ
לקהל םייושע תונרגיממ תובורק םיתיעל םילבוסה דאמ םינמש םילפוטמ
.(Bariatric Surgery) לקשמ תדרוהל ירטאירב חותינ ידי-לע םבצמ לע
םילפוטמ 24 ופתתשה ב"הרא דנלייא-דור Miriam Hospital-ב רקחמב
הביקה רוציקל חותינ ורבע םתיצחמכ .תונרגיממ ולבסש דאמ םינמש
.(Bypass Surgery) הביקה ףקעמ חותינ ורבע ראשהו (Gastric Band)
ינרגימ באכ ימי 11.1-מ תונרגימה רפסמ םצמטצה םיחותינה תובקעב
.םימי 6.7-ל

Neurology


2011 סרמ
םידליב ץופנ יבבל םגפל הרושק הנרגימ
.ץופנ דלומ יבבל םגפ בקע הנרגיממ םילבוס םיבר םידלי
6 ינב םידלי לש םירקמ 109 וקדב ב"הרא University of Utah ירקוח
ולא ןיבמ 50% יכ אצמנ םכותמ .הנרגיממ םילבוסכ ונחבוא רשא ,18 דע
ןולח יורקה דלומ יבבל םגפמ ולבס (Aura) הליה םע הנרגיממ ולבסש
ןיב דירפמה ןפודב רוח :(Patent Foramen Ovale/PFO) חותפ לגלגס
.בלב םירודזורפה ינש

Journal of Pediatrics


2011 לירפא
םייררצמ שאר-יבאכ לע הליקמ ןיראפרוו הפורתה
השירקה ענומלש ךכ-לע םיחוודמ םיירצמ University in Cairo ירקוח
תיבויח העפשה שי (Warfarin) ןיראפרוו המצועה ךומנ (Anticoagulant)
12 ךשמנש ,םידקמה רקחמב .(Cluster Headache) יררצמ שאר-באכ לע
םיינורכ םייררצמ שאר-יבאכמ ולבס רשא םילפוטמ 34 ופתתשה ,תועובש
.םישקיע

Headache


2011 ינוי
הנרגימ דגנ הליעי DHE תפיאש
Dihydroergotamine/DHE תלומרופ לש (ףאשמ תרזעב) תילרוא הפיאש
.תונרגימ םע םירגובמ ידי-לע תויתוחיטב תויעב לכ אללו בטיה תלבסנ
ופתתשה ,םישדוח 12 ךשמנש ,MAP Pharmaceuticals Inc.-ב רקחמב
.תושק תונרגיממ םילבוסה םירגובמ 675

53rd meeting of the American Headache Society


2011 ינוי
ץבשל ןוכיס םרוגכ הנרגימ
...ירבדל


2011 ינוי
הנרגימב לופיטל ליבגנזו תיצרח תבורעת
ינושל-תת רישכתש םיחוודמ ב"הרא ירוזימ Headache Care Center ירקוח
לופיטל ליעיו חוטב וניה ליבגנזו (Feverfew) תיצרח לש תבורעתמ יושעה
.בצמה תרמחה תא ענומו ןותמ שאר-באכ תעב לטינ אוהש ךכב הנרגימב
םיפקתה 8 דע 2-מ ולבסש 60 דע 13 ינב םילפוטמ 59 ופתתשה רקחמב
ולאל תומוד ויה רישכתה לש יאוולה תועפות .הנשמ הלעמל שאר-יבאכ לש
.(המד) ובצלפ לש

Headache


2011 טסוגוא
הדילגמ שאר-באכ
בקע שאר-באכ ווחי הדילג םילכואה םישנאהמ זוחא םישימח דע םיעברא
.םהייחב תחא םעפ תוחפל (Ice-Cream Headache) ךכ
וז העפות יכ הליג ,רפס-יתב ידימלת 8,359 ופתתשה וב ,ןאווייטב רקחמ
םג אצמנ .ליגה םע הלדגו תכלוה איהו תונבב רשאמ םינבב רתוי הצופנ
תחתפתמ איהו הנרגיממ םילבוסה םידימלתב רתוי הצופנ וז העפות יכ
ךות האישל העיגמו (הדילג ומכ) רק ןוזמ תליכא רחאל תוינש רפסמ ךות
.תוינש 60 דע 30

ABC Science


2011 רבוטקוא
הנרגימ יפקתה ענומ ינפוג לוגרית
תינפוג תוליעפ יכ הליג הידבש University of Gothenburg-ב רקחמ
תיטפליפא-יטנאה הפורתכ תלעופ הרידס (ןצמח תכרוצה) תיבוריאא
.תונרגימ תענומו (Topiramate) טיימריפוט
לופיטל תונוש תואפרממ 65 דע 18 תונב םישנ 91 קלח ולטנ רקחמב
.הנרגימו שאר-יבאכב

Cephalalgia


2012 לירפא
תינורכ הנרגימ לע הנותמ העפשה םונילוטוב ןלערל
הנטק הניה שאר-יבאכ תעינמ םשל םונילוטבה ןלער לש ותקרזה תעפשה
הנרגיממ ,תינורכ הנרגיממ םילבוסה םילפוטמב רבודמ רשאכ הנותמ דע
םה ולא ,(Tension Headaches) חתמ בקע שאר-יבאכמו תימוי תינורכ
.ב"הרא יקוולימ Medic. College of Wisconsin ירקוח לש םהיתונקסמ
ופתתשה םהב םירקחמ 24 יאצממ לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.שיא 5,136

JAMA


2012 ילוי
םיירקמ םייררצמ שאר-באכ ענומ םויתיל
םיירקמ םייררצמ שאר-יבאכ לש םתעינמב הליעי םויתיל תכתמהש ררבתמ
ירקוח םירסומ תאז ,םיבר םירקמב (Episodic Custer Headaches)
.הילטיא University of Cagliari
ג"מ 1,050 דע 450 ןונימב םויתיל ולביקש םילפוטמ 26 ופתתשה רקחמב
תוחפל 50% ןב רועישב הלקה ווח (77%) םילפוטמה ןיבמ 20 .םויב
.50%-מ תוחפ תב הלקה ווח (23%) םהמ 6-ו םיבאכה תורידתב

Headache


2012 ילוי
תיעטומ ןמז תסיפתמ םילבוס הנרגימ ילעב
םילפוטמ 27 ופתתשה וב ןיס Anhui Medical University-ב רקחמ
ירבעמ םיכירעמ הנרגיממ םילבוסה םישנא יכ הליג (םירבג 7-ו םישנ 20)
לע העיפשמ הנרגימ יכ החנהה תא תרשאמה הדבוע ,יוגש ןפואב ןמז
ףלוחה ןמזה לש רתי תכרעהל וטנ רקחמה יפתתשמ .יביטנגוקה דוקפיתה
ברועמ םירקוחה תעדל .תוינשב אל ךא ,תוינש-ילימב רבודמ היה רשאכ
.(Cerebellum) ןטקה חומה ךכב

Headache


2012 רבמטפס
שאר-יבאכ םרוג םיבאכ-יככשמב רידס שומיש
םישנא הינטירב Warwick Medical School-ב םיאפור לש םהירבדל
םמצעל ךכב םורגל םילולע רידס ןפואב םיבאכ-יככשמב םישמתשמ רשא
.שאר-יבאכ
לודג ךכל ןוכיסה .לומקא/לומטצרפבו ןיריפסאב עובק שמישל הנווכה
ימי תיצחממ רתוי ךשמב ולא תופורת םילטונה םישנאב רבודמשכ דחוימב
יארחא תופורתב הז רתי שומישש הארנ .רתוי וא םישדוח 3 ךרואל שדוחה
.שאר-באכ לש םירקמ 50 לכ ךותמ דחא הרקמל