...העימש ןדבוא ואר
 
1999 סרמ
העימשב עגופ B12 ןימטיוב וא תילופ הצמוחב רוסחמ
תואירב םישנ 55 וקדבש ב"הרא University of Georgia ירקוח
רוסחממ ולבס ןתעימשב וקלש ןהמ ולא יכ ואצמ 71 דע 60 תונב
.(ןהמ 38%) B12 ןימטיובו (ןהמ 31%) תילופ הצמוחב

לע הרימשל םיינויח ולא הנוזת ירמוח ינש יכ םיריבסמ םירקוחה
.םיבצעה תכרעמ לש ןיקת דוקפיתו הניקת םד תמירז

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמטפס
העימש ןדבאו יפולח ילנומרוה לופיט
(Progesterone) ןורטסגורפ ןומרוהה תא בלשמה ילנומרוה לופיט
.רבעמה ליג רחאל םישנב העימשה רשוכ לע הקיזמ העפשה שי

124 וקדב ב"הרא קרוי-וינ Rochester School of Medicine ירקוח
םינומרוהה תא בלשמ רשא יפולח ילנומרוה לופיט לביק ןקלח .םישנ
ולביק אל תורחאו דבלב ןגורטסא לביק ןקלח ,ןורטסגורפו ןגורטסא
לופיטה תא ולביק רשא םישנה לש ןתעימש יכ ררבתה .לופיט לכ
.תורחאה תוצובקב וללכנש ולאמ העורג התייה בלושמה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2007 ראוני
םישישקב העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
...ףסות


2007 רבוטקוא
העימש ןדבואו הפקיז תייעבל תופורת
...תושר


2008 ינוי
ץבשל ןמיסכ ימואתפ העימש ןדבוא
.ץבש דיתעב תווחל םילולע ימואתפ העימש ןדבוא םיווח רשא םישנא
עגונה עדימ וחתינ ןאווייט Taipei Medical University-ב םירקוח
יבצע-ישוח ימואתפ העימש ןדבוא בקע וזפשוא רשא םילפוטמ 1,423-ל
רתיב םייוצמ םה יכ וליגו (Sudden Sensorineural Hearing Loss)
הז רבד יכו הרקבה תצובק ישנאל סחיב ץבשל 1.5 יפ רועישב ןוכיס
.עוריאה רחאל תובורקה םייתנשה ךותב תורקל לולע

Stroke


2009 ראורבפ
העימש ןדבוא םיענומ םינימטיו
םי-יריזחב ךרענ רשא ,ב"הראUniversity of Florida-ב רקחמ
םצמצל םייושע םיטנדיסקוא-יטנא יריתע םיפסות יכ הליג ,םירבכעבו
.ליג יולתה העימש ןדבוא םג ילואו שער בקע םרגנש העימש ןדבוא

וליכה רשא םיפסות ,קזחה שערל םתפישח ינפל ,ולביק םייחה-ילעב
וענמ ולא םיפסות .םויזנגמ תפסותב E ןימטיוו C ןימטיו ,ןיטורק-הטב
.םתעימשל עובקו ינמז קזנ

Association for Research in Otolaryngology's annual
conference in Baltimore


2009 לירפא
םדקתמ העימש ןדבואל רושקה ןג רתוא
דרפס דירדמ Hospital Ramon y Cajal-ב םיליבקמ םירקחמ ינש
Wellcome Trust Sanger Institute-ב ינש רקחמו םירבכע ןחבש
MicroRNA ןגה יכ ואצמ ,םדא-ינבב ךרענש ,הינטירב 'גדירבמייק
ןזואב (Sensory Hair Cells) םיישוחה רעישה יאת לע עיפשמ
.תימינפה
אצמנ ,העימש ןדבוא וחתיפש תוחפשמ ופתתשה וב ,ינשה רקחמב
םדקתמ העימש ןדבואמ םילבוס הז ןג לש דחא קתוע םיאשונה ולא יכ
.תטלחומ תושרחמ םילבוס ונממ םיקתוע ינש םיאשונה ולאו

ND


2009 רבוטקוא
העימש ןדבואו חתפנ גג םע תינוכמ
הינטירב Royal National Institute for Deaf People-ב םירקוח
(Convertible) חתפנ גג םע תינוכמב םיגהונה םישנא יכ םיריהזמ
םיפושח םה וב ךשוממה ןמזה ללגב העימש ןדבואל ןוכיסב םינותנ
.שערל
90-ל 88 ןיב המצועב שערל םיפושח ולא םישנא יכ התארה הקידב
שערמ ,םישיבכב סמועהמ ,שיבכב םיגימצה עגממ עבונה לביצד
.העיסנה תוריהמ ללגבו חורה

םיחותפ תונולח םע תינוכמב םיעסונה ולא םג םירקוחה ירבדל
יושע םיינזוא ימטאב שומיש .העימשה ןדבואל ןוכיסל םיפושח
.הז ןוכיס עונמל

American Academy of Otolaryngology and the Head
and Neck Surgery Foundation


2009 רבוטקוא
םירבגב העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
העימש ןדבואל ןוכיס ןיטקהל היושע תילופ הצמוח תכירצ תלדגה
E ןימטיו ,C ןימטיו תליטנב תלעות לכ האצמנ אל .20%-ב םירבגב
.ןיטורק-הטבו

עדימב ועייתסה ב"הרא Creative Services at STV Inc ירקוח
ידבוע 51,529 ופתתשה וב םדוק לודג רקחממ םתושרל דמעש
.תואירבה תכרעמ

2009 American Academy of Otolaryngology-Head and
Neck Surgery Foundation Ann. Meeting in San Diego


2010 ראורבפ
םייתרכוסב העימש תקידב לש התובישח
ילוחל םיצעיימ הינטירב National Institutes of Health ירקוח
העיפשה אל םתלחמ יכ אדוול ידכ העימש תקידב רובעל תרכוס
םהב העיגפל לופכ ןוכיסב םינותנ םהש ןוויכ ,םהישוחמ דחא לע
.םייתרכוס םניאש םישנאל האוושהב

תרושקתהמ לחה ,םייחב םוחת לכ לע העיפשמ העימש תייעב
לע השקמ איה ךכבו התואנ הדובע תאיצמב הלכו םדא-ינב ןיב
.םתלחמ םע םילוחה לש םתודדומתה

Annals of Internal Medicine


2010 ינוי
העימש ןדבוא ינפמ הניגמ 3-הגמוא
ןתכירצ תרבגה יכ ואצמ הילרטסוא University of Sydney ירקוח
םצמצת ןתוא םיקפסמה םיגד לשו 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח לש
.(Age-Related Hearing Loss) ליג יולת העימש ןדבואל ןוכיס

ןוכיסה תא הניטקמ עובשב גד תונמ יתש לש ןתכירצ םירקוחה ירבדל
רשא ולאל האוושהב 42%-ב הלעמו 50 ינבב העימש ןדבואב תוקלל
גוסמ ןמוש תוצמוח לש ןתכירצ .עובשב תחא גד תנממ תוחפ םיכרוצ
.14%-ב הז ןוכיס הניטקה 3-הגמוא

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
העימש ןדבוא ץיאמ תילופ הצמוחב רוסחמ
ןדבואל ןוכיסה תלדגהל הרושק םדב תילופ הצמוח לש תוכומנ תומר
רקחמב .ךכ לע העפשה ןיא B12 ןימטיו טועימלו 34%-ב העימשה
שיא 2,956 ופתתשה University of Sydney-ב ךרענש ילרטסואה
.הלעמו 50 ינב

ןוכיס לע םדב ןיאטסיצומוהה תומר תעפשה תא םג וקדב םירקוחה
.64%-ל עיגמ יכ ואצמו הז

Journal of Nutrition