...לגרה ףכב ןברוד ואר
 
2003 לירפא
(1) םלה-ילג תועצמאב לגרה ףכב ןברודב לופיט
...רקחמ


2006 לירפא
(2) םלה-ילג תועצמאב לגרה ףכב ןברודב לופיט
...רקחמ


2007 ילוי
ינפוג קזנ םימרוג םיהובג םיבקע
הינטירב Institute of Chiropody and Podiatrists/ICP-ב יחמומ
ךכב תומרוג םיהובג םיבקע םע םיילענ תולעונ רשא םישנ יכ םיריהזמ
עגופ רבדה .ךכב קזנ תמירגלו המידק ןפוג לש דבוכה זכרמ תרבעהל
ןהילגר תופכ תומצעש ןהייחל תומדקומה 20-ה תונשב םישנב דחוימב
.תיפוסה ןתרוצל וחתפתה םרט
םימואתה רירש/ךבוסה רירשל םימרוג םיהובג םיבקע םיחמומה ירבדל
איה םג תפחדנ ךרבהו רצקתהל ,לגרה בגב רירשה ,(Calf Muscle)
ותוימומקעו הליפנ בצמל םינפל הטומ ולוכ ףוגהו לגרה וקל ץוחמ לא
.ךכ בקע הלדג (Lumbar Spine) ינתומה הרדישה דומע לש

Institute of Chiropody and Podiatrists


2009 רבמטפס
דיתעב לגרה ףכ יבאכל ומרגי םיהובג םיבקע
םהילגרב תוכמות ןניאש םיילענ ,םהייחב םדקומ בלשב ,םילעונה םישנא
,(Sandals) םילדנס ,םיהובג םיבקע םע םיילענ םילעונה ולא ומכ, יוארכ
רחואמ םיילגר יבאכמ ולבסיש יאדוול בורק ,םיבקבקו (Slippers) תיב ילענ
םע םיילענ תולעונ ןהש ןוויכ םישנ ךכמ הנלובסת דחוימב .םהייחב רתוי
.םיהובג םיבקע

ב"הרא Boston University School of Public Health-ב ,רקחמב
םדוק לודג רקחמב ופתתשש ,םירגובמ םישנא 3,378 ופתתשה
םתוא םיילענה תא םירקוחה וגוויס .(Framingham Foot Study)
...תוצובק שולשל םיפתתשמה ולענ
.תוידפוטרוא םיילענ ומכ ,ךומנ ןוכיס םע ,תובוט םיילענ
םע ,השק הילוס םע םיילענ ןהב ,ינוניב ןוכיס םע ,תועצוממ םיילענ
.הדובע ילענו תודחוימ םיילענ ,ימוג תיילוס  
ילענ ומכ ,לגרב יוארכ תוכמות ןניאש ,הובג ןוכיס םע ,תועורג םיילענ
.תיב ילענו םילדנס ,הובג בקע  

יבאכמ ,ןמזה תיברמ ,ולבס םישנהמ 29%-ו םירבגהמ 19% יכ ררבתה
67% רועישב תחפומ ןוכיסב ויה רבעב תובוט םיילענ ולענש םישנ .םיילגר
םירקוחה .ינוניב ביטב םיילענ ולענש ולאל האוושהב םיילגר יבאכמ לובסל
תוחפש םושמ רקיעב ,םירבגב םיילגר יבאכו לענה ביט ןיב רשק ואצמ אל
.תועורג םיילענ ולענ םהמ 2%-מ

Research & Arthritis Care