סיזוטמורכומה
Hemochromatosis (HH)

יפדוע םירגאנ הב ,(תיתשרות) תיטנג הלחמ איה סיזוטמורכומה
.ףוגב םילודג לזרב
םינימסת
.רידס יתלב ישדוח רוזחמ .תושישת
.ןטב יבאכ .ןואכיד
.לקשמב הדירי .רעיש ןדבוא
.םיקרפ יבאכ .תונוא ןיא
.ינימ קשח ןדבוא

(הלא םינימסת יפל) סיזמורכומה תנחבואמ תובורק םיתיעל
!תרחא הלחמכ
 
,בלב ,דבכב לזרב יפדוע םירבצנ הב ,הלחמב לופיט אלל
רומח קזנ םרגיהל לולע ,םיקרפמבו תוטולבב ,בלבלב
!תוומ םיתיעלו

...תלפוטמ הניאש הלחמ לש םימדקתמ םינימיסת
.בל תקיפס יא .תינורכ תושישת
.(Cirrhosis) תמחש .תרכוס
.דבכ ןטרס .םיקרפ תקלד
.רבעמה ליגל תמדקומ הסינכ .בל תלחמ

.םוח וא רופא ןווג לבקל לולע אוה ,ףוגב לזרב תריבצ בקע
,יעבטה םדה דוביא בקע ,םינימסתב ןיחבהל םיתיעל השק םישנב
.ישדוחה רוזחמה ללגב
ןוחביא
...הלחמה ןוחביאל תונמיהמו תוטושפ םד תוקידב יתש  
תדדמנ הב ,(Transferrin saturation) ןירפסנרט תייוור
.ןירפסנרטה ןובלח ידי-לע תרבעומה לזרבה תומכ   
לזרבה תומכ תדדמנ הב ,(Serum ferritin) ןיטירפ בויסנ
.ןיטירפה ןובלח ידי-לע םדב תרגאנה   
דבכה ימיזניא תקידב ידי-לע ,הקידבה תא םילשהל ןתינ
.יפוס ןוחביא ךרוצל דבכה לש היספויבו   
 
לופיט
ןתמ ונייהד ,(Phlebotomy) םד-תזקה תועצמאב השענ לופיטה
םעפ דע ,עובשב םעפ לש תורידתב ,םילוחה ידי-לע םד תומורת
.םישדוח השולשב
.דחוימ יתנוזת טירפת לע רומשל הלוחה לע ,המלשהל