?והמ שאר באכ
םיבצעה תשר :םירוזיא רפסמ השעמל םיבאוכ שאר-באכ ןמזב
.ראווצבו הפב ,םינפב םימיוסמ םיבצע ,תפקרקה תא הפיקמה
.חומה סיסבבו וינפ לע םד-ילכ ,שארה ירירש ךכב םיפתתשמ ןכ

(Nociceptors) םירוטפסיקונ :באכל םישיגרה םיבצעה תוצק תא
.דועו םיבחרומ םד-ילכ ,םירירש חתמ ישפנ חתמ םירגמ

רביאהש ךכ עידומו חומב בצעה יאתל תוא חלוש הרוגמ בצע הצק
.באוכ יוצמ אוה וב

,םיימיכ םירמוח רפסמ םיפתתשמ חומל באכ לע עדימ תרבעהב
.(Endorphins) םיניפרודנא :םייעבט באכ יככשמ םינובלח םקלח
םישנאש הביסה איה םיניפרודנא לש הכומנ המרש איה הרבסה
.םירחאמ רתוי םיינורכ םיבאכו םיזע שאר יבאכמ םילבוס םימיוסמ

?אפורל תונפל יתמ

.תוקזח בל תוקיפד
לש ירוחאה ןקלחב ץחל
.האקהב לקומה ,םייניעה   
.הייאר יעבצ ייוניש
.ץצופתמ שאר לש השוחת
.תשטשוטמ הייאר
.רואל תושיגר
.ןוזמל היגרלא
.םיסוניסב ץחל
.תוקרבו שארב תומלה
םיינורכ שאר-יבאכו תויגרלא
...םיינורכ שאר יבאכ םורגל םילולע םיאבה םילכאמה.(Monosodium glutamate) טמטולג םוידוסונומ
.(תודעסמבו םירבב םישיגמש םיטלסב יוצמ) טיפלוס
.(טרוגויו הצומח תנמש ,תוניבג) הססתה ורבעש םילכאמ

...םיפסונ שאר באכ ימרוגו

.יתביבס םוהיז
.םימס
.קבט
.םוח
.בייש רטפאו םשוב
.הדרחו חתמ ,הקוצמ
.תוריצע
.ןורגו םייניע ,ףא תולחמ
.סיטיסוניס
.שארב הלבח
.הניש רתי וא טועימ :הניש תוערפה

םייוניש .םיעובקו םיאירב הניש יסופד לע רומשל ולדתשה
   ,םור ,הרוטרפמט םיללוכ הערל עיפשהל םילולעש םייתביבס
.בשחמ ךסמ לש דוצירו טנסורואולפ תורוא ,םיקהוב תורוא

תורחא תוביסו

.B ןימטיוב רוסחמ
.םד-ץחל רתי
.םייניש תקירח
.םייעמ תויעב
.שבועל היגרלא
.A ןימטיו תכירצ רתי
תוקידב
,שאר תועיגפ :שארה יבאכ לש הירוטסיהה קדבית תישאר
.תופורת תליטנו םיחותינ   
,ןגמה תטולב לש תולחמ תלילשל ,םד-תוקידב
.שאר באכ םורגל םייושעש םימוהיז וא הימנא   
.שארב םד-שירק וא לודיג תלילשל ,ןגטנר םוליצ
.(Electroencephalogram = EEG) המרגולפצנא-ורטקלא
.חומה תוליעפ תוניקת תקידב   
םייונישב הייפצ םשל MRI תקידב וא תבשחוממ היפרגומוט
.תונוש תומקר לש ןתוסיחדבו הנבמב   
םינושיא וא םייניע ירירש תשלוח תולגל היושע ,םייניע תקידב
לע עירתהל םילולע ולא םימוטפמיס ינש .םיווש יתלב
.םד-ילכ תוחפנתה :(Aneurysm) תצרפמ
המרגויגנא תקידב שרדית ,תיפוס תאז לולשל וא אדוול ידכ
,םדה םרזב טשפתמה רמוח הלוחל קרזומ הב (Angiogram)
.וב םדה-ילכ תכרעמב הייפצ רשפאמו חומל עיגמ
תועצמאב םימוליצ :(Thermography) הייפרגומרת תקידב
רועה תרוטרפמט תא הגיצמ רשא םודא הרפניא תמלצמ   
ךכ לע תססבתמ הקידבה .םינוש םיעבצב םינוש תומוקמב   
.םדה-תמירזמ תעפשומ רועה   

   םירירש תויוצווכתה ,םד-ילכ :םרוגה יפל םינחבואמ שאר יבאכ
.תוקלד וא
,הנרגימ תללוכה הצובק איה םד-ילכמ םיעבונה שאר יבאכ
.םדה-ילכ תכרעמ לש הניקת יתלב תוליעפ אוה הל םרוגהש 
ירירש םיברועמ םירירש תויוצווכתהמ םיעבונה שאר יבאכב
.ףרועה ירירשו םינפה 
ץבשמ לחה :תורחא תוביס םג שי תקלד ללגמ שאר יבאכל.תוביס המכ רובחל תולולע שאר יבאכמ םילבוסהמ קלחב
המצועל םאתהב באכה גוויס
הרדגהב .יאופר וניא ול םרוגהש שאר באכ אוה ריפש שאר באכ
םינש ךשמב תונשיהל םילולע ולא שאר יבאכ .הנרגימ םג הלולכ וז
.םוי ידמ עיפוהל םילולע םה םישנאהמ קלחבו
יתלבו רתויב םיזע תויהל םילולע וז הצובקב םילולכה שאר יבאכ
ףוגל וא חומל קזנ לכ םימרוג םניא םה ךא ,לופיטל םינתינ
.(גירח לכ לע עיבצת אל MRI תקידב םג)
ריפש שאר-באכ ימרוג
.המזגרוא וא תינימ תושגרתה
.ינפוג ץמאמ
.(הסיט ןמזב ומכ) רטמ 4,500 לעמ םורב תואצמיה
.םיילוהוכלא תואקשמ לש תזרפומ תייתש
הרוטרפמטהש איה הרעשהה) הדילג ומכ ,םימייוסמ ןוזמ יגוס
םוידוס ונומה :יניס לכוא ,(שארה באכל םרוגה איה ,הכומנה   
ינימו (Monosodium glutamat) טמטולג
.תויקינקנ ומכ ,םיטארטינ שי םהב רשב

חתמ ללגב שאר-באכ
שאר באכב רבודמ .רתויב ץופנה אוה (Tension) חתממ שאר באכ
וא םידומילב ,ץמואמ הדובע םוי רחאל ,ללכ-ךרדב ,חתפתמה םומע
.תושגר תוצרפתה ןמזב

...םה הז שאר-באכ םינייפאמה םינמיסה
.העוצרב קדוהמ וא םייצחלמב ןותנה שאר לש השגרה
.םייפתכה ירירשבו ןוילעה בגב הקועתו ץחל תשוחת
.הב עגמ תעב באכ םרוג רשא ,תפקרקב עגמל תושיגר
.ןובאית רסוחו הליחב תשוחת
יתופורת לופיט

.ןינוטורס ידגונ
.תותיווע ידגונ
.םויתיל
.התיב ימסוח
.ןואכידב לופיטל תופורת
.ןדיס תולעת ימסוח
יתנוזת לופיט
.םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
.םויב ג"מ 1,000 .םויזנגמ
.םויב םיימעפ ,ג"מ 30 .Q10 םיזנא-וק
.אפור חוקפב ,םויב ג"מ 300 .B3 ןימטיו
.םויב ג"מ 99 .ןגלשא
.םויב ג"מ 400 .B2 ןימטיו
,B ןימטיו סקלפמוק ןכו םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B6 ןימטיו
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50  
ג"מ 8,000 דע 2,000 ,םידיאונובלפ-ויב ףוריצב C ןימטיו
.םויה ךשמב קלוחמ ,םויב  
.םויב 'חי 400 .E ןימטיו
אפרמ-יחמצ
תוצלמה
,(Tyramine) ןימאריט ונימא תצמוח ינמרג ןותיעב םוסריפ יפל
באכל םרוג רשא םד-ץחל רתי תמרוג ,םימיוסמ םילכאמב היוצמה
.םומע שאר

,הצומח תנמשו תוניבג ,לוהוכלא ,ןיאפק ,תוננבב יוצמ ןימאריט
,לצב ,חולמ-גד ,םינשועמ םיגד ,רדה-ירפ ,דלוקוש ,ףוע רשב
.םירמש שי םהב הפאמ ירצומו ץמוח ,םינטוב תאמח

רתאל ידכ ,המ ןמזל ולא םירצוממ קלחמ ,םעפ לכב ,ענמיהל וסנ
.שאר באכ םכל םרוגה אוה םהמ ימ

,(NutraSweet) טיווסרטוינ קיתממב םג תויוצמ ונימא תוצמוח
.םינוש רשב ירצומבו תויקינקנב יוצמה רמשמ רמוחב ,םיטארטינב
תועצה
.הנישה ינפל תילוכשא תיצחמ ולכא
.םיירהצה-רחא 5 העש רחאל םיקותמ םילכאממ ורזנתה
.שמשל הפישחו חלמ ,םירק תואקשמ ,הדילג ,קיטסממ וענמה
הנרגימ
?יהמ הנרגימ
םיתיעל הוולמ רשא ,םלוה,ידיצ-דח שאר באכ (בורל) איה הנרגימ
.שערלו רואל ההובג תושיגרבו תואקהבו תוליחבב תובורק
.הידעלבו (תיסלקה הנרגימה) הליה םע :תורוצ יתשב העיפומ איה
ינפל העש יצח דע תוקד 15 םיעיפומה ,םימדקומ םינמיס הל שי
.התעפוה

וז ההובג תוחיכש .םירבגמ השולש יפ הנרגיממ תולבוס םישנ

תא םיריבגמ רבעמה ליגו הפב םילטינה העינמ יעצמאב שומיש
.םישנב תונרגימ לש ןתרמוח תאו ןתופיכת
םימדקומ םינמיס
וא ןורוויע ימתכו םידמימ תוויע ,רוא יקזבה :הייאר תוערפה
.ינמז ןורוויעו הייאר לפכ ,הייארה הדשב םיהכ םימתכ    
הריקד תושוחת וא השוחת רסוח :םיבצעה תכרעמ לע תועפשה
תוחיר ,םירזומ תולוק ,םיילגרבו םיידיב ןכו םייתפשבו םינפב    
.ףוגה לש דחאה ודיצב השלוחו םימייק םניאש    

...ונכתי םירידנ םירקמב
.טפשמב םרודיסו םילימ יוגיהב ישוק :רוביד תוערפה
.ינמז הרכה דוביאו לובליב
.הכילה יישק
.םיינזואב לוצליצ
ןיעה לגלג רירש קותיש תנרגימ
הניה (Ophthalmoplegic migraine) ןיעה לגלג קותיש תנרגימ

םלועמ לבס אלש םדאב םג עתפל עיפוהל הלולעש הרידנ העפות
.הנרגיממ

תואקהב ,תוליחבב הוולמו ןיעה ביבס באכב ליחתמ ףקתהה
.רואל תושיגר רתיבו

...ןיעה ירירש םיקתושמ ףקתהה ןמזב
.םיטומש םיפעפעה
.הנתשמ םינושיאה לדוג
.הייאר לפכל םרוגה רבד ,ןיעה תענהב ישוק שי
תוצלמה

םילבוס ץחל יבצמל רהמ םיסנכנו שגרתהל םיטונ רשא םישנא
.םיעוגר םישנא רשאמ תונרגיממ רתוי    
.תועגרתה תוקינכט ומשייו ץחל יבצממ ענמיהל ולדתשה    
.תונשוימ תוניבגו דלוקוש ,לוהוכלא ךורצל אל ולדתשה
חונל וכל ,םכתא ףוקתל תדמוע הנרגימש םישח םתא רשאכ
.חצמה לע הרק השיבח וחינהו ךושח םוקמב    
.םיינפוג םיכילהתב הטילש תיינקהל ךרד קבדיפויב


...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט ואר
...הנרגימו םינינאט ואר
...תושדח - הנרגימו שאר באכ ואר