תושדח - ךרבבו ךריב םירבש
Hip & Kמקק fractures - News

םירבש ענומ ןדיס
םצע ירבש ענומ בלח
דש ןטרסו ךריה םצע
ירלוקסו-וידרק ןוכיס
D ןימטיוב רוסחמ
יפולח ילנומרוה לופיט
בל תקיפס-יאב ןוכיסה
ןכסמ סקולפר דגנ לופיט
םירבשו םידיאונטורק
םירבש ענומ D ןימטיו
סירתה 'י תטולב ןומרוה
לופכ ןוכיסו ץבש
התומתו ןדיס D ןימטיו
םישישק תליפנו D ןימטיו
תנכסמ תראממ הימנא
יתנוזת ןובלח תעפשה
שידח ימרק בתות
B12 'טיוו תילופ הצמוח
חותינ ינפל לוגרית
רפשמ ןגלשאה טרטיצ
םירבשו הביק תצמוח
םירבשו תוילכ תקיפס-יא
םישישק תוליפנו D ןימטיו
ץמאמ ירבשו D 'טיו ןדיס
םצעה תואירבו םוידמיפא
םירבשל D ןימטיוו ןדיס
םצע הנבמ רמשמ הת
םירבשו תוילכ תלחמ
ךרי ירבשל K ןימטיו
התומתו השירק יענומ
םצע תופיפצו D ןימטיו
הנותמ ןיי הייתש


...ךרבבו ךריב םירבש ואר
 
2003 ילוי
שידח בתות
חותינל בתות שומישל הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.הקימרקמ םייושע וב קרפמה יקלח ינש רשא ךריה קרפמ תפלחה

אוהו םימייק םיבתות תמועל 200 יפ הנטק הז שידח בתותב הקיחשה
יושע םיקלחה דחא וב בתות רשאמ רתוי ךורא ןמז דורשל רומא
.הטיאל תקחשנ רשא תכתממ

HealthScout


2005 סרמ
ץבש רחאל םירבשל ןוכיסו B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
ןוכיס ךכ םימצמצמ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח יפסות םילטונה םישישק
ברקב םירבשל ןוכיסה לדג עודיכ וירחאש ,ץבש רחאל ךריב םירבשל
.4 יפ דע 2 יפ םישישק

יפכ ,לדג םירבשל ןוכיסה ןפי הוואגאט Mitate Hospital ירקוח ירבדל
רבד .ןיאטסיצומוהה תמרב היילע ללגב ,םירחא םירקחמב אצמנש
תב הצובק ורטינ םה .סיזורופואטסואלו םצעה תסמב לודלידל םרוג הז
בקע םפוג לש דחאה ודיצב קותישמ םילבוסה הלעמו 65 ינב שיא 600
.הנשמ הלעמל ינפל ווח םה ותוא ץבש
םוי ידמ B12 ןימטיו ג"קמ 1,000-ו תילופ הצמוח ג"מ 5 ולביק םקלח
.(המד) ובצלפ ולביק םירחאהו

הלביקש הצובקב ךא ,ההז היה םיפתתשמה ברקב תוליפנה רפסמ
רשא הצובקב םירבש 27 תמועל ,דבלב םירבש 6 וערא ףסותה תא
,תוצובקה יתשב םצעה תופיפצ יבגל ינוש אצמנ אל .ובצלפ הלביק
.םירבשה רפסמב לדבהל םרוגה היה הז אל רמולכ

Journal of the American Medical Association


2006 רבמטפס
המלחהה תא רפשמ ךרב וא ךרי חותינ ינפל לוגרית
ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical School-מ םירקוח ירבדל
םילוכי תינווינ םיקרפמ תקלד לש יפוס בלשב םישנו םירבג ב"הרא
ךריה קרפמ תפלחהל חותינ ינפל תדחוימ רשוכ תינכותמ תלעות קיפהל
.ךרבה וא
ינפל ,תועובש 6 ךשמב ,עובשב ימעפ תלת לוגרית תינכותב רבודמ
.ךרבה וא ךריה קרפמ לש (Arthroplasty) האלמ הפלחה חותינ

Arthritis and Rheumatism


2006 רבוטקוא
רתוי תובע תומצעו ןגלשאה טרטיצ ףסות
...תליטנ


2007 ראוני
ךריב םירבשו הביק תצמוח
ינותנ לע ססבתהש ב"הרא University of Pennsylvania-ב רקחמ
ןדיס תגיפס יכ הליג שיא 13,000-מ הלעמל ופתתשה וב יטירב רקחמ
.הנקיז תעב ךריב םירבשל ףוסבל הליבומ היוקל

תופורת תליטנו סיסמ יתלב ןדיס לש ותגיפסב תעייסמ הביקה תצמוח
.וז תלוכיב תועגופ הביקה תויצמוח לורטינל

Journal of the American Medical Association &
Gastroenterology


2007 ראוני
ךרי ירבשו הלק תוילכ תקיפס-יא
הנותמ תוילכ תקיפס-יאמ תולבוסה (הלעמו 65 תונב) תורגובמ םישנ
.ךריב םירבשב תוקלל ןוכיס רתיב תויוצמ (Moderate Renal Failure)

םינותנ ובאש ב"הרא סילופאינימ University of Minnesota ירקוח
.74 עצוממ ליג תונב םישנ 9,700-מ הלעמל ופתתשה וב םדוק רקחממ

Internal Medicine


2007 ראורבפ
םישישק ברקב תוליפנו D ןימטיו
...רקחמ


2007 ראורבפ
ץמאמ ירבשו D ןימטיו ,ןדיס
...רקחמ


2007 ילוי
םצעה תואירבו םוידמיפא
...םירקוח


2007 ילוי
םייטורופואטסוא םירבש תולעבל ליעומ D ןימטיוו ןדיס
...תולפוטמ


2007 רבוטקוא
תושישקב םצעה הנבמ תא רמשמ הת
וליג הילרטסוא 'תרפ University of Western Australia-מ םירקוח
.ךרי ירבשל ןוכיס תמצמצמו םצעה תופיפצ תא הלידגמ הת תייתש יכ

,85 דע 70 תונב םישנ 1,500 ופתתשה ובו םינש 4 ךשמנש ,רקחמב
2.8%-ב הלודג הת תותושה תושישק ברקב םצעה תופיפצ יכ ררבתה
.הת תותוש ןניאש ולאל האוושהב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראוני
ךריב םירבשו תינורכ תוילכ תלחמ
(Chronic Kidney Disease) תינורכ תוילכ תלחממ םילבוסה םירבג
ףוליחב הערפה בקע .ךריה םצע ראווצב םירבשל ןוכיס רתיב םינותנ
לטאיס University of Washington ירקוח .םילרנימה לש םירמוחה
.ב"הרא

דע 1999-מ ךשמנ רשאו םדוק רקחמ ינותנ לע ססבתהש ,רקחמב
תינורכ תוילכ תלחממ ולבס רשא אבצ יאצוי 13,632 ופתתשה ,2006
ינב ,ךכמ ולבס אלש םירבג 19,459-ו (Chronic Renal Disease)
.הלחמה לש םימדקומ םיבלשב 67.5 עצוממ ליג

American Journal of Kidney Diseases


2008 סרמ
ךרי ירבשל K ןימטיו
...םירקוח


2008 לירפא
ךרב וא ךרי קרפמ תפלחה רחאל התומתו השירק יענומ
העינמ יעצמאכ השירק יענומב שומיש הנחב רשא םירקחמ תריקס
(Arthroplasty) ךרבה וא ךריה יקרפמ תפלחהל חותינ רחאל
לש ותורצוויה תא םיענומ םניא השירק יענומש קר אל יכ התליג
ןוכיס םילידגמ םה אלא ,(Pulmonary Embolism) יתאיר ףיחסת
.איהש הביס לכמ התומתל

םג ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Hospital for Special Surgery ירקוח
רועישב התומתל ןוכיסב ויה השירק יענומב ולפוט אלש םיחתונמ יכ
.דבלב 0.19%

Clinical Orthopaedics and Related Research


2008 לירפא
תושישקב ךרי םצע תופיפצ רפשמ D ןימטיו ףסות
...ירבדל


2008 יאמ
ךרי םצע רבשל ןוכיס הניטקמ הנותמ תימוי הייתש
...ירקוח


2008 ינוי
םירבש תוענומ ןדיס תולולג
האירבה היסולכואב םירבשל ןוכיס םצמצל יושע ןדיס לש ימוי ףסות
University Hospital Zurich-ב רקובמ רקחמ יאצממ ולא 72%-ב
.61 עצוממ ליג ינב םיאירב םישנא 930 ופתתשה וב ץיווש

ליכמה (Calcium Carbonate) טנוברק םויצלק ףסות ולביק רשא ולא
תצובק ישנא תמועל םירבשמ תוחפ ולבס ,םינש 4 ךשמב ג"מ 1,200
םישנאה תא רטנל וכישמה םירקוחה .(המד) ובצלפ ולביקש הרקבה
.ףסותה ןתמ תפוקת םות רחאל םינש 10.8 ךשמב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ינוי
םצע ירבש ענומ בלח
...ירבדל


2008 ילוי
דש ןטרסו ךריה םצע ןיב רשקה
...תופיפצ


2008 טסוגוא
םיקרפמ חותינ רחאל תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס ימרוג
ימרוג וליג ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
תובקעב םירצונ רשא תירלוקסו-וידרק הלחמל םישדח םילודג ןוכיס
.הז חותינ לש וכרוא בקע ,םיקרפמה תפלחהל ידיצ-וד חותינ

תקיפס יא ,בלה רירש םטוא ווח רשא םילפוטמ 209 ופתתשה רקחמב
-ץחל תת ,בל בצק תייעב ,הביצי יתלב הניגנא ,(Heart Failure) בל
יתאיר ףיחסת וא (Symptomatic Hypotension) יטמוטפמיס םד
קרפמ תפלחהל חותינל הנכהה ךלהמב (Pulmonary Embolism)
.םיירלוקסו-וידרק םיכוביס אלל שיא 209-ו
ולידגה ולא תויעב לכ לע ףסונב חותינה תעב שישק ליג יכ ררבתה
חותינ אוה שדחה ןוכיסה םרוג .םיירלוקסו-וידרק םיכוביסל ןוכיס
.3.5 יפ ןוכיסה תא לידגה רשא ידיצ-וד םיקרפמ

Arthritis and Rheumatism


2008 טסוגוא
ךריה םצעב םירבשל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
...םירקוח


2008 רבוטקוא
ךרבה קרפמ תפלחהב ךרוצ לידגמ יפולח ילנומרוה לופיט
...ררבתמ


2008 רבוטקוא
םירבשל הובג ןוכיסב בל תקיפס-יאב םילוח
רשאמ רתוי הובג ןוכיסב םייוצמ (Heart Failure) בל תקיפס-יא ילוח
.סיזורופואטסואל םילופיטו תוקידב רובעל םהילע ןכלו םירחא בל-ילוח

4.6% םיווח םילוחה-תיבב םזופשיא רחאל הנש יכ ואצמ םירקוחה
בל-תולחמ ילפוטמב 1%-ל האוושהב רבש בל תקיפס-יאב םילפוטהמ
ברקב 1.3% היה הנש רחאל םירבשה רועיש יכ אצמנ ףסונב .תורחא
.0.1% היה אוה םילוחה ראשבו בל תקיפס-יאב םילוחה

בל תקיפס-יא ילוח הדנק University of Alberta ירקוח ירבדל
,בל-ףקתהב םילפוטמ תמועל 6.3 יפלו רבשל 4 יפ ןוכיס רתיב םינותנ
.בלב בצקב תוערפה וא הזח יבאכ

Circulation


2008 טסוגוא
םירבשל ןוכיס תולידגמ יצמוח סקולפר דגנ תופורת
...םירבש


2009 סרמ
ךרי ירבש םימצמצמ םידיאונטורק
,הנש 17 ךשמנ רשא ,ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב רקחמ
,חמוצהמ םייטנדיסקוא-יטנא םיטנמגיפ לש םתכירצ תרבגה יכ אצמ
תעפשה תאז םע .םישישקב ךרי ירבש םצמצל היושע ,ןפוקיל דחוימבו
.תירעזמ התייה ךכ לע ןיטורק-הטב

םירבג 370 ופתתשה ,רחא לודג רקחממ וחקלנ וינותנ רשא ,רקחמב
.75 עצוממ ליג ינב םישנ 576-ו

Bone and Mineral Research


2009 סרמ
םצע ירבש ענומ D ןימטיו
...ףסות


2009 ינוי
םישישקב םירבשו סירתה תרתוי תטולב ןומרוה
לש תרבגומ המר יכ וליג הילרטסוא Canberra Hospital-ב םירקוח
(Parathyroid Hormone - PTH) סירתה תרתוי תטולב ןומרוה
ךרי רבשב לופיטל המוגע האצותל רשאב קזח יאמצע ןמס הווהמ
.םישישקב יטורופואטסוא

םילפוטמ 287-ב PTH-הו D ןימטיו לש םהיתומר תא וקדב םירקוחה
יכ וליגו יטורופואטסוא רבשמ םילבוסכ ונחבוא רשא הלעמו 60 ינב
לש תינשמ רתי תוליעפו D ןימטיו טועימ םיחיכש ולא םישישק ברקב
.(Hyperparathyroidism) סירתה תטולב

European League Against Rheumatism (EULAR) 2009


2009 טסוגוא
ךרי םצעו ךרי רבשל לופכ ןוכיסב ץבש ילפוטמ
םצעבו ךריה ראוצב םירבשל לופכ ןוכיסב םייוצמ ץבש ווחש םישנא
דחוימב לודג היה ןוכיסה .ץבש ורבע אלש ולאל האוושהב ךריה
תשולשב ץבש ווחש ולאבו םישנב ,ץבש ורבעש 71-מ תוחפ ינבב
.דנלוה University of Utrecht ירקוח וליג תאז ,םינורחאה םישדוחה

ךכבו םצע תסמ ןדבוא ליחתמ לח ץבש רחאל יכ םיריבסמ םירקוחה
,(Bisphosphonates) םיטנופסופסיב גוסמ תופורת תרזעב םחליהל שי
.ירוטומה דוקפיתה תא רמשל ידכ העונת רתיו D ןימטיו

Stroke


2009 רבמטפס
התומת םיתיחפמ ןדיסו D ןימטיו
...D ןימטיו


2009 רבוטקוא
םישישק תליפנ ענומ D ןימטיו
...ףסות


2009 רבמצד
ךרי ירבשב תנכסמ תראממ הימנא
University of Pennsylvania School of Medicine-ב םירקוח
תראממ הימנאב םילפוטמה םישנא יכ וליג ב"הרא היפלדליפ
םירבשל 73% רועישב ןוכיס רתיב םינותנ (Pernicious Anemia)
רתוי הובג הז ןוכיסו וז הלחממ םילבוס םניאש ולא תמועל ךריב
.וז הלחמממ םילבוסכ הנורחאל קר ונחבואש ולא ברקב

B12 ןימטיו תועצמאב לופיט רחאל םג יכ םירקוחה וליג ףסונב
ופתתשה רקחמב .םינש 5-מ הלעמל ךשמב רתונ הז רבגומ ןוכיס
הימנאה דגנ B12 ןימטיו תועצמאב םילופטמה םירגובמ 9,506
.תוחפל הנש ךשמב ,תראממה

Gastroenterology


2010 יאמ
ךרי ירבש םצמצמ יתנוזת ןובלח
Institute for Aging Research of Hebrew SeniorLife ירקוח
םישישק יכ וליג ,שיא 946 ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא ןוטסוב
ירבשב תוקלל ןוכיס ךכב םיניטקמ ןובלח לש תולודג תויומכ םיכרוצה
.ןובלח טעמ םיכרוצה ולא תמועל ךרי

ןוכיס הלידגמ םישישק ידי-לע ןובלח לש הכומנ הכירצ יכ ררבתמ
תוחפל ךורצל תושישק םישנ לע םירקוחה ירבדל .50%-ב םירבשל
ןובלח םרג 56 תוחפל ךורצל םישישק םירבג לעו ןובלח םרג 64
.םוי ידמ

Osteoporosis International