ןימה ירביא תקבלשו הטושפ תקבלש 
Genital Herpes & Herpes Simplex 

תקבלשה ימרוג
.(HSV-2) 2 גוסו (HSV-1) 1 גוס :םיסוריו ינש םה תקבלש ימרוג
ןהו (Cold sores) הפה ביבס םיעצפ ןה םורגל םילולע םהינש
םורגל רתוי דעומ 1 גוס .(Genital herpes) ןימה ירביאב םיעצפ
.ןימה ירביא (ספרה) תקבלש םורגל דעומ 2 גוסו הפה ביבס םיעצפ

.םלועה יבחרב םיצופנ ספרהה סוריו ימוהיז
,םד תוקידב ורבעש ,הלעמו 30 יאליגמ 90%-מ הלעמל
בלשב הפה ביבס םיעצפ םרוגה ,1 גוס סוריו יאשנ םה
.םהייחב והשלכ
,תינימ הניחבמ םיליעפ רשא םישנאב ץופנ 2 גוס סוריו
ללכ וא תלבגומ הרוצב םישמתשמו םיבר גוז ינב םהל
.הנגה יעצמאב םישמתשמ םניא

םורגלו הדילה תעב הקוניתל םאמ רובעל לולע HSV-2 סוריו
.דולייל םייח תנכס תווהלו (Brain damage) יחומ קזנ

,ןימה ירביא ספרה ווחש ,תורה םישנ לע
!אפורל ךכ-לע רפסל ,ןהייחב והשלכ בלשב
םחרה ראווצ ןטרסל ןוכיס םג תווהל לולע רבדה
פאפ תוקידב רובעל ןהילע .(Cancer of the cervix)
.עבק ךרד (Pap smear) רימס

םימוטפמיס :הטושפ תקבלש
תיתואירב הייעבו תומיענ יאו םיבאכ םורגל הלולע הטושפ תקבלש
.(Nervous system) םיבצעה תכרעמב םימוהיז :רתוי הרומח
תילאריו חומ תקלדל רתויב ץופנה םרוגה איה הטושפ תקבלש
.(Sporadic Viral Encephalitis) תידרופס

םיעצפ םימרוג הטושפ תקבלש ימוהיז
תויחופלש וא/ו (Cold sores) הפה ביבס
.(Genitals) ןימה ירבא ביבס (Blisters)
.(Genital herpes) ןימה ירביא תקבלש תוארקנ ולא תויחופלש

םינוש םינימסת םימרוג (2 גוסו 1 גוס) ספרהה סוריו ינז ינש
.הנוש ,םיעצפה םיחתפתמ וב ףוגה רוזיאב ,םתלועפו
,ללכ-ךרדב ,םרוג (HSV-1 וא Gingivostomatitis) 1 גוס סוריו
תועצמאב םדאל םדאמ רבעומ אוה .הפה ביבס םיעצפ
.רישי עגמב וא (Saliva) קורה

דחוימב .וייחב םימעפ רפסמ וז העפות הווחי ךכמ לבוסה םדא
.םידליב תשחרתמ איהשכ העפותה הדירטמ

1 גוס סוריו םיריבעמ םידליהמ 8%-כ
םמצע םהש אלל ,קורה תועצמאב
.הפה ביבס םיעצפמ ולבסי

םייתפשה לע תויחופלש ועיפוי תינושארה תוקבדיהה רחאל
.םיביאכמ םיעצפל הרהמב וכפהיו הפה ךותבו
הלולע (Tongue) ןושלהו וחפנתיו ומידאי (Gums) םייכינחה
.ןבל הטעמב תוסכתהל

...םיפסונ םינימסת
.הלחמ תשוחת
.תונבצע
.תוחופנ ףרוע תוטולב
.םוח
.םירירש יבאכ
.הליכא יישק

.םוי 14 דע 3 וכשמתי ולא םינימסת

.םיכומס םיבצעב םודר ,בורל ,סוריוה ראשי ,ולא םינימסת ךושב
ביבס םייסלק םיעצפ םורגי אוה ,לועפל רוזחי HSV-1 רשאכ
ץוצקיע תשוחתב ,ללכ-ךרדב ,וליחתי םימוטפמיסה .הפה
.הפה רוזיאב ,(Numbness) השוחת רדעהב וא (Tingling)

.(Crust) דלג תרצויו ףוסבל תעקבנה תיחופלשל םיחתפתמ ולא

,סוריוה תרזח בלשב םיחתפתמה ,הפה ביבס םיעצפה תעפות
...ומכ ,הקועת בצמ תובקעב ,ללכ-ךרדב ,תשחרתמ הלועפל
...םיילנומרוה םייוניש
.ןוירה תעב .1
.רוזחמ ןמזב .2

.תוננטצה
.רחא םוהיז
.ןש תריקע רחאל
.שמשל רתי תפישח

םימוטפמיס :ןימה ירביא תקבלש
ידי-לע ,בורל ,תמרגנ (Genital herpes) ןימה ירביא תקבלש
תינימ הניחבמ םירגבתמב דחוימב ,(HSV-2) 2 גוס סוריו
.ינימ עגמב תרבעומו םירגובמבו
וא עגמל תושיגר ,באכב ,ללכ-ךרדב ,םיליחתמ םינימסתה
,םוח ךכל םיוולתמ .ןימה ירביא רוזיאב דוריג תשוחתב
.הלחמ תשוחתו שאר באכ

...תויחופלש ועיפוי הרהמב
.(Penis) ןיפה לע ,רבגב
תולולע תויחופלשה .(Vagina) קיתרנה ביבס ,השאב
.(Cervix) םחרה ראווצו קיתרנל דע טשפתהל    
(Thighs) םייכריל טשפתהל תויחופלשה תולולע םינימה ינשב
םיבאוכ םיעצפל וכפהי םה הרהמב .(Buttocks) זוכעלו    
.תועובש השולש דע עובש וכשמתיש    
הבירצ תושוחתו םיבאכ םה םירחא םיירשפא םינימסת
.ןתש ןתמ תעב    
(Urethra) הכפושהמ וא תופהמ לולצ ריר תטילפ ןכתית השאב
.ןיפהמ המוד הטילפ ןכתית רבגבו    
.(Groin) העשפמה רוזיא תוטולב תוחיפנו עגמל תושיגר ןכתית

םיבצעב םודר ראשיהל 2 גוס סוריו םג לולע ,1 גוס סוריו ומכ
.םייחב רתוי רחואמ בלשב לועפל רוזחלו םיכומס
,1 גוס סוריוב הז בלש ינימסתל םימוד ויהי הז הרקמב םינימסתה
.רתוי םילק ,ללכ-ךרדב ,ויהי ךא


לופיט
ךלהמ תא רצקת המיאתמ תילאריו-יטנא הפורת תליטנ
.HSV-1-מ האצותכ הלחמה     
.לופיטה תעב תותשלו לוכאל םיברסמ םידליש הרוק
םייוריג םימרוג תוריפ יצימ :םכתעידיל .םתוקשהל ודיפקה     
.םתויצמוח בקע ,הפ     
.םיבאכה לע לקת הפב חרק תייבוק תקזחה
ולאל ,הלוח דלי שמתשמ םהב הייתשו לכוא-ילכ ןיב ודירפה
בטיה םתוא וצחר .החפשמה ינב ראש םישמתשמ םהב     
.קשנל םילוח םידליל תושרהל ןיא .שומישה רחאל     
,לובטל ץלמומ ,ןימה ירביא ספרה ינימסת לע הלקהל
.םח טבמאב ,תובורק םיתיעל     
ןוכיס ןיטקי (Latex condom) סקטל םודנוקב שומיש
תורבעומה ,תורחא תולחמ םג ומכ ,ןימה ירביא ספרהל     
.(Gonorrhea) הביז ומכ ,ינימ עגמב     

םירחא םילופיט
לופיטל ףילחת תווהל םירומא םניא ןלהל םיאבומ רשא םיעצמאה
יתלב תושוחתו באכ לע הלקהב עייסל םייושע םה .לבוקמ יאופר
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו הלחמל םיוולתמה תומיענ

םימיזניאו םינדגונ רוצייב תעייסמ .L-Lysine ונימא תצמוח
.ףירח לפלפב התוא םיבלשמה שי .תומקר ןוקיתל םישורדה    
.רוזמ םיאצומה שי םייתמורא םינמשב לופיט
.(!ךכב םיחלצומ תונויסנ ושענ ץראב םג) רוזע היושע הזונפיה


ספרהב לופיטל תבורעת
...דיה ףכב ,ולהמ 
.הטנמ ןמש תופיט 2
.רדנבל ןמש תופיט 2
.תיז ןמש בוטרוקב וללד

.גודגדה תושוחת תעפוה םע ומשיי


אפרמ-יחמצ
.הלחמה סוריו תוחתפתה תעינמ תונוכת תלעב .תיאופר הסילמ
.HSV-1 סוריו תוחתפתה תא בכעמ .םוש
.HSV-1 סוריו תוחתפתה לש המצוע בר ענומ .שוש
.עוגפה רועה םוקמ לע ,ינוציח םושייה    
.עגפמה םוקמ לע םושייל שמשמ .ןיצוב
.HSV-1 תוחתפתה תעינמב אוה םג עייסמ .ערפ

תושדח
2003 יאמ
תעייסמ הלנורפ
הדנק היטוקס .נ Dalhousie University-ב וכרענש הדבעמ תונויסנ
.תקבלשב לפטל עייסמ הלנורפהמ קפומה םרקש וליג ,םייח ילעבב
,םירבכע לע התעפשה תא וקדבו תבוכרת חמצהמ וצימ םירקוחה
.2 גוס םגו 1 גוס תקבלש לש הרקמב
.החשמה תעפשהב דאמ ןטק הלחמה יעצפ רפסמ