לגרה ףכב תקלדו ןברוד
Heel spurs/Plantar Fasciitis


 
הרדגה
םצעב הטילבב ןרוקמש תוצופנ תויעב יתש ןה לגרה ףכב תקלדו ןברוד
רשא השק תקלדמ וא (Sole) לגרה ףכ תיתחתב (Heel bone) בקעה
רוביחה תמקרב ,(Plantar Fascia) לגרה ףכ תעוצרב אוה הרוקמ
בקעהמ תערתשמ רשא תיביסה העוצרה לש (Connective Tissue)
.(Toes) םיילגרה תונוהב דע

בקעה םצע לש ןותחתה הקלחב בורל תמקוממ (תקלדה וא) הטילבה

.םיילגרה תועבצאל דע עיגהל היושעו

לולע ,בקעהו לגרה תונוהב ןיב ,לגרה ףכ תעוצרב ערק
הז רבד .לגרה ףכ תעוצר לש תקלד וא/ו ןברוד רוציל
לגרה ףכ תשק וב ליג ,6 ליג ירחא ללכ-ךרדב שחרתמ
.תולשבל העיגה

 
םימרוג
רתי תושיגרל םרוג רשא רבד ,ליגה םע לגרה ףכ לש תושימגה ןדבוא
.המיע תישענה תינפוג הלועפ לכמ תועיגפלו  
לגרה ףכ בוביס איה לגרה ףכ תעוצרב העיגפל רתויב הצופנה הביסה
הציר ומכ תצמואמ תיטלתא תוליעפ וא הכילה ידכ ךות הלעמו םינפל  
.עקרקל סחיב תחתטשמ לגרה ףכ תשק רשאכ ,הציפק וא  
תעוצרמ קלח .תינכמ הייעב הב רצווית םזגומ לגרה ףכ בוביס רשאכ  
.םצעהמ ערקיהלו חתמיהל לולע ,בקעה םצעל רבוחמה ,לגרה ףכ  

...םניה םיפסונ םימרוג

.תומיאתמ ןניאש םיילענ
תושימג רשא םיילענ תליענ
.לגרה ףכ תשק זכרמב ידמ  
.תוליעפב תימואתפ היילע
.לקשמב הלודג הילע
.הובג בקע םע םילענ תליענ

'הבולק ךרב' הרקנ רשא בצמ ,המינפ םיטונ רשא םייקוש םע םדא
.המינפ לגרה ףכ לש םזגומ בוביס ומצעל לגסל לולע ,(Genu Valgum)
 
םימוטפמיס
...םניה וז הייעב םיוולמה םינימסתה
.תוחונ רסוח תשוחת.םיזע םיבאכ
.תוחיפנ

ביאכמ ץחל עונמל ידכ ,םיילגרה תונוהב לע תכלל וסני רשא םישנא
יוציפ יבאכלו תופסונ תויעבל ךכב ומרגי לגרה ףכ ןברוד לע
ךריב ,(Knee) ךרבב ,(Ankle) לוסרקב (Compenasation Pains)
.(Back) בגב וא (Hip)
 
ןוחביא
תלבק ושרדי לגרה בצמ לש ףיקמ ןוחביא עוציב םשל
ןגנר םוליצ ןכו תינפוג הקידבו האלמ תיאופר הירוטסיה
תפסונ תומרגתהב ןיחבהל היהי ןתינ וב בקעה רוזיא לש
.םצע לש
 
לופיט
לגרה ףכב דבוכה זכרמ תא ריבעי ןוקיליסמ יושע רשא בקעל סרדמ
ןברודה םוקמל תחתמ ,סרדמב רוח .בקעה לע ץחלה תא לקיו םינפל  
.הז םוקמ לע ץחל ענמי ,לגרה ףכב  
...לגרה ףכ תיזחל ורבעי םיבאכהש ךכל םרוג הז סרדמב שומישה םא  
קלחתי ךכ .לגרה ףכ לכ לש םירומיקלו הנבמל םאתהב םלש סרדמ
.לגרה ףכ ךרוא לכל הווש ןפואב ץחלה  
.םייפוג-ץוח םלה ילג תועצמאב לופיט

...רוזעל םייושעש ,םיבאכב םירחא םילופיט
.הרוטנופוקא
תעינמו תיתקלצה תמקרה קוריפל (Friction Massage) ךוכיחב יוסיע
.תימרג תורצוויה  

...ףסונבו
,תוקד 15 דע 10 ךשמ חרק םושיי רוזעל יושע תקלדה תשלחהל
.תויתקלד-יטנא תופורתו תוליעפ רחאל  
.תקלדו םיבאכ תיחפהל תויושע תוידיאורטסוקיטרוק תוקירז
רישכמ ומכ ,קומע םוח רצויה רושכימ םע בולישב היפרתויזיפ
.תקלדה ךוכישב עייסל יושע ,דנואסרטלוא  
זרזל םייושע התשיבח וא/ו בלל לעמ (הביכש ןמזב) לגרה תהבגה
.המלחהה תא  

בקעה חותינ
תולבוקמה תוטישה ראשש הרקמב שרדי (Heel Surgery) בקעה חותינ
.ןברודה תא ריסיו לגרה ףכ תעוצר לש רתי קודיה ררחשי חותינה .ולשכנ
 
העינמ
...רוזעל םייושע לגרה ףכב ןברוד לש ותורצוויה תעינמל
תולעב ,לגרה ףכל בטיה תומאתומ רשא םיילענ תליענ דחוימב הבושח
.לגרה ףכ תשקל הבוט הכימת 
.לקשמב הדירי הבושח רתי לקשמ ילעבל
רבודמ רשאכ דחוימב ,המיאתמ החיתמ הבושח תועיבקב םילמעתמל
.תוליעפב הילעב 
ךיראהל לולע רבדה .תינפוג תוליעפב ךישמהל ץלמומ אל באכ ןמזב
.םיבאכה ךשמ תא 

..תושדח - לגרה ףכב תקלדו ןברוד ואר