הרדישה דומעו בגה
רשא ,םיבצעו םירירש ,םירתימ ,תומצע היושע הכובס תכרעמ וניה בגה
ףסונ לקשמו ולקשמ תא תאשלו ףוגה תא ןזאל ידכ םילעופ דחי םלוכ
.םדאה אשונ ותוא

תוילוח תויורקה תומצע רפסממ יונב (Spinal Cord) הרדישה דומע
םירתימ תויורקה תויביס תועוצר תרזעב ןהיניב תוקזוחמה (Vertebrae)
.(Ligaments)

.(Cervical...) ראווצ תוילוח 7
.בגה זכרמ תוילוח 12
ולא תוילוח .(Lumbar...) תוינתומ תוילוח 5
לקשמ תיברמ תא תואשונה ןה .דחוימב תולודג  
.ףוגה  
רשא תוילוח 5-מ היושע (Sacrum) הציעה םצע
.דחי תורבוחמ  
(דחי ןה םג תורבוחמה) תוילוח 3 ןנשי הצקב
.(Coccyx...) בנזה םצע דחי תויורקו  
 
קסיד תצירפו קסיד
דומע תלעת ךות לא קסידה רמוחמ קלח לש 'הגילז' איה קסיד תצירפ
.התפטעמב רצונש ערקל דעבמ ,(Spinal Canal) הרדישה
תרוצכ ותרוצ .תיסוחס המקרמ יושעה שימג ףוג אוה (Disc) קסידה
דומע לש (Vertebra) תוילוח 2 לכ ןיב אצמנ אוה .הסוחפ הינגפוס
תא תרשפאמו ףוגה תועונת יעוזעז תא תגפוסה איה ותושימגו הרדישה
.הרדישה דומע תעונת

ךלוה םדאה היה םיקסיד אלל .וזכרמב ךרו ץוחבמ חישק קסידה
.החישק הרוצבו ןיטולחל ףוקז
םיבע (Ligaments) םירתימ תועצמאב ומוקמב בצוימ קסידה
.תוילוחל םירבוחמה
  
קסידה תפטעמ רשאכ
ל'גה ףחדנ ,תערקנ
ץוחמ לא זכרמבש
,הטילב תרצונו תפטעמל
םיבצעה ןוויכל בורל
.הרדישה דומעב םירבועה

ךשמב .לגרבו זוכעב ,בגב באכ םורגל לולע םיבצעה לע הז ץחל
.םישלחנ םירתימהו השקתמו קסידה רמוח ןוונתמ םינשה

באכל םרוג (Pinched Nerve) ץחלנ רשא הרדישה דומעב בצע
(ץחלנ רשא בצעהמ תולתב) לולעש ,ילמשח םלהל המודב ,דח

םהב םורגלו םיילגרה תופכ דע טשפתהל
קסידה תא רתאל לכוי החמומ .השלוחל
.לגרב באכה םוקמ יפל עוגפה
 
םימוטפמיס
...םה קסיד תצירפל םינושארה םינימסתה
.לגרה ףכ וא/ו לגרב םיבאכ
.ןותחת בג יבאכ

...בצמב דחוימב םיקזח ולא םיבאכ ויהי בורל

.הבישי...וא.הכילה.הדימע
 
וא תישנ הנוכמ לגרה ףכ דעו לגרה לא ןרקומה קסיד תצירפ בקע באכ
.(Sciatica) הקיטאיכס

...ןמזב תופוכת םיתיעל ולקוי ולא םיבאכ
.הביכש
.(Lumbar Support) ינתומ ךמותב שומיש

(Reflex) סקלפר/הבוגת רסוח תוולתהל םילולע לגרה ירירשב השלוחל
.(Ankle) לוסרקב וא (Knee) ךרבב
 
ןוחביא
םירחא םימרוג לולשל וארתאל ידכ ןגטנר םוליצ עצובי ןושארה בלשב
.'דכו רבש ,תקלד ,לודיג ומכ ,םיבאכל םירחא  
הקידב .(Lumbar Spine) ינתומה הרדישה דומע לש MRI תקירס
לש םבצמל האוושהב קסידה תצירפ תגרד תא םיגדהל היושע וז  
היפרגולאימ וא CT תקירס םג ונכתי ןיפוליחל .םיקסידה רתי  
.(Myelography)  
םאה - קזנה בצמ לע עיבצהל היושע EMG/היפרגוימורטקלא תקידב
רבעב םרגנ רשא קזנמ המלחה ךילהתב אוהש וא ךשמתמ קזנ והז  
.רחא ץוחל בצע םייקש וא  
 
לופיט
חינהל היהי הלוחה לע .יחותינ וניאש םוקיש ןויסנ השעי ןושארה בלשב
תוענמיהו החונ החונת לע הרימש ךות ,ךשוממ ןמז חונל ןותחתה בגל  
רפסממ ךשמתהל היושע וז החונמ .םיבאכל םורגל הלולעש תוליעפמ  
.תועובש רפסמ דע םימי  
תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת ןתמב ךרוצ היהיש ןכתי
.הרדישה דומעל ןגטנר רישכמ תייחנהב תידיאורטס הקירז וא  
הז לופיט בלושמ םיתיעל .טסיפרתויזיפ תייחנהב תינפוג תוליעפ
רשא (Electrical Muscle Simulation) םירירשל םיילמשח םייוריגב  
.םיתוועמו םיצווכמ םירירש תופרהל ודעונ  
.ליעוי םיבאכ תוככשמ תופורת םע ולא לכ לש םבוליש
.חותינל םיקוקז קסיד תצירפמ םילבוסהמ דבלב 10%-כ .חותינ

יד ,הנטק ץרפש רמוחה תומכ רמולכ ,הנטק קסידה תצירפ םא
קלח רסוי וב (Laminotomy) הילוחה תשק תתירכ ךילהב היהי
.בצעה לע ץחלה תלקה םשל טלבהמ ןטק

ךילה עצובי תיביסמ איה קסידה תצירפ םא
הילוחה תשק תתירכ לש אלמ יחותינ
.טלבה לכ רסוי וב הילוחה

תליחתו המלחה םשל חותינה רחאל םיימוי ךשמב זפשואי הלוחה
.היפרתויזיפב לופיטה
הלולע הלוחל תאז םע .חותינה רחאל דיימ ףולחל םירומא םיבאכה
.םימי רפסמ ךשמב ןותחתה בגב תוחונ יא תשוחת תויהל
 
םייביטנרטלא םילופיט
ותקרזה .היפאפהמ קפומה םיזנא אוה (Chymopapain) ןיאפאפומיכ
.ול ךומסה בצעה לע ץחלה תלקהו ותוצווכתהל תמרוג קסידה ךותל  
ןוכיסב ךורכ םהב שומישה.שמתשהל ןתינ םהב ,םיפסונ םימיזנא םימייק  
.תיגרלא הבוגתל  
רסומ טלבהמ קלח .(Endoscopic Diskectomy) תיפוקסודנא הרסה
.בגב ריעז ךתח ךרד תרדחומה תירוניצל ןקתה תרדחה תועצמאב  
תרזעב) רדחומ טוח .In intradiscal electrothermal therapy/IDET
המקרה תמלחה תא דדועמו םמוחמ טוחה .עוגפה קסידה לא (טחמ  
.בצעב ורוקמש באכה תא ההקמ םומיחה .העוגפה  
רפסמ םירבחמו עוגפה קסידה תא ירמגל םיקיחרמ .(Fusion) ךותיה
.עובק ןפואב ,דחי תוילוח  
.הרוטקנופוקא
 
תיזחת
.דיתעב תפסונ םעפ תאז הווחי ,קסיד תצירפ הווחש םדאש יאדול בורק
םילגרהו הדובע ,םינפוג םיאנת םה הז ןוכיס לידגהל םילולעש םימרוגה
,חותינה רחאל תורידנ םיתיעל םינתשמ ולא םיאנתש רחאמו םייתביבס
6 ךות ,ורזחי םיחתונמהמ 85% .השעמל םינתשמ םניא ןוכיסה ימרוג
.םהייח תרגישל ,תועובש
 
תוצלמה
תמרהל תונוכנ תוקינכט ץמאל דומלל קסיד תצירפמ םילבוסה לע
תאז לכ ,תימוי -םויה תוגהנתהב םימיאתמ םייוניש ץמאלו תואשמ  
.טסיפרתויזיפ תייחנהב  
דומע תושימג תא בישי ,בגה ירירש קוזיחל תוקד 30 ןב ימוי לוגרת
.תושדח קסיד תוצירפ ינפב דומעיש ךכ בגה תא קזחיו ינתומה הרדישה  
בוביסב םיכורכה ולאכ דחוימב ,םידבכ תואשמ תמרהמ ענמיהל יוצר
.ינתומה הרדישה דומע